Aktuality

Sadzobník správnych poplatkov

trojkoncert
poradna


Dňa 11.9.2012 bol schválený zákon č. 286/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zmena zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť 1. októbra 2012. ( s výnimkou zmeny § 7 ods. 1 prvej vety zákona, ktorá nadobúda účinnosť 1.1.2014 a zmeny v Sadzobníku v časti VI. Doprava, v položke 77 písm. a), v prvom až štvrtom bode a písm. b) , ktoré nadobúda účinnosť 19.1.2013

Od 1.10.2012 sú  účinné aj zmeny Sadzobníka správnych poplatkov a to aj pokiaľ ide o správne poplatky vyberané obcou.

Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 30.spetembra 2012 , vyberajú sa poplatky podľa predpisov účinných do 30.septembra 2012.

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou

výber zo Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

I. ČASŤ – VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 1

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva

1. fyzická osoba – 16,50 eura

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie – 165,50 eura

Poznámky

Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo k sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu – 1,50 eura

b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí – 5 eur

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku – 1,50 eura, v cudzom jazyku – 3 eurá

d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike – 9,50 eura

Oslobodenie

Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena e) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov.

Poznámky

1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

Položka 3

1. Osvedčenie

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis – 1,50 eura

b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis – 5 eur

c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) – 10 eur

2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov – 1,50 eura

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

Splnomocnenie

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

Poznámka

Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Položka 6

a) Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka – 4,50 eura

b) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka – 16,50 eura

c) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka – 6,50 eura

d) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch – 33 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena c) tejto položky  je oslobodené predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu.

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) – 5 eur

Oslobodenie

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom 11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

Položka 9

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania – 16,50 eura

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.

3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

Položka 15

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie

1. fyzická osoba – 9,50 eura

2. právnická osoba – 165,50 eura

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

ČASŤ – VNÚTORNÁ SPRÁVA

Položka 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík – 1,50 eura

Položka 18

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 16,50 eura

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 16,50 eura

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby – 16,50 eura

d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti – 66 eur

e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami – 33 eur

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom – 66 eur

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami – 165,50 eura

h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt – 199 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, občania s ťažkým zdravotným postihnutím a držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

2. Od poplatku podľa písm. a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky

III. ČASŤ – PÔDOHOSPODÁRSTVO

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka

a) týždenný – 1,50 eura

b) mesačný – 3 eurá

c) ročný – 7 eur

d) trojročný – 17 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady

Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

V. ČASŤ – STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 59

 1. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

1. pre fyzickú osobu – 6,50 eura

2. pre právnickú osobu – 100 eur

 1. Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby – 20 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky

1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie

 1. na stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane – 33 eur a za každých ďalších začatých 100m3 obostavaného priestoru – 20 eur

2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane – 750 eur a za každých ďalších začatých 1000m3 obostavaného priestoru – 250 eur

 1. na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty) s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 200m3 vrátane – 23 eur

za každých ďalších začatých 50m3 obostavaného priestoru – 20 eur

 1. na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu

 1. rodinný dom – 100 eur

 2. bytový dom – 750 eur

 3. stavba na individuálnu rekreáciu – 100eur

 1. na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť – 30eur

 2. na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami 30 eur

 3. na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením – 20 eur

 4. na líniové stavby a zmeny týchto stavieb pred dokončením za

každých začatých 100 m – 10 eur

 1. na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy a stavby na individuálnu rekreáciu (podzemné objekty, napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd a pod.) pre právnickú osobu – 50 eur

 2. na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m 3 vrátane – 1000 eur a za každých ďalších začatých 1000 m 3 obostavaného priestoru – 300 eur

 3. na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie – 50 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

 2. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Poznámky

 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok.

 2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.

 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 5. Ak pri zmene stavby pred dokončením nedochádza k zmene rozmerov stavby, vyberie sa základná sadzba pre daný typ stavby.

 6. Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iná dotácia zo štátneho rozpočtu, je poplatok za vydanie stavebného povolenia – 66 eur.

Položka 60a

 1. Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu – 100 eur

 2. Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu – 30 eur

 3. Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení – 10 eur

 4. Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia – 80 eur

 5. Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby – 10 eur

 6. Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe – 30 eur

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby – trojnásobok sadzby určenej v položke 60

Položka 62

a)Žiadosť o povolenie

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60 – 30 eur

 1. na odstránenie stavby, za každú stavbu , ktorej odstránenie je povolené pre fyzickú osobu – 16,50 eura, pre právnickú osobu – 200 eur

3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha

do 15 m 2 vrátane – 60 eur

od 15 m 2 do 40 m 2 vrátane – 200 eur, nad 40 m 2 – 430 eur

4. terénnych úprav – 16,50 eura

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti – 100 eur

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia – 20 eur

Oslobodenie

 1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

 2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

 3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie

 1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane

pre fyzickú osobu – 16,50 eura

pre právnickú osobu – 50 eur a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru pre fyzickú osobu a právnickú osobu – 10 eur

 1. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000m3 vrátane – 400 eur a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru – 100 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty),

 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25m2 vrátane – 23 eur

 2. ak zastavaná plocha je od 25 m2 do 50m2 vrátane – 33 eur

 3. ak zastavaná plocha je od 50 m2 do 80m2 vrátane – 66 eur

c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu

 1. rodinný dom – 50 eur

 2. bytový dom – 400 eur

 3. stavba na individuálnu rekreáciu – 50 eur

d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť – 15 eur

e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami – 15 eur

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) – 15 eur

g) na líniové stavby za každých začatých 100m – 10 eur

h) na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy a stavby na individuálnu rekreáciu (napr. studne, malé čitiarne odpadových vôd) pre právnickú osobu – 30 eur

 1. na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000m3 vrátane – 500 eur a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru – 150 eur

Oslobodenie

 1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky

 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok.

 2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.

 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.

 4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 5. Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iná dotácia zo štátneho rozpočtu, je poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia – 100 eur.

VI. ČASŤ – DOPRAVA

Položka 79

a) Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi

3. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú linku v obci – 25 eur

4. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac autobusových liniek – 180 eur

b) Vykonanie zmeny v dopravnej licencii podľa písmena a) 50 % podľa príslušnej sadzby

d) Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu – 15 eur

Splnomocnenie

 1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.

 2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.

 3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.

 4. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.

 5. Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmen n) a r) sa vyberie správny poplatok vo výške50 % príslušnej sadzby.

 6. Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb.

Položka 80

Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len „nadmerná preprava“ a „nadrozmerná preprava“),

a) za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer

1. nadrozmerná preprava

1.1. pri prekročení prípustnej šírky 24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je

do 300,0 – 20 eur

od 300,1 do 350,0 – 30 eur

od 350,1 do 400,0 – 40 eur – od 400,1 do 500,0 – 75 eur a za každých ďalších aj začatých 10 cm – 20 eur

1.2. pri prekročení prípustnej výšky 24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je

do 400,0 – 20 eur

od 400,1 do 450,0 – 40 eur

od 450,1 do 500,0 – 115 eur

a za každých ďalších aj začatých 10 cm – 20 eur

1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky 24) vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého vozidla alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je

do 12,00 – 20 eur

od 12,01 do 22,00 – 115 eur

nad 22,01 – 190 eur

a za každých ďalších aj začatých 5,0 m – 55 eur

2. nadmerná preprava

2.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti,25) ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) je do 20,00 – 115 eur

od 20,01 do 30,0 – 190 eur

od 30,01 do 50,0 – 300 eur a za každých ďalších aj začatých 10 t – 75 eur

2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu (nápravové zaťaženie) bez rozdielu, o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené%) je

od 3,01 do 5,00 – 95 eur, od 5,01 do 10,00 – 150 eur

od 10,01 do 15,00 – 270 eur od 15,01 do 20,00 – 380 eur

a) za každých ďalších aj začatých 5 % – 190 eur

b) za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky

1. nadrozmerná preprava – 190 eur

2. ostatné prípady – 380eur

c) za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku

1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača

1.1. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené prípustné hmotnosti na nápravu – 115eur

1.2. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené hmotnosti na jednu nápravu – 230 eur

2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch mesiacov

2.1. pri splnení podmienok podľa bodu 1.1. – 570 eur

2.2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2. – 1 150 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti so žatevnými a zberovými prácami.

Splnomocnenie

1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.

2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.

3. Správny orgán môže pri nadmerných alebo nadrozmerných prepravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.

2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú prípustné miery.24)25)25a)

3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške, alebo v dĺžke.

4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych obtiažnych úsekov prepravnej cesty.

5. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1], sa celková výška poplatkov určí ako súčet sadzieb uvedených v písmene a) bode 1 (1.1 až 1.3).

6. Prekročenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje ako u jazdnej súpravy, tak aj u jednotlivého vozidla v súprave. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých je vyššia sadzba. Za prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti do 3,0%sa poplatok nevyberá.

7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnosť vozidla určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.

8. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy súvisle za sebou, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony.

10. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená prípustná celková hmotnosť a prípustné nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2.1 a 2.2.

11. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné rozmery24) aj prípustná hmotnosť,25), 25a) poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1 a 2.

12. Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky, pripočíta sa k sadzbe vypočítanej podľa písmena a) ešte sadzba podľa písmena b).

13. Poplatky podľa písmena c) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o prepravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania vo vzdialenosti 30 km.

Položka 80a

Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80

1. do 24 hodín od doručenia žiadosti – 75 eur

2. do 48 hodín od doručenia žiadosti – 55 eur

 1. Poznámka

Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.

Položka 82

Povolenie na zvláštne užívanie 25af)

c) miestnych komunikácií – 80 eur

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Položka 83

e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií – 70 eur

f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií – 40 eur

Položka 84

a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. triedy – 75 eur

b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu – 40 eur

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo v prípade, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

Položka 85

 1. Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie – 115 eur

 2. Povolenie výnimky zo zákazu činností v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie reklamného, informačného, a propagačného

zariadenia – 500 eur

 1. Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti – 30 eur

 2. Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s

1. cestou – 115 eur

2. s miestnou komunikáciou – 75 eur

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

Poznámka

Poznámka 1. k položke 84 tu platí obdobne.

VIII. ČASŤ- FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Položka 140

a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:

1. číselné lotérie – 331,50 eura

2. okamžité lotérie – 331,50 eura

3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj – 1500 eur

4. charitatívne lotérie alebo stávkové hry okrem kurzových stávok – 331,50 eura

5. žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotérie – 331,50 eura

6. kurzové stávky – 3 319 eur

7. hazardné hry v kasíne – 33 193,50 eura

8. bingo vrátane špeciálneho binga – 3 319 eur

9. hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi hazardných hier alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry – 3 319 eur

11. hazardné hry neuvedené v prvom bode až deviatom bode – 3 319 eur

 1. oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartových hier pokrového typu prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému – 100 eur

c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri

 1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode – 200 eur

 2. hazardných hrách uvedených v písmene a) šiestom až jedenástom bode – 500 eur

d) vydanie identifikačnej karty výherného prístroja – 16,50 eura

e) vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ako náhrady za stratenú, zničenú, poškodenú alebo odcudzenú identifikačnú kartu – 16,50 eura

Položka 142

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie – 6,50 eura

b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka – 1,50 eura

Položka 143

a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správcu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanie lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach , vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti

daňového subjektu podľa osobitného predpisu 32a) – 9,50 eura

c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ – 1,50 eura

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.

Poznámka

Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

Položka 144

b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra – 9,50 eura

c) Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu 32a) – 16,50 eura

d) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie – 6,50 eura

e) Žiadosť o udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva 9,50 eura

f) Žiadosť o prerušenie daňového konania – 9,50 eura

32a) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

X. ČASŤ – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Položka 160

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona

1. fyzická osoba – 10 eur

2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou – 100 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.

2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.

Položka 161

Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom

1. fyzická osoba 10 eur

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 100 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť, verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným zameraním.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s povolením výnimky na odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo život človeka, ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov.

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button