Tag Archives: školy

Môžete požiadať o vrátenie školného

Dňa 16. marca 2020 na základe rozhodnutie ministra školstva SR o zamedzení šírenia koronavírusu boli uzavreté všetky školy a školské zariadenia. Poplatky za dieťa v materskej škole sa neuhrádzajú v zmysle § 28 ods. 7, písm.b) zákona č. 245/5008 Z.z. o výchove a vzdelávaní( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov …

Čítajte viac

Úspech žiakov SOŠ technickej v Zlatých Moravciach v súťaži ENERSOL SK 2020

Napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou choroby COVID 19, ktorá zasiahla aj školstvo, dosiahli  žiaci  SOŠ technickej v Zlatých Moravciach vynikajúce výsledky v krajskom a celoštátnom kole súťaže ENERSOL SK. ENERSOL SK je súťaž zameraná na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave a vytvára …

Čítajte viac

Rozhodnutie o otvorení materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce od 1.6.2020

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2020/12033 : 1-A2110 zo dňa 22.5.2020 a vydanými pokynmi k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 zo dňa 18. 5. 2020 Mesto Zlaté Moravce ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v spolupráci s …

Čítajte viac

Odkaz EKO hliadky z Pribinky 

Korona nás 16. 3. 2020 vyhnala zo škôl a zatvorila nás doma. Zo strachu sme sa všetci zodpovedne zdržiavali doma, obmedzili sme aj nákupy potravín len na tie najnutnejšie, s priateľmi a rodinou sme sa kontaktovali len cez mobil alebo internet. Aj učenie sa prispôsobilo situácii a vyučovanie prebieha online.  Napriek tomu, že školy …

Čítajte viac

Brány škôl sa v Zlatých Moravciach otvoria od 1. júna 2020

Mesto Zlaté Moravce ako zriaďovateľ materských a základných škôl oznamuje rodičom detí v materských školách a rodičom žiakov v základných školách, že na základe rozhodnutia ministra školstva SR sa zriaďovateľ materských a základných škôl v spolupráci s riaditeľmi materských a základných škôl rozhodol, že dňom 1. júna 2020 sa začína výchovno-vzdelávacia činnosť …

Čítajte viac

Opatrenia pre prevádzku detského ihriska pri ZŠ Mojmírova

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva pre prevádzku detského ihriska pri ZŠ Mojmírova obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí (odporučenie pre rodičov zabezpečiť odstup detí v okruhu 2 metrov) povinnosť nosenia rúšok v zmysle aktuálne platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne …

Čítajte viac

Dúha v znamení úspechov

Napriek tomu, že naše životy zasiahli určité zmeny, odborné poroty v rôznych súťažiach pracujú, aby mohli priniesť výsledky žiakom, ktorí sa do nich s radosťou zapájajú. Celoslovenská súťaž Dúha nebola výnimkou a Pribinke priniesla krásne úspechy. Ide o výtvarnú a literárnu súťaž, ktorá je integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v materských, základných a základných umeleckých školách. Tento rok …

Čítajte viac

Voľné pracovné miesto

Voľné pracovné miesto – učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie – matematika, fyzika a anglický jazyk a literatúra a) Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce Mojmírova 2 953 01 Zlaté Moravce e-mail: mojmirovazs@gmail.com telefón: 0376423565 b)  kategóriapedagogickýchzamestnancov:učiteľ podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) c) …

Čítajte viac

Piliere tvojej úspešnej kariéry začínajú v blízkosti tvojho bydliska

Predstavitelia Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (VŠEMvs) a predstavitelia mesta Zlaté Moravce v roku 2009 postavili základné piliere vysokoškolského vzdelávania v tomto regióne. Nemenej dôležitým je aj fakt, že zakladateľka a rektorka vysokej školy Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. pochádza priamo zo Zlatých Moraviec a má k  mestu i k …

Čítajte viac

Ďalšie úspechy v Jazykovom kvete

„Jazykový kvet“ je jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch a v slovenčine pre cudzincov. Súťaž sa realizuje od roku 2011 postupovým systémom od krajského semifinále, pokračuje krajským finále a vrcholí celoslovenským kolom. Naši žiaci sa každoročne umiestnili …

Čítajte viac

Biblia očami detí 

Výtvarná súťaž Biblia očami detí sa organizuje každý rok ako súčasť Biblickej olympiády. Žiaci našej školy sa do nej pravidelne zapájajú. Aj tento školský rok pod vedením učiteliek výtvarnej a náboženskej výchovy namaľovali nádherné obrázky Nina Juhásová, Sofia Poliaková, Karin Čomorová, Kristína Komžíková, Zuzana Szeredyová a Nela Malá. Zo 170 prác, ktoré …

Čítajte viac