AktualityPre deti

Obchodná akadémia Zlaté Moravce

trojkoncert
poradna

1. História školy

Obchodná akadémia sídli na Bernolákovej ulici č. 26 v Zlatých Moravciach. Aj keď je pomerne mladou školou, nadviazala na dlhoročné tradície bývalej Strednej poľnohospodárskej školy, ktorá sa od r. 1960 zameriavala na ekonomiku poľnohospodárstva. Poslední absolventi tohto zamerania ukončili štúdium v roku 1988.V školskom roku 1994/1995 bola pri škole zriadená Obchodná akadémia. So zmenami spoločensko-politickými ako aj ekonomickými škola nastúpila cestu obsahovej a formálnej reštrukturalizácie výchovno-vzdelávacej činnosti. Jej víziou bolo stať sa modernou školou tretieho tisícročia, ktorá by spojením kvalifikovaných učiteľov, prostriedkov IKT a moderných vyučovacích metód pripravila žiakov tak, aby sa umiestnili na trhu práce v spoločnej Európe, prípadne pokračovali v štúdiu na vysokej škole. Poslaním našej školy je umožniť žiakom získať úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a nadobudnúť základy pre celoživotné vzdelávanie, ktorým sa žiaci pripravia na úspešný a zodpovedný osobný, občiansky a pracovný život v spoločnosti založenej na vedomostiach a rozvoji ľudskej osobnosti

2. Charakteristika školy

Kolektív zamestnancov tvorí 26 pedagogických a 12 nepedagogických pracovníkov, v súčasnosti v škole študuje 279 žiakov. Materiálno-technické vybavenie školy: areál školy – dve budovy, telocvičňa, jedáleň ,28 učební – z toho odborných – 2 učebne informatiky, 2 učebne techniky administratívy, 2 jazykové laboratóriá, 1 učebňa cvičnej firmy, všetky sú s pripojením na internet, 1 učebňa biológie a ekológie, 1 učebňa slovenského jazyka a literatúry, vybavená IKT

3. Základné údaje o štúdiu

Štúdium je 4-ročné denné, ukončené maturitnou skúškou. Organizácia výučby prebieha v rámci všeobecno-vzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, občianska náuka, dejepis, etická výchova, náboženská výchova, matematika, biológia a ekológia, telesná a športová výchova, informatika. Odborné vzdelávanie sa realizuje v rámci odborných predmetov: ekonomika, účtovníctvo, hospodárske výpočty a štatistika, úvod do makroekonómie, informačné technológie, hospodárska geografia, písomná a elektronická komunikácia, tovaroznalectvo, právna náuka, ekonomické cvičenia, spoločenská komunikácia, prax. Štúdium voliteľných predmetov aplikovaná informatika – seminár, cvičná firma – praktikum, bankovníctvo, konverzácia v anglickom jazyku a konverzácia v nemeckom jazyku dotvára odborný profil absolventa. Súčasťou praktickej prípravy žiakov je súvislá prax v 3. a 4. ročníku realizovaná na rôznych pracoviskách mimo školy – na úradoch v štátnej správe, v peňažných ústavoch, v podnikateľských firmách, v štátnych podnikoch. Účelové kurzy a cvičenia, medzi ktoré patrí ochrana človeka a prírody, lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz a kurz ochrany života a zdravia sú súčasťou učebného plánu. Absolvent obchodnej akadémie sa uplatní v skupine povolaní zameraných na výkon ekonomických, obchodno-podnikateľských a administratívnych činností, v podnikoch všetkých právnych foriem a v ostatných organizáciách – ako ekonóm, účtovník, mzdový referent, štatistik, obchodný zástupca a iné. Po získaní maturitného vysvedčenia je pripravený tak, aby mohol nastúpiť na štúdium na vysokej škole, resp. iné terciárne vzdelávanie a má predpoklady na to, aby rozvíjal vlastné podnikateľské aktivity.

4. Aktivity školy

Súčasťou života našej školy je podporovať záujmové aktivity našich žiakov a rozvíjať ich talent v mimoškolskej činnosti v krúžkoch: ekonomiky, informatiky, kick-boxu, písomnej a elektronickej komunikácie, účtovníctva, nemeckého a anglického jazyka, slovenského jazyka a literatúry, športových hier, v turistickom krúžku a volejbalovom krúžku chlapcov a dievčat. Každoročne sa naši žiaci zúčastňujú súťaží: Olympiáda ľudských práv, olympiáda v nemeckom a anglickom jazyku, Biblická olympiáda , olympiáda „ Mladý účtovník“, súťaž v písaní na klávesnici a úprave textu pomocou korektorských značiek, stredoškolská odborná činnosť, Klokan – matematická súťaž, Otázniky histórie, Nové informačné technológie. Celý školský rok žije škola v atmosfére športových podujatí: organizujeme okresné kolo v basketbale chlapcov a dievčat, okresné a krajské kolo vo veľkom futbale chlapcov, „Vianočnú latku“, volejbalový turnaj o „Pohár obchodnej akadémie“, atletiku chlapcov a dievčat, medzitriednu volejbalovú súťaž mixovaných družstiev, medzitriednu minifutbalovú ligu chlapcov, volejbal učitelia proti žiakom v rámci „Dňa študentstva“. V rámci turistického krúžku plánujeme pre záujemcov cyklotúry, pešiu turistiku a v zimnom období jednodňové lyžiarske výjazdy. Súčasťou výučby odborných predmetov sú exkurzie do výrobných podnikov a podnikateľských subjektov, do bánk a iných finančných inštitúcií a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V rámci všeobecno-vzdelávacích predmetov navštevujeme knižnicu, múzeum a výstavy organizované mestským kultúrnym strediskom. Každoročne uskutočňujeme tradičnú návštevu predvianočnej Viedne. Spoločenský a kultúrny život obohacujú nasledovné podujatia: prijímanie prvákov do obchodnej akadémie – imatrikulácia, návštevy divadelných predstavení a výchovných koncertov, Dni otvorených dverí, stavanie mája.

K aktivitám, ktoré sú určené predovšetkým žiakom, môžeme zaradiť aj besedy a pracovné stretnutia:

 • S tebou a o tebe – vzdelávací program o dospievaní a reprodukčnom zdraví
 • prevencia HIV/AIDS a vzťahoch s partnerom
 • prednáška s besedou s gynekológom
 • prednáška o výchove k manželstvu a rodičovstvu
 • rovesnícky program „Quo vadis ,kamarát“
 • prednášky s protidrogovou tematikou
 • beseda o prípravných kurzoch na VŠ
 • beseda o príčinách nezamestnanosti, o potrebe profesií v našom regióne a evidencii na úradoch práce
 • pracovné stretnutie so žiakmi 4. ročníka – Ako na vysokú školu
 • besedy s finančnými poradcami
 • beseda s pracovníkmi Colného úradu Nitra

Naši žiaci sa pravidelne stávajú dobrovoľnými darcami krvi v rámci Študentskej a Valentínskej kvapky krvi. Tento rok máme po prvýkrát možnosť zapojiť sa do projektu „Adoptuj si spolužiaka/spolužiačku“ , ktorý je súčasťou programu „Škola namiesto ulice“.

5. Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca

Prínosom pre našu školu je spolupráca so zahraničnými školami a práca na medzinárodných projektoch Comenius – školské partnerstvá, kde sa zúčastňujeme na tzv. projektových stretnutiach v zahraničí. Naši žiaci spolu s učiteľmi jazykov absolvovali projektové stretnutia vo Švédsku, Fínsku, Nemecku, Holandsku a Slovinsku. Každá zo zúčastnených škôl vypracovala a prezentovala projektové úlohy a navzájom ich skompletizovali. Každoročne sa uskutočňuje pobyt našich žiakov v Anglicku – Londýn, Hastings, kde sa okrem študijných povinností oboznamujú s kultúrnymi a historickými pamiatkami daného regiónu. Dvojtýždennú zahraničnú prax majú naši žiaci možnosť absolvovať formou výmenných pobytov v nemeckých mestách Kiel a Flensburg v rôznych firmách v nemeckom alebo anglickom jazyku. Viackrát sa nám podarilo zorganizovať výmenný pobyt našich a slovinských žiakov v Ľjubľjane, kde sa nachádza naša partnerská škola z projektu Comenius. Cieľom bolo spoznávanie miestnej kultúry, tradícií a cudzojazyčná komunikácia. Sme zapojení aj do projektu Škola priateľská k deťom, spojeného s predajom vianočných pohľadníc na podporu rozvojových krajín.

6. Spolupráca so sociálnymi partnermi

Obchodná akadémia je otvoreným systémom. Efektívne spolupracujeme s rodičovskou radou, radou školy, verejnými a štátnymi inštitúciami. Sme v kontakte s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, s finančnými inštitúciami, daňovým úradom, štátnymi a verejnými inštitúciami mesta, ako i s podnikateľskými subjektmi. V uvedených organizáciách naši žiaci 3. a 4. ročníka realizujú dvojtýždňovú súvislú prax. Veľmi dobrá je aj naša spolupráca s Policajným zborom, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, strednými a základnými školami, ako aj so zriaďovateľom školy – Nitrianskym samosprávnym krajom.

Úspechy, ktoré prekročili bránu našej školy

Naši žiaci sa vo svojom voľnom čase venujú rôznym záľubám, mnohí dosahujú cenné úspechy, a tým reprezentujú nielen seba, ale aj našu školu.

[unordered_list style=”star”]

 • Stanislav Vician – 2. miesto v celoštátnej súťaži Nové informačné technológie
 • Miroslav Mráz – 1. miesto v celoštátnom kole SOČ – v kategórii Problematika voľného času
 • Michaela Horná – 4- násobná majsterka Slovenska v drezúrovom jazdení
 • Hana Palušková – 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska v tenisovej štvorhre – mladšie dorastenky  a 7.miesto na Majstrovstvách Slovenska v cezpoľnom behu
 • Natália Blahová – 9. miesto v tenisovom rebríčku na Slovensku za rok 2011 zaradenie do ITF svetového tenisového rebríčka
 • Karol Šedivý – 4 –násobný majster Slovenska v motokrose

[/unordered_list]

Nie sú to len jednotlivci, ale úspešnými sa stali aj družstvá, na prezentácii cvičných firiem v Žiari nad Hronom sme obsadili v súťaži Najlepší slogan cvičnej firmy 1. miesto. Naše dievčatá získali v orientačnom behu 2. miesto na Slovensku a chlapci 1. miesto v kraji. Hoci sme v úvode naznačili, že sme mladou školou, uvedené informácie sú dôkazom toho, že máme svoje miesto v systéme škôl s ekonomickým zameraním. Naši žiaci a absolventi sú odborne pripravení tak, aby im boli otvorené dvere aj na európsky trh práce. Budeme radi, ak sa rozhodnete pre štúdium na Obchodnej akadémii v Zlatých Moravciach a sami sa prídete presvedčiť, že naša škola nežije len učením, ale aj množstvom mimovyučovacích aktivít. Bližšie informácie o škole nájdete na našej webovej stránke www.oazm.edupage.sk. V prípade osobného záujmu nás kontaktujte nielen počas Dní otvorených dverí, ale aj mimo nich na tel. č. 037/6421904.

Mgr. Kadlecová Alena, Mgr. Pacherová Jana

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button