AktualityChyzerovcePoslanci

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva

trojkoncert
poradna

Posledné, 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa konalo 13. decembra v prímestskej časti Chyzerovce v Zlatých Moravciach, na ktorom si zvolilo za predsedu návrhovej komisie poslanca Jozefa Tonkoviča, za členov poslanca Mgr. Milana Galabu a poslanca Ing. Petra Hollého a schválilo program zasadnutia 21. MsZ so zmenami:

●stiahnutie bodov 10 až 19 (Návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce, Mestského kultúrneho strediska, Záhradníckych služieb, Službytu, Mestskej nemocnice prof. MUDr. R. Korca, DrSc., Základných škôl a Základnej umeleckej školy na rok 2013 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2014 a 2015) – návrh poslanca Ing. Viliama Rumanka

●stiahnutie bodov 23 a 24 (Návrh zásobníka investičných akcií na rok 2013 až 2015, Návrh na prevzatie úveru na prefinancovanie investičných akcií) – návrh poslanca Mgr. Milana Galabu

●stiahnutie bodu 20 „Návrh na splynutie mestských podnikov Technické služby, Záhradnícke služby a Mestské stredisko kultúry a športu“ – návrh poslankyne Evy Dubajovej

●stiahnutie bodu 21 „Návrh na zmenu bežného rozpočtu mesta na rok 2012 rozpočtovým opatrením“ – návrh primátora mesta Ing. Petra Lednára, CSc.

●stiahnutie bodu 38 „Návrh na schválenie prenájmu majetku Mesta Zlaté Moravce – budovy naľavo od vstupu do areálu nemocnice pre Pharmacum ZM s.r.o. z dôvodu osobitného zreteľa…“ – návrh poslankyne PharmDr. Ivony Vicianovej

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo:

zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2012 Rozpočtovým opatrením

● návrh na prevzatie úveru na technickú vybavenosť výstavby nájomných bytov (prijatie úveru od Slovenskej sporiteľne vo výške 200.000,00 € na financovanie technickej vybavenosti k výstavbe nájomných bytov za podmienok uvedených v indikatívnej ponuke banky)

návrh na určenie spôsobu zabezpečenia záväzku z úveru zo ŠFRB (ručenie za úver zo ŠFRB vo forme bankovej záruky, prevzatie bankovej záruky na úver zo ŠFRB od Slovenskej sporiteľne vo výške 1 886 998,00 € a zabezpečenie bankovej záruky vlastnou platobnou blankozmenkou pre Slovenskú sporiteľňu

● návrh na financovanie investičných akcií z rezervného fondu mesta (použitie Rezervného fondu vo výške 55.156,00 € na investičné akcie – MŠ Žitavské nábrežie vo výške 27.756 €, MŠ Kalinčiakova vo výške 27.400 €)

● návrh na úhradu záväzkov do Fondu prevádzky, údržby a opráv z fondu rozvoja bývania vo výške 32.430 €

● návrh Vnútorného predpisu o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu mesta

● Schválenie zverenia majetku mesta (nákladné motorové vozidlo na zvoz odpadu) od dňa 14.12.2012 do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce

● Schválenie zverenia majetku mesta (ihrisko na nohejbal 20 x 37 m, nachádzajúce sa v externom priestore Základnej školy, Robotnícka ul.) do správy Základnej školy na Robotníckej ul.

● novelizácia č. 4 VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté Moravce s účinnosťou od 01.01.2013

a) Prípravné štúdium – skupinové vyučovanie = 3 €, individuálne vyučovanie = 5 €

b) Základné štúdium I a II. Stupeň – individuálne vyučovanie hlavného predmetu = 8 €, skupinové vyučovanie hlavného premetu = 6 € skupinové vyučovanie zborového spevu = 2 €

c) Štúdium pre dospelých – individuálne vyučovanie hlavného predmetu študentov, ktorí majú vlastný príjem = 15 €, individuálne vyučovanie hlavného predmetu študentov, ktorí nemajú vlastný príjem 8 €, skupinové vyučovanie hlavného predmetu študentov, ktorí majú vlastný príjem = 15 €, skupinové vyučovanie hlavného predmetu študentov, ktorí nemajú vlastný príjem = 8 €

Príspevok v ZUŠ sa neuhrádza vtedy, ak plnoletý študent alebo zákonný zástupca žiaka písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi( podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

● návrh VZN č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce:

● návrh na odsúhlasenie „Územného plánu Mesta Zlaté Moravce – Zmeny a doplnky č. 4 (MsZ akceptovalo stanovisko Krajského stavebného úradu v Nitre k návrhu územnoplánovacej dokumentácie)

● návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže prevodu majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce – pozemky a stavby v súčasnosti využívané na podnikateľské účely na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach a vymenovanie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení – traja zamestnanci Mesta – Mestského úradu menovaní primátorom a dvaja poslanci určení Mestským zastupiteľstvom (Miroslav  Záchenský a poslanec Mgr. Pavel Šepták), MsZ zároveň rozhodlo uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia súťažných návrhov najvyššiu cenu a účel využitia

● návrhy na schválenie prevodov a prenájmov nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce

● návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok od dlžníkov m. p. Službyt v sume 117 649,37 €

Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:

● Informáciu o stave vymáhania pohľadávok mesta daňových a nedaňových pohľadávok vzniknutých po lehote splatnosti

Informáciu o výsledku kontroly NKU

Na záver zasadnutia sa dostali na rad občania so svojimi pripomienkami a požiadavkami na poslancov, ktoré mali spoločného menovateľa a to, poukázať na mestskú časť Chyzerovce ako súčasť mesta s prosbou a žiadaním o finančnú podporu tejto obývanej štvrte, pretože z ich pohľadu sa pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov na podporu jej rozvoja pravidelne zabúda.

Ľ. Rosinská

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button