Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Právna poradňa

Právna poradňa

Účelom právnej poradne nie je poskytovanie právnych služieb v zmysle zákona o advokácii, ale iba poskytnutie informácií k problematike obsiahnutej v konkrétnych otázkach. Obsah poskytnutých informácií je pritom plne závislý od obsahu položených otázok.

Tu môžete popísať Váš právny problém a advokát, právnik Vám v čo najkratšom čase odpovie prípadne poradí ako právny problém riešiť. Polia označené “ * “ sú povinné.

 

logo

 

Advokátska kancelária Cimmermann sidlo Ľ. Podjavorinskej 23, 953 01 Zlaté Moravce

Vaše meno a Priezvisko * (povinné)

Váš email *(povinné)

Telefónne číslo

Príloha, maximálne 1,5 MB :

Odkaz - tu popíšte Váš právny problém

Súhlasím s podmienkami

Prepis darovacou zmluvou dom

Prepis darovacou zmluvou dom

Dobrý deň.

Chcem sa opytat, ci mozem prepisat darovacou zmluvou dom,ked nam exekuciu. Dakujem za odpoved.

Odpoveď:

Dobrý večer, v prípade ak je nehnuteľnosť zaťažená exekúciu, prevod na základe darovacej zmluvy neodporúčam, keďže by sa jednalo o odporovateľný právny úkon (uzavretie darovacej zmluvy) podľa ust. § 42a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

V takomto prípade by mohol veriteľ podať na súd žalobu o odporovanie právnemu úkonu (darovacej zmluve). Ak by súd rozhodol, že právny úkon (darovacia zmluva) je voči nemu (veriteľovi) neúčinná, potom by exekútor mohol siahnuť na uvedený podiel. Odporovať právnemu úkonu je možné 3 roky spätne. Podľa § 42a Občianskeho zákonníka Veriteľ sa môže domáhať, aby súd určil, že dlžníkove právne úkony podľa odsekov 2 až 5, ak ukracujú uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky, sú voči nemu právne neúčinné

Zároveň by som Vás chcel upozorniť môže dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu poškodovania veriteľa podľa ust. § 239 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov: „(1) Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa tým, že a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho majetku b) zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme c) predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo d) predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie veriteľa inej osoby tým, že a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť majetku dlžníka, alebo b) na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.(3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2a) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo b) z osobitného motívu.(4) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a spôsobí ním značnú škodu.(5) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu b) a spôsobí ním inému úpadok, alebo c) závažnejším spôsobom konania.“

Advokátska kancelária Cimmermann

Musím platiť koncesionárske poplatky?

Musím platiť koncesionárske poplatky?

Dobry den.
Chcela by som sa spytat, prisla mi vyzva na platenie koncesionarskych poplatkov. Doteraz som ich neplatila, nakolko nevlastnim televizor, prislo mi to fer neplatit. Obstala by som s tym, ze nevlastnim tv a koncesionarske poplatky by som aj nadalej neplatila? Dakujem vam velmi pekne.

Odpoveď:

Žiaľ, musím vás sklamať. Platiť koncesionárske poplatky musia všetci, ktorí odoberajú elektrickú energiu. Platiť však stačí iba raz. Aj v prípade, že máte byt, chatu a zdedili ste dom po starých rodičoch.

Advokátska kancelária Cimmermann

Nárok na vysporiadanie majetko pravneho vysporiadania

Nárok na vysporiadanie majetko pravneho vysporiadania

Dobry den Chcela by som sa spytat ci mam narok po piatich rokoch  rozvodu s byvalim exmanzelom  narok na vysporiadanie majetko pravneho vysporiadania.Ak ano tak my prosim vas poradte ako mam podat ziadost a c k tomu potrebujem.Kedze byvam v Poprade tak by som sa musela osobne doatavit do Zlatych Moraviec.Lebo trvaly pobyt mam vedeny stale kde som bola vydata. Dakujem.

Odpoveď:

zasielam Vám odpoveď na Vašu otázku

V zmysle §148 Občianskeho zákonníka zanikne tzv. bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zánikom manželstva. Zánikom manželstva treba rozumieť deň, kedy nadobudol rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť. Tento deň je vyznačený na doložke právoplatnosti, ktorá má spravidla formu pečiatky na rozsudku o rozvode manželstva. V prípade, že takúto doložku nemáte na rozsudku vyznačenú bude potrebné aby ste v informačnej kancelárii súdu, ktorý rozviedol Vaše manželstvo požiadali o jej vyznačenie.

V zmysle §149 ods. 3 Občianskeho zákonníka je možné realizovať vyporiadanie tzv. bezpodielového spoluvlastníctva manželov na základe dohody bývalých manželov alebo, ak k dohode nedôjde súdnou cestou, t.j. podaním návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov na súde, ktorý rozhodoval o rozvode Vášho manželstva.

V zmysle §149 ods. 4 Občianskeho zákonníka: „Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerané o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné“.

Z citovaného zákonného ustanovenia je tak zrejmé, že vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je možné realizovať v lehote troch rokov od zániku manželstva na základe dohody alebo podaním návrhu na súd. V opačnom prípade bude platiť tzv. zákonná domnienka vyporiadania uvedená v citovanom zákonnom ustanovení.

 

Advokátska kancelária Cimmermann

Pracujem mimo sk a mam exekuciu...

Pracujem mimo sk a mam exekuciu...

Dobry den,  mala by som zaujem ohladom exekúcie nakolko som samozivitelka pracujem mimo sk a mam exekuciu,no exekutor sa somnou odmieta dohodnut na akýchkolvek splátkach a tie co mi on ponuka nie som schopna splacat z môjho zarobku..viete mi v tomto poradit?
dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

nakoľko z vašej otázky nevieme posúdiť či je výška splátok exekútora oprávnená, tak sa v našej odpovedi zameriame na postup, ktorý by ste mali zvoliť. Odporúčame Vám kontaktovať exekútora osobne a  nájsť objektívne riešenie. Ak Vaša snaha bude aj naďalej neúspešná a ak sa domnievate, že exekútor nepostupoval podľa zákona, tzn. suma stanovená exekútorom je nereálna, exekútor nereaguje na vašu komunikáciu odporúčame, máte právo sa obrátiť na Slovenskú komoru exekútorov so sťažnosťou na činnosť exekútora. Sťažnosť nemôže byť podaná anonymne, pretože sa ňou komora nebude zaoberať. Komora je povinná vybaviť sťažnosť do 2 mesiacoch od jej doručenia. Táto lehota však môže byť predĺžená, ak nie je možné zabezpečiť všetky podklady pre rozhodnutie. Ak nebola vaša sťažnosť vybavená riadne a včas, máte právo požiadať Ministerstvo spravodlivosti o prešetrenie jej vybavenia.

Ak ste v práve, je len na vašom zvážení aký prostriedok obrany proti exekúcii zvolíte. V každom prípade však odporúčame snažiť sa dohodnúť s exekútorom a nestrániť sa komunikácie s ním.

Advokátska kancelária Cimmermann

Môžem požiadať o preradenie na inú pozíciu? ...

Môžem požiadať o preradenie na inú pozíciu? ...

Dobrý deň,

mam zdravotné problémy s chrbtom a nemôžem už robiť na mojej pracovnej pozícii môžem požiadať o preradenie na inú pozíciu?

S pozdravom Martin

Odpoveď:

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu na jeho pracovnej pozícii zo zdravotných dôvodov, nemusí hneď končiť pracovný pomer, ale môže požiadať o zaradenie na inú prácu.V zmysle ustanovenia § 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce, zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu:

a)  ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo

b) ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Zákon výslovne požaduje, aby zdravotný stav zamestnanca bol zdokladovaný posudkom, preto nestačí, ak zamestnanec prinesie lekárske odporúčanie, nález alebo potvrdenie, musí sa jednať o lekársky posudok, z ktorého bude vyplývať, že zamestnanec dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu alebo že zamestnanec nesmie doterajšiu prácu vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou. Lekársky posudok vydáva zdravotnícke zariadenie, všeobecný lekár alebo špecializovaný lekár.

V prípade, ak záverom lekárskeho posudku bude, že zamestnanec nesmie doterajšiu prácu vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, tento posudok vydávajú len určité zdravotnícke pracoviská  na osobitnom, na to určenom tlačive. Takýmito špecializovanými zdravotníckymi zaradeniami sú : Ambulancia klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, Oddelenie klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie alebo Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v Bratislave, Martine alebo Košiciach.

Ak zamestnanec získal lekársky posudok, musí zamestnávateľovi tento posudok predložiť a požiadať o preradenie na inú prácu.

Ak zamestnávateľ nemá možnosť preradiť zamestnanca na inú práci,  môže dať zamestnancovi výpoveď  z výpovedného dôvodu podľa ustanovenia §  63 ods. 1 písm. c) , t.j.  ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, iba vtedy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce a zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu. V tomto prípade upozorňujeme, že vhodnosť práce sa posudzuje podľa kvalifikačných predpokladov, predchádzajúcej praxe aj zdravotných predpokladov na výkon práce.

Ak je zamestnancovi daná výpoveď z dôvodu, že zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, zamestnanec má právo pred začatím plynutia výpovednej doby požiadať zamestnávateľa, aby sa pracovný pomer skončil dohodou. Tejto žiadosti je zamestnávateľ povinný vyhovieť. Zamestnancovi patrí odstupné najmenej v sume, ktorá je násobkom jeho priemerného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba.

Ak sa zamestnanec so zamestnávateľ dohodne na skončení pracovného pomeru z dôvodu, že zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu,  zamestnancovi  vzniká nárok na odstupné  najmenej v sume, ktorá je násobkom jeho priemerného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba.

Výpovedná doba je dva mesiace, ak pracovný pomer trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov alebo tri mesiace, ak pracovný pomer trval najmenej päť rokov. Ak pracovný pomer trval menej ako jeden rok, je výpovedná doba jeden mesiac.

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

Ustanovenia o výške odstupného platia iba do konca tohto kalendárneho roka, od 1.1. 2013 sa mení výška odstupného a opäť sa zavádza aj súbeh výpovednej doby a odstupného.

Ak zamestnávateľ po predložení lekárskeho posudku zamestnanca nepreradí na inú prácu ani mu nedá výpoveď, zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu.

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnanec urobiť písomne, musí v ňom uviesť dôvod a doručiť ho zamestnávateľovi. Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Dôvody, pre ktoré môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer sú taxatívne vymedzené v ustanovení § 69 Zákonníka práce, a to ak:  

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,

b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,

c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie.

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.  Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. Okamžité skončenie pracovného pomeru musí  byť písomné, zamestnanec  v ňom  musí skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musí ho doručiť, inak je neplatné.

Advokátska kancelária Cimmermann

Plánujem osloviť pár investorov kôli projektu...

Plánujem osloviť pár investorov kôli projektu...

Dobrý deň,

Potreboval by som poradiť. Plánujem osloviť pár investorov kôli projektu no skôr ako im prezradím celú ideu projektu, návrh, miesto realizácie atď. by som chcel mať istotu že keď im to všetko poviem tak mi neukradnú napád resp. ma nevynechajú z projektu. Dá sa to ošetriť neakou zmluvov alebo sa treba len spoliehať na „čestné slovo“ ?

Vopred ďakujem za odpoveď.

S pozdravom,
Peter

Odpoveď:

Dobrý deň,

v takomto prípade by sme vám odporúčali uzavrieť dohodu o mlčanlivosti. Zároveň vás musíme upozorniť, že ani táto zmluva stopercentne nezabezpečí, že investor nevyzradí informácie tretím osobám alebo ich nepoužije vo svoj vlastný prospech. Základom takejto zmluvy je preto presne definovať predmet mlčanlivosti, určiť sankcie za porušenie zmluvy a zároveň aj vymedziť okruh osôb, ktoré budú povinnosťou viazane.

Advokátska kancelária Cimmermann

Mzda mi vyplatená nebola...

Mzda mi vyplatená nebola...

Pracovala som ako kaderníčka v salóne. Nastúpila som tam 3.6.2015 a ukončila som dohodu 19.10.2015. S majiteľkou som uzavrela dohodu o brigáde. Podľa dohody som mala mat 3,28€ na hodinu čo vyplýva podľa odpracovaných hodín, že moja mzda za daný čas mala byť 358 €. Mzda mi vyplatená nebola, tak som sa požiadala  políciu a inšpektorát práce o pomoc. Inšpektorát práce nás informoval, že veci konajú. Ďalšiu odpoveď som nedostala. Na polícii som podala trestné oznámenie ale nič z toho.

Odpoveď:

Dobrý deň,

Vo prípade ak ste už podali trestné oznámenie ako aj podnet na Inšpektorát práce odporúčam Vám ďalej platobný rozkaz, ktorý predstavuje alternatívnu formu rozhodnutia v občianskoprávnych veciach. Pred podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu na súd ale najprv zašlite zamestnávateľovi list v ktorom ho vyzvite na zaplatenie dlžnej sumy v lehote, ktorú mu v liste určite. Ak nereaguje zašlite mu doporučene predžalobnú výzvu s upozornením na následky nevyplatenia mzdy.

Ak zamestnávateľ ani naďalej nekoná, treba podať návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorý podáte na príslušnom súde. Vydaný platobný rozkaz sa stáva exekučným titulom. Znamená to, že ak toto skrátené rozhodnutie zo súdu už máte a napriek tomu ho váš zamestnávateľ nerešpektuje, môžete sa obrátiť na ktoréhokoľvek exekútora. Ten má potom viacero zákonných možností, ako dlžnú sumu od neplatiaceho zamestnávateľa vymôcť.

Podmienkou vydania platobného rozkazu je zaplatenie súdneho poplatku. Platí sa 6 percent z hodnoty sporu, minimálne však 16,50 eura a maximálne 16 596,50 eura, nie však z hodnoty príslušenstva. Ak vám napríklad zamestnávateľ na mzde dlhuje 1 000 eur a ďalších 500 eur na úrokoch, súdny poplatok vo výške 6 percent sa platí len z 1 000 eur.

Pri zlej finančnej situácii prichádza do úvahy aj možnosť oslobodenia od súdneho poplatku. Podmienkou je, že navrhovateľ o to súd požiada a tiež, že to odôvodňujú jeho osobné a majetkové pomery, nejde o svojvoľné uplatňovanie či bránenie práva a nepôjde o bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Súd vás v takom prípade môže oslobodiť od platenia súdneho poplatku úplne alebo čiastočne.

Advokátska kancelária Cimmermann

Chcel by som kúpiť ornú pôdu, ale zákon ma obmedzuje...

Chcel by som kúpiť ornú pôdu, ale zákon ma obmedzuje...

Dobrý deň

Chcel by som kúpiť ornú pôdu, ale zákon ma obmedzuje že musím podnikať v poľnohospodárskej výrobe najmenej 3 roky. Viem že to je kvôli tomu že sa pozemky potom predávajú zahraničným podnikom. To nemám ale v úmysle. A zaujíma ma ako by sa dal obísť? Napríklad keby som dal že ho chcem následne predať domácim poľnohospodárom?

Odpoveď:

Dobrý deň,

Na pozemok v extraviláne obce väčší ako 2-tisíc štvorcových metrov platia obmedzenia, ktoré sa však nevzťahujú na osoby podľa §§ 116 – 117, spoluvlastníkov poľnohospodárskeho pozemku, osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky pred dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza

V prípade ak sa pozemok neprevádza na niektorú z týchto osôb, predávajúci musí zverejniť ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku najmenej na 15 dní v registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a rovnako aj na stránke a úradnej tabuli obci v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza.

Advokátska kancelária Cimmermann

Som rozvedená a z manželstva máme 3 deti.

Som rozvedená a z manželstva máme 3 deti.

Som rozvedená. Z manželstva máme 3 deti. Chalani su o otca, dcéra je u mňa. Počas manželstva sme kúpili  pozemok, postavili rodinny dom. Dohodli sme sa, že ex mi vyplati sumu. Teraz už mi nechce dat nič. Chce aby som prepisala dom na deti a on vraj tiez. Lenze on tam ostane byvat, cim bude mat istu strechu nad hlavou a ja s dcerou čo? Ako mam postupovat? Dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

Podľa §148 Občianskeho zákonníka: „Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov“.

Podľa §149 ods. 3 Občianskeho zákonníka: „Ak sa vysporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd“.

Každé bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká zo zákona zánikom manželstva, t.j. dňom právoplatnosti rozsudku súdu o rozvode manželstva. Vysporiadať je možné len zaniknuté bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

V tejto súvislosti vás chceme upozorniť, že otázka vysporiadania tohto majetku nie je predmetom konania o rozvod manželstva.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je možné vysporiadať nasledovnými spôsobmi:

– dohodou o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

– rozhodnutím súdu na návrh niektorého z manželov.

Ďalej vás chceme upozorňiť, že ak sa do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov neuskutoční jeho vysporiadaniu dohodou, alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebude na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vysporiadané rozhodnutím súdu, platí, ak ide o hnuteľné veci, že ste sa ako manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z vás veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva.

O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach bude platiť platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté bude  platiť primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Pokiaľ sa s ex – manželom viete dohodnúť na tom, akým spôsobom si rozdelíte spoločný majetok, bude stačiť ak uzavriete dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.  Tento spôsob je lacnejší ako súdna cesta.

V prípade, že mimosúdne dohoda s vaším manželom nie je možná, môžete sa obrátiť na súd. Súd vysporiada bezpodielové spoluvlastníctvo len na základe zásad uvedených §150Občianskeho zákonníka

Čo sa týka vašej dcéry, ak vám bola zverená súdom, tak nie je možné aby vám ju manžel odňal len na základe jeho rozmaru pretože o odňatí môže rozhodnúť len súd.

Advokátska kancelária Cimmermann

Prosím o radu.

Prosím o radu.

Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o pomoc. Zomrela mi mama. Mám ešte dvoch súrodencov a náš štvrtý brat zomrel pred troma rokmi. Má prebehnúť dedičské konanie a začal sa do toho angažovať syn nášho mŕtveho brata. Moja otázka teda znie, či má syn mŕtveho brata nárok na dedičstvo po našej mame.

Odpoveď:

Dobrý deň. V prípade smrti poručiteľky, ktorá nezanechala platný závet, nastupuje dedenie podľa zákona, a po podľa tzv. dedičských skupín. V zmysle aktuálnej právnej úpravy dedia po poručiteľke v prvej skupine poručiteľkine deti a manžel. Ak nededí niektoré z detí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že syn vášho mŕtveho brata by mal patriť medzi oprávnených dedičov, teda by mal mať rovnaké opráva a povinnosti ako ktorýkoľvek z ostatných

Advokátska kancelária Cimmermann

Kúpil som minulý mesiac motocykel

Kúpil som minulý mesiac motocykel

Kúpil som minulý mesiac motocykel. Po skúšobnej jazde sa zdalo, že je z motorickej stránky v dobrom stave a predávajúci ma ubezpečil, že žiadne poruchy nemá. Uviedol, že jediná porucha v motore bola s 2. prevodovým stupňom s tým, že je to opravené a plne funkčné. Po kúpe motocykla bolo prvé 2 týždne všetko v poriadku. Potom začal mať motocykel problémy so štartovaním a začal vynechávať 2. rýchlostný stupeň. V servise som bol informovaný, že minimálna cena opravy je 350 eur. Predávajúceho som ešte nekontaktoval, ale chcel by som odstúpiť od zmluvy. Mám najprv dať motocykel do servisu, aby posúdili škody, alebo sa mám rovno obrátiť na predávajúceho?

Odpoveď:

Vo Vašom prípade ste uzavreli kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bola vec (motocykel). Na základe tejto zmluvy (hoc aj uzavretej ústne), odovzdaním motocykla prešlo vlastnícke právo k nemu na Vás.
Podľa § 499 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej ako „OZ“) Kto prenechá inému vec za odplatu, zodpovedá za to, že vec v čase plnenia má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ju možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo účastníci dojednali, a že vec nemá právne vady. Tiež podľa § 501 OZ sa možno dohodnúť, že sa vec prenecháva ako stojí a leží. Vtedy scudziteľ (predávajúci) za vady veci nezodpovedá, ibaže vec nemá vlastnosť, o ktorej scudziteľ vyhlásil, že ju má, alebo ktorú si nadobúdateľ výslovne vymienil.

Zistenie vady
Avšak len čo nadobúdateľ zistí vadu prevzatej veci, tak je povinný vec uschovať po primeranú dobu, ktorú určí scudziteľ na preskúmanie vady. Ak nemožno vadu odstrániť a ak nemožno pre ňu vec užívať dohodnutým spôsobom alebo riadne, je nadobúdateľ oprávnený domáhať sa zrušenia zmluvy. Inak sa môže nadobúdateľ domáhať buď primeranej zľavy z ceny, výmeny, alebo opravy alebo doplnenia toho, čo chýba.
Vada, ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak scudziteľ nepreukáže opak. V takom prípade má oprávnený má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady. Toto právo treba uplatniť u povinného najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vytknúť vady; inak právo zanikne.

Nárok na zľavu a odstúpenie
Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Avšak, ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci neupozornil kupujúceho (§ 597 OZ, ods. 1), má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.
Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy (§ 597 ods. 2), ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá  žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci. Právo na náhradu nevyhnutných nákladov môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady predávajúcemu oznámi v lehote uvedenej v odseku 1.
Pokiaľ teda ide o vadu, o ktorej neexistencii ste boli predávajúcim výslovne ubezpečený, napriek tomu, že vada v tom čase existovala, je dôvod predpokladať existenciu vášho nároku zo zodpovednosti za vady. V zmysle § 597 ods. 2 OZ vám zároveň vzniká právo od zmluvy odstúpiť.
Vo vašom prípade je ale potrebné zvážiť, či viete preukázať existenciu zmluvného dojednania, ako uvádzate a či viete preukázať existenciu vady, ako uvádzate. Dôkazom môže byť aj vyjadrenie a záznam servisu, ktorý motorku obhliadol. Až potom je vhodné nárok uplatňovať u predávajúceho. Netreba ale zabudnúť, že je potrebné konať bez zbytočného odkladu.

Advokátska kancelária Cimmermann

S manželom nežijeme spolu, ale máme spoločný úver v PSS

S manželom nežijeme spolu, ale máme spoločný úver v PSS

Dobrý deň. Prosím vás o radu. S manželom nežijeme spolu, ale máme spoločný úver v PSS. Manžel narobil dlhy a exekútor siaha na peniaze v PSS, ktoré tam už vyše dva roky splácam iba ja. Ako sa proti tomu môžem brániť? Mám vôbec nejakú šancu? Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

podľa Exekučného poriadku, ak sú exekúciou postihnuté veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, účastníkom konania, ak ide o tieto veci, je aj manžel povinného, ak do začatia exekučného konania nedošlo k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva dohodou alebo súdnym rozhodnutím. Skutočnosť, že s manželom nežijete spolu nemá vplyv na existenciu a trvanie vášho bezpodielového spoluvlastníctva, do ktorého patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva. Rovnako do BSM patria príjmy zo zárobkovej činnosti, ktoré sú tak spoločné, a tiež výdavky, ktoré uhrádzate, uhrádzate zo spoločného. Ak úver platíte sama na spoločnu vec, uplatní sa pri prípadnom vyporiadaní spoluvlastníctva § 150 OZ, v zmysle ktorého je každý z manželov oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok.

Advokátska kancelária Cimmermann

istá osoba, ma neustále ohovára a šíri o mne rôzne reči 

istá osoba, ma neustále ohovára a šíri o mne rôzne reči 

Dobrý večer,
istá osoba, ma neustále ohovára a šíri o mne rôzne reči a posmešky, ktoré nie sú pravdivé. Rozmýšľam som nad podaním návrhu na súd. Je to dobré riešenie?

Odpoveď:

Dobrý večer,
podľa § 11 Občianskeho zákonníka má fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Podľa § 13 Občianskeho zákonníka má fyzická osoba právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie. Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jeho vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Podľa názoru Okresného súdu Bratislava V v podobnej veci, je zákonná ochrana daná, len ak vytýkané prejavy sú neoprávneným zásahom do práva na ochranu osobnosti, sú zásadne nepravdivé, alebo pravdu skresľujúce a ak takýto zásah je objektívne spôsobilý narušiť alebo ohroziť práva chránené ustanovením § 11 OZ.

Ak sa výroky danej osoby nezakladajú na pravde a poškodzujú Vaše dobré meno, česť, dôstojnosť či Vás inak spoločensky poškodzujú, máte právo domáhať sa ochrany na súde. Môžete podať na súd žalobu na ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy, teda žalobu, v ktorej budete požadovať, aby dotyčný upustil od svojho konania, prípadne môžete žiadať primerané zadosťučinenie. Je potrebné preukázať, že práve daná osoba zasiahla do Vašich práv a že tento zásah Vám spôsobil ujmu, za ktorú požadujete primerané zadosťučinenie. Vaše tvrdenia je potrebné doložiť dôkazmi. Pokiaľ bol zásah takej intenzity, že Vám spôsobil vážnu ujmu v spoločnosti a nepostačovala by satisfakcia vo forme napr. ospravedlnenia, máte možnosť žiadať aj primerané zadosťučinenie v peniazoch.

Advokátska kancelária Cimmermann

Plánujem odcestovať natrvalo do zahraničia

Plánujem odcestovať natrvalo do zahraničia

Zdravím. Plánujem odcestovať natrvalo do zahraničia. Chcem sa spýtať ako je to s trvalým pobytom. Musím si ho zrušiť? Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,
tak ako píšete vo Vašej otázke. Pokiaľ natrvalo opúšťate Slovenskú republiku v zmysle § 6 ods. 1 zákona o hlásení pobytu občanov ste povinný odhlásiť sa z trvalého pobytu. Uvádzam aj presné znenie predmetného ustanovenia zákona:

„Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.“

Okrem toho Vám vzniká aj povinnosť podľa § 11 ods.1 písm. h) zákona o občianskych preukazoch, podľa ktorého:

„Občan alebo jeho opatrovník je povinný odovzdať neodkladne občiansky preukaz okresnému riaditeľstvu alebo zastupiteľskému úradu, ak občan stratil štátne občianstvo alebo ukončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.“

Advokátska kancelária Cimmermann

Žiadateľ o radu prostredníctvom internetovej stránky zlatemoravce.info vyplnením formulára potvrdzuje, že súhlasí v zmysle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ internetovej stránky http://www.zlatemoravce.info/ pre účely poradenstva spracoval a uschovával jeho osobné údaje. Prevádzkovateľ internetovej stránky sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom poradenstva. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej osobe. Prevádzkovateľ si vyhradzujeme právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi a ich ochrany.

0905 945 291

Bannerová reklama