AktualityTýždeň v samospráve

Týždeň v samospráve 22-2023

Deti prišli na štadión osláviť svoj veľký deň

Oslava Medzinárodného dňa detí sa v Zlatých Moravciach uskutočnila v nedeľu

4. júna 2023 v areáli Mestského štadióna. Podujatie si prišli vychutnať stovky detí aj so svojimi rodičmi.

Organizátorom podujatia bolo už tradične mesto Zlaté Moravce spoločne s Mestským strediskom kultúry a športu (MSKŠ). Hlavný program začal o 14.30 hodine. Otvoril ho primátor Dušan Husár spoločne s riaditeľkou MSKŠ Simonou Holubovou.

„Je našou milou povinnosťou pripraviť pre vás k vášmu sviatku Medzinárodného dňa detí takéto krásne športovo-zábavné popoludnie. Ja by som vám chcel popriať veľa radosti a šťastia. Blížia sa vám letné prázdniny. Krásne si užite slnko, vodu a všetko, čo prázdniny prinášajú a aby ste aspoň trošku zabudli na školu,“ prihovoril sa  primátor deťom.

Po otvorení programu prišla na rad zábava, konkrétne muzikálová rozprávka „Príbeh včielky“, po ktorej sa deťom predstavili zlatomoraveckí kynológovia s programom „Pes, náš kamarát“. Vystúpila aj opička Crazy CHICHI so svojou tanečnou show. Na záver sa predstavili tanečníci z Old school brothers.

Pripravené boli i sprievodné akcie, ktoré boli rozmiestnené po celom areáli štadióna – športové aktivity PFA s maskotom Vionkom, pozemný hokej, tenis, atletika, maľovanie na tvár, ukážky z práce hasičského a záchranného zboru, mestskej polície a štátnej polície.

V areáli štadióna sa nachádzali i platené atrakcie ako kolotoče, nafukovacie a skákacie atrakcie. Samozrejmosťou boli i viaceré stánky s občerstvením a darčekovými predmetmi.

Vedenie mesta vyslovilo poďakovanie všetkým organizátorom, ktorí sa zapojili do prípravy osláv Dňa detí. „Aj keď nám počasie trochu neprialo, myslím si, že oslava Dňa detí dopadla na jednotku. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník,“ povedala na záver riaditeľka MSKŠ Simona Holubová.

Zašportuj si s nami

Sprievodnou akciou osláv Dňa detí bolo v tomto roku športové podujatie pod názvom Zašportuj si s nami. Konalo sa na Mestskom štadióne v Zlatých Moravciach v nedeľu 4. júna 2023.

V poradí siedmy ročník podujatia pripravilo mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Mestským strediskom kultúry a športu (MSKŠ) Zlaté Moravce. Športovať sa začalo o 14.00 hodine.

Na deti čakali viaceré športové aktivity – pozemný hokej, kopanie penált, tenis a atletika. Pre najmenšie deti boli pripravené rozprávkové športové súťaže. Zapojiť sa mohli všetky deti zo Zlatých Moraviec a širokého okolia.

Akciou deti sprevádzala Požitavská futbalová akadémia FC ViOn a maskot Vionko.

„Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do organizácie tohto podujatia. Veríme, že sa deti dobre zabavili a dobre si zašportovali,“ uviedlo vedenie MSKŠ.

Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Deň detí v materských a základných školách

Hravosť, tvorivosť, športovanie, súťaženie, poznávanie sú činnosti, ktoré sú pre deti v materských školách takmer prirodzené, ale nie sú cudzie ani žiakom základných škôl. A práve v týždni od 29. mája do 2. júna 2023 sme sa s nimi mohli stretnúť v našich materských a základných školách, kedy deti oslavovali aj Deň detí.

V materskej škole Kalinčiakova pani učiteľky pripravili pre deti „Týždeň radosti“. Každý deň bol pre deti veľmi zaujímavý, pretože v škôlke mali hasičov, policajtov, diskotéku so Šašom Romanom, športovú olympiádu alebo Indiánsku noc spojenú s hľadaním pokladov. Nechýbali ani výlety pre deti všetkých tried.

Nezaháľali ani v materskej škole Žitavské nábrežie. Výtvarno-zábavné dopoludnie vystriedal piknik v materskej škole, tvorivé dielničky, športové aktivity. Deti svojich rodičov potešili veľkým galaprogramom pod názvom Deň rodiny.

Materská škola Štúrova zase pre deti pripravila „Týždeň detskej radosti a zábavy“, ktorý v pondelok odštartovali papagáje z Arakovo Bojnice. Ďalej pokračovali opekačkou, veľkou penovou párty, či dopoludním s kúzelníkom Tristanom. Samozrejme nechýbali ani rôzne športové súťaže.

V materskej škole Slnečná pre deti pripravili zaujímavý Deň detí. Všetky deti športovali, súťažili a venovali sa rôznym tvorivým aktivitám.

Materská škola v Prílepoch pripravila pre svoje deti na Deň detí dopoludnie plné hier, športu a súťaženia. Deti zažili veľké prekvapenie keď do škôlky zavítali sokoliari. Porozprávali deťom o dravých vtákoch a predviedli im, čo dravci dokážu.

Deň detí v Základnej škole Mojmírova bol plný športu, zábavy a súťaženia pod názvom „Olympijský deň na Mojmírke“. Tento deň bol jedinečnou príležitosťou pre žiakov prežiť aktívny a zábavný deň.

V základnej škole Robotnícka dopriali žiakom 2. júna 2023 v rámci Dňa detí prežiť dopoludnie plné rôznorodých aktivít od športu cez tvorivé zážitkové centrum, kreatívne dielne až po pútavú besedu s basketbalovým hráčom Marekom Doležajom, s ktorým si dokonca aj zahrali basketbal.

V základnej škole Pribinova si posunuli Deň detí na 5. júna 2023 z dôvodu zapojenia školy do projektu ERASMUS. V tento deň do školy prídu zástupcovia z Turecka, Chorvátska a Nemecka, ktorí sú v projekte zapojení.

Koncert proti vojne

Výnimočný hudobný zážitok sme mali možnosť zažiť v nedeľu 4. júna 2023. V priestoroch divadelnej sály Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach sa uskutočnil Koncert proti vojne.

Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter. Vystúpili tu sólisti, zbor a orchester SKHID OPERA (Charkiv, Ukrajina) a miešaný spevácky zbor TECHNIK AKADEMIK zo Slovenska.

„Cieľom tohto koncertu je spoločne s umelcami z Ukrajiny prezentovať nesúhlas s tým, čo sa deje na Ukrajine. Táto myšlienka vznikla v našich kruhoch TECHNIK AKADEMIK. Rozmýšľali sme, ako najlepšie prejaviť nesúhlas s vojnou na Ukrajine a nič lepšie nás nenapadlo, ako spojiť sa s Ukrajincami. Využili sme možnosť, že sú

aktuálne na Slovensku. Pripravili sme tri koncerty. Prvý sa uskutočnil v Bratislave, potom v Banskej Bystrici a posledný v Zlatých Moravciach,“ vyjadril sa Daniel Vopát, predseda zboru TECHNIK AKADEMIK. Výber posledného miesta koncertu – Zlaté Moravce, nebol náhodný. „Chceli sme si týmto koncertom uctiť nášho dobrého speváka a priateľa Petra Černa, učiteľa Gymnázia Janka Kráľa, ktorý nás pred pár rokmi navždy opustil. Koncert bol tak venovaný aj jeho pamiatke,“ vyjadril sa Vopát.

Ako ďalej povedal, na koncerte sa hrali prevažne smutné piesne, nič veselé. „Sú to dvakrát Stabat Mater. Prvá je Schubertová a druhá nášho dirigenta Pavla Prochádzku. Potom máme premiéru Modlitby za mier. Je to na verše Milana Rúfusa. Je to vlastne detská modlitba, ktorá hovorí o tom, aby otcovia nebojovali vo vojne,“ uviedol Vopát.

Koncert začal o 17.00 hodine a trval približne dve hodiny. Vypočuť si ho prišlo niekoľko desiatok ľudí.

Dane a poplatky

Oddelenie miestnych daní zasiela rozhodnutia na dane a poplatok elektronicky. Občanom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku, postupne doručujeme listinné rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady do vlastných rúk.

Upozorňujeme daňovníkov, aby si obsah elektronickej schránky priebežne kontrolovali. Ak v úložnej lehote adresát nepotvrdí notifikáciu o doručení, rozhodnutie sa bude považovať za doručené uplynutím 15-dňovej úložnej lehoty aj v prípade, ak sa o tom adresát nedozvedel. Ide o fikciu doručenia.

V týždni od 29. mája 2023 do 02. júna 2023 boli prostredníctvom doručovateľky mesta doručené rozhodnutia na dane a poplatky obyvateľom s trvalým pobytom na ulici:

  • Kollárova
  • M. Urbana
  • Tolstého
  • SNP
  • Štefánikova
  • E. M. Šoltésovej
  • Slovenskej armády
  • Hollého
  • Čajkovského
  • Krátka

Neprevzaté rozhodnutia na daň a poplatok pre uvedené ulice si daňovníci môžu vyzdvihnúť v podateľni mestského úradu do 09. júna 2023 v úradných hodinách. Po tomto termíne budú rozhodnutia odovzdané na doručenie cez Slovenskú poštu.

Majetkovo-právne oddelenie informuje

Mesto Zlaté Moravce, mestský úrad, na základe Uznesenia č. 120/2023  zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 27.04.2023 vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž  na  prevod nehnuteľností:

a) pozemkov, ktoré sa nachádzajú v Zlatých Moravciach na Nábreží za majerom:

Parcela C-KN č. 2457/26 o výmere  2874 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná v LV č. 5417;

Parcela C-KN č. 2458/111 o výmere  125 m2, druh pozemku ostatná plocha, zapísaná v LV č. 3453; Celkom spolu o výmere: 2999 m2

b) oplotenia pozemku z SV a JV strany, parc. č. 2457/26 a 2458/111.
Do konca lehoty na predkladanie návrhov, t. j. do  30. mája 2023 do 13.00 hod. neboli do podateľne  MsÚ Zlaté Moravce doručené žiadne návrhy. Komisia na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže skonštatovala, že OVS bola neúspešná, nakoľko sa do nej neprihlásil žiadny záujemca.

Komisia správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach na svojom  4. riadnom zasadnutí konanom dňa 01. júna 2023 odporučila všetkými  prítomnými  členmi komisie vyhlásiť novú OVS č. 2 na predaj pozemkov a oplotenia na Nábreží za majerom  v Zlatých Moravciach za cenu podľa znaleckého posudku 304.000,- Eur, v súlade s čl. 20 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta SM_013/02022, účinných od 01. januára 2023.


Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button