AktualitySamospráva

Pozvánka na 21. zasadnutie MsZ v Zlatých Moravciach

Pozvánka na 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa
28. septembra 2016 o 15:00 hod. (streda) v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Program:

 • 1. Otvorenie a procedurálne veci
 • 2. Určenie zapisovateľky
 • 3. Určenie overovateľov zápisnice
 • 4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 • 5. Schválenie návrhovej komisie
 • 6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 • 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 • 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-21MZ-2016)
 • 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 • 10. Vystúpenia občanov
 • 11. Schválenie mandátovej komisie
 • 12. Zloženie sľubu nastupujúceho poslanca mestského zastupiteľstva
 • 13. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie o nezlučiteľnosti funkcií na vykonávanie funkcie poslanca mestského zastupiteľstva
 • 14. Návrh na zmenu člena Komisie správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach (mat. č.2-21MZ-2016)
 • 15. Návrh na zmenu člena VMČ č.2 Zlaté Moravce (mat. č.3-21MZ-2016)
 • 16. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce číslo ../2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č.4-21MZ-2016)
 • 17. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce číslo ../2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č.5-21MZ-2016)
 • 18. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce číslo ../2016 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta (mat. č.6-21MZ-2016)
 • 19. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.7-21MZ-2016)
 • 20. Presun finančných prostriedkov ZŠ Pribinova z rozpočtu školy na financovanie opravy strechy (mat. č.8-21MZ-2016)
 • 21. Návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2015 a informácia o stanovisku nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke mesta k 31.12.2015 a ku Konsolidovanej výročnej správe za rok 2015 (mat. č.9-21MZ-2016)
 • 22. Správa o plnení Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.06.2016 (mat. č.10-21MZ-2016)
 • 23. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 14/2016 na základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č.11-21MZ-2016)
 • 24. Návrh na poskytnutie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na úhradu kapitálových výdavkov a návrh na zmenu účelovosti použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta (mat. č.12-21MZ-2016)
 • 25. Návrh na schválenie rozhodnutia o prebytočnosti hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (mat. č.13-21MZ-2016)
 • 26. Návrh na schválenie spôsobu prevodu hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce pre Mestskú nemocnicu Zlaté Moravce a.s., Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 50433946, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.14-21MZ-2016)
 • 27. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 23/2016 a návrh na zmenu účelovosti použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta (mat. č.15-21MZ-2016)
 • 28. Návrh na 3.zmenu Rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. na rok 2016 (mat. č.16-21MZ-2016)
 • 29. Návrh na delegovanie zástupcov Mesta Zlaté Moravce do Obecnej školskej rady a do rád škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce (mat. č.17-21MZ-2016)
 • 30. Návrh na pridelenie dotácií na kultúru a šport pre občianske združenia, športové kluby a zväzy z rozpočtu mesta (mat. č.18-21MZ-2016)
 • 31. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod rodinným domom na Ulici Chyzeroveckej v Zlatých Moravciach pre manželov Vasilových z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.19-21MZ-2016)
 • 32. Návrh STELLA DSS n.o. na schválenie predĺženia platby nájomného za 1,- € mesačne prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – nebytové priestory a pozemok na Bernolákovej 22 v Zlatých Moravciach (mat. č.20-21MZ-2016)
 • 33. Návrh STELLA DSS n.o. na schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – budovy a pozemku na Bernolákovej 22 v Zlatých Moravciach pre STELLA DSS n.o., Bernolákova 22, Zlaté Moravce (mat. č.21-21MZ-2016)
 • 34. Návrh na schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – pozemok na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre pani Moniku Ficovú (mat. č.22-21MZ-2016)
 • 35. Návrh na schválenie neodpredať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – pozemky na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach – ale jeho ponechanie pre potreby mesta (mat. č.23-21MZ-2016)
 • 36. Návrh na schválenie spôsobu prevodu podielu 1/3-iny podielového spoluvlastníctva mesta v k. ú Zlaté Moravce pod vysadeným a obhospodarovaným vinohradom pre spoločnosť Vinárske Závody Topoľčianky, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.24-21MZ-2016)
 • 37. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce – zámennou zmluvou medzi Mestom Zlaté Moravce a IMA INVEST s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.25-21MZ-2016)
 • 38. Návrh na schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – pozemok na Ulici Sama Chalúpku v Zlatých Moravciach pre Sofiu Blakčoriovú (mat. č.26-21MZ-2016)
 • 39. Návrh na schválenie prevodu mestských pozemkov pod trafostanicou a priľahlého pozemku na Ulici Chyzeroveckej v Zlatých Moravciach pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.27-21MZ-2016)
 • 40. Návrh na schválenie predĺženia doby prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – prenajatých budov a pozemkov pre spoločnosť Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o. z  dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.28-21MZ-2016)
 • 41. Návrh na schválenie prenájmu budov a pozemkov nachádzajúcich sa na Ulici Chyzeroveckej v Zlatých Moravciach pre Občianske združenie „CHYZEROVCE“, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.29-21MZ-2016)
 • 42. Návrh na schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – pozemok na Ulici 1. mája v Zlatých Moravciach pre spoločnosť MM weld, s.r.o. (mat. č.30-21MZ-2016)
 • 43. Návrh na schválenie predĺženia doby prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – prenajatých pozemkov pre spoločnosť DATA-ZDROJ a.s. z  dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.31-21MZ-2016)
 • 44. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v časti budovy súpisné číslo 502 postavenej na parcele KN registra „C“ číslo 7/17 v k.ú. Zlatých Moravciach pre Mestskú nemocnicu prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.32-21MZ-2016)
 • 45. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce – zámennou zmluvou medzi Mestom Zlaté Moravce a manželmi Pánikovými z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.33-21MZ-2016)
 • 46. Návrh Slovenskej pošty, a.s. na prehodnotenie jednotkovej ceny za odpredávaný pozemok pod bezbariérovým prístupom, v schválenom spôsobe prevodu mestského pozemku, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.34-21MZ-2016)
 • 47. Návrh na schválenie odpustenia nájomného počas prerábania nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce prenajatých pre Centrum bojových športov Zlaté Moravce o.z. (mat. č.35-21MZ-2016)
 • 48. Informácia o možnosti aplikácie nového zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplattku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (mat. č.36-21MZ-2016)
 • 49. Informácia o aktuálnom stave prípravy  plánovanej okružnej križovatky pri MsÚ (mat. č.37-21MZ-2016)
 • 50. Informácia o organizačnej zmene na MsÚ účinnej od 01.08.2016 a o vydaní nového Organizačného poriadku Mestského úradu (mat. č.38-21MZ-2016)
 • 51. Rôzne
 • 52. Diskusia
 • 53. Interpelácie poslancov
 • 54. Schválenie uznesenia
 • 55. Záver

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button