Aktuality

Zmeny v dani z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad v roku 2024

Mesto Zlaté Moravce zvyšuje sadzby dane z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2024, daň za psa a ostatné miestne dane zostávajú bez zmeny.

Fungovanie mesta bolo v predchádzajúcom období výrazne ovplyvnené negatívnym vývojom ekonomickej situácie, spôsobený zvyšovaním cien energií a neustále sa zvyšujúcich nákladov mesta na výkon samosprávnych funkcií bez adekvátneho finančného krytia od štátu. Mesto Zlaté Moravce,  ako aj ostaté samosprávy,  sa musí vysporiadať s poklesom príjmu z podielových daní, pričom prognóza na rok 2024 opäť avizuje zníženie výnosu z dane z príjmov fyzických a právnických osôb oproti roku 2023.

Na základe týchto skutočností  vzniká potreba stabilizovať a posilňovať vlastné príjmy, pričom daň z nehnuteľností tvorí najvýraznejšiu časť vlastných príjmov mesta.

Daň z nehnuteľností

Mesto predložilo návrh na zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností v priemere o 25 %, poslaneckým návrhom bolo zvýšenie upravené na 23 % a tento návrh bol schválený.

Ročná sadzba dane za rodinný dom a byt sa zvýšila z pôvodných 0,30 €/m2 na 0,37 €/m2. Pri priemernej výmere rodinného domu 130 m2 daň stúpne z 39 € na 48,10 €, čo predstavuje zvýšenie o 9,10 € oproti roku 2023. Za byt s priemernou výmerou 70 m2 daňovník zaplatil v roku 2023 daň 21,- €, v roku 2024 bude daň vyššia o 4,90 € a daňovník zaplatí 25,90 €. Sadzba dane za samostatne stojace garáže a hromadné garáže sa zvýšila z 1,00 €/m2  na 1,23 €/m2, to znamená, že za garáž o výmere 20 m2 zaplatíme viac o 4,6  €.

Od roku 2024 sa zvýši a zjednotí aj sadzba za priemyselné stavby a stavby na ostatné podnikanie.

Napriek zvýšeniu sadzieb dane  na rok 2024 patrí mesto Zlaté Moravce stále medzi okresné mestá s najnižšími
sadzbami dane z nehnuteľností.

Poplatok za komunálny odpad

Výška poplatku za komunálny odpad sa určuje prepočtom skutočných nákladov na zber, prepravu, uloženie a zneškodňovanie komunálneho odpadu na počet obyvateľov a podnikateľských subjektov v meste Zlaté Moravce.  Nakoľko skutočné náklady Technických služieb sú vyššie, ako je príjem z vybratého poplatku, rozdiel  musí mesto dofinancovať z vlastných zdrojov.

Na základe uvedeného bol na rokovanie MsZ predložený návrh na zvýšenie paušálneho poplatku vo výške 38,00 € na obyvateľa a rok.

Z dôvodu zmierniť negatívne dopady zvýšenia poplatku na domácnosti predložila  poslankyňa Klaudia Ivanovičová pozmeňujúci návrh na zníženie navrhovaného poplatku na 35,00 € na obyvateľa a rok. V tejto výške bol poplatok na rok 2024 schválený.

Obyvateľom starším ako 62 rokov bude poskytnuté zníženie o 5,00 €, to znamená, že zaplatia poplatok vo výške  30,00 € za osobu a rok. O uvedenú úľavu netreba žiadať, mesto vypočíta znížený poplatok na základe podkladov z evidencie obyvateľstva.

Opakovane upozorňujeme obyvateľov, že zvýšené náklady spojené s odpadovým hospodárstvom  sú spôsobené nielen nárastom inflácie a zvyšovaním cien energií. Technické služby mesta majú neprimerane vysoké dodatočné náklady na likvidáciu obrovského množstva nevytriedeného odpadu, ktorý  hromadia niektorí obyvatelia pri kontajneroch vedľa bytových domov alebo na iných miestach v meste, ktoré nie sú na uloženie odpadu určené. Náklady spojené s vypratávaním týchto priestorov aj mimo zberových termínov, následné vytriedenie a likvidácia  sú v konečnom dôsledku prenesené cez zvýšený poplatok na všetkých obyvateľov mesta.

V praxi to znamená, že pokiaľ sa výdavky spojené s odpadovým hospodárstvom nepodarí ustáliť,  mesto Zlaté Moravce bude nútené na rok 2024 opätovne predložiť návrh na zvýšenie tohto poplatku.

Úplné znenie schválených VZN o dani z nehnuteľností a ostatných miestnych daniach a o poplatku za komunálny odpad sú uverejnené na webovom sídle mesta www.zlatemoravce.eu

Ing. Renáta Kordošová,
vedúca oddelenia miestnych daní a vymáhania pohľadávok MsÚ Zlaté Moravce 


Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button