Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality / Pozvánka na pokračovanie 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
ilustračné foto

Pozvánka na pokračovanie 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

 

Pozvánka  na pokračovanie 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2017 o 15:00 hod. (štvrtok) v kultúrnom dome v Chyzerovciach

Program:

 • 1. Otvorenie a procedurálne veci
 • 2. Určenie zapisovateľky
 • 3. Určenie overovateľov zápisnice
 • 4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 • 5. Schválenie návrhovej komisie
 • 6. (bod č.21 pôvodného programu) Návrh na mimosúdne urovnanie sporu medzi Ing. Milan Skyva a Mestom Zlaté Moravce (mat. č.12-29MZ-2017)
 • 7. (bod č.22 pôvodného programu) Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania členov komisií z radov odborníkov a sekretárov komisií
 • 8. (bod č.23 pôvodného programu) Návrh na mimosúdne urovnanie sporu medzi STELLA DSS n. o. a Mestom Zlaté Moravce (mat. č.14-29MZ-2017)
 • 9. (bod č.24 pôvodného programu) Návrh na schválenie Dohody o vyrovnaní uzatvorenej medzi účastníkmi: 1/ Jozef Šindler, 2/ Doc. Dr. Frank Šindler, PhD., 3/ Ing. Milan Šindler, 4/ Ing. Ladislav Šindler a Mestom Zlaté Moravce (mat. č.l5-29MZ-2017)
 • 10. (bod č.25 pôvodného programu) Návrh na zaradenie Výdaj nej školskej kuchyne, Prílepská 4, Zlaté Moravce ako súčasť Materskej školy sv. Alžbety, Prílepská 4, Zlaté Moravce do siete škôl a školských zariadení (mat. č.16-29MZ-2017)
 • 11. (bod č.26 pôvodného programu) Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časti pozemku na Družstevnej ulici v Zlatých Moravciach pre Mgr. Ladislava Šinku a Mgr. Janu Šinkovú – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. l 7-29MZ-2017)
 • 12. (bod č.27 pôvodného programu) Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – častí pozemkov na Tekovskej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Jána Adamca a Margitu Adamcovú – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.18-29MZ-2017)
 • 13. (bod č.28 pôvodného programu) Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce – schválenie spôsobu prevodu nehnuteľností zámennou zmluvou medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou REVIT AL ST A V s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (mat č. l 9-29MZ-2017)
 • 14. (bod č.29 pôvodného programu) Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časti pozemku na Hoňoveckej ulici pre spoločnosť PARILLA SOUND, s.r.o z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat.č.20-29MZ-2017
 • 15. (bod č.30 pôvodného programu) Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – častí pozemkov na Dobšinského a Potočnej ulici v Zlatých Moravciach pre rodinu Frajkovú – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.21-29MZ-2017)
 • 16. (bod č.31 pôvodného programu) Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského bytu č. 16 na Tekovskej ulici č. 51, podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku pánovi Marcelovi Gažimu z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.22-29MZ-2017)
 • 17. (bod č.32 pôvodného programu)Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časti pozemku na Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Jána Zachariaša a Zdenku Zachriašovú – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.23-29MZ-2017)
 • 18. (bod č.33 pôvodného programu) Návrh ponuky PhDr. Jozefa Tonkoviča na darovanie alebo predaj za 1,- € pozemku na Továrenskej ulici parcely C-KN číslo 3408/44 o výmere 116 m2 druh pozemku orná pôda (mat. č.25-29MZ-2017)
 • 19. (bod č.34 pôvodného programu) Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru v Dome služieb pre OZ Šípkarsky klub Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.26-29MZ-2017)
 • 20. (bod č.35 pôvodného programu) Návrh na schválenie prenájmu pozemku pre vlastníkov bytov na ulici l .mája 45 v Zlatých Moravciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.27-29MZ-2017)
 • 21. (bod č.36 pôvodného programu) Návrh na schválenie prenájmu pozemku pre Ing. Mariána Bernáta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.28-29MZ-2017)
 • 22. (bod č.37 pôvodného programu) Rôzne
 • 23. (bod č.38 pôvodného programu) Diskusia
 • 24. (bod č.39 pôvodného programu) Interpelácie poslancov
 • 25. (bod č.40 pôvodného programu) Schválenie uznesenia
 • 26. (bod č.41 pôvodného programu) Záver

Pozvánka na 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2017 (po skončení pokračovania 29. zasadnutia MZ) (štvrtok) v kultúrnom dome v Chyzerovciach

Program: 

 • 1. Otvorenie a procedurálne veci
 • 2. Určenie zapisovateľky
 • 3. Určenie overovateľov zápisnice
 • 4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 • 5. Schválenie návrhovej komisie
 • 6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 • 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 • 8. Kontrola plnenia uznesení
 • 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 • 10. Vystúpenia občanov
 • 11. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 v zmysle Uznesenia MZ č. 629/2017 zo dňa27.04.2017 k vyčleneniu finančných prostriedkov z Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok2017 pre Výbor mestskej časti Chyzerovce (mat. č.l-30MZ-2017)
 • 12. Návrh na financovanie havarijného stavu strechy na budove ZŠ Robotnícka a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 (mat. č.2-30MZ-2017)
 • 13. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Ľudské zdroje na projekt „Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.3-30MZ-2017)
 • 14. Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu pre rok 2018 v rámci Oblasti A. Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme na projekt „Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Zlaté Moravce nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií“ (mat. č.4-30MZ-2017)
 • 15. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté Moravce na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 4/2017 (mat. č.5-30MZ-20 l 7)
 • 16. Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 2017 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 (mat. č.6-30MZ-2017)
 • 17. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 2/2017 (mat. č.7-30MZ-20I 7)
 • 18. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadení u Mesta č. 8/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.8-30MZ-2017)
 • 19. Návrh Úplného znenia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č … ./2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.9-JOMZ-2017)
 • 20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č … ./2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce (mat. č.10-30MZ-201 7)
 • 21. Návrh na vymenovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Zlaté Moravce – Chyzerovce a voľbu členov Dobrovoľného hasičského zboru Zlaté Moravce – Chyzerovce (mat. č.l 1-30MZ-2017)
 • 22. Správa o kontrole č.4/2017 – Kontrola nakladania a hospodárenia s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu, hradenými na základe §52 zák. č. 5/2004 o službách zamestnanosti – Aktivačná činnosť (mat. č.l2-30MZ-2017)
 • 23. Rôzne
 • 24. Diskusia
 • 25. Interpelácie poslancov
 • 26. Schválenie uznesenia
 • 27. Záver

Neprehliadnite

Adventné koncerty MUSICA CORDIS

Občianske združenie MUSICA CORDIS zo Zl. Moraviec Vás pozýva na Adventné koncerty výnimočné svojho druhu. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.