Právna poradňa

ked mam v praci zmluvu na neurčito mam narok na odstupné hned alebo ...

Dobrý den chcem sa spýtať ked mam v praci zmluvu na neurčito mam narok na odstupné hned alebo az po niejakom case?

Dobrý deň,

ďakujeme Vám za položenú otázku, na ktorú odpovedáme všeobecne, nakoľko ste nám uviedli veľmi stručne informácie.
O zákonnej dikcie úpravy odstupného vyplýva, že nárok na odstupné patrí zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru dohodou:
1) z dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje, prípadne premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, alebo
2) zamestnanec sa stane nadbytočným vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia o znížení stavu zamestnancov alebo o iných organizačných zmenách, alebo
3) ak je zamestnávateľom agentúra dočasného zamestnávania a zamestnanec sa stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia pred uplynutím doby, na ktorú bol pracovný pomer dohodnutý, alebo
4) ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu
5) ak zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, prípadne ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva – táto podmienka však nebude naplnená, pokiaľ by bol pracovný úraz zavinený porušením právnych predpisov alebo ostatných predpisov BOZP, hoci bol s nimi riadne oboznámený alebo ak by si zamestnanec spôsobil pracovný úraz pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok.
Vyššie uvedené podmienky zakladajú povinnosť zamestnávateľa vyplatiť zamestnancovi odstupné.
Viac informácií sa dozviete v našom článku:
https://blog.sme.sk/cimmermann/spolocnost/prepustia-vas-kedy-mate-narok-na-odstupne

Advokátska kancelária Cimmermann

Vlastním rodinný dom a chcela by som ho darovať mojim dvom maloletým

Dobrý deň, prosím Vás poraďte mi. Vlastním rodinný dom a chcela by som ho darovať mojim dvom maloletým vnučkám. Viem, že v darovacej zmluve musia byt uvedení obidvaja rodičia ako zákonní zástupcovia a darovacia zmluva musí byť schválená súdom pred zapísaním do katastra.
Moje otázky znejú:
1) Môže jeden z rodičov ako zákonný zástupca dom predať v čase, keď jeho deti nebudú ešte plnoleté?
2) Ak má zákonný zástupca, v tomto prípade rodič maloletej vnučky, exekúciu, bude možné siahnuť na peniaze z predaja domu?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Dobrý deň,

ďakujeme Vám za položenú otázku, na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor. Proces uskutočnenia právneho úkonu, v ktorom je jedným zo subjektov maloletého dieťaťa je zložitá téma, ktorú nemožno dostatočne rozobrať v internetovej poradni. V krátko uvádzame, že na schválenie predaja (právneho úkonu), bude ustanovený kolízny opatrovník (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny), ktorý vyjadrí názor, či je právny úkon v súlade so záujmom maloletého. Následne súd posúdi skutkový a právny stav a rozhodne, či právny úkon maloletého schváli alebo nie.

V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:

https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

 

Advokátska kancelária Cimmermann

Chcem sa opýtať, mám syna, ktorý ma rôzne dlhy

Dobry den. Chcem sa opytat,mam syna, ktory ma  rozne dlhy, v mojom dome ma trvaly pobyt,dom je moj,moze mi na dom siahnut exekutor,ked syn neplati dlhy,casto je nezamestnany.Dakujem.

Dobrý deň,

ďakujeme Vám za položenú otázku, na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor. Dlhy sa uspokojujú výlučne z majetku dlžníka, takže ak nie ste jeho spoludlžník alebo ručiteľ, o nehnuteľnosti kvôli jeho dlhom neprídete. Ak má u Vás syn trvalé bydlisko, môže Vás exekútor navštíviť, vstúpiť do obydlia a zisťovať, či sa tam nachádza hnuteľný majetok dlžníka. Takto zistený majetok môže zaradiť do súpisu majetku a predať na dražbe.

V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:

https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

 

Advokátska kancelária Cimmermann

Teta ma exekúciu zo všeobecnej zdravotnej poisťovňe

Teta ma exekúciu zo všeobecná zdravotná poisťovňa 5058eur ma 1/10 z domu  prišiel platobný príkaz na stará mama vlastní  6/10 z domu a ostatní po 1/10  chcem prepísať starkynu čiastku na mňa ale stará mama ma prsty zatvorené nemôže písať ako to vybavím

Dobrý deň,
ďakujeme Vám za položenú otázku, na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor. Na písomné právne úkony osoby, ktorá sa nemôže vlastnoručne podpísať, je potrebná úradná zápisnica (§ 40 ods. 6 OZ). Úradná zápisnica je u osôb, ktoré nie sú schopné vlastnoručného podpisu podmienkou platnosti písomného právneho úkonu aj vtedy, ak tieto osoby chápu obsah právneho úkonu, či už za pomoci vlastných zmyslov alebo s pomocou prístrojov, či špeciálnych pomôcok alebo prostredníctvom inej osoby, ktorú si zvolia. Z uvedeného vyplýva, že aj osoba, ktorá je schopná vlastnými zmyslami pochopiť význam a závažnom právneho úkonu, ale nie je schopná listinu vlastnoručne podpísať, musí písomný právny úkon urobiť vždy do úradnej zápisnice. Ide o to, že osoba, ktorá má urobiť vlastnoručne podpísaný prejav, ale nemôže písať, nahradí svoj písomný prejav, prejavom urobeným do úradnej zápisnice. V súčasnosti má úradná zápisnica prevažne formu notárskej zápisnice. Za úradnú zápisnicu sa považuje aj zápisnica súdu pri súhlasnom vyhlásení rodičov o otcovstve podľa ustanovenia § 104 ods. 2 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilného mimosporového poriadku. Notárska zápisnica o právnom úkone musí obsahovať náležitosti uvedené v ustanovení § 47 Notárskeho poriadku. Pokiaľ notárska zápisnica vyhovuje týmto podmienkam, má povahu verejnej listiny podľa ustanovenia § 205 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku. Ak spisuje notár notársku zápisnicu s osobou, ktorá nemôže písať, priberie dvoch svedkov úkonu. Títo svedkovia musia byť prítomní pri prejave vôle účastníka o tom, čo sa má pojať do zápisnice, pri prečítaní zápisnice a jej schválení tým účastníkom, v záujme ktorého boli pribratí. Tieto okolnosti musia byť v zápisnici uvedené (§ 49 Notárskeho poriadku).

V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

 

Advokátska kancelária Cimmermann

Odmietnutie dedičstva pre dlhy právnou formou

Dobrý deň. Chcela by som napísať žiadosť: Odmietnutie dedičstva pre dlhy právnou formou.Odmietnutie dedičstva nás, čiže deti,a tiež aj naše deti a ich maloleté delí. Vsetci odmietame dedičstvo,no neviem,ako to zo zákona mám správne formulovať.Dakujem za odpoveď Ada

Dobrý deň,
ďakujeme Vám za položenú otázku, na ktorú odpovedáme všeobecne, nakoľko ste nám uviedli veľmi stručne informácie.
Odmietnutie dedičstva sa môže urobiť dvoma spôsobmi a to ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva však môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva možno urobiť osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu. Celú právnu úpravu tohto inštitútu nájdete v ustanoveniach § 463 až § 468 Občianskeho zákonníka.
Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom právneho poradenstva, nakoľko na kvalifikovanú odpoveď je potrebné posúdiť viacero vecí. Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.
Advokátska kancelária Cimmermann

V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

 

Advokátska kancelária Cimmermann

Mám záhumienku na konci dediny a posledný sused tam má ovce a kozy....

Dobrý deň
Chcela by som sa spýtať ako mám postupovať v tomto prípade a kde to mám riešiť. Mám zahumienku na konci dediny  a posledný sused tam má ovce a kozy ktoré púšťa bez dozoru pásť a samozrejme idú na našu rolu kde nám zničia všetku úrodu. Samozrejme nemajú ani ušné značky ktoré by mali mať zo zákona. Nechcem ho udavat ale asi to budem musieť urobiť. Veľa krát sme mu dohovarali aj riešili cez starostu lebo on je aj poslanec obce ale všetko bez nápravy. Chcela by by som vás poprosiť o ako mám postupovať ďalej  keď to nechcem dávať na súd. Ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň,
ďakujeme Vám za položenú otázku, na ktorú odpovedáme všeobecne, nakoľko ste nám uviedli veľmi stručne informácie.
V zmysle § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka, vlastník veci zvierat nesmie okrem iného nechať vnikať chované zvieratá na susediaci pozemok. Vlastník chovaných zvierat je povinný urobiť také opatrenia, aby zabránil chovaným zvieratám vnikať na susediaci pozemok a tak obmedzovať výkon vlastníckeho práva suseda, tejto povinnosti sa nezbaví ani v prípade ak sa medzi pozemkami nenachádza oplotenie. V prípade, že majiteľ zvierat nekoná, a teda nezabráni chovaným zvieratám vnikať na susediaci pozemok, máte právo obrátiť sa na súd so zapieracou žalobou a prípadne požadovať i oplotenie pozemku v zmysle § 127 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Zároveň sa môžete obrátiť na súd so žalobou na náhradu škody.
Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom právneho poradenstva, nakoľko na kvalifikovanú odpoveď je potrebné posúdiť viacero vecí. Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu. Advokátska kancelária Cimmermann

Ak sa Vám naša odpoveď páčila, chceme Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:

https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

 

Advokátska kancelária Cimmermann

Vedenie sa rozhodlo pre zmenu organizačnej štruktúry s tým...

Dobrý deň. Pracujem v organizácii ako manažér. Vedenie sa rozhodlo pre zmenu organizačnej štruktúry s tým, že moja manažérska pozícia zanikne a vznikne nová…  Bolo mi ponúknuté pracovné miesto na inej pozícii na ktorú mám adekvátne vzdelanie. V zásade s tým nemám problém, ale súčasťou zmluvy je aj dodatok o tom, že na základe poverenia by som mal popri ponúknutej činnosti vykonávať čiastočne činnosť v oblasti ktorú som doteraz riadil. Rešpektujem rozhodnutie vedenia a aj jeho právo na zmenu organizačnej štruktúry. Mne tento návrh príde tak, že ma ako manažera nepotrebujú, ale kedže rozumiem problematike tak ma ešte čiastočne využijú, kým sa noví ľudia nezaučia… Príde mi to ako taký “zlepenec”  pracovnej náplne a radšej by som pracoval plnohodnotne na jednej pozícii. Môžem sa dožadovať aby z návrhu zmluvy odstránili dodatok o výkone činností na základe poverenia? Nebude to zamestnávateľ považovať za odmietnutie ponuky a nemôže rozviazať so mnou pracovný pomer? Môžem prípadne ja sám požiadať o preradenie na inú pozíciu? Ešte pripomínam, že všetky tieto organizačné zmeny sa dejú počas mojej dočasnej PN. Tak či vôbec môžem nejaké dodatky a zmluvy podpisovať. Vopred vďaka za odpoveď.

Dobrý deň,
ďakujeme za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujeme svoj právny názor. Čo sa týka rozviazania pracovného pomeru, to možné nie je, nakoľko je zamestnanec počas PN v ochrannej dobe. Zamestnanec, ktorý je na PN môže dostať výpoveď iba z organizačných dôvodov, teda v prípade, ak sa zamestnávateľ zrušuje, alebo keď sa zamestnávateľ premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta výkonu práce. Akékoľvek dodatky a zmluvy Vám počas Vašej PN neodporúčame podpisovať. Čo sa týka poverení považujeme to za obchádzanie ustanovení zákonníka práce, nakoľko zamestnávateľ môže vyžadovať od zamestnanca, aby vykonával len takú prácu, ktorá je uvedená v pracovnej zmluve. Samozrejme môžu nastať situácie, kedy je zamestnanec povinný vykonávať inú prácu, ale to sa deje za výnimočných okolností (odvrátenie mimoriadnej udalosti). Ak budete s preradením súhlasiť, môže tak zamestnávateľ urobiť kedykoľvek a na hocijakú práce, avšak len na určitú dobu.

Ak sa Vám naša odpoveď páčila, chceme Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:

https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

 

Advokátska kancelária Cimmermann

Máme k domu jednu prístupovú cestu na ktorej sused parkuje

Dobry den…Chcel by som sa opytat ,mame k domu jednu pristupovu cestu na ktorej sused parkuje auto cim blokuje pristup k domu,na ktorej je vydane predbezne opatrenie sudu,moze tam parkovat auto?Dakujem

Dobrý deň,
ďakujeme za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujeme svoj právny názor. Na analýzu Vašej situácie by sme potrebovali viacej detailov, avšak vo všeobecnosti sme toho názoru, že predbežným opatrením súd provizórne upravuje pomery sporových strán tak, aby mohol realizovať ničím nerušené rozhodovanie vo veci. Týmto opatrením má zabezpečiť dočasnú ochranu účastníkovi konania tak, aby sa ďalej nezhoršovalo jeho postavenie, kým jedna zo strán nepodá návrh na začatie konania. Konkréte vo Vašej situácií záleží od toho, na čo je vydané predbežné opatrenie, aké z neho vyplývajú povinnosti pre účastníkov strán sporu. Ak by ste mali záujem o rozsiahlejšiu odpoveď, kontaktuje nás s detailnejším opisom Vašej situácie.

Ak sa Vám naša odpoveď páčila, chceme Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:

https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

 

Advokátska kancelária Cimmermann

Mám problém, platím výživné na dieťa, ktoré není ani moje

Dobrý deň chcem sa spýtať že mám problém platím výživné na dieťa ktoré není ani moje platím výživné 28 eur. A nebolo my dovolené spraviť testy dna či je to moje alebo nie. Potreboval by som poradiť že ako mam postupovať ďalej.

Dobrý deň,
ďakujeme Vám za položenú otázku, na ktorú odpovedáme všeobecne, nakoľko ste nám uviedli veľmi stručne informácie. Vo všeobecnosti môže manžel matky zaprieť na súde, že je otcom dieťaťa, ak je vylúčené, že je otcom dieťaťa. Zákon v aktuálnom znení neuvádza lehotu na podanie takéhoto návrhu zapísaným otcom. Žaloba v tomto prípade smeruje proti dieťaťu a jeho matke. Dieťa musí byť v takomto konaní zastúpené kolíznym opatrovníkom. Ak ani matka ani dieťa nie je nažive, návrh nemožno podať a prípadné konanie súd zastaví.

Zaprieť otcovstvo pred súdom je možné aj v prípade, že otcovstvo k dieťaťu bolo určené podľa druhej domnienky otcovstva, teda súhlasným vyhlásením rodičov. Návrh môže zapísaný otec dieťaťa podať do troch rokov od súhlasného vyhlásenia. Táto lehota sa neskončí do dovŕšenia troch rokov dieťaťa (uplatní sa v prípade, ak k súhlasnému vyhláseniu došlo pred narodením dieťaťa). V rovnakej lehote môže otcovstvo zaprieť i matka dieťaťa. Pritom platia rovnaké podmienky ako v prípade zapretia otcovstva manželom matky (pozri vyššie). Ak bolo otcovstvo k dieťaťu určené podľa tretej domnienky otcovstva, teda rozhodnutím súdu, takto určené otcovstvo nemôže zaprieť ani rodič ani dieťa. Proti neprávoplatnému rozhodnutiu súdu o určení otcovstva môže účastník konania podať odvolanie. Voči právoplatnému rozhodnutiu súdu je v prípade splnenia zákonných podmienok možné podať mimoriadny opravný prostriedok (dovolanie, návrh na obnovu konania).

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom právneho poradenstva, nakoľko na kvalifikovanú odpoveď je potrebné posúdiť viacero vecí. Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.
Advokátska kancelária Cimmermann

Ak sa Vám naša odpoveď páčila, chceme Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:

https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

 

Advokátska kancelária Cimmermann

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Chcem dať výpoveď v práci dohodou.

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Chcem dať výpoveď  v práci dohodou. Pracujem vo firme 3 roky, mám zmluvu na dobu neurčitú, firma zmenila svojvoľne platobné podmienky s tým že mi aj za posledný mesiac nevyplatila celú mzdu. V pracovnej zmluve mám dohodnuté platobné podmienky ktoré prestali dodržiavať. Na základe nedodržaných platobných podmienok som prinútený podať výpoveď. Chcem sa spýtať či mám nárok na nejaké odstupné keď firma nedodržala pracovnú zmluvu a donútila ma podať výpoveď.  Za odpoveď ďakujem.

Dobrý deň,
ďakujeme za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujeme svoj právny názor. Nárok na odstupné podľa Zákonníka práce §76 máte len vtedy ak zamestnávateľ ukončuje pracovný pomer so zamestnancom z dôvodu, že sa menia pracovné podmienky, alebo sa zamestnávateľ zrušuje alebo sa premiestňuje, tak že s týmito zmenami zamestnanec nesúhlasí. Vtedy má zamestnanec nárok na odstupné.
Pri nevyplatení mzdy môžete podľa §69 Zákonníka práce skončiť pracovný pomer okamžite a potom podľa §69 ods.4 máte: „nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.“
Pri komunikácií so svojim zamestnávateľom Vám odporúčame obrátiť sa na advokátsku kanceláriu a prípadne aj na Inšpektorát práce.

Ak sa Vám naša odpoveď páčila, chceme Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:

https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

 

Advokátska kancelária Cimmermann

Dobrý deň, som rozvedený dva roky, platím výživné na syna-15r

Dobrý deň.som rozvedený dva roky,platím výživné na syna-15r 120€ a dcéru 17r 140€ + posielam ex aj daňový bonus za obe deti cca45€, + ďalšie peniaze im dávam ako vreckové ,deti mi však tvrdia že ex im nedáva žiadne vreckové a aj keď potrebujú niečo kúpiť tak ledva si to doslova vyžobru od ex,nedávno som zistil že ex si z výživného platí najomne,elektrinu a iné výdavky,že to preto že tam s ňou bývajú,byt má vo svojom vlastnictve a príjem má cca 800€, chce sa opýtať či sa s tým dá niečo spraviť,chcel by som si dcéru zobrať od 18stich r. k sebe,aj ona to chce,este 2r bude navštevovať školu,ako to je potom z výživnym a pridelením starostlivosti.dakujem.

Dobrý deň,
ďakujeme za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujeme svoj právny názor. Na plnoleté dieťa (v tomto prípade Vašu čoskoro plnoletú dcéru) sa už nevzťahuje zverenie do starostlivosti, nakoľko dovŕšením plnoletosti, sa dcéra môže sama rozhodnúť s kým bude bývať, bez akéhokoľvek súdneho rozhodnutia. Taktiež je potom na nej aby si vysporiadala výživné, so svojimi rodičmi na základe dohody, ktorá sa predkladá súdu.
Čo sa týka neplnoletého dieťaťa, ak by ste chceli aj jeho do svojej, resp. striedavej starostlivosti, tak za neho podávate návrh na úpravu rodičovských práv a povinností vy alebo matka dieťaťa na príslušný súd. Podľa návrhu sa bude rozhodovať o správe jeho majetku, určení výživného, výške výživného aj zverení do starostlivosti. Nakoľko syn má 15 rokov, súd môže žiadať aj jeho názor, nakoľko a blíži k veku plnoletosti z dôvodu, že súd rozhoduje v záujme dieťaťa. Tiež sa môžete s ex-manželkou dohodnúť mimosúdne a dohodu už len nechať schváliť súdom.
Odporúčame Vám obrátiť sa na advokátsku kanceláriu, ktorá za Vás bude komunikovať s protistranou a pripraví Vám predmetné dokumenty.

Ak sa Vám naša odpoveď páčila, chceme Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:

https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

 

Advokátska kancelária Cimmermann

Ak súd svedka predvolá, v predvolaní označí strany a predmet konania.

Dobrý deň,
Chcel som sa spýtať či je normálne aby v predvolaní svedka nebolo napísané v akej veci mam byť vypočúvaný,už som v minulosti bol predvolaný ako svedok a v každom prípade bolo uvedené v predvolaní v  akej veci.. Za odpoveď vopred Ďakujem

Dobrý deň,

ďakujeme za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujeme svoj právny názor. Podľa Civilného sporového poriadku, konkrétne §198, ods. 1 „Ak súd svedka predvolá, v predvolaní označí strany a predmet konania.“ To znamená, že na predvolaní by ste mali mať uvedené o akej skutočnosti budete ako svedok vypovedať. Avšak skutočnosť, že nie je uvedené  v akej veci budete vypovedať neospravedlňuje Vašu účasť ako svedka na pojednávaní. Ak súd nariadi výsluch svedka, každá fyzická osoba je povinná dostaviť sa na predvolanie na súd a vypovedať ako svedok.

Ak sa Vám naša odpoveď páčila, chceme Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:

https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

 

Advokátska kancelária Cimmermann

Upovedomenie o zastavení starej exekúcie a výzvu na zaplatenie trov

Dobrý deň, 24.11.2020 som dostala upovedomenie o zastavení starej exekúcie a výzvu na zaplatenie trov starej exekúcie.
Môžem proti tomu podať u exekútora námietky.Ako to mám urobiť,je na to formálne tlačivo a mám to poslať bývalému exekútorovi,alebo si mám hľadať nového,nakoľko pre mňa za 5 rokov vôbec nič neurobil?
Ďakujem za radu.
S pozdravom   Mária Lévayová

Dobrý deň, pani Lévayová

ďakujeme za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujeme svoj právny názor. Podľa zákona exekútor na trovy starej exekúcie nemá nárok len vtedy ak Vám upovedomenie o zastavení starej exekúcie poslal po uplynutí lehoty, alebo ak ide o starú exekúciu, ktorá nebola zapísaná v centrálnom registri exekúcií. Trovy starej exekúcie exekútora pozostávajú z trov exekútora, ktoré si pred zastavením starej exekúcie z prijatého alebo vymoženého plnenia oprávnene ponechal, a paušálnych trov vo výške 35 eur + DPH. Pri nezaplatení týchto trovov do 60 dní od ukončenia exekučného konania, sa stávajú exekučným titulom. Námietky proti paušálnym trovám nie sú prípustné. Upovedomenie o zastavení starej exekúcie vytvára špecifický exekučný titul, ktorý sa svojou povahou podobá notárskej zápisnici, keďže nemá vlastnosť právoplatnosti, ale len vykonateľnosti. Z uvedeného vyplýva, že trovy je nevyhnutné zaplatiť.

V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:

https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

 

Advokátska kancelária Cimmermann

Mám problém s vymáhaním peňazí od kamarátky

Zdravím, mám problém s vymáhaním peňazí od “kamarátky”. Už sa to tiahne takmer 2 roky a stále sa neviem pohnúť. Mám dokument o pôžičke s jej podpisom, číslom občianského, mám potvrdenie z banky a výpisi z tranzakcií. Obrátil som sa už na “kamoša právnika” ten mi však stále tvrdí, že bez adresy danej osoby, nedokáže podať trestné oznámenie. Je to naozaj tak ? Je tu cesta ako podať trestné oznámenie bez adresy konkrétnej osoby ? Nedokáže súd žiadnou cestou tento údaj doplniť ?
Ďakujem za odpoveď a prajem Vám úspešný deň. Ondruš

Dobrý deň, pán Ondruš

Ďakujeme za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujeme svoj právny názor. Trestné oznámenie možné podať aj v prípade, ak nemáte vedomosť o trvalom pobyte dlžníka, nakoľko poznáte jeho totožnosť. V tejto súvislosti Vás ale musím upozorniť, že trestné oznámenie bude z vysokou pravdepodobnosťou odmietnuté. Prostriedky trestného práva sa majú použiť až ako krajný prostriedok, preto Vás z najväčšou pravdepodobnosťou odkážu na vymáhanie v civilnom konaní. Vymáhanie peňažného nároku sa rieši prostredníctvom predžalobnej výzvy, a následne návrhom na vydanie platobného rozkazu, ktorý je potrebné zaslať na príslušný súd.

Údaje o adrese Vášho dlžníka získate z  Registra obyvateľov Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra poskytuje oznámenie o mieste pobytu obyvateľa na základe písomnej žiadosti. V žiadosti musí byť uvedené:

  • označenie žiadateľa
  • označenie obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť
  • odôvodnenie žiadosti.

Pri podaní žiadosti je potrebé zaplatiť správny poplatok vo výške 5,- €.

V prípade ak sa odhodláte a budete vymáhať dlžnú sumu, odporúčame kontaktovať advokáta za účelom spísania žaloby a následne jej podania.

V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:

https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

Advokátska kancelária Cimmermann

Ex-manžel podal na zníženie výživného

Dobrý deň.Ex-manžel podal na zníženie výživného.Od roku 2013 mi platí výživné 180 eur,keďže dcéra má celiakiu. Ja som na čiastočnom invalidnom dôchodku.Do oktobra som bola na dlhodobej Pn.Teraz pracujem ako upratovačka zo skrátením prac.uväzku.Mesačne si zarobím 120eur.Druhú prácu mám distribúcia letákov mesačne do 100eur.Mám priateľa z ukrajiny,pracuje ako vodič arivy.Ex manžel dal zníženie na základe toho že mám priateľa bývame spoločnej domácnosti.Ako mám postupovať?Nemám nárok na bezplatné poradenstvo?Ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

ďakujeme Vám za položenú otázku, na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor. Zníženie výživného je možné vtedy, ak u vášho ex-manžela došlo k zmene pomerov, ktorá by toto zníženie odôvodňovala. Pod zmenou pomerov si v zmysle zákona o rodine možno predstaviť zmenu jeho finančnej situácie. V prípade, ak by takáto zmena nastala má právo podať návrh na zníženie výživného. Príslušný súd následne jeho finančnú situácii posúdi, a ak z dôkazov zistí, že naozaj došlo k zmene pomerov je oprávnený výživné znížiť. Pri posúdení skúma dôvody zníženia príjmu, potreby dieťa, mieru poklesu ex-manželovho príjmu atď. Z uvedeného a vyplýva, že dôvody, ktoré sú uvedené v návrhu vášho ex-manžela sú irelevantné. Záverom upozorňujeme, že vo vašom prípade bude potrebné preštudovať celý návrh, nakoľko sme pri odpovedi vychádzali iba z útržkovitých informácii. Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom právneho poradenstva.

Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

Advokátska kancelária Cimmermann

Dobrý deň, chcela by som sa s pýtať ohľadom dedičstva

Otázka

Dobrý deň, chcela by som sa s pýtať ohľadom dedičstva. V septembri 2019 som sa náhodou dozvedela, že mi zomrel otec ešte v roku 2017.Nakoľko ma nikto nezavolal k dedičskému konaniu, tak som si ho vyžiadala z OS BA.  Konečne po roku mi ho zaslali. V zápise o dedicskom konaní nie je spomenuté, že vôbec existujem. Mám vôbec nejaké možnosti niečo z dediť? Otec bol majetný, ale podľa DK všetko prepísal počas života na matku a brata. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

Vzhľadom na to, že ešte počas života Váš otec všetko prepísal na iné osoby, nemáte už čo získať z dedičstva, keďže v podstate žiadne nie je. Ak pod prepísaním majetku myslite darovanie. Môžete darovaciu zmluvu napadnúť napadnúť na súde žalobou o určenie neplatnosti darovacej zmluvy. Dôvod neplatnosti však nemôže byť hocijaký. Váš návrh musíte riadne odôvodniť. Bezdôvodné napadnutie darovacej zmluvy nebude úspešné. Ak váš otec prepísal majetok napr. kúpnou zmluvou, tak tento úkon môžete napadnúť iba ak by bol neplatný. Právny úkon by bol neplatný napr. v prípade ak by vás otec nebol spôsobilý na právne úkony alebo by predmetnú kúpnu zmluvu podpísal pod nátlakom.

Advokátska kancelária Cimmermann

Môžem ja, ako matka, podať trestné oznámenie na môjho zaťa.

Dobrý deň prajem,
prosím poraďte mi, či môžem ja, ako matka, podať trestné oznámenie na môjho zaťa.
Moju dcéru týra psychicky,občas aj fyzicky, nedáva jej peniaze na výchovu ich dcéry, mám podozrenie, že fetuje, alebo možno aj predáva drogy…Na toto ale nemám žiadne dôkazy. Bývajú v mojom dome, nájomné mi neplatí, hoci sme sa na nájomnom dohodli Zmluvou. Dcéra podala návrh na rozvod, on odišiel z domu, ale sporadicky sa tam vracia, vyhráža sa dcére, aby stiahla žiadosť o rozvod, je hulvát a dcéra sa bojí, že raz keď príde, jej ublíži alebo ich dcérke…
Ďakujem pekne za radu a za odpoveď. J.

Odpoveď:

Dobrý deň,

ďakujeme vám za položenú otázku, na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor. Trestné oznámenie nemusí podať iba poškodený alebo obeť trestného činu. Môže tak urobiť ktokoľvek, kto sa hodnoverným spôsobom dozvie o spáchaní trestného činu.Polícia je povinná prešetriť aj anonymný podnet, ak z neho vyplýva, že došlo k spáchaniu trestného činu. V prípade závažnejších trestných činov, za ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody na najmenej desať rokov alebo niektorý z trestných činov korupcie, má ten, kto sa o ňom dozvedel,dokonca povinnosť, takýto trestný čin oznámiť. Inak sa môžete dopustiť trestného činu neoznámenia trestného činu, za ktorý vám hrozia až 3 roky vo väzení.
O trestnom oznámení sa musí rozhodnúť do 30 dní. Pokiaľ je dôvodné podozrenie, že došlo k spáchaniu trestného činu, bude začaté trestné stíhanie. Spolu so začatím trestného stíhania môže byť vznesené už aj obvinenie konkrétnej osoby. Policajt je následne povinný upovedomiť oznamovateľa, poškodeného a zároveň do 48 hodín doručiť uznesenie o začatí trestného stíhania prokurátorovi.

Spáchanie trestného činu môžete oznámiť orgánom činným v trestnom konaní, ktorými sú policajt a prokurátor. Môžete tak urobiť na najbližšom policajnom oddelení alebo na okresnej prokuratúre. Treťou možnosťou je oznámenie na súde, a to ústne do zápisnice, ktoré súd následne pošle príslušnému prokurátorovi.

Trestné oznámenie možno podať písomne, ústne do zápisnice, telegraficky, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami, napr. e-mailom.

Advokátska kancelária Cimmermann

Potrebujem poradiť ohľadom návrhu o zvýšenie výživného

Dobrý deň. Potrebujem poradiť ohľadom návrhu o zvýšenie  výživného na maloletu. 17.9 2020 mam mam pojednavanie o zvýšení. Momentálne platím výživné vo výške 100 eur. Priemerný zárobok mam oklol 750 eur. Zdokladovatelne položky mam 400 nájom za bývanie, 140 eur za pôžičku v nebankové, 100 eur posielam vyzivne. 20 eur cestovné do prace. Chcem sa spitat ci súd mi môže zvýšiť vyzivovaciu povinnosť. Ďakujem za radu

Dobrý deň, ďakujeme Vám za položenú otázku, na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor. O výške výživného rozhoduje výlučne súd.

Pri pojednávaní o zvýšení výživného sa väčšinou porovnáva stav a pomery, ktoré boli pri určení výživného a súčasný stav. Inak povedaná k zvýšeniu výživného môže dôjsť, ak došlo k takej zmene pomerov , ktorá odôvodňuje zvýšenie výživného (napr. zvýšenie vášho príjmu, zvýšenie výdavkov na dieťa).

Predložte na súde dôkazy, ktoré potvrdzujú tvrdenia o Vašich výdavkoch a hlavne príjme, ktoré sú podstatné pre rozhodnutie a súd vtedy nemusí výživné navýšiť. Avšak pri určovaní výšky sa berie do úvahy skutočnosť, že výživné má prednosť pred ostatnými výdavkami, ako napr. exekúcie (nie základné výdavky spojené s žitím ako nájom, strava,….)

Advokátska kancelária Cimmermann

Píšem vám ohľadom rozvodu

Píšem vám ohľadom rozvodu.Chcel by som sa poradit a možno aj pomôct,kedže žijem a pracujem za hranicami.Moja mamina bola minulý týzden za vami po radu a dali ste jej vizitku.Chcem sa s vami poradit ako na to.Ako napísat žiadost,kam to poslat a aké dokumenty a čo všetko vlastne budem potrebovat.
Ďakujem vopred za každú radu.

Dobrý deň, ďakujeme Vám za položenú otázku, na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor.

Návrh na rozvod manželstva sa podáva na príslušnom súde, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich alebo je príslušný všeobecný súd odporcu – toho, čo nepodal návrh. Písomný návrh môžete podať poštou, elektronicky alebo osobne do podateľne príslušného súdu.

Údaje, ktoré budete potrebovať sú:

Osobné údaje navrhovateľa aj odporcu – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, štátna príslušnosť. Vo Vašom návrhu je nutné vyslovene uviesť, že žiadate o rozvod manželstva. Uviesť dôvody, pre ktoré žiadate rozviesť manželstvo. Ak sú z manželstva neplnoleté deti, bude v konaní o rozvode nutné upraviť pomery a styk s maloletými deťmi.

Taktiež pripojte  aj listinné dôkazy, ktorými podopriete uvedené skutočnosti: Sobášny list, rodné listy detí, potvrdenie obecného alebo mestského úradu o poslednom spoločnom pobyte.

Ak sa chcete rozviesť, ale neviete ako správne spísať návrh na rozvod manželstva či upraviť styk s maloletými deťmi je vhodné sa obrátiť na advokátsku kanceláriu, kde Vám všetky dokumenty pripravia a celým procesom rozvodu manželstva Vás prevedú.

Advokátska kancelária Cimmermann

Informácia vo veci dedičstva

Dobrý deň.Poprosil by som Vás o informáciu vo  veci dedičstva. Môj 70 ročný brat je 17 rokov rozvedený a od tej to doby býva sám.Majetkovoprávne je s bývalou manželkou vysporiadaný.Má 2 deti vo veku 39 a 43 rokov ktorí sú slobodní a nemajú potomkov, už roky nejavia o neho záujem a samozrejme ani on o ne. Býva sám v jednoizbovom byte a má nasporenú určitú hotovosť.Ja ako jediný jeho brat mám s ním dobrý vzťah.V posledných rokoch vážne ochorel a kvôli tomu neprijíma žiadne návtevy ani mňa.Záveť ohľadom dedičstva nenapísal žiadnu.Chcel by som vedieť, že v prípade náhleho úmrtia, čo je dosť možné vzhľadom k jeho zdravotnému stavu, kto zdedí jeho majetok a zaujíma ma či budem niečo dediť aj ja, keďže jeho deti ani jeho bývalá manželka ako som spomenul, nejavia o neho záujem ani ho nenavštevujú.Podotýkam, že rodičia nám už nežijú. Ďakujem

Dobrý deň,

ďakujeme Vám za položenú otázku na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor.  Vo veci o dedení patria do prvej skupiny dedičov manžel/ka a deti. Vo Vašom prípade bývala manželka Vášho brata nededí avšak deti budú dediť rovnakým dielom. V prípade, že sa rozhodne napísať závet, bude sa dediť podľa závetu, avšak aj tu sú deti neopomenuteľnými dedičmi, čiže budú dediť.

Zmena môže nastať v prípade vydedenia, ktoré je možné len v prípade ak:

  • – v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
  • – o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
  • – bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka
  • -.trvalo vedie neusporiadaný život.

Advokátska kancelária Cimmermann

Mám problém s neplatičom nájmu

Dobry den,

mam probelm s neplaticom najmu. Byt som prenajal v spolupraci s realitnou agentúrou. V platnej najomnej zmluve sa pise:

7.10 Ak nájomca byt nevyprace a neodovzdá ho protokolárne prenajímateľovi ani v lehote desať kalendárnych dní odo dňa skončenia nájmu (z akéhokoľvek dôvodu ukončenia nájmu), je prenajímateľ oprávnený na účely zabezpečenia pohľadávok zadržať hnuteľné veci nájomcu a osôb oprávnených užívať byt, ktoré sa nachádzajú v byte, okrem vecí, ktoré sú vylúčené z exekúcie.

7.11 Ak nájomca riadne a včas nevyprace byt a protokolárne ho neodovzdá prenajímateľovi podľa predchádzajúceho bodu tejto zmluvy, je prenajímateľ oprávnený v byte umiestnené hnuteľné veci vypratať a uskladniť ich na náklady a nebezpečenstvo nájomcu na inom mieste, s čím nájomca svojím podpisom na tejto zmluve vopred súhlasí. Mozem teda vypratat byt v spolupraci s realitnou agentúrou, kt. majetok najomcu uskladni, alebo musim v tomto priprade viest zdlhave sudne konanie? Ako by som sa prosim co najrychlejsie mohol zbavit neplatica? Notarsku zapisnicu zial nemame.

Vopred dakujem za info
S pozdravom

 

Dobrý deň,

ďakujeme Vám za položenú otázku na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor.V takomto prípade jednoznačne odporúčame, aby ste podali žalobu na vypratanie. Ak pristúpite k osobnému vyprataniu vystavujete sa nebezpečenstvu trestného stíhania.  Avšak v tomto prípade Vás upozorňujeme, že Váš právny problém bude potrebné ďalej osobne konzultovať s advokátom, nakoľko návrh na vydanie platobného rozkazu do Banskej Bystrici sa uskutočňuje prostredníctvom advokáta.

Avšak v tomto prípade Vás upozorňujeme, že Váš právny problém bude potrebné ďalej osobne konzultovať s advokátom, nakoľko na vypratanie je potrebné vypracovať žalobu.

Advokátska kancelária Cimmermann

Požičal som kamarátke peniaze s tým, že mi ich vráti

Dobrý deň, chcel by som sa vás spýtať ako by sa dal riešiť problém pozicial som kamarátke peniaze s tým, že mi ich vráti no nastal problém a ona ich nechce poslať naspäť mám celu komunikáciu viackrát mi už napísala, že pošle peniaze ale stále sa tak nestalo ide o 200€ len, ale ide o princíp keď si
Niekto pozícia nech to aj vráti dalo by sa s tým
Niečo robiť? Vopred ďakujem za odpoved

Dobrý deň,

ďakujeme Vám za položenú otázku na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor. V takomto prípade odporúčame spísať predžalobnú výzvu na zaplatenie dlžnej sumy spolu s úrokmi z omeškania. Ak dlžník po tejto výzve nezaplatí svoj dlh, je možné podať návrh na vydanie platobného rozkazu spolu s dôkazmi na Okresný súd v Banskej Bystrici. Samozrejme návrh je možné podať aj na súd, kde má dlžník trvalý pobyt ale v tomto prípade budete platiť súdny poplatok v plnej výške.

Avšak v tomto prípade Vás upozorňujeme, že Váš právny problém bude potrebné ďalej osobne konzultovať s advokátom, nakoľko návrh na vydanie platobného rozkazu do Banskej Bystrici sa uskutočňuje prostredníctvom advokáta.

Advokátska kancelária Cimmermann

Vysťahovanie ohladom nájomného

Vysťahovanie ohladom nájomného.Dobrý deň chcú mňa a moju priatelku vysťahovať napriek tomu že platíme nájom.Nájom je v sume 219€ požadujú od nás 200€. Žijeme tam ja a priatelka,brat a otec.Prečo musíme preplácať takmer celý nájom keď tam bývame 4a keď bývame v 1 izbe (je to 3 izbový byt)? Mám tu trvalý pobyt,priatelke som vybavoval potvrdenie na mestskom úrade na prechodný alebo trvalý pobyt,ktoré musí potvrdiť majitelka.Sestra (majitelka) nám papiere nechce potvrdiť a nemáme ani nájomnú zmluvu.Móže nás vyhodiť napriek tomu?Máme právo zobrať si osobné veci z bytu?

Vážený pán, Adam

ďakujeme Vám za položenú otázku na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor. Zádržné právo na vaše veci môže sestra uplatniť v zásade len v situácii, kedy sa nájomca z predmetu nájmu sťahuje alebo odstraňuje veci, pričom nájomné nie je zaplatené alebo zabezpečené. V zásade teda prenajímateľ nemá právo veci nájomcu zadržať v situácii, kedy len hrozí, že sa nájomca bude sťahovať alebo bude odstraňovať veci z predmetu nájmu.

Ak ste mali ústnu nájomnú zmluvu, sestra vás nemôže vysťahovať a vypratať veci. Vysťahovať a vypratať veci môže len súdny exekútor, a to na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým uloží tejto tretej osobe povinnosť nehnuteľnosť vypratať. V prípade ak by Vaša sestra nedodržala uvedený postup, neoprávnene by zasiahla do vašich práv a v závislosti od spôsobu tohto zásahu, by sa mohla dopustiť spáchania trestného činu.

Avšak v tomto prípade Vás upozorňujeme, že Váš právny problém bude potrebné ďalej osobne konzultovať s advokátom, nakoľko sa jedná o komplikovaný prípad.

Advokátska kancelária Cimmermann

Predchádzajúca strana 1 2 3 4Nasledujúca strana
Back to top button