Aktuality

Daň z nehnuteľností na rok 2013

trojkoncert
poradna

 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom zasadnutí dňa 08.11.2012 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 6/2012 o dani z nehnuteľností. Toto VZN upravuje podmienky určovania, vyrubovania, platenia a vyberania dane z nehnuteľností, ako aj podmienky zníženia a oslobodenia od platenia dane z nehnuteľností na území mesta Zlaté Moravce.

VZN č. 6/2012 o dani z nehnuteľností nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.

DAŇ Z POZEMKOV

a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty

KÚ Zlaté Moravce vo výške 0,40 % zo základu dane,

KÚ Prílepy 0,44 % zo základu dane,

KÚ Hoňovce 0,44 % zo základu dane,

b/ záhrady 0,38 % zo základu dane,

c/ zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,38 % zo základu dane,

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,26 % zo základu dane

e/ stavebné pozemky 0,37 % zo základu dane

 

DAŇ ZO STAVIEB

a/ 0,149 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b/ 0,149 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c/ 0,487 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

d/ 0,636 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,

e/ 1,310 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátanie stavieb na vlastnú administratívu,

f/ 2,050 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,

g/ 0,636 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a/ až f/

 

Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie  0,1 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

DAŇ Z BYTOV

(1) a/ 0,149 € za byty

(2) a/ 0,149 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť,

b/ 0,636 € za nebytové priestory slúžiace ako garáž,

c/ 1,490 € za nebytové priestory, ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť

 

OSLOBODENIE OD DANE A ZNÍŽENIE DANE

(1) Správca dane poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov takto:

a/ pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.

(2) Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov takto:

a/ 50 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu

(3) Správca dane poskytuje zníženie dane zo staviebdane z bytov takto:

a/ 50% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a na byty vo vlastníctve občanov v hmotnej núdzi, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

(4) Doklady preukazujúce dôvody pre zníženie dane predloží daňovník v termíne na podanie priznania do 31. januára zdaňovacieho obdobia.

 

ZMENY V MIESTNYCH DANIACH od 01. 01. 2013

 

Vyrubenie dane

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje bude vyrubená podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím od 01. 01. 2013.

 

Priznanie k dani z nehnuteľností, za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje podáva len ten daňovník, ktorý ešte nepodal daňové priznanie a podáva ho prvýkrát v roku 2013. Daňovníci, u ktorých nenastali v uplynulom zdaňovacom období žiadne zmeny, priznanie nepodávajú.

 

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje podáva:

1. za daň z nehnuteľností ten daňovník, ktorý už podal daňové priznanie v uplynulých rokoch a stane sa vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu, alebo nebytového priestoru, alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, alebo užívanie nehnuteľností do 31. januára 2013 podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

2. za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje ten daňovník, ktorému vznikne alebo zanikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

[hr]

Dňa 08.11.2012 bolo Mestským zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 7/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO na území mesta Zlaté Moravce, ktoré nadobudne účinnosť dňa 01. januára 2013.

Sadzba poplatku pre fyzické osoby je stanovená vo výške 0,04658 eura na osobu a kalendárny deň, čo predstavuje po zaokrúhlení 17 eur za obdobie celého jedného kalendárneho roka.

Zníženie poplatku (čl. 7)

1) Správca dane na základe žiadosti zníži poplatok na sadzbu 0,0066 eura na kalendárny deň za obdobie viac ako 90 dní počas ktorých sa poplatník nezdržiaval v zdaňovacom období na území mesta Zlaté Moravce.

2) Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní poplatníka mimo mesta Zlaté Moravce a to najmä:

a) potvrdenie o návšteve školy a o ubytovaní, resp. o prechodnom pobyte v mieste štúdia.

b) potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci (meste) a doklad o úhrade poplatku v danom zdaňovacom období v mieste prechodného pobytu.

Odpustenie poplatku (čl. 8)

1) Správca dane na základe žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiaval na území mesta Zlaté Moravce.

2) Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní poplatníka mimo mesta Zlaté Moravce, ako napríklad:

a) potvrdenie o pobyte v zahraničí

b) potvrdenie územnej vojenskej správy o výkone služby v armáde

c) potvrdenie príslušného cirkevného úradu o príslušnosti k cirkvi, alebo rehole a vykonávaní činnosti mimo územia mesta Zlaté Moravce

d) potvrdenie nápravno – výchovného ústavu o výkone väzby alebo trestu

3) V prípade, že doklad podľa ods.2 písm. a) nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad (nie je potrebný úradný preklad).

4) Doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

5) Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku do 31.12. príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa čl. 7 a 8, nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

6) Správca dane môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

7) Zníženie poplatku a odpustenie poplatku nemožno poskytnúť poplatníkovi, ktorý neuhradil poplatok za predchádzajúce kalendárne roky.

Zmenou zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO sa zníženie poplatku ako bolo platné v r. 2012 ruší a poplatníci si môžu individuálne písomne požiadať o zníženie alebo o odpustenie poplatku v súlade s čl. 8 ods. 6. 

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button