Aktuality

ROZHODNUTIE O ORGANIZAČNEJ ZMENE MsÚ

Zamestnávateľ Mesto Zlaté Moravce v zastúpení Ing. Petrom Lednárom, CSc., primátorom mesta, 1.mája 2, 953 01 Zlaté Moravce vydáva Rozhodnutie o organizačnej zmene.

V aktuálnom období rastie úloha zjednotenia miestnych daní a zabezpečenia ich adekvátneho vymáhania. Uvedené si vyžaduje vytvorenie oddelenia, ktoré bude zabezpečovať správu daní (vzhľadom aj na novú legislatívu) a ich efektívne vymáhanie. Po vykonaní personálno-organizačného auditu zameraného na analýzu efektívnosti v činnosti jednotlivých oddelení Mestského úradu zamestnávateľ zistil priestor pre reorganizáciu pracovných kapacít i pre zefektívnenie práce na viacerých oddeleniach Mestského úradu. Toto zefektívnenie a reorganizácia sa vykoná nasledovne:

1. – vytvorí sa nové „Oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok“, ktoré vznikne presunom pracovných miest daní a poplatkov z doterajšieho oddelenia financií a rozpočtu. Na oddelení miestnych daní a pohľadávok budú referáty:

 1. referát správy dane z nehnuteľností (súčasne vedúci oddelenia)- presun spolu so zamestnancom z oddelenia financií a rozpočtu

 2. referát poplatku za komunálny odpad – presun spolu so zamestnancom z oddelenia financií a rozpočtu

 3. referát ostatných miestnych daní – po dohode presun zamestnanca z referátu správy majetku mesta a vymáhania nedoplatkov

 4. referát vymáhania pohľadávok – presun spolu so zamestnancom z referátu právnika úradu.

2. – vytvorí sa nové „Oddelenie projektov a propagácie mesta“, ktoré vznikne presunom pracovných miest z doterajšieho oddelenia výstavby a komunálnych služieb, Tekovských novín. Na oddelení projektov a propagácie mesta budú referáty:

 1. referát projektov a verejného obstarávania (súčasne vedúci oddelenia) – po dohode presun zamestnanca z agendy referátu výstavby, ÚP a projektov

 2. referát pre projekty a aktivačnú činnosť – presun spolu so zamestnancom z oddelenia výstavby a komunálnych služieb

 3. referát pre verejné obstarávanie, šport a kultúru – po dohode presun zamestnanca z referátu vnútornej správy a skladového hospodárstva

 4. referát Tekovských novín – presun spolu so zamestnancami z úseku Tekovských novín

 5. referát propagácie mesta – úväzok 0,5

3. – Oddelenie výstavby a komunálnych služieb sa premenováva na „Oddelenie výstavby“ – pričom bude obsahovať tieto referáty:

 1. referát investičnej výstavby (súčasne vedúci oddelenia)

 2. referát územného plánovania

 3. referát dopravy

 4. referát životného prostredia (predtým referát reklamy a verejných priestranstiev)

 5. referát drobných stavieb (predtým referát pre životné prostredie a drobné stavby)

 6. referát energetiky, PO, BOZP – presun spolu so zamestnancom z úseku primátora

 7. referát ŠFRB.

Uvedené referáty budú zastávať doterajší zamestnanci, ktorí vykonávali pracovné činnosti spadajúce pod jednotlivé referáty doteraz.

Agenda referátu výstavby, ÚP a projektov bude z časti rozdelená v rámci referátov investičnej výstavby a územného plánovania a z časti presunutá na referát projektov a verejného obstarávania, pričom tento referát sa ruší.

Agenda referátu pre projekty a aktivačnú činnosť bude presunutá spolu so zamestnancom na totožný referát na novovytvorené oddelenie projektov a propagácie mesta.

4. – „Oddelenie správy majetku mesta“ – obsahuje nasledovné referáty:

 1. referát pre nakladanie s majetkom mesta (súčasne vedúci oddelenia)

 2. referát pre agendu nájomných vzťahov a podnikateľskej činnosti

 3. referát pre pasportizáciu a správu majetku mesta

 4. referát pozemkovej agendy.

Agenda referátu správy majetku mesta a vymáhania nedoplatkov bude prerozdelená na referát pre pasportizáciu a správu majetku mesta a referát ostatných miestnych daní – pričom tento referát sa zrušuje.

5. – „Oddelenie financií a rozpočtu“ – sa člení na nasledovné referáty:

 1. referát financií (súčasne vedúci oddelenia)

 2. referát rozpočtu a dotácií

 3. hlavná účtovníčka

 4. účtovníčka pre školstvo

 5. pokladňa

 6. referát fakturácie a evidencií (predtým označený ako referát fakturácie a účtovných evidencií)

 7. referát účtovníctva a skladových evidencií (predtým označený ako účtovníčka došlých faktúr a dotácií)

 8. referát personalistiky a miezd.

Uvedené referáty budú zastávať doterajší zamestnanci, ktorí vykonávali pracovné činnosti spadajúce pod jednotlivé referáty. Agenda referátu správy dane z nehnuteľností a referátu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad sa spolu so zamestnancami presúva na novovytvorené oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok. Na uvedené oddelenie sa presúva z oddelenia vnútornej správy a evidencií agenda skladového hospodárstva.

6. – Oddelenie vnútornej správy a evidencií sa premenováva na „Oddelenie vnútornej správy a služieb občanom“, pričom obsahuje referáty:

 1. referát vnútornej správy (súčasne vedúci oddelenia)

 2. referát evidencie obyvateľstva, domov, bytov a stavieb

 3. správca siete a informačný technik

 4. referát registratúrneho strediska, CO a obrany

 5. kancelária prvého kontaktu

 6. podateľňa

 7. doručovateľka

 8. matričný úrad

 9. upratovačky – zahŕňa dve pracovné miesta s úväzkami 0,6.

Uvedené referáty budú zastávať doterajší zamestnanci, ktorí vykonávali pracovné činnosti spadajúce pod jednotlivé referáty.

Agenda referátu vnútornej správy a skladového hospodárstva sa rozdeľuje medzi referát vnútornej správy a referát účtovníctva a skladových evidencií, pričom uvedené miesto sa zrušuje.

Zrušuje sa miesto informatika s úväzkom 0,3 (toho času neobsadené). Pod toto oddelenie sa presúvajú spolu so zamestnancami vykonávajúci dané činnosti tieto referáty:

 1. referát sociálnych vecí

 2. oddelenie škôl a školských zariadení, ktoré sa súčasne premenováva na referát škôl a školských zariadení.

7. – v priamej riadiacej pôsobnosti primátora mesta zostávajú bez zmien:

 1. sekretariát – ktorý zahŕňa pracovné miesta vedúcej sekretariátu a sekretárky

 2. prednosta úradu

 3. právnik úradu

 4. Spoločný obecný úrad

 5. Mestská polícia.

Personálne účinky rozhodnutia:

Na referát ostatných miestnych daní bude po dohode presunutá zamestnankyňa doterajšieho oddelenia správy majetku mesta – referátu správy majetku mesta a vymáhania nedoplatkov (Diana Červenáková). Na referát pre verejné obstarávanie, šport a kultúru bude po dohode presunutá zamestnankyňa doterajšieho oddelenia vnútornej správy a evidencií – referátu vnútornej správy a skladového hospodárstva (Mgr. Miroslava Kováčová). Na referát projektov a verejného obstarávania (súčasne vedúci oddelenia) bude po dohode presunutý zamestnanec agendy referátu výstavby, ÚP a projektov (Ing. Miroslavov Košút).

Právnik úradu zabezpečí zapracovanie uvedených zmien do Organizačného poriadku Mestského úradu v Zlatých Moravciach a vedúci jednotlivých oddelení vypracovanie nových pracovných náplní jednotlivých zamestnancov, ktorých sa uvedené zmeny týkajú, a to bezodkladne. Referent pre personalistiku a mzdy zabezpečí prípravu dohôd o zmene pracovných podmienok s dotknutými zamestnancami ako aj súvisiacu agendu. Informačný technik zabezpečí premietnutie uvedených zmien v informačnom systéme (najmä modul Pošta).

Táto organizačná zmena bola prerokovaná so Základnou organizáciou SLOVES pri Mestskom úrade v Zlatých Moravciach dňa 28.9.2012 a je účinná od 1.10.2012.

V Zlatých Moravciach dňa 28.9.2012

Za zamestnávateľa Mesto Zlaté Moravce primátor Ing. Peter Lednár, CSc.

[hr]

Buďte prvý, kto zahlasuje

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button