Domov / Tag Archives: oznamy

Tag Archives: oznamy

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa§ 31 ods.2. písm. t) zákona č. 25112012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 08.11.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice : …

Čítajte viac

Otváracie hodiny počas Sviatku všetkých svätých

Z dôvodu Sviatku všetkých svätých bude predĺžená otváracia doba na mestských cintorínoch, t.j. na cintoríne v Zlatých Moravciach, v Chyzerovciach aj v Prílepoch, nasledovne: Od 27. 10. 2018 (sobota) do 02. 11. 2018 (piatok) v čase od 07:00 hod. do 21:00 hod. zdroj: web mesta +20 Podobné články: Prerušenie distribúcie …

Čítajte viac

Úzávierky miestnych komunikácií v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce týmto oznamuje účastníkom cestnej premávky, obyvateľom ako aj návštevníkom mesta Zlaté Moravce termíny plánovaných uzávierok miestnych komunikácií z dôvodu realizácie stavebných prác pri rekonštrukcii živičného krytu vozovky na MK v meste Zlaté Moravce: 1. Miestna komunikácia ul. Vajanského  Druh uzávierky:       úplná uzávierka Doba uzávierky:     …

Čítajte viac

Obchodná verejná súťaž – nebytový priestor v Župnom dome

Mesto Zlaté Moravce podľa ustanovenia § 281 až 288 zákona č. 5 13/ 199 1 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve mesta- nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe so súpisným číslom 3 14/8 (budova Župného domu) Predmetom OVS je výber najvýhodnejšej ponuky na …

Čítajte viac

Oznámenie o ukončení dočasného presťahovania pošty

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 27 .09.2018 bude Pošta Zlaté Moravce 1, poskytovať poštové služby opäť na adrese Nám. A. Hlinku 17 Zlaté Moravce. Hodiny pre verejnosť Z dôvodu sťahovania z dočasných priestorov Sládkovičova 8 Zlaté Moravce bude pošta Zlaté Moravce 1 dňa 26.9.2018 zatvorená. Poštové služby bude …

Čítajte viac

Jesenné upratovanie 2018

Dňa 08. 10. 2018 začína jesenné upratovanie biologicky rozložiteľného odpadu, t.j. konárov zo stromov, buriny a pod. Zber sa netýka veľkorozmemého, komunálneho, nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Jesenné upratovanie potrvá od 08. 10. 2018 do 15. 10. 2018, každý deň v čase od 7:00 do 18:00. Občania mesta Zlaté Moravce môžu biologicky rozložiteľný odpad ukladať na …

Čítajte viac

Žlté smetné nádoby

Technické služby mesta Zlaté Moravce oznamujú: Oznamujeme, že od utorka 11. 09. 2018 sa budú na Technických službách mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, vydávať ďalšie žlté smetné nádoby pre obyvateľov. Nádoby sa budú vydávať v čase od 11:00 do 15:00 hod.   +7-1 Podobné články: Videoreportáž: „Zmenáreň“ SOŠ obchodu a …

Čítajte viac

Pomoc ľuďom v núdzi

Mesto Zlaté Moravce organizuje dňa 31. 8. 2018 v čase od 9.00 do 14.00 hod. „Pomoc ľuďom v núdzi“ odovzdaním oblečenia,hračiek a potrieb do domácnosti z mestskej výdajne na Sládkovičovej ul.č. 1 – bývalý Dom služieb. Info: 0905 970333, maria.durcekova@zlatemoravce.eu +9-1 Podobné články: Pomoc ľuďom v núdzi VÝDAJŇA ŠATSTVA Zamestnanci …

Čítajte viac

Zahájenie výroby ovocných destilátov 2018

Technické služby mesta Zlaté Moravce oznamujú…. Výroba ovocných destilátov v pestovateľskej pálenici na Žitavskom nábreží 3 v Zlatých Moravciach bude tento rok zahájená 6. septembra 2018. Od 03. do 05. septembra v čase od 7:00 do 15:00 hodiny majú záujemci možnosť prihlasovať sa na telefónnom čísle 037 6323 203, prípadne …

Čítajte viac

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy v Čaradiciach

Obec Čaradice, so sídlom Obecný úrad č. 157, 953 01 Obec Čaradice, zastúpená starostom obce, podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom …

Čítajte viac

VÝDAJŇA ŠATSTVA

  1. Prevádzkovateľ Výdajne šatstva je Mesto Zlaté Moravce. 2. Podmienky prijímania a výdaja šatstva určí prevádzkovateľ v osobitných podmienkach. 3. Do výdajne je možné priniesť: oblečenie a obuv, potreby do domácnosti ( napr. poháre, návlečky, záclony, deky), hračky, knižky a iné. Všetko musí byť ČISTÉ A NEPOŠKODENÉ:  4. Príjem a výdaj vecí sa uskutočňuje počas …

Čítajte viac