AktualityKomerčné články

Mgr. Roman Šíra

Nezávislý kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

Vážení občania, priatelia, známi

Takto som sa Vám prihováral pred 4 rokmi , keď sa blížili komunálne voľby. Zdvorilo som Vás žiadal o hlas pre mňa ako nezávislého kandidáta na poslanca do Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ). Len vďaka Vám  sa nakoniec moja ambícia naplnila a po celé 4 roky som robil všetko preto, aby som hájil Vaše záujmy a hlasoval za Vás občanov pri predkladaní jednotlivých materiálov. Dnes sa Vám prihováram opäť pri takej istej príležitosti, keďže termín blížiacich sa komunálnych volieb v roku 2018 míľovými krokmi klope na dvere a ja som sa rozhodol opätovne kandidovať ako nezávislý poslanec za II. Volebný obvod. 4 roky v živote každého z nás je veľmi dlhá doba, počas ktorej sa udeje množstvo vecí a toto isté pravidlo platí aj v komunálnej politike. Nikdy to nemôže ostať iba v rovine sľubov pred voľbami a preto nastal čas, aby som Vám občanom urobil odpočet mojej 4 ročnej práce poslanca, čo sa mne (nám) podarilo a čo mám pripravené do ďalšieho volebného obdobia.

Počas 4 rokov bolo celkom 39. Mestských zastupiteľstiev, pričom moja účasť na nich bola 100%. Bol som  členom komisie majetkovej a podnikateľskej činnosti a komisie finančnej, čo sú považované za dve najdôležitejšie komisie pri MsZ. Tieto komisie zasadajú zakaždým pred MsZ a prejednávajú jednotlivé materiály, kde na záver prijímame uznesenia s odporúčajúcim charakterom. Nebolo žiadnou výnimkou na tieto komisie naštudovať stovky strán materiálov, čo si pri zodpovednom prístupe vyžaduje aj adekvátny časový priestor, ktorý ide veľmi často na úkor rodiny. Nikdy a to zdôrazňujem som sa vedome nevyhýbal žiadnemu hlasovaniu či už na komisiách alebo na MsZ a ani som nikdy svoje hlasovanie nepodriadil nejakému kalkulu alebo vyvíjanému lobingu. Pri hlasovaní som sa vždy riadil tzv. sedliackym rozumom a podriadil ho iba jedinému a to tomu, či je daná vec v prospech obyvateľov nášho mesta a či prinesie nejaké pozitívum do mesta čím je rozvoj alebo nie. A presne takto to budem v prípade ďalšieho zvolenia robiť aj naďalej, načo Vám dávam svoje čestné slovo.

Ale prejdime k odpočtu mojej poslaneckej práce

V komunálnej politike sa pohybujem už 6 rokov a jedno z ponaučení, ktoré som zistil je , že jedinec má len obmedzené možnosti presadiť záujmy občanov, jednoducho preto, že je len 1 zo 17-tych poslancov. Preto som medzi kolegov prišiel z myšlienkou vytvorenia poslaneckého klubu iba z nezávislých poslancov, aby sme mali reálne väčšie možnosti na presadenie projektov, ktoré by zvýšili našu životnú úroveň v meste. Na moje oslovenie zareagovala iba časť poslancov, avšak dosť nato, aby poslanecký klub vznikol a ja som sa po demokratickej voľbe postavil na jeho čelo. Spoločne sme vypracovali náš program, v ktorom sme uviedli ciele, ktoré chceme dosiahnuť počas volebného obdobia. Podotýkam, že každý z týchto cieľov smeroval k zvýšeniu životnej úrovne a k akémusi väčšiemu komfortu nášho každodenného života. Hlavnou prioritou týchto cieľov bol rozvoj nášho mesta, ktoré zastalo vo svojom vývoji počas niekoľkých rokov. V prvom rade bolo pre mesto dôležité zbaviť sa ekonomických záťaží, ktoré neefektívne odčerpávali z mestskej pokladne obrovské finančné prostriedky. A preto som od začiatku podporoval zrušenie mestského podniku Záhradnícke služby, ktoré vyprodukovali dlh cca 380.000,-Eur a tento naďalej rástol z mesiaca na mesiac. 

Po nejakom čase sa nám to nakoniec podarilo a dnes nám súčasnosť dáva za pravdu, že to bolo múdre rozhodnutie, pretože podnik už neexistuje a teda ani netvorí dlhy pre mesto. Dnes tieto činnosti vykonávajú Technické služby a čo je najpodstatnejšie, bez tvorenia dlhu. Druhá akútna záležitosť bol prenájom našej mestskej nemocnice, nakoľko mesto už nevládalo samo financovať nemocnicu a hrozilo jej úplne zatvorenie. Preto sme sa spoločne dohodli, že odpredáme akcie nemocnice a prenajmeme ju na základe súťaže jej víťazovi. Na moje veľké prekvapenie ale aj prekvapenie drvivej časti obyvateľstva sa nakoniec nemocnica prenajala spoločnosti Agel a.s., ktorá ponúkla za akcie o 129.000,-Eur menej ako víťaz súťaže spoločnosť Hartenberg a.s.
A o túto sumu je naše mesto chudobnejšie. A či nám nechýbajú? Odpoveď znie že chýbajú a citeľne. Ja som po celú dobu hlasoval za víťaznú ponuku tak ako zdravý rozum a myslím si, že aj zákon káže. Bohužiaľ nás bolo málo a dnes je nemocnica v rukách Agelu. Určite máme všetci veľké výhrady na fungovanie nemocnice, ale to je už zodpovednosť tých poslancov, ktorí ju odovzdali do rúk tomuto subjektu.  Po týchto rozhodnutiach sa mesto zbavilo ťažkých bremien, ktoré dovtedy nieslo na pleciach a vznikol priestor pre začatie rozvoja nášho mesta.

 Z dielne poslaneckého klubu nezávislých poslancov na základe programového vyhlásenia došlo k naplneniu niekoľkých cieľov, uvediem aspoň niektoré z nich:

 • odpolitizovali  sme Tekovské noviny, to znamená, že o obsahu už nerozhoduje primátor alebo redakcia jemu podriadená, ale nezávislá redakčná rada s jej šéfredaktorom, 
 • navrhli sme do rozpočtu zapracovať každoročné navýšenie finančných prostriedkov na opravu  miestnych komunikácií a chodníkov. V roku 2018 toto číslo dosiahlo sumu viac ako  500.000,-Eur,
 • z našej dielne vzišiel návrh na zakúpenie košov na psie exkrementy, ktoré sú rozmiestnené po celom meste,
 • požadovali a presadzovali sme výstavbu nájomných  bytov na pozemkoch mesta na účel  bývania pre mladých a sociálne slabé rodiny. Dnes tu máme postavenú bytovku s 32 bytmi troch kategórii
 • požadovali sme výstavbu multifunkčného ihriska v mestskej časti Prílepy. V tomto čase prebieha verejné obstarávanie a v novembri 2018 sa začne s jeho výstavbou. A čo viac, dokonca sa podarilo primátorovi presadiť aj vybudovanie multifunkčného ihriska v už zriadenom komplexnom športovom areáli za ZŠ Mojmírova, pričom s výstavbou sa začne v týchto dňoch,
 • požadovali sme začatie postupného oplocovania kontajnerových stojísk pred činžiakmi. V tomto čase sa obstaráva dodávateľ na realizáciu prvých troch oplotení aj so zastrešením v hodnote cca 14.000,-Eur

A teraz výpočet mnou splnených cieľov a opatrení, ktoré sa mi podarilo naplniť:

 • som autorom projektu výstavby viacúčelového športového a detského areálu za ZŠ Mojmírova. Vzniklo tu centrálne detské hracie centrum a rekonštrukciou prešlo aj samotné športovisko, kde došlo k výmene povrchu atletickej dráhy, rekonštrukcii doskočiska a priestoru na vrhacie disciplíny a hlavne sme zrekonštruovali futbalovú hraciu plochu, ktorej povrch sa z antuky zmenil na prírodnú trávu. Poslednou časťou výstavby v tomto areáli bude montáž multifunkčného ihriska o rozmeroch 40×20 m. Doposiaľ sme na tento účel vyčlenili a použili 106.000,-Eur a dnes môžem z hrdosťou prehlásiť, že sa nám dobrá vec podarila a areál začal slúžiť nielen 420 žiakom zo ZŠ ale aj širokej verejnosti. Osobne som dozeral na výstavbu tohto areálu, aby bola naplnená moja predstava pre Vás. Som nesmierne rád že sa moja takmer 6 ročná snaha podarila a že sa areál teší veľkej spoločenskej obľube,
 • počas celých 4 rokov som podával na vedenie mesta rôzne podnety smerujúce k rozvoju nášho mesta a k zvýšeniu komfortu žitia v ňom,
 • na MsZ som predložil niekoľko materiálov na zaradenie do bodu rokovania  a počas zastupiteľstiev som podal desiatky pozmeňujúcich návrhov,
 • vždy som sa verejne vyjadroval k prerokovávaným materiálom a hájil som záujmy nás všetkých, čím chcem povedať, že som podporoval všetky tie projekty, ktoré budú prínosom pre obyvateľov nášho mesta.

Jedným dychom však musím povedať, že všetko čom som Vám teraz odprezentoval sa nám podarilo uskutočniť až po nástupe súčasného primátora PaedDr. Dušana Husára. Moja osobná spolupráca s ním bola viac ako profesionálna, začo si ho nesmierne vážim a aj touto cestou mu vyjadrujem poďakovanie. Vždy som stál pri jeho boku a to  z dôvodu, že práve za jeho pôsobenia sa mesto posunulo veľkými krokmi vpred. Snažím  sa byť každému nápomocný najviac ako viem a mienim pri tomto svojom postoji zotrvať aj naďalej , samozrejme za predpokladu, že obhájim svoj post poslanca MsZ aj v týchto voľbách.

Čo mám pripravené na ďalšie 4 ročné volebné obdobie:

 • mám pripravený ďalší projekt na výstavbu herného centra pre deti a mládež aj s revitalizáciou športoviska v našom meste,
 • pripravujem projekt zameraný na výstavbu in-lineovej dráhy vo veľkom parku z dĺžkou dráhy min. 400 metrov. Táto bude slúžiť jednak na in-lineové korčulovanie ako aj pre skatebordistov,
 • ako člen rady školy pri ZŠ Mojmírova sa zasadím o dofinancovanie výroby a montáži chýbajúcich plastových okien na jednotlivých pavilónoch,
 • naďalej budem podporovať výstavbu nájomných  bytov a výstavbu rodinných domov na pozemkoch mesta,
 • podporím ďalšie etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia po jednotlivých uliciach, z ktorými sme už začali a to tak, aby sme na konci nasledujúcich 4 rokov mali zrekonštruovanú čo najväčšiu časť, 
 • samozrejme každoročne podporím financovanie na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov,
 • som pripravený spolupodieľať sa a predložiť návrh na realizáciu projektu výstavby novej mestskej tržnice, v ktorej dôjde k vybudovaniu nových obchodných priestorov,
 • súčasťou výstavby novej tržnice musí zákonite byť aj výstavba záchytného parkoviska oproti tržnici, (rozumej pred predajňou „Dráčik“),
 • budem presadzovať vybudovanie oploteného výbehu na venčenie psov   predovšetkým pri činžiakoch, kde evidujeme veľké množstvo majiteľov psov,
 • podporím budovanie oplotení ďalších stojísk na smetné nádoby a to každoročne až do doby, pokiaľ nebudú oplotené všetky kontajnerové stojiská,
 • budem presadzovať začatie projektu revitalizácie mestského kúpaliska

Dalo by sa takto písať hádam do nekonečna a spomenúť aj projekty ako oprava Migazziho kaštieľa, postupná oprava Župného domu alebo napr. vybudovanie zberného dvora či rozšírenie mestského cintorína. Áno tém a projektov by bolo  neúrekom. Ja za seba môžem nahlas povedať a dať Vám občanom svoje čestné slovo, že naďalej budem pracovať v prospech Vás občanov a budem podporovať všetky projekty a opatrenia, ktoré budú smerovať k zvýšeniu našej životnej úrovne v našom malebnom rodnom meste. Kto ma osobne pozná  vie, že nikdy sa nevzdávam  cieľov, ktoré si stanovím. Teraz to už nie je len na mne , pretože môj poslanecký mandát je vo Vašich rukách. Preto mi na záver dovoľte zdvorilo a s pokorou Vás požiadať o Váš hlas v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Len tak môžem napĺňať ďalšie ciele v prospech nás všetkých.  Voľte prosím číslo 17. Úprimná vďaka. S pozdravom

Mgr. Roman Šíra
za 2. volebný obvod


Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button