AktualityPozvánky

Pozvánka na 38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

obed
poradna

Pozvánka na 38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktorá sa uskutoční dňa 18. septembra 2014 o 13:00 hod. (štvrtok) v divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach.

Program:

1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Určenie zapisovateľky
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
5. Schválenie návrhovej komisie
6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.39-38MZ-2014)
9. Odpovede na interpelácie poslancov
10. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.06.2014 (mat č.1-38MZ-2014)
11. Návrh opatrení Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.2-38MZ-2014)
12. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. k 30.06.2014 (mat č.3-38MZ-2014)
13. Návrh opatrení Mestského strediska kultúry a športu p.o. na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.4-38MZ-2014)
14. Informácia o zmene rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. (mat č.5-38MZ-2014)
15. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, m.p. k 30.06.2014 (mat č.6-38MZ-2014)
16. Návrh opatrení Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.7-38MZ-2014)
17. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2014 (mat č.8-38MZ-2014)
18. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, m. p. k 30.06.2014 (mat č.9-38MZ-2014)
19. Návrh opatrení Technických služieb Mesta Zlaté Moravce, m. p. na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.10-38MZ-2014)
20. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, m.p. (mat č.11-38MZ-2014)
21. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 30.06.2014 (mat č.12-38MZ-2014)
22. Návrh opatrení Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 (mat č.13-38MZ-2014)
23. Návrh Konsolidovanej výročnej správy mesta Zlaté Moravce za rok 2013 a informácia o stanovisku audítora ku Konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 a ku Konsolidovanej výročnej správe za rok 2013 (mat č.14-38MZ-2014)
24. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Mojmírova ulica k 30.06.2014 (mat č.15-38MZ-2014)
25. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Pribinova ulica k 30.06.2014 (mat č.16-38MZ-2014)
26. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Robotnícka ulica k 30.06.2014 (mat č.17-38MZ-2014)
27. Správa o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy k 30.06.2014 (mat č.18-38MZ-2014)
28. Správa o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.06.2014 (mat č.19-38MZ-2014)
29. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením (mat č.20-38MZ-2014)
30. Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 na základe účelového určenia finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č.13/2014 (mat č.21-38MZ-2014)
31. Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 na základe účelového určenia finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č.19/2014 (mat č.22-38MZ-2014)
32. Návrh na schválenie prevodu pozemku v k. ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časť parcely registra „E“ číslo 5574 o spoločnej výmere 6075 m2, pre spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o., IČO: 36 518 212, z  dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení neskorších predpisov (mat č.23-38MZ-2014)
33. Návrh na schválenie prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – parcely KN registra „C“ číslo 1936/2 o výmere 71 m2 druh pozemku ostatná plocha, pre Milana Nému a manž. Emíliu Némovú z  dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení neskorších predpisov (mat č.24-38MZ-2014)
34. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časť parcely registra „C“ číslo 3164/2 o výmere cca 180 m2 , pre Michala Frajku a manž. Máriu Frajkovú z  dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení neskorších predpisov (mat č.25-38MZ-2014)
35. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien – Západoslovenská Distribučná, a.s. („NA Zlaté Moravce, Dlhá, VNK, NNK, TS, NNV“) (mat č.26-38MZ-2014)
36. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce zámenou – časti parcely registra „C“ číslo 2457/30 o výmere cca 200 m2 pre Ing. Igora Štrbu a prevod pozemku vo vlastníctve Ing. Igora Štrbu zámenou – časti parciel číslo 2012/2, 2457/36 a 2457/37 o výmere cca 80 m2 pre Mesto Zlaté Moravce z  dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení neskorších predpisov (mat č.27-38MZ-2014)
37. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre Evu Juríkovú v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat č.28-38MZ-2014)
38. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod časťou garáže na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre manželov Škulových v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat č.29-38MZ-2014)
39. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časť parcely registra „C“ číslo 3164/2 o výmere cca 83 m2 , pre Jána Paukejeho a manž. Ing. Irenu Paukejeovú z  dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení neskorších predpisov (mat č.30-38MZ-2014)
40. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce zámenou – časti parcely registra „C“ číslo 3164/2 o neurčenej malej výmere pre Ing. Róberta Ďuráčeka a prevod pozemku vo vlastníctve Ing. Róberta Ďuráčeka zámenou – časti parcely číslo 3127/2 o neurčenej malej výmere pre Mesto Zlaté Moravce z  dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení neskorších predpisov (mat č.31-38MZ-2014)
41. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časť parcely registra „E“ číslo 1251/1 o výmere cca 80 m2 , pre Markusa Geletu a manž. Tatianu Geletovú z  dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení neskorších predpisov (mat č.32-38MZ-2014)
42. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – parciel registra „C“ číslo 1676/2, 1677, 1678/5, 1676/7 a 1676/13 do podielového spoluvlastníctva v 1/3-ine pre p. Milana Repu, MUDr. Igora Pánika a Jána Demu z  dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v  znení neskorších predpisov (mat č.33-38MZ-2014)
43. Návrh na schválenie odkúpenia stavby vo vlastníctve manželov Kesegových do majetku Mesta Zlaté Moravce (mat č.34-38MZ-2014)
44. Návrh na úpravu uznesenia MsZ č. 176/2011 zo dňa 10.11.2011 – prenájom mestského majetku pre dialyzačné stredisko spoločnosti GENEA s.r.o. – z dôvodu skutočností zistených pri rekonštrukcii predmetu nájmu (mat č.35-38MZ-2014)
45. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove SOV na Duklianskej 2B v Zlatých Moravciach pre Ing. Petra Lisého ml. z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat č.36-38MZ-2014)
46. Návrh na schválenie predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce – stavby súpisné číslo č. 460, a súvisiacich pozemkov parcely č. 1825/2 a parcely č. 1825/1, na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach základe výsledku obchodnej verejnej súťaže (mat č.37-38MZ-2014)
47. Informácia o organizačných zmenách na MsÚ počas obdobia júl-august 2014 (mat č.38-38MZ-2014)
48. Vystúpenia občanov
49. Rôzne
50. Diskusia
51. Interpelácie poslancov
52. Schválenie uznesenia
53. Záver


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button