AktualitySamospráva

Rokovanie na Ministerstve životného prostredia aj za účasti zástupcov nášho mesta

trojkoncert
poradna

Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár spolu s vedúcim oddelenia investičnej výstavby a hospodárskej činnosti a s právničkou Mestského úradu sa dňa 18.2.2014 zúčastnili na prerokovávaní rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti „Energetické zhodnocovanie plastov – Zlaté Moravce“, ktoré sa konalo na Ministerstve životného prostredia SR. Tohto prerokovávania sa ďalej zúčastnili zástupcovia investora, ako aj odborní zamestnanci Ministerstva ŽP odboru odpadového hospodárstva a odboru ochrany ovzdušia, ako aj zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Nitra. Zástupkyňa Okresného úradu Zlaté Moravce, odboru starostlivosti pre životné prostredie svoju neúčasť ospravedlnila.

Predmetom tohto prerokovávania v zmysle príslušných predpisov bolo oboznámenie sa s pripomienkami, ktoré podali Mesto Zlaté Moravce, ostatné dotknuté inštitúcie ako aj verejnosť a občianske združenia, voči navrhovanému zámeru. Pripomienky k predmetnému zámeru okrem Mesta Zlaté Moravce a verejnosti podali aj MŽP – odbor odpadového hospodárstva, MŽP – odbor ochrany ovzdušia, Nitriansky samosprávny kraj, Okresný úrad Nitra – oddelenie štátnej správy vôd, Okresný úrad Zlaté Moravce – odbor starostlivosti o ŽP, Štátna správa ochrany ovzdušia, Štátna vodná správa, Štátna správa odpadového hospodárstva, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Slovenská inšpekcia ŽP. Bez pripomienok k predmetnému zámeru doručili svoje stanoviská Okresný úrad Zlaté Moravce – odbor krízového riadenia, Okresné riaditeľstvo HaZZ Zlaté Moravce. Zo strany verejnosti bolo podaných až 76 negatívnych stanovísk a pripomienok.

Na základe uvedených pripomienok bol Ministerstvom zostavený návrh rozsahu hodnotenia, ktorý obsahuje podmienky a špecifické požiadavky, ktoré bude navrhovateľ zámeru povinný podrobnejšie rozpracovať a doplniť. Jedná sa o takmer 50 požiadaviek, medzi ktorými budú napríklad: bližšie špecifikovať zloženie surovín vstupujúcich do zariadenia a zabezpečenie kontroly tohto zloženia, odôvodniť potrebu dovozu odpadov zo zahraničia, identifikovať miesto, kde bude vysypaný koks, definovať všetky výstupy z procesov a upresniť nakladanie s nimi, upresniť, kde sa budú likvidovať toxické a škodlivé odpady, bližšie analyzovať možný únik škodlivých látok zo skladových priestorov a analyzovať vhodné opatrenia zabraňujúce tomuto javu, podrobnejšie popísať princíp kogenerácie a predovšetkým prepracovať štúdie priložené k zámeru (hluková, emisno-technologická, imisno-prenosová, zhodnotenie zdravotných dopadov).

Definitívne znenie rozsahu hodnotenia určí ministerstvo v nasledujúcich dňoch.

O tomto rozsahu bude Mesto i verejnosť následne informovaná v súlade so zákonom. Na doplnenie požiadaviek nebol investorovi daný žiadny časový rámec. Teda závisí iba na investorovi, kedy uvedené požiadavky spracuje a vznesené pripomienky zohľadní v správe o hodnotení, ktorú následne opäť doručí Ministerstvu.

Na tomto rokovaní boli prítomní oboznámení s tým, že Slovenská inšpekcia ŽP uviedla, že vzhľadom na rozsah povoľovacej činnosti, ona nebude povoľujúcim orgánom, ale povoľujúcim orgánom bude príslušný stavebný úrad, teda Mesto Zlaté Moravce.

Zástupcovia Ministerstva ŽP ďalej informovali o tom, že ministerstvo nemá kompetenciu tento zámer zamietnuť. Ministerstvo iba môže vydať stanovisko, v ktorom odporučí alebo neodporučí uvedený zámer.

Primátor mesta na tomto rokovaní okrem iného uviedol, že je sklamaný z toho, ako investor nepravdivo informuje o tom, že má súhlas od Mesta k tomuto zámeru a že o tomto zámere spolu už dlho rokovali. Primátor uviedol, že investor prišiel iba so zámerom využívania štiepky. Až oveľa neskôr svoj zámer zmenil na spaľovanie plastov. Primátor uviedol, že investorovi vtedy oznámil, že s takýmto ničím ako je spaľovanie plastov v Moravciach súhlasiť nikdy nebude.

Zástupca investora uviedol, že činnosť, ktorú chce robiť, je posudzovaná predpismi ako alternatívny zdroj energie a ako tzv. „zelená energia“ a že zo štiepky by bolo viac odpadu a viac negatívnych vplyvov na životné prostredie ako z plastov.

Po dohode s Ministerstvom budú originály petičných hárkov doručené Ministerstvu, ktoré ich následne pripojí k ostatným stanoviskám doručeným k predmetnému zámeru.

Na záver rokovania zástupcovia MŽP uviedli, že po doručení Rozsahu hodnotenia, bude ešte priestor na jeho prípadné ďalšie pripomienkovanie. Rokovanie trvalo približne dve hodiny.

 spracovala hovorkyňa MsÚ Mária Vozárová


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button