AktualityPozvánky

Pozvánka na 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

obed
poradna

Pozvánka na 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktorá sa uskutoční dňa 14. augusta 2014 o 15:00 hod. (štvrtok) v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach.

Program:

 

 • 1. Otvorenie a procedurálne veci
 • 2. Určenie zapisovateľky
 • 3. Určenie overovateľov zápisnice
 • 4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 • 5. Schválenie návrhovej komisie
 • 6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 • 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 • 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.l-36MZ-2014)
 • 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 • 1O. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Zlaté Moravce na volebné obdobie 2014-20 18 (mat. č.2-36MZ -2014)
 • 1 1. Návrh na určenie volebných obvodov v Meste Zlaté Moravce na komunálne voľby 2014 a určenie počtu poslancov (mat. č.3-36MZ -2014)
 • 12. Návrh na použitie rezervného fondu (mat. č.4-36MZ -2014)
 • 13. Návrh na prevzatie úveru na rekonštrukciu tepelného hospodárstva v príspevkovej organizácii Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce (mat. č.5- 36MZ -2014)
 • 14. Návrh na odňatie majetku zo správy príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce – stavba a pozemky v k.ú. Kopanice v obci Hodruša- Hámre (mat. č.6-36MZ -2014)
 • 15. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce – stavba a pozemky v k.ú. Kopanice v obci Hodruša-Hám re-rekreačná chata súpisné číslo č. 62, pozemky čísla parciel 446/1, 446/2 a 447/1, v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.8-36MZ -2014)
 • 16. Návrh na prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu (mat. č.7-36MZ -2014)
 • 17. Návrh na urgentné riešenie odpadového hospodárstva a návrh na použitie účelového fondu mesta (mat. č.9-36MZ -2014)
 • 18. Informácia o exekučných konaniach vedených voči príspevkovej organizácii Záluadnícke služby mesta, mestský podnik Zlaté Moravce a uzatvorených splátkových kalendároch na záväzky po lehote splatnosti (mat. č.10-36MZ-2014)
 • 19. Prerokovanie a schválenie – potvrdenie uznesenia č. 778/2014 „Infonnácia o jednostrannom započítaní vzájomných pohľadávok medzi Mestom Zlaté Moravce a STELLA DSS n.o. ul. Bernolákova 22 Zl. Moravce’\ ktorého výkon primátor mesta pozastavil (mat. č.11-36MZ -2014)
 • 20. Prerokovanie a schválenie – potvrdenie uznesenia č. 779/2014 „Návrh na zníženie nájomného na 1 EURO mesačne od 01.07.2014 do 30.06.2016 pre STELLA DSS n.o. ul. Bernolákova 22 Zl. Moravce, ktorého výkon primátor mesta pozastavil (mat. č.12- 36MZ -2014)
 • 21. Prerokovanie výpovede z nájmu na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. P-53/13778/2008 zo dňa 27.11.2009 v znení jej dodatkov (mat. č.13-36MZ -2014)
 • 22. Vystúpenia občanov
 • 23. Rôzne
 • 24. Diskusia
 • 25. Interpelácie poslancov
 • 26. Schválenie uznesenia
 • 27. Záver

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Neprehliadnite
Close
Back to top button