AktualityŠport

Vážení priaznivci ľadového hokeja!

trojkoncert
poradna

Dovoľujeme si Vás informovať o príprave otvorenia Zimného štadióna v Zlatých Moravciach a poskytnúť Vám základné informácie o jeho prevádzke.

 

Otvorenie Zimného štadióna (ďalej „ZŠ“) je naplánované na 1. decembra 2011. Uzatvorenie, ukončenie sezóny je naplánované na 29. 02. 2012. Zmluva so Západoslovenskou energetikou bola podpísaná dňa 07. 11. 2011. Elektrická energia bude k dispozícii, je objednaná od 21. 11. 2011 do 29. 02. 2012. Dňa 21.11.2011 oprávnená osoba so Západoslovenskej energetiky sfunkční fyzicky zapojenie el. energie. Následne sa prekontrolujú, realizujú všetky potrebné revízie elektrických zariadení a rozvodov hlavne v priestoroch budovy šatní, ktoré si vyžadujú detailnú kontrolu funkčnosti a bezpečnosti, nakoľko do budovy zatekalo a je zároveň potrebné kalkulovať určitý čas na prípadné odstránenie nedostatkov. S prípravou ľadovej plochy sa začne približne 4 kalendárne dni pred jej otvorením. Z vyššie uvedených dôvodov je potrebné objednávať elektriku niekoľko dní pred konkrétnym otvorením ZŠ.

Jarné prázdniny školopovinných detí v roku 2012 budú v poslednej dekáde februára 2012. V budúcich rokoch, keď jarné prázdniny pripadnú na marec určitého roka uvažujeme o predĺžení príslušnej sezóny až do skončenia jarných prázdnin. Nevylučujeme ani určité predĺženie sezóny do polovice marca, prípadne konca marca 2012, všetko bude závisieť od finančných prostriedkov a zároveň od efektívnosti prevádzky, výroby ľadu v tejto sezóne (chceme udržiavať hrúbku ľadu na štandardnej úrovni, aby sa počas sezóny nezvyšovala, následne z toho vyplynú určité úspory, ktoré je možné investovať – napr. do predĺženia zimnej sezóny v marci 2012, závisí aj od dĺžky súťažnej sezóny žiakov, vonkajšieho počasia a pod.).

 

Zimný štadión bude otvorený denne od 01.12.2011 do 29.02.2012 vrátane. Každý deň je ZŠ otvorený pre verejnosť ako aj pre zákazníkov – družstvá.

Podrobné otváracie hodiny pre verejnosť v jednotlivých dňoch ako aj harmonogram poobedňajšieho využitia ľadovej plochy družstvami je v Prílohe č. 1 tohto článku. Sú tam uvedené aj výnimky počas Vianočných sviatkov, Silvestra, Nového roka a Troch kráľov. V harmonograme nie sú uvedení hokejkári, ktorí bývali ráno. V prípade ich záujmu a počtu cca 20 a viac osôb budú zaradení do harmonogramu.

O každej zmene harmonogramu Vás budeme prostredníctvom www.zlatemoravce.info informovať. Pri akýchkoľvek dotazoch nás prosím kontaktujte: 037/6923211, sekretariat@tsmzlm.sk, alebo na mobilnom čísle 0917970286 (p. Varga Vladimír).

 

Touto cestou prosíme minuloročných zákazníkov, t.j. p. Mlynku, p. Klima, p. Chrena, p. Šimona, p. Vargu, p. Peceka a p. Púchovského, aby v prípade záujmu o prenájom ľadu kontaktovali sekretariát TSm, 037/6923211, alebo pána Vargu 0917970286, nakoľko nemáme na Vás telefonický kontakt. V prípade záujmu ďalších kolektívov vieme prispôsobiť hodiny pre verejnosť podľa požiadaviek družstiev.

Zároveň chceme osloviť spoločnosti, ktoré majú záujem o prezentovanie, reklamu svojej spoločnosti na mantineloch v Zimnom štadióne príp. generálneho sponzora, ktorý by bol prezentovaný reklamou aj na ľadovej ploche. Cenové podmienky sa určujú dohodou zmluvných strán. Náš Zimný štadión navštívi ročne približne 10 000 zákazníkov nielen zo Zlatých Moraviec, ale aj zo širokého okolia (údaj za približne 3 – 3,5 mesačnú prevádzku).

Cenník Zimného štadióna:

 • Verejnosť: 1,00€/osoba/2 hod. (v čase pre verejnosť).
 • Zákazníci – družstvá: 85,00€/hod. vrátane vykúrenej šatne, sprchovania, toalety.
 • Hokejkári: 2,00€/hod./osoba, min. počet osôb 20.

Vzhľadom na narastajúce materiálové vstupy v posledných rokoch, nezvyšovanie vstupného pre verejnosť a pre družstvá za posledných 7 rokov, zrealizované opravy a úpravy v roku 2011 v areály Zimného štadióna, šatniach v záujme zvýšenia kultúrneho vyžitia, vykurovania šatní, teplej vody na sprchovanie sme prehodnotili cenové relácie, za ktoré poskytujeme uvedené služby. Naše cenové relácie sú najnižšie v širokom – ďalekom okolí, možno na celom Slovensku. Z vyššie uvedených dôvodov sme zvýšili vstupné pre verejnosť aj pre družstvá na sezónu 2011/2012. Finančné prostriedky budú naspäť vracané do ďalšieho postupného zvyšovania kvality služieb Zimného štadióna. Ďakujeme za Vaše pochopenie.

Poistenci VšZP na základe predloženia preukazu poistenca VšZP a predloženia platného občianskeho preukazu majú nárok na zľavu vo výške 0,30€ z ceny jednorázového vstupného na verejné korčuľovanie v nasledovných dňoch: pondelok, streda, piatok, od 09:00-16:00 hod. Nárok na zľavu platí do vyčerpania príspevku od VšZP.

Pri výbere vstupného od zákazníkov, ktorí majú prenajatú celú ľadovú plochu, budeme realizovať úhrady mesačne vopred – v hotovosti do pokladne Technických služieb mesta, Bernolákova 59 (v pracovné dni od 07:00 do 15:00 hod., u pani M. Mrázovej) príp. bezhotovostným prevodom. Je to v záujme zjednodušenia administratívy a zamedzení prípadov, keď ľadová plocha je rezervovaná pre konkrétne družstvo a dané družstvo nepríde. Platbu za prenájom ľadovej plochy je potrebné zaplatiť do 20. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu plateného prenájmu (príklad: do 20. 11. 2011 vyplatiť nájom na december 2011). V opačnom prípade bude ľadová plocha ponúknutá ďalším záujemcom.

Počas roka 2011 väčšinou počas jesene, sa v areáli ZŠ zrealizovalo viacero prác a opráv. Práce na úprave priestorov šatní, samotnej ľadovej plochy, vonkajšieho areálu boli vykonávané samotnými členmi hokejového klubu, vrátane funkcionárov výboru hokejového klubu, jednotlivými členmi školských prípravok žiakov, mužov a ich rodinnými príslušníkmi bez nároku na odmenu.

Úprimná vďaka patrí sponzorom, ktorí vypomohli hlavne so stavebným materiálom, dopravou a dverami. Jedná sa hlavne o nasledovné firmy: Wienerberger – Slovenské tehelne spol. s.r.o., FENESTRA Sk, spol. s r.o., Alojz Pánik STAVEX, PERAGA, s.r.o. a pánovi Vladimírovi Boďovi.

Za metodické vedenie, rady, námety, pripomienky a odborné rady z energetiky patrí vďaka najmä pánovi Jurajovi Mačkayovi, prezidentovi HC Zlaté Moravce, pánovi Miroslavovi Pisárovi, členovi HC, pánovi Ivanovi Laktišovi, hlavnému energetikovi mesta a zamestnancom Technických služieb.

Hlavné vykonané práce hokejovým klubom (mužmi „B“) môžeme zhrnúť do nasledovných bodov: kompletné upratovanie priestorov šatní rodinnými príslušníkmi hokejistov, oprava, stierkovanie a maľovanie vnútorných priestorov, ktoré boli zatečené a mali trhliny (stropy, šatne, sprchy, WC), vymurovanie otvorov na okná na opláštení ZŠ. Cez priestory opláštenia ZŠ už nebude prefukovať teplý vzduch z vonka a prášiť sa, prispeje to k určitému zníženiu spotreby el. energie. Na vykonávaných prácach sa tiež veľmi aktívne podieľajú rodičia našich mladých hokejistov.

Všetky tieto práce, hlavne v priestoroch šatní mohli nasledovať po oprave zatekajúcej strechy v budove šatní. Uvedenú opravu strechy zorganizovalo a financovalo v plnej miere Mesto Zlaté Moravce, napriek tomu, že v rozpočte na rok 2011 tieto prostriedky neboli plánované a prispelo tým k diverzifikácii podpory pre rôzne športy v Zlatých Moravciach.

TSm Zlaté Moravce realizovali počas roka a na jeseň hlavne nasledovné práce na prevádzke ZŠ: zafarbenie brán, tribún a čiar na klzisku, maľovanie šatne, vyštrkovanie plochy okolo klziska, podmurovanie okien, oprava plechových dvierok na bočnom vstupe, odvoz betónových stĺpov a panelov, drevených a železných odpadov, starej čakárne, upravenie priestoru pred a vnútri štadióna, vypratanie šatne pre návštevníkov, oprava a nafarbenie reflektorov, výmena dosiek na montážnej jame, oprava oplotenia pri vstupe na zimný štadión, vysávanie betónovej plochy, vonkajšej časti mantinelov, umývanie mantinelov a plexiskla, oprava obidvoch rolieb. Ku všetkým prácam hokejistov a TSm prikladáme aj fotodokumentáciu.

Prevádzkovateľ ZŠ plánuje počas sezóny 2011/2012 prevádzkovať údržbu ľadovej plochy s nižšími nákladmi. Bude to spočívať hlavne v udržiavaní optimálnej hrúbky ľadovej plochy a následne znížení spotreby elektrickej energie. Aby to bolo možné zrealizovať, je nutné realizovať generálne opravy rolieb. Zároveň budeme dbať na udržiavanie vyššej čistoty a poriadku v areáli a v šatniach, pravidelne evidovať spotreby energií a vonkajších a vnútorných teplôt, aby sme získali hodnoverné podklady k ďalším analýzam pre budúce sezóny. Zároveň po zaučení budeme regulovať nastavenie teplôt v chladiacej jednotke minimálne v členení na denný a nočný režim. Jedna miestnosť sa pripravila, vymaľovala, zariadila novými skrinkami a lavičkami. Bude slúžiť ako šatňa pre verejnosť. Dôležité je, aby si verejnosť priniesla vlastný zámok na uzatvorenie skrinky, niekoľko zámkov bude k dispozícii aj v pokladni pri hlavnej bráne za kauciu vo výške 5,- EUR. Prezliekať sa už nebude na lavičkách pri ľadovej ploche.

V budúcnosti plánujeme pristúpiť (sezóna 2012/2013) aj k zvýšeniu vstupného, či už pre verejnosť alebo zákazníkov. Je to z dôvodu, že naše cenové relácie vstupného sú najnižšie v porovnaní s ostatnými susednými ZŠ, pričom nákladové položky sú v podstate rovnaké, vybudovali sa a opravili sa miestnosti pre dôstojné prezlečenie sa, tieto priestory sa budú vykurovať, k dispozícii bude aj teplá voda na sprchovanie hlavne pre družstvá. K uvedenej zmene cien plánujeme pristúpiť až po získaní dohľadných informácií o nákladoch z tejto sezóny, pouvažovať v súvislostiach, či je možné otvorenie a zatvorenie sezóny podľa začiatku a konca súťaží žiakov, čo by to stálo, aký by bol extra príjem zo zvýšeného vstupného a pod. (s cieľom, aby Mesto Zlaté Moravce nezvyšovala prípadne minimálne zvyšovalo príspevok pre TSm z titulu dlhších sezón).

Na základe skúseností a názorov členov HK, vlastných skúseností TSm, konzultácií s odbornou firmou sú možné aj ďalšie cesty znižovania nákladov prevádzky ZŠ bez zníženia kvality poskytovaných služieb, jedná sa najmä o:

 • výmena svietidiel reflektorov nad ľadovou plochou za úspornejšie pri dodržaní noriem svietivosti,
 • inštalácia kontroly nameraného maxima elektrickej energie (vyhnutie sa pokutám pri prekročení tech. maxima; možnosť objednať nižšie maxima = nižšie paušálne poplatky),
 • využite tepla z produkcie chladiacej jednoty (1. možnosť: vykurovanie šatní, projekt musí preveriť či by to postačovalo; 2. možnosť: ohrievať vodu do zásobníka, ktorá sa dáva do rolby pri úprave ľadu, tam by kapacita určite postačovala, lebo je to skúsenosť z iných štadiónov),
 • pri využití tepla z chlad. jednotky pre rolbu; zabezpečiť vykurovanie šatní plynom, namiesto elektriky, príp. iným médiom,
 • realizovať opatrne úpravu ľadu s rolbou s teplotou vody 30-40°C, namiesto 60-65°C, ľad je krajší ak sa používa 60-65°C voda (predstavte si „vyliať“ 800l 60-65°C vody na ľadovú plochu a to pri každej úprave ľadu, chladiaca jednotka následne musí fungovať možno 2 hod. na plný výkon) a ladárom – strojníkom sa pri vyššej teplote vody ľahšie upravuje ľad, ale je to neekonomické,
 • získať skúsenosti a číselné informácie z prevádzky štadióna v Novom Meste nad Váhom, kde ľad funguje 6-8 mesiacov v roku, v lete dávajú na betónovú plochu podložky pre hokejbal, majú následne celoročné využitie ZŠ, vstupné majú vyššie, zľavy nedávajú, každý platí a sú schopní si zarobiť na prevádzku a všetky náklady. Mesto musí akurát financovať odpisy (požadovanú investíciu),
 • naša chladiaca jednotka je schopná fungovať aj v teplejších mesiacoch, je akurát potrebné domontovať určitý rozprašovač vzduchu,
 • po zosúladení a spoločných diskusiách, získaní všetkých potrebných informácií je možné zostaviť a nastaviť systém ku spokojnosti všetkých strán. Niektoré z vyššie uvedených opráv zrealizujeme už v tejto sezóne, ostatné možno po vyčíslení nákladov by sa museli realizovať ako investície.

Ing. Jozef Latika

poverený riaditeľ TSm

Harmonogram

[nggallery id=176]

[hr]


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button