Aktuality

Riaditeľ chce ušetriť nemocnici cca 10 000 € na kúrení mesačne, poslanci s tým nesúhlasia 

trojkoncert
poradna

V stredu 27. augusta 2014 o 15.00 h v obradnej sále MSKŠ bude Mestské zastupiteľstvo schvaľovať prevzatie úveru na rekonštrukciu tepelného hospodárstva v Mestskej nemocnici v Zlatých Moravciach. Mesto tento návrh predkladá na prerokovanie po druhýkrát.

Mestská rada prerokovala návrh a neodporučila ho schváliť s tým, že odporučila predložiť materiál na finančnú komisiu.

Riaditeľ nemocnice JUDr. Ing. Martin Cimrák na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 14. augusta 2014 uviedol, že dôvodová správa bola v zmysle záverov z Mestskej rady dopracovaná a prerokovaná na finančnej komisii. Napriek diskusii medzi poslancami a riaditeľom, ktorý všetky pochybnosti o zneužití úveru podložil vysvetleniami kladúcimi dôraz na dôležitosť tohto kroku v zmysle efektívnosti ďalšieho fungovania nemocnice, ako jej samotnej existencie, nebol tento návrh Mestským zastupiteľstvom schválený.

V súčasnosti prebieha petičná akcia na podporu prevzatia úveru podporená zdravotným personálom nemocnice, ku ktorej sa môžu svojim podpisom pripojiť všetci občania Zlatých Moraviec a okolia. Petičné hárky nájdete na Mestskom úrade.

Aby aj naši občania boli maximálne informovaní a krokoch súčasného vedenia a predloženého návrhu, za ktorý zahlasoval iba jeden poslanec z devätnástich, priblížime ho čo najpodrobnejšie, pretože v stredu sa bude o fungovaní našej nemocnice rozhodovať znovu.

Teplo a efektívnejšie hospodárenie potrebuje nemocnica a my všetci, ktorí tu žijeme, čo najskôr a ešte viac, ako doteraz. Každé rozhodnutie, ktoré je v prospech jej lepšieho fungovania a nie stagnovania a nabaľovania problémov vyplývajúcich z minulosti, bude všetkým len prínosom.

Úver, ako racionálna voľba

Návrh na prevzatie úveru z úverovej linky EBRD na podporu energetickej efektívnosti v municipálnom sektore na financovanie rekonštrukcie tepelného hospodárstva v príspevkovej organizácii mesta Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca, CSc. Zlaté Moravce vo výške 382 000,00 € sa má použiť na riešenie havarijného stavu kotolní a celého systému vykurovania v priestoroch mestskej nemocnice. Ročné náklady na vykurovanie sú v priemere 255 000 €. Odhad úspor je v rozmedzí 50% až 70% nákladov, čo v pomere splátky úveru (2 859 €) a mesačnej úspory (cca 10 000 €) pri súčasnom zhodnotení majetku mesta a fakticky bezúročnom úvere, robí z projektu rekonštrukcie tepelného hospodárstva racionálnu voľbu.

Vo vzťahu k tomuto úveru je dôležité zdôrazniť, že Európska banka pre obnovu a rozvoj po vykonaní auditu tohto projektu zhodnotí výšku úspor energií a najmä plynu a v závislosti od dosiahnutej úrovne  energetickej úspory bude príspevok vo výške 5% až 20% z výšky úveru, ktorý je nenávratný. Po odpočítaní nákladov na úver a pripočítaní tohto príspevku bude tento úver pre Mesto v podstate bezúročný s tým, že pre mesto bude ešte nad rámec úrokov daný určitý príspevok, ktorý môže využiť v rámci svojho hospodárenia na účel, ktorý uzná za vhodný. Tento úver sa predložil v poslednej chvíli preto, že podľa zákona o rozpočtových pravidlách môže obec vykonať zmenu rozpočtu finančných operácií rozpočtovým opatrením do 31. augusta príslušného roka, kam patrí aj prevzatie návratných zdrojov financovania. Úver bude brať Mesto, verejné obstarávanie bude vykonávať Mesto, stavebné práce bude tiež dozorovať Mesto, takže sa páni poslanci nemusia obávať dôvodu, ktorý najviac vytýkajú… Martin Cimrák nebude mať na finančné prostriedky dosah. Ako riaditeľ by bol veľmi rád, keby takýto výhodný úver pre nemocnicu nebol schválený len z dôvodu výhrad voči jeho osobe. Podľa riaditeľa je suma 382 000 € cena maximálna a predpokladá sa, že v rámci verejného obstarávania bude o 10% až 20% nižšia, ako je predložená v súčasnosti.

Odhadovaný rozpočet 382 000 € vychádzal z vypracovaného návrhu riešenia kúrenia od miestneho projektanta Kataríny Moškovej. Už v roku 2010 bola vypracovaná rozhodovacia štúdia, ktorá odhadla náklady na decentralizáciu vykurovania v sume 377 523 € vrátane DPH. Nakoľko odvtedy ubehli štyri roky bola vykonaná aktualizácia rozpočtu, ktorá aj v súvislosti s novšími technológiami vyšla na 382 000 €. Suma je v prepočtoch, ktorá nie je ešte výslednom verejného obstarávania a podľa riaditeľa nemocnice sa táto suma verejným obstarávaním zníži o 10% až 20%.

Výhrady, zodpovednosť a strach poslancov

Poslanci mali výhrady a veľa otázok, na ktoré dostali zo strany Mesta a riaditeľa nemocnice zodpovedné priame, nespochybniteľné odpovede a vysvetlenia, ktoré mnohí z našich občanov počúvali v online prenose zo zasadnutia a ktoré si stále môžu vypočuť z archívu, prípadne prečítať v zápisnici z rokovania (http://zlatemoravce.eu/web/uploads/document/36-msz-14082014-1408957366.pdf) a urobiť si svoj vlastný úsudok.

Prečo teda prevzatie úveru Mestské zastupiteľstvo neschválilo? Čiastočnú odpoveď nájdeme vo vyjadrení poslanca Mgr. Pavla Šeptáka: „V zodpovednosti voči mestu si uvedomujem, že je viac, ako dva mesiace do volieb a poslanci sú stavaní do polohy, kde majú rozhodnúť o zadlžení mesta skoro na ďalších 400 tisíc €.“ Zdá sa mu to nespravodlivé, najmä, z hľadiska vývoja nemocnice. Vyzval poslancov k opatrnosti, s prihliadnutím na hospodárenie za bývalého riaditeľa nemocnice, lebo opatrnosť zo strany poslancov je naozaj namieste, bez ohľadu na to, že by mali nejaké výhrady voči súčasnej osobe riaditeľa nemocnice. „Pokiaľ sa takéto niečo pripraví, je už na novozvolenom MsZ, aby rozhodlo, hlavne o nejakom právnom statuse nemocnice, pretože ako príspevková organizácia mesta, by viac nemala existovať.”

Ak nemocnica podľa faktov neefektívne prekúri 20 000 € mesačne a prevzatím úveru na rekonštrukciu tepelného hospodárstva, by sa tieto finančné prostriedky neporovnateľne znížili o 50 až 70 %, je strach poslancov zo zadĺženosti dostatočným zdôvodnením, prečo nevyužiť takúto jedinečnú šancu?!

Vyjadrenie poslanca Ing. Viliama Rumanka bolo rovnako v duchu nedôvery: „Vzhľadom na to, v akom rozpoložení sa nachádza nemocnica, nemôže sa od poslancov očakávať dôvera a netreba im zazlievať opatrnosť.“ Požadoval vypracovaný projekt, ktorý zahŕňa materiál, práce, spotrebu a všetko, čo bude potrebné pri rekonštrukcii s tým, že firma, ktorá bude realizovať rekonštrukciu by sa mala držať sumy na základe projektu. Obáva sa vraj, že sumy určené odhadom môžu postupne narastať.

Riaditeľ Cimrák uviedol, že čo sa týka výkazu, výmeru a projektu si na zabezpečenie tohto nedovolil použiť peniaze nemocnice, ktoré teraz potrebuje, bez toho, aby mal istotu, že bude úver schválený. Dodal, že zámer na riešenie vykurovacieho systému a rozpočet, ktorý pripravila Katarína Mošková je spracovaný tak, aby to nemocnicu nič nestálo. Bolo to viac – menej v rámci dobrých vzťahov a nemocnica za to nezaplatila ani EURO.

Vyhadzovanie peňazí hore komínom

Pokiaľ by sa rekonštrukcia stihla urobiť ešte teraz, pred alebo aj počas vykurovacej sezóny, ušetrí sa 100 tisíc EUR, ktoré sú daňových poplatníkov tohto mesta. Podľa riaditeľa to je čistá matematika. Poslanci majú právo nechať toto rozhodnutie na ďalšie volebné obdobie, ale rozmýšľanie, či je to správne alebo nesprávne teraz, keď to rozhodnutie bude správne alebo nesprávne aj o pol roka, znamená zbytočné náklady do výšky 200 tisíc EUR, nakoľko hlavne zimné mesačné náklady na kúrenie sú takmer 30 tisíc EUR, pričom poukázal na porovnanie nemocnicu v Partizánskom, ktorá má účet za kúrenie 3 900 €, čo sú o 70 % nižšie náklady oproti našej. Takže mu to príde, ako vyhadzovanie peňazí hore komínom, najmä keď máme možnosť prijať úver, ktorý bude takmer bezúročný. Mesačná splátka bude 2 859 € + úroky. Uhradená istina a úroky po získaní nenávratného príspevku, by boli Európskou bankou pre obnovu a rozvoj určite s maximálnou kontrolou, či už verejného obstarávania, alebo stavebných prác. Niet pochýb, že keby  prišli nejaké problémy, tak banka na to príde, nehovoriac o tom, že vysúťažené ceny po skončení verejného obstarávania sa nesmú navyšovať v priebehu prác. Takže žiadny takýto dodatok k zmluve nie je možný. Dodal, že chápe nedôveru poslancov, ale on sa k tým peniazom vôbec nedostane fyzicky, nakoľko budú na účte mesta a budú prísne kontrolované Európskou bankou pre obnovu a rozvoj. Zdôraznil, že nemocnica túto pomoc potrebuje bez ohľadu na to, pod akou právnou formou bude ďalej podnikať. Nemocnica má starý dlh 100 000 € za plyn ešte z minulého roka. Zatiaľ sa ako – tak spláca, ale to je teraz. Celé je to na rozhodnutí poslancov. Dal do pozornosti, že budúce zastupiteľstvo s tým môže mať oveľa väčšie problémy, ako môžu mať poslanci teraz. Jeho názor je, že by bolo tiež nezodpovedné nechávať riešenie problémov na nové zastupiteľstvo. Noví poslanci vhupnú do veci, o ktorých vedia súčasní poslanci už svoje a oni o tom ešte nebudú možno vedieť nič. Kým sa s tým oboznámia, prešvihnú zase ďalší termín, lebo budúci rok je možné schválenie iba do konca mája. Takže teraz máme možnosť predísť zbytočným problémom. Nikto nemôže poslancom zazlievať, že sa zachovajú ako dobrý hospodár v prípade, ak Mesto zoberie úver, ktorý za tri roky vráti.

Čo sa týka otázky, či by riaditeľ v takejto situácii investoval do nemocnici, jeho odpoveď znie: „Investoval by som do nej už pred piatimi rokmi, keby som bol na tejto pozícii. Bez ohľadu na to, aký právny status by nemocnica mala, lebo pacientom je a bude potrebné stále kúriť.“

Na obavy nie sú žiadne dôvody

Riaditeľ ďalej vysvetlil, že všetky podmienky budú zadávané výkonom, nie cenou, to bude aj predmetom verejného obstarávania, ako aj termín ukončenia. To znamená, že ak si niekto netrúfne, tak sa neprihlási, ak si trúfne, tak preberá na seba zodpovednosť. Ubezpečil, že je samozrejmosťou si dopredu zistiť referencie firmy. Európska banka si dá rovnako záležať na tom, aby verejné obstarávanie prešlo projektantom realizovateľa. Peniaze neprídu fyzicky na účet mesta, ale budú preplácané na základe faktúr. Či to dodávateľ zvládne alebo nie, banka bude a musí s veľkou pravdepodobnosťou sledovať, nakoľko sa do zmlúv zapracováva postih v prípade nesplnenia termínu.

Zároveň zaznelo ubezpečenie, že nie je dôvod zadávať práce niekomu z “vonka”. Miestni projektanti sú skúsení a poznajú nemocnicu. Preto si myslí, že odvedú lepšiu robotu, ako keby sem prišiel niekto z Nitry a hľadal, kde je plynový uzáver.

Poslanec PaedDr. Dušan Husár sa opýtal riaditeľa nemocnice, či je stav tepelného hospodárstva  havarijný. Uviedol, že pýta sa preto, lebo pokiaľ takýto stav je, tak sa nemusí robiť verejné obstarávanie, ale zákazka sa zadá priamym zadaním. Odpoveď riaditeľa znie: „Zakázku nie je možné zadať priamym zadaním, nakoľko čerpanie úveru z Európskej banky pre obnovu a rozvoj takú možnosť nepripúšťa.“

Úver v účtovníctve Mesta

Dôležité je aj vyjadrenie hlavnej ekonómky MsÚ Ing. Ivety Szobiovej, ktorá vysvetlila, že prebratie a čerpanie úveru sú dve veci. Schválením uznesenia sa odsúhlasí zapracovať prijatie, prebratie úveru do rozpočtu mesta, čiže mesto plánuje s prevzatím úveru a táto zmena bude zapracovaná. Prevzatie úveru v prípade tohto schválenia znamená, že sa podpíše úverová zmluva s vybratou bankou na základe najvýhodnejšej predloženej ponuky, kde bude podmienkou spolupráca s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj. Čerpanie prichádza až po ukončení výberového konania a realizácie rekonštrukcie tepelného hospodárstva. Ďalej dodala, že v prípade vysúťaženia nižšej ceny, v čo dúfame, zostanú nejaké finančné prostriedky, ktoré nebudú potrebné na dokončenie tepelného hospodárstva, prípadne by z nejakého dôvodu ani neprišlo k tejto realizácii, je možné tento úver, ktorý bude takto prevzatý, buď pre-kvalifikovať na iné použitie, nakoľko si treba uvedomiť, že je to veľmi výhodný typ úveru, alebo tento rozdiel medzi vysúťažením, je možné použiť schválením Mestského zastupiteľstva na iné investičné akcie, ktoré spĺňajú podmienku energetickej úspornosti.

To čo sa stalo v minulosti sa už neodstane a v súčasnej dobe sa musíme pozerať na to, aby  nemocnica mala dôvod fungovať ďalej. Toto tepelné hospodárstvo ju ťahá k zemi. Bez ohľadu na to, či poslanci budú zvyšovať príspevok pre nemocnicu, alebo riaditeľ bude robiť úsporné opatrenia, alebo sa bude prepúšťať, bez ohľadu na to, ako sa budú všetci snažiť, vždy bude kameň úrazu tepelné hospodárstvo, vždy bude v priemere mínus 20 tisíc EUR  mesačne. Takže názor riaditeľa je, že sa tento problém oplatí riešiť teraz a čo najskôr, lebo pokiaľ to znamená za túto zimu ušetrených 100 tisíc EUR, tak treba konať.

Tento úver nie je ani pre riaditeľa, ani pre vedenie mesta, ale pre nemocnicu, ktorá tu je teraz a veríme, že pre pacientov a občanov Zlatých Moraviec tu bude aj naďalej.

Hlasovanie za Návrh na prevzatie úveru na rekonštrukciu tepelného hospodárstva v príspevkovej organizácii Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce

  • Za: 1 (Škvarenina)
  • Proti: 0
  • Zdržali sa: 16 (Vicianová, Husár, Tonkovič, Hritz, Klučiar, Petrovič, Lisý, Uhrinová, Chládek, Záchenský, Boršč, Dubajová, Šepták, Galaba, Madola, Babocká

Ľubomíra Rosinská

použité informácie z audiozáznamu z 36. zasadnutia MsZ zo dňa 14. 8. 2014 a spracované na základe zápisnice zo zasadnutia dňa 23. 8. 2014


Záznam z 36 MsZ časť 1

Záznam z 36 MsZ časť 2


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button