Neprehliadnite aktuálne články

Samospráva

Primátorka vetovala uznesenie schválené Mestským zastupiteľstvom

Predmetným uznesením odňali poslanci majetok zo správy Mestskej nemocnice. „Keďže existujú zákonné dôvody, rozhodla som sa, že výkon uvedeného uznesenia pozastavujem,“ vyjadrila sa k nepodpísanému uzneseniu primátorka mesta Ing. Serafína Ostrihoňová, ktorá sa domnieva, že toto uznesenie je pre Mesto Zlaté Moravce zjavne nevýhodné, a to na základe nasledovného: „Majetok bol …

Čítajte viac

Ako dopadol audit Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 a prečo vyhlásila primátorka  mesta výberové konania na riaditeľov mestských podnikov

Počas rokovania Mestského zastupiteľstva prečítala primátorka mesta Ing.  Serafína Ostrihoňová správu nezávislého audítora zo dňa 11. augusta 2015, ktorou poslancov informovala o skutočnom stave Mesta Zlaté Moravce ku koncu roka 2014. Úlohou audítora je zistenie skutočnosti s porovnaním s konsolidovanou účtovnou závierkou a následné vyhotovenie výstupu, v ktorom vyjadrí audítorský názor so zdôvodnením. Vzhľadom k tomu, …

Čítajte viac

Deviate verejné rokovanie poslancov

Dňa 8. septembra sa konalo 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo vynovenej Obradnej sieni Mestského strediska kultúry a športu. Poslanci prerokovali a zobrali na vedomie informáciu o výsledku konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Zlaté Moravce za rok 2014, návrh na spolufinancovanie projektu „Rozšírenie kamerového systému v Zlatých Moravciach. Mestské zastupiteľstvo schválilo spôsob prevodu mestských …

Čítajte viac

Mesto hľadá nových RIADITEĽOV

Mesto hľadá nových RIADITEĽOV do mestských podnikov Technické  a  Záhradnícke služby. Vedením Mestského podniku Záhradnícke služby bol primátorkou Ing. Serafínou Ostrihoňovou od 11. februára 2015 na pol roka poverený Ing. Ľubomír Gábriš. Nahradil Mariana Tomajku, ktorý bol v tejto funkcii 23 rokov. Po uplynutí platnosti poverenia Gábriša bol dočasne vedením podniku …

Čítajte viac

Poslanci rokovali v Chyzerovciach

Počas siedmeho a ôsmeho zasadnutia Mestského zastupiteľstva primátorka Serafína Ostrihoňová znova svoju poslaneckú odmenu z Nitrianskeho samosprávneho kraja rozdelila medzi 24 ľudí. Finančnú pomoc dostali občianske združenia na podporu ich kultúrnych aktivít, aj občania v hmotnej núdzi. Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 8. zasadnutí, ktoré sa konalo 25. …

Čítajte viac

DOTAZNÍK k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce

Vážení obyvatelia mesta Zlaté Moravce, dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka za účelom zistenia Vašej doterajšej spokojnosti, názorov a požiadaviek na budúci rozvoj mesta, ktoré prispejú k tvorbe strategického dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce. Vaše odpovede sú dôležitým aspektom pre vypracovanie stratégie, programovej časti dokumentu …

Čítajte viac

Siedme zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pozývame Vás na 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční vo štvrtok, 11. júna 2015 o 15.00 h. v Obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach. Program: Otvorenie a procedurálne veci Určenie zapisovateľky Určenie overovateľov zápisnice Informácia o účasti poslancov na zasadnutí Schválenie návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia mestského …

Čítajte viac