AktualityPozvánky

Pozvánka na 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

trojkoncert
poradna

P o z v á n k a

na 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach,

 ktoré sa uskutoční dňa

24. apríla 2014 o 13:00 hod.

(štvrtok)

v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach.

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Určenie zapisovateľky
 3. Určenie overovateľov zápisnice
 4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 5. Schválenie návrhovejkomisie
 6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-34MZ-2014)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Mojmírova ulica za rok 2013 (mat. č.2-34MZ-2014)
 11. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Pribinova ulica za rok 2013 (mat. č.3-34MZ-2014)
 12. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Robotnícka ulica za rok 2013 (mat. č.4-34MZ-2014)
 13. Správa o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy za rok 2013 (mat. č.5-34MZ-2014)
 14. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce za rok 2013 (mat. č.6-34MZ-2014)
 15. Informácia o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom  Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc.(mat. č.7-34MZ-2014)
 16. Ponuka strategického investora na spoluprácu pri prevádzkovaní Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca  DrSc. Zlaté Moravce (mat. č.8-34MZ-2014)
 17. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením – navýšenie príspevku pre Mestskú nemocnicu prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce (mat. č.9-34MZ-2014)
 18. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská stredisko kultúry a športu p.o. za rok 2013 (mat. č.10-34MZ-2014)
 19. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, m.p. za rok 2013 (mat. č.11-34MZ-2014)
 20. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, m. p.  za rok 2013 (mat. č.12-34MZ-2014)
 21. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2013 (mat. č.13-34MZ-2014)
 22. Návrh na Dodatok č. 2 k VZN mesta č. 11/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.14-34MZ-2014)
 23. Návrh na 3. zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením  (mat. č.15-34MZ-2014)
 24. Návrh na financovanie záväzku po lehote splatnosti „Rekonštrukcia MK Murgašova ulica Zlaté Moravce“ (mat. č.16-34MZ-2014)
 25. Informácia o financovaní prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby a návrh na dofinancovanie ZOS (mat. č.17-34MZ-2014)
 26. Návrh Dodatku č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby (mat. č.18-34MZ-2014)
 27. Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 1/2014 na základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č.19-34MZ-2014)
 28. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Zlaté Moravce k 31. 12. 2013 (mat. č.20-34MZ-2014)
 29. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2 000,- eur (mat. č.21-34MZ-2014)
 30. Návrh na prerokovanie platu primátora mesta (mat. č.22-34MZ-2014)
 31. Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce (mat. č.23-34MZ-2014)
 32. Informácia vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 2010-2013 a o stave vymáhania pohľadávok Mesta  Zlaté Moravce v roku 2013 (mat. č.24-34MZ-2014)
 33. Návrh na schválenie VZN mesta Zlaté Moravce č. /2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (mat. č.25-34MZ-2014)
 34. Návrh na schválenie zmien a doplnkov č.6 UPN mesta Zlaté Moravce(mat. č.26-34MZ-2014)
 35. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   (lokalita Nábrežie za Majerom) pre     oprávneného    ZSE    Distribúcia, a.s. (mat. č.27-34MZ-2014)
 36. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže prevodu  nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta   Zlaté Moravce  –  stavba a pozemky na Ul. Sládkovičovej  v  Zlatých Moravciach – stavba   súpisné  číslo   č.  460,   pozemok č. parcely  1825/2 a pozemok č. parcely  1825/1,   v  zmysle  §  9  ods.  2 písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku   obcí  v znení neskorších predpisov (mat. č.28-34MZ-2014)
 37. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v nízkej administratívnej budove vo dvore Župného domu pre Zlatomoravecký vinohradnícky spolok z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.29-34MZ-2014)
 38. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Župnom dome pre H.K.Gastro, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.30-34MZ-2014)
 39. Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2013 (mat. č.31-34MZ-2014)
 40. Vystúpenia občanov
 41. Rôzne
 42. Diskusia
 43. Interpelácie poslancov
 44. Schválenie uznesenia
 45. Záver

Tu si môžete stiahnuť príslušné materiály: http://uloz.to/xJ4QPC2G/materialy-34-mz-rar


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button