Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Tag Archives: oznamy

Tag Archives: oznamy

Svetový deň vody 2019

Svetový deň vody bol na 22. marca vyhlásený v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Vyhlasuje ho každoročne Organizácia Spojených národov (OSN). Tento deň je jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a rozvoj ľudskej spoločnosti.  Zámerom tohtoročnej témy …

Čítajte viac

Dotácie pre folklóristov

Folkloristi zbystrite pozornosť! Ministerstvo kultúry rozdá prostredníctvom Fondu na podporu umenia 1,5 milióna Eur, za účelom šírenia našej tradičnej, slovenskej kultúry. O dotáciu môžu požiadať súbory do výšky 60 000 €. Podmienkou je 5 %-né  spolufinancovanie a realizácia jednotlivých nápadov a projektov od 1. júna 2019, do 30. mája 2020. Individuálne sa môžu umelci …

Čítajte viac

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

Važení občania pozývame Vás  na ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva 22.11.2018 o 17:00 hod.v  sale Mestského strediska kultury a sportu v Zl.Moravciach. Program: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Informácia predsedu mestskej volebnej komisie o výsledkoch komunálnych volieb v meste Zlaté Moravce a odovzdanie osvedčenia o zvolení za primátora mesta a osvedčení o zvolení za …

Čítajte viac

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa§ 31 ods.2. písm. t) zákona č. 25112012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 08.11.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice : …

Čítajte viac

Úzávierky miestnych komunikácií v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce týmto oznamuje účastníkom cestnej premávky, obyvateľom ako aj návštevníkom mesta Zlaté Moravce termíny plánovaných uzávierok miestnych komunikácií z dôvodu realizácie stavebných prác pri rekonštrukcii živičného krytu vozovky na MK v meste Zlaté Moravce: 1. Miestna komunikácia ul. Vajanského  Druh uzávierky:       úplná uzávierka Doba uzávierky:     …

Čítajte viac

Obchodná verejná súťaž – nebytový priestor v Župnom dome

Mesto Zlaté Moravce podľa ustanovenia § 281 až 288 zákona č. 5 13/ 199 1 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve mesta- nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe so súpisným číslom 3 14/8 (budova Župného domu) Predmetom OVS je výber najvýhodnejšej ponuky na …

Čítajte viac

Oznámenie o ukončení dočasného presťahovania pošty

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 27 .09.2018 bude Pošta Zlaté Moravce 1, poskytovať poštové služby opäť na adrese Nám. A. Hlinku 17 Zlaté Moravce. Hodiny pre verejnosť Z dôvodu sťahovania z dočasných priestorov Sládkovičova 8 Zlaté Moravce bude pošta Zlaté Moravce 1 dňa 26.9.2018 zatvorená. Poštové služby bude …

Čítajte viac

Jesenné upratovanie 2018

Dňa 08. 10. 2018 začína jesenné upratovanie biologicky rozložiteľného odpadu, t.j. konárov zo stromov, buriny a pod. Zber sa netýka veľkorozmemého, komunálneho, nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Jesenné upratovanie potrvá od 08. 10. 2018 do 15. 10. 2018, každý deň v čase od 7:00 do 18:00. Občania mesta Zlaté Moravce môžu biologicky rozložiteľný odpad ukladať na …

Čítajte viac