Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality / AUDIO záznam z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

AUDIO záznam z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

ONLINE prenos zabezpečujeme s podporou firmy NEVERNET

NEVERNET

NEOBMEDZENÝ INTERNET BEZ VIAZANOSTI A SKRYTÝCH POPLATKOV

Pozvánka na 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 19. novembra 2015 o 16:00 hod. (štvrtok) v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach.

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Určenie zapisovateľky
 3. Určenie overovateľov zápisnice
 4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 5. Schválenie návrhovej komisie
 6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-11MZ-2015)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Návrh dodatku č.5, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby (mat. č.2-11MZ-2015)
 11. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2015 o dani z nehnuteľností (mat. č.3-11MZ-2015)
 12. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (mat. č.4-11MZ-2015)
 13. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2015 o miestnych daniach (mat. č.5-11MZ-2015)
 14. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. /2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.6-11MZ-2015)
 15. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.6.2015 (mat. č.7-11MZ-2015)
 16. Správa o prijatých opatreniach Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu účtovnej jednotky k 31.12.2014 (mat. č.8-11MZ-2015)
 17. Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 (mat. č.9-11MZ-2015)
 18. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p.o. Zlaté Moravce k 30.6.2015 (mat. č.10-11MZ-2015)
 19. Správa o prijatých opatreniach Mestského strediska kultúry a športu, p.o. Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu účtovnej jednotky k 31.12.2014 (mat. č.11-11MZ-2015)
 20. Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 3/2015 (mat. č.12-11MZ-2015)
 21. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik k 30.6.2015 (mat. č.13-11MZ-2015)
 22. Návrh na zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 1/2015 (mat. č.14-11MZ-2015)
 23. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce k 30.6.2015 (mat. č.15-11MZ-2015)
 24. Správa o prijatých opatreniach Technických služieb mesta Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu účtovnej jednotky k 31.12.2014 (mat. č.16-11MZ-2015)
 25. Správa o plnení Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2015 (mat. č.17-11MZ-2015)
 26. Návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 a informácia o stanovisku nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke mesta k 31.12.2014 a ku Konsolidovanej výročnej správe za rok 2014 (mat. č.18-11MZ-2015)
 27. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 14 (mat. č.19-11MZ-2015)
 28. Návrh Dodatku č. 4 na novelizáciu VZN mesta č. 11/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.20-11MZ-2015)
 29. Informácia o zmenách Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov rozpočtovými opatreniami na základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č.21-11MZ-2015)
 30. Návrh na financovanie rekonštrukcie Administratívnej budovy na Hviezdoslavovej č. 183 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 15 (mat. č.22-11MZ-2015)
 31. Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 (mat. č.23-11MZ-2015)
 32. Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 (mat. č. 36-11MZ-2015)
 33. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu p. o. Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce (mat. č.24-11MZ-2015)
 34. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Základnej umeleckej školy, Janka Kráľa č. 4, Zlaté Moravce (mat. č.25-11MZ-2015)
 35. Návrh Dodatku č. 4 na novelizáciu VZN mesta č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta (mat. č.26-11MZ-2015)
 36. Návrh na určenie platu zástupcu primátora mesta (mat. č.37-11MZ-2015)
 37. Návrh na zrušenie uznesenia č. 47/2015 – Návrh na začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Zlaté Moravce so širšími väzbami (mat. č.27-11MZ-2015)
 38. Návrh na zrušenie uznesenia č. 69/2015 – Návrh na prepracovanie „ÚPN mesta Zlaté Moravce – koncept riešenia“ v zmysle stanoviska Okresného úradu Nitra , odboru výstavby a bytovej politiky zo dňa 23.10. 2014 a 18.12.2014 (mat. č.28-11MZ-2015)
 39. Návrh na schválenie prevodu mestského bytu v celosti a podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku v podiele 83539/3740077-in pre manželov Lukáčových z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.29-11MZ-2015)
 40. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod stavbou predajne na Hviezdoslavovej ulici pre manželov Ing. Júliusa Kesega rod. Keseg a Ing. Máriu Kesegovú rod. Szawarovú v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.30-11MZ-2015)
 41. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre MVDr. Stanislava Kmeťa v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.31-11MZ-2015)
 42. Návrh na schválenie prenájmu pozemku – časti verejnej zelene nachádzajúcej sa na Ulici 1. mája pre vlastníkov bytov bytového domu Ulica 1. mája 1321/17,19 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.32-11MZ-2015)
 43. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Stredisku občianskej vybavenosti na Duklianskej ul. č. 2A v Zlatých Moravciach – pre Helenu Havettovú BUTIK HELKA, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.33-11MZ-2015)
 44. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Centre voľného času na Rovňanovej č. 7 v Zlatých Moravciach – pre Kvetoslavu Nádaždyovú CUKRÁRSKA VÝROBA, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.34-11MZ-2015)
 45. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Materskej školy Slnečná na Slnečnej ul. č. 2 v Zlatých Moravciach – pre SPOJENÚ ŠKOLU, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.35-11MZ-2015)
 46. Vystúpenia občanov
 47. Rôzne
 48. Diskusia
 49. Interpelácie poslancov
 50. Schválenie uznesenia
 51. Záver

 

Zlaté Moravce 13.11.2015

MVDr. Marta Balážová

zástupca primátora mesta

Komentáre

komentárov

čítajte tiež...

Zaspievaj si ľudovku naživo

  V nedeľu 17. júna 2018 ožili Zlaté Moravce folklórnym popoludním pod záštitou externej redaktorky a …

Jeden komentár

 1. Ďakujem za velmi kvalitný prenos, ktorý bol dnes bez výpadkov SUPER

Pridaj komentár

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.