Aktuality

Koniec rozpočtového provizória, Mesto má schválený rozpočet (časť štvrtá)

trojkoncert
poradna

časť štvrtá

Odborné stanovisko s bližšími informáciami o predloženom Mestskom rozpočte, podali ešte pred samotným jeho schválením počas 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva vedúca oddelenia financií a rozpočtu Ing. Iveta Szobiová a hlavný kontrolór Mesta Zlaté Moravce Ing. Michal Borkovič.

Rozpočet je navrhnutý ako prebytkový

Pani Szobiová uviedla, že na rokovanie bol predložený návrh Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 až 2015 (tzv. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými vstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov), ktorý bol zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení Mestského úradu a rozpočtových a príspevkových organizácií Mesta. Bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce, ktoré v článku 4 – Rozpočtový proces, časť 4.3 Zostavovanie rozpočtu, bod 4.3.12 upravuje, že „MsZ schvaľuje rozpočet mesta v programoch, v ktorých bude Mesto realizovať výdavky bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu podľa platnej funkčnej klasifikácie a podľa ekonomickej klasifikácie na úrovni položiek“.

Bežné príjmy boli navrhnuté vo výške 6 393 389 €, bežné výdavky vo výške 6 216 589 €, prebytok bežného rozpočtu je vo výške +176 800 €. Kapitálové príjmy neboli rozpočtované, kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 40 000 €. Prebytok bežného rozpočtu je použitý na splácanie istín z bankových úverov, ktoré sú zaradené do výdavkových finančných operácií a na nákup servera pre Mestský úrad, ktorý je zaradený ako kapitálový výdaj.

Príjmové finančné operácie obsahujú prevod prostriedkov z fondov Mesta (Rezervný fond, Fond rozvoja bývania) vo výške 85 000 € a zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka vo výške 30 011 €, ktoré sú účelovo určené zo štátneho rozpočtu v súlade so zák. č. 583/2004 Z. z. Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 201 066 € na splátky istín z nesplatených úverov Mesta.

„Návrh Programového rozpočtu na rok 2013 bol predložený ako prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu vrátane finančných operácií rozpočtu, je prebytok vo výške 50 745 €. Bol plánovaný na krytie splátok úveru a úrokov vo výške 42 000 € (investičný úver) a na krytie splátok úveru a úrokov vo výške 8 745 € (úver na technickú vybavenosť bytovky),“ zdôraznila Szobiová.

Ďalej poukázala na výdavky mesta neriešené v návrhu rozpočtu na rok 2013, ako napríklad rekonštrukcia Murgašovej ul., energie, nedofinancovanie originálnych kompetencií školstva, nedofinancovanie sociálnych služieb. Všetky sú uvedené aj s podrobnejšími informáciami v materiáloch k zasadnutiu MsZ (www.zlatemoravce.eu).

Hlavná ekonómka uviedla, že na základe zverejnenia Východiskových štatistických údajov a podiel obci na výnose DPFO pre rok 2013 na stránke Ministerstva financií SR, by mal byť podiel na dani z príjmov fyzických osôb pre Zlaté Moravce na rok 2013 vo výške 2 897 944 €. Na základe tejto skutočnosti bolo navrhnuté zníženie v príjmovej časti bežného rozpočtu v položke podielových daní o sumu 192 000 €. Na základe oznámenia zo zasadnutia prezídia Únie miest Slovenska zo dňa 25. januára 2013 ku konsolidácii verejných financií, pripravuje Ministerstvo novú prognózu – návrh na ďalšie zníženie výdavkov, nakoľko súčasný stav predpokladaných príjmov sa s veľkou pravdepodobnosťou nepodarí naplniť. Bude sa to týkať aj dane z príjmov FO a preto treba počítať s výraznejšou rezervou.

Rozpočet je odborná a ekonomická záležitosť

Hlavný kontrolór Ing. Borkovič uviedol, že po posúdení predloženého návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013, ktorý bol spracovaný ako prebytkový v súlade so zákonnými opatreniami Slovenskej republiky a vnútornými organizačnými normami Mesta Zlaté Moravce, odporúča predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu spolu s prijatím príslušných opatrení na zreálnenie výdavkovej časti rozpočtu tak, aby boli zabezpečené všetky samosprávne funkcie mesta a služby pre obyvateľstvo.

Zdôraznil, že rozpočet je odborná, ekonomická záležitosť a minimálne na 99% by mal byť pripravený tak, aby za neho vedelo Mestské zastupiteľstvo s dôverou zahlasovať.

Ďalej predložil systémové pripomienky k návrhu rozpočtu:

1. Spracovanie návrhu rozpočtu nepredchádzala širšia odborná diskusia na úrovni vedenia mesta, útvarov Mestského úradu, poslancov a odborných komisií MsZ. Absentovalo aj prerokovanie a stanovenie koncepcií, priorít, zámerov a cieľov rozvoja mesta v roku 2013 a konkrétnych postupov pri ich napĺňaní. Preto zostalo hlavným zámerom spracovanie vyrovnaného návrhu rozpočtu.

2. Neboli dostatočne plnené ustanovenia článku č. 4 – Rozpočtový proces, VZN č.5/2012, o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce, hlavne čo sa týka koordinácie prác a časového harmonogramu prípravy návrhu rozpočtu.

3. Finančná komisia prerokovala rozpočet mesta na rok 2013 a navrhla jeho predloženie na rokovanie MsZ s pripomienkami, ktoré sa budú riešiť na MsZ. Mestská rada sa rozpočtom na svojom zasadnutí vôbec nezaoberala.

4. Mestským podnikom bol navrhnutý finančný príspevok na činnosť bez analýzy tohto kroku na ekonomiku a zabezpečovanie ich základného poslania a činnosti v roku 2013.

Zároveň boli rozpočty príspevkových organizácií spracované len na Mestom určenú výšku finančného príspevku, bez prijatia účinných opatrení zo strany organizácie, ale aj zo strany mesta, na ich reálne naplnenie. Zníženie príspevkov podnikom na rok 2013 je skomplikované ich znižovaním aj v r. 2012.

Zlučovať, či nezlučovať

Hlavný kontrolór ďalej uviedol: „Chcem sa vyjadriť k záležitosti, o ktorej nikto nechce hovoriť, lebo je nepríjemná, a to je financovanie mestských podnikov. Téma zlučovať, či nezlučovať mestské podniky sa už preberala a návrh na reštrukturalizáciu mestských podnikov padol niekoľko krát v minulom roku ako od vedenia mesta, tak aj od poslancov MsZ. Problémom je, že nemáme dostatočné finančné prostriedky, ktoré by potrebovali mestské podniky, aby mohli zabezpečovať kvalitné služby občanom. Nedostatok finančných prostriedkov na plný chod a zlé hospodárske výsledky sú fakty, z čoho vyplývajú záväzky a pohľadávky, ktoré mesto bude musieť riešiť(sanovať).“

Zdôraznil, že v najbližšej dobe sa budeme musieť touto problematikou zaoberať a hľadať riešenie. Navrhol, že keď prebehnú audity, rozbory hospodárenia za rok 2012, s jeho predpokladom v priebehu štvrtého mesiaca, by mala po analýze mestských podnikov nasledovať vzájomná spolupráca v rokovaniach poslancov MsZ, vedenia mesta a riaditeľov mestských podnikov, kde by sa malo dohodnúť, akým spôsobom sa bude strata a záväzky príspevkových organizácií riešiť v prospech poskytovaných služieb občanom, ktoré nám, ako samospráve vyplývajú zo zákona.

Ľ. Rosinská

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button