Aktuality

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ

obed
poradna

Projekt terénnej sociálnej práce sa realizuje s podporou:

Názov prijímateľa: Mesto Zlaté Moravce

Názov projektu: Komunitná sociálna práca v Zlatých Moravciach

Typ projektu: dopytovo – orientovaný projekt

Trvanie projektu: 1. 3. 2012 – 28.2.2014

Výška NFP: 34 575,00 EUR

Spolufinancovanie mesta: 1 819,74 EUR

Miesto realizácie projektu: Zlaté Moravce

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os: 2. Podpora sociálnej inklúzie

Opatrenie: 2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením, alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Cieľ projektu: Zabezpečením špecializovanej starostlivosti o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva, s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu, napomôcť k ich postupnému začleneniu sa do spoločnosti.

Cieľové skupiny:

Občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované.

Rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky.

Nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania, s problémami čítania, písania a počítania, ktorí sú nezamestnaní 24 mesiacov a viac.

Občania s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným stavom, seniori.

Starí a osamelí ľudia odkázaní na pomoc.

Hlavná aktivita projektu: 2.1.3. Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity.

Rámcová aktivita bude napĺňaná nasledovnými činnosťami:

Podpora sociálnej práce v znevýhodnených skupinách, lokalitách a marginalizovaných rómskych komunitách.

Činnosti zamerané na senzibilizáciu mojority.

Sociálne, výchovné, poradenské a adaptačné programy cielené na rodiny na predchádzanie a riešenie sociálneho vylúčenia a zamerané na udržateľnú integráciu rodín na trhu práce.

Činnosti zamerané na predchádzanie a riešenie krízových situácií rodín a rôznych skupín s cieľom zlepšenia pracovných príležitostí a ich sieťovanie.

INFO na www.esf.gov.sk, www.fsr.gov.sk

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button