AktualitySamospráva

AUDIO záznam z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

ONLINE prenos zabezpečujeme s podporou firmy NEVERNET

NEVERNET

NEOBMEDZENÝ INTERNET BEZ VIAZANOSTI A SKRYTÝCH POPLATKOV


Pozvánka na 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 19. novembra 2015 o 16:00 hod. (štvrtok) v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach.

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Určenie zapisovateľky
 3. Určenie overovateľov zápisnice
 4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 5. Schválenie návrhovej komisie
 6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-11MZ-2015)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Návrh dodatku č.5, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby (mat. č.2-11MZ-2015)
 11. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2015 o dani z nehnuteľností (mat. č.3-11MZ-2015)
 12. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (mat. č.4-11MZ-2015)
 13. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2015 o miestnych daniach (mat. č.5-11MZ-2015)
 14. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.6-11MZ-2015)
 15. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.6.2015 (mat. č.7-11MZ-2015)
 16. Správa o prijatých opatreniach Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu účtovnej jednotky k 31.12.2014 (mat. č.8-11MZ-2015)
 17. Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 (mat. č.9-11MZ-2015)
 18. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p.o. Zlaté Moravce k 30.6.2015 (mat. č.10-11MZ-2015)
 19. Správa o prijatých opatreniach Mestského strediska kultúry a športu, p.o. Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu účtovnej jednotky k 31.12.2014 (mat. č.11-11MZ-2015)
 20. Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 3/2015 (mat. č.12-11MZ-2015)
 21. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik k 30.6.2015 (mat. č.13-11MZ-2015)
 22. Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 (mat. č.14-11MZ-2015)
 23. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce k 30.6.2015 (mat. č.15-11MZ-2015)
 24. Správa o prijatých opatreniach Technických služieb mesta Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu účtovnej jednotky k 31.12.2014 (mat. č.16-11MZ-2015)
 25. Správa o plnení Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2015 (mat. č.17-11MZ-2015)
 26. Návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 a informácia o stanovisku nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke mesta k 31.12.2014 a ku Konsolidovanej výročnej správe za rok 2014 (mat. č.18-11MZ-2015)
 27. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 14 (mat. č.19-11MZ-2015)
 28. Návrh Dodatku č. 4 na novelizáciu VZN mesta č. 11/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.20-11MZ-2015)
 29. Informácia o zmenách Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov rozpočtovými opatreniami na základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č.21-11MZ-2015)
 30. Návrh na financovanie rekonštrukcie Administratívnej budovy na Hviezdoslavovej č. 183 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 15 (mat. č.22-11MZ-2015)
 31. Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 (mat. č.23-11MZ-2015)
 32. Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 (mat. č. 36-11MZ-2015)
 33. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu p. o. Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce (mat. č.24-11MZ-2015)
 34. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Základnej umeleckej školy, Janka Kráľa č. 4, Zlaté Moravce (mat. č.25-11MZ-2015)
 35. Návrh Dodatku č. 4 na novelizáciu VZN mesta č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta (mat. č.26-11MZ-2015)
 36. Návrh na určenie platu zástupcu primátora mesta (mat. č.37-11MZ-2015)
 37. Návrh na zrušenie uznesenia č. 47/2015 – Návrh na začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so širšími väzbami (mat. č.27-11MZ-2015)
 38. Návrh na zrušenie uznesenia č. 69/2015 – Návrh na prepracovanie „ÚPN mesta Zlaté Moravce – koncept riešenia“ v zmysle stanoviska Okresného úradu Nitra , odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 23.10. 2014 a 18.12.2014 (mat. č.28-11MZ-2015)
 39. Návrh na schválenie prevodu mestského bytu v celosti a podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku v podiele 83539/3740077-in pre manželov Lukáčových z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.29-11MZ-2015)
 40. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod stavbou predajne na Hviezdoslavovej ulici pre manželov Ing. Júliusa Kesega rod. Keseg a Ing. Máriu Kesegovú rod. Szawarovú v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.30-11MZ-2015)
 41. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre MVDr. Stanislava Kmeťa v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.31-11MZ-2015)
 42. Návrh na schválenie prenájmu pozemku – časti verejnej zelene nachádzajúcej sa na Ulici 1. mája pre vlastníkov bytov bytového domu Ulica 1. mája 1321/17,19 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.32-11MZ-2015)
 43. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Stredisku občianskej vybavenosti na Duklianskej ul. č. 2A v Zlatých Moravciach – pre Helenu Havettovú BUTIK HELKA, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.33-11MZ-2015)
 44. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Centre voľného času na Rovňanovej č. 7 v Zlatých Moravciach – pre Kvetoslavu Nádaždyovú CUKRÁRSKA VÝROBA, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.34-11MZ-2015)
 45. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Materskej školy Slnečná na Slnečnej ul. č. 2 v Zlatých Moravciach – pre SPOJENÚ ŠKOLU, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.35-11MZ-2015)
 46. Vystúpenia občanov
 47. Rôzne
 48. Diskusia
 49. Interpelácie poslancov
 50. Schválenie uznesenia
 51. Záver

 

Zlaté Moravce 13.11.2015

MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta


Súvisiace články

2 Komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button