AktualityTýždeň v samospráve

Týždeň v samospráve 21-2023

Pripomenuli sme si výročie úmrtia Janka Kráľa

Dňa 23. mája 2023  uplynulo presne 147 rokov od úmrtia slovenského národného buditeľa a básnika Janka Kráľa. V deň tohto jubilea sa v Zlatých Moravciach uskutočnilo spomienkové stretnutie v Parku Janka Kráľa v Zlatých Moravciach.

Podujatie pripravilo Mesto Zlaté Moravce spoločne s Mestským strediskom kultúry a športu, MO Matice slovenskej a s Gymnáziom Janka Kráľa v Zlatých Moravciach.

Slávnosť začala o 15.00 hodine pri Pamätníku Janka Kr
áľa. V úvode vystúpil regionálny historik Marian Tomajko, ktorý vo svojej prednáške hovoril o živote búrlivého štúrovského básnika a o jeho pôsobení v Zlatých Moravciach.

Po ňom vystúpili študenti Gymnázia Janka Kráľa so svojím hudobno-dramatickým programom. Na záver sa prítomný dav presunul na Mestský cintorín v Zlatých Moravciach, kde študenti gymnázia zapálili svetlo k pomníku Janka Kráľa.

Janko Kráľ sa narodil 24. apríla 1822 v Liptovskom sv. Mikuláši, zomrel 23. mája 1876 v Zlatých Moravciach. Označovaný je často ako básnik-búrlivák. Bol jedným  z najvýznamnejších a najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie. V Zlatých Moravciach býval postupne na troch miestach. Najskôr na Župnej ulici 18, potom na Keglevichovej ulici 7 (teraz Robotnícka ulica) a nakoniec na Ulici Zeleného stromu 5 (teraz Ulica J. Kráľa).

Na zlatomoraveckých viniciach sa uskutočnila slávnosť k sviatku svätého Urbana

Slávnosť k sviatku svätého Urbana sa konala v sobotu 27. mája 2023 pri kaplnke svätého Urbana na zlatomoraveckých viniciach.

Slávnostná svätá omša mala pôvodne začať o 15.00 hodine, no pre pohreb člena výboru Zlatomoraveckého vinohradníckeho spolku Michala Rajtara bola posunutá o hodinu neskôr. „S ľútosťou vám chcem oznámiť, že sme odprevadili na večnosť nášho člena a dobrého priateľa Miška Rajtara. Preto prosím, aby sme túto omšu zasvätili nášmu Miškovi,“ povedal na začiatku slávnosti predseda Zlatomoraveckého vinohradníckeho spolku Jozef Valent.

Omšu celebroval kňaz Stanislav Garaj. Medzi pozvanými hosťami boli i zástupcovia mesta, konkrétne primátor Zlatých Moraviec Dušan Husár a poslanec Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach Ján Fintor. „Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí prišli. Rovnako ďakujem za organizáciu našim vinohradníkom a v neposlednom rade i našim sponzorom, bez ktorých by sme takúto slávnosť len ťažko pripravili,“ poďakoval Valent.

Na záver slávnosti bolo pripravené občerstvenie v podobe guláša a dobrého vínka. Pôvodne bol pripravený i hudobný program, no pre úmrtie člena vinohradníkov bol tento program zrušený.

Kaplnka svätého Urbana, pri ktorej sa slávnosť konala, bola postavená Zlatomoraveckým vinohradníckym spolkom v roku 2013. V súčasnosti tak oslávila desať rokov od svojho vzniku. Vinohradníci sa tu stretávajú rok čo rok, aby vzdali hold svojmu patrónovi svätému Urbanovi. Modlia sa k nemu, aby im ochránil vinice pred  hubovými chorobnosťami a zlým počasím.

Oddelenie majetkovo-právne informuje

Majetkovo-právne  oddelenie MsÚ Zlaté Moravce  mesačne ponúka na prenájom voľné nebytové priestory vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce. V tomto mesiaci sa jedná o 4 voľné nebytové priestory, a to: nebytové priestory o výmere 119,69 m2 nachádzajúce sa na prízemí v budove so súpisným číslom 1330 (Daňový úrad – kancelária č. 010), nebytové priestory o výmere 35,00 m2 nachádzajúce  sa  na 1. poschodí v budove so  súpisným číslom 1572 („Stredisko občianskej vybavenosti“), nebytové priestory o výmere 8,00 m2 nachádzajúce  sa  na prízemí v nehnuteľnosti – stavbe so súpisným číslom 444 (Dom služieb) a nebytové priestory o výmere 70,42 m2 nachádzajúce  sa  na prízemí v nehnuteľnosti – stavbe so súpisným číslom 2087 („CENTRUM ŽITAVA“). Bližšie informácie o prenájme vyššie uvedených nebytových priestorov radi poskytneme  na č. telefónu 037/69 239 22  (Oddelenie majetkovo –    právne  MsÚ Zlaté Moravce).

Matrika Zlaté Moravce informuje

V súvislosti s aktuálnou situáciou, týkajúcou sa vyplácania rodičovského dôchodku Sociálnou poisťovňou, zaznamenal Matričný úrad mesta Zlaté Moravce v mesiaci máj  nápor žiadostí,  ktoré sa týkajú vykonania opráv vzťahových údajov v informačnom systéme verejnej správy. Opravy sa vykonávajú na základe podnetov občanov alebo Sociálnej poisťovne cez elementárne avíza, ktoré sú zasielané automatizovane na matričné úrady. Predmetné nezrovnalosti nespôsobili matrikári pri nahrávaní údajov do IS REGOB u občanov, ktorých sa rodičovský dôchodok bezprostredne týka, avšak jediným relevantným zdrojom na opravy údajov je len informácia z matričných úradov.

Dane a poplatky

Oddelenie miestnych daní zasiela rozhodnutia na dane a poplatok elektronicky. Občanom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku,  postupne doručujeme listinné rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady do vlastných rúk.

Upozorňujeme daňovníkov, aby si obsah elektronickej schránky priebežne kontrolovali. Ak v úložnej lehote  adresát  nepotvrdí  notifikáciu o doručení, rozhodnutie sa bude považovať za doručené uplynutím 15-dňovej úložnej lehoty aj v prípade, ak sa o tom adresát nedozvedel. Ide o fikciu doručenia.

V týždni od 22. mája 2023 do 26. mája 2023 boli prostredníctvom doručovateľky mesta doručené rozhodnutia na dane a poplatky obyvateľom s trvalým pobytom na ulici:

  • Janka Kráľa
  • Bernolákova
  • Robotnícka
  • Žitavské nábrežie
  • Vajanského
  • J. Jesenského
  • Štúrova
  • Dlhá
  • Mestská časť Prílepy – komplet

Neprevzaté rozhodnutia na daň a poplatok pre uvedené ulice si daňovníci môžu vyzdvihnúť v podateľni mestského úradu do 02. júna 2023 v úradných hodinách. Po tomto termíne budú rozhodnutia odovzdané na doručenie cez Slovenskú poštu.

Oddelenie školstva a sociálnych vecí informuje

Dňa 23. mája 2023 sa v základnej škole na Mojmírovej ulici uskutočnilo v rámci národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím multidisciplinárne pracovné stretnutie na tému:“ Zvyšovanie efektívnosti postupov v záujme zabezpečenia včasnej ochrany detských obetí násilia“.  Toto stretnutie organizovali pracovníci Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre. Stretnutia sa zúčastnili vybraní pedagógovia nielen zo základných škôl v Zlatých Moravciach, ale aj zo základných škôl v rámci okresu Zlaté Moravce, terénna sociálna pracovníčka zo Zlatých Moraviec, preventisti z PZ, Mestskej polície, zástupcovia CPP, zástupcovia orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Téma  riešenia prípadov násilia páchaného na deťoch a medzi deťmi, podpory včasného záchytu prípadov násilia a rizikového správania detí v školskom prostredí za účelom zabezpečenia adekvátnej pomoci prítomných zaujala, nakoľko sa pedagógovia v základných školách s touto problematikou aj prakticky stretávajú. Prítomní  sa dozvedeli o možnostiach, nástrojoch, súčinnosti rôznych  inštitúcií, ktoré môžu v praxi pri riešení konkrétnych prípadov využívať.

Medzinárodné stretnutie Základných umeleckých škôl

Medzinárodné stretnutie spriatelených škôl neodmysliteľne patrí k histórii všetkých troch umeleckých partnerov. Priateľstvo trvajúce od roku 2001 prinieslo doteraz so sebou množstvo nádherných umeleckých chvíľ, spomienok, zážitkov, poznávania kultúry našich priateľov. Za roky trvajúcej spolupráce sme odohrali nespočetné množstvo koncertov a vymenili si medzi sebou skúsenosti, ktorými obohacujeme aj náš výchovno-vzdelávací proces.

Posledné májové dni roku 2023 patrili opäť milému stretnutiu  v meste Hulín, kde sme  spoločne oslávili 45. výročie založenia Základnej umeleckej školy Hulín.

Galakoncertom, na ktorom sa interpretačne predviedli žiaci a pedagógovia ZUŠ Hulín, Sierpc a Zlaté Moravce, sme dali záverečnú bodku veľkolepým oslavám, stretnutiam s predstaviteľmi miest a spoločnými rozhovormi pedagógov a žiakov všetkých troch umeleckých škôl.

Srdečne ďakujeme mestu Hulín a jeho Základnej umeleckej škole za pozvanie, bolo nám cťou krásou hudby a priateľstvom reprezentovať našu krajinu a mesto Zlaté Moravce na zahraničnej pôde. Mgr. Zuzana Molnárová DiS.art.

Mestské stredisko kultúry a športu pozýva

msks pozýva


podcast

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button