Aktuality

Vykurovacia sezóna – pozor na požiare komínov

obed
poradna

 Vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom požiarov. Každý rok ,,vďaka“ technickým nedostatkom alebo ľudskej neznalosti či neopatrnosti dochádza k vzniku požiarov spôsobených tepelnými spotrebičmi určenými na vykurovanie, varenie, či ohrev teplej vody, dymovodmi alebo komínovými telesami, pričom najväčší počet požiarov vzniká práve v súkromnom sektore – v rodinných a v bytových domoch či v priestoroch s nimi súvisiacich.

V roku 2010 bol v nitrianskom kraji najväčší počet požiarov v bytovom hospodárstve (9) vznikol v rodinných domoch (106 požiarov) a bytových domoch (57 požiarov).

Najčastejším miestom vzniku požiarov v bytovom hospodárstve boli kuchyne vrátane komôr (32 požiarov), komínové teleso (24 požiarov), strecha budovy (21 požiarov) a obývacia spoločenská miestnosť (18 požiarov).

Z uvedenej štatistiky vyplýva, že opatrnosti nie je nikdy dosť. Komíny ako stavebné konštrukcie patria k najviac namáhaným častiam stavby. Životnosť komína je najviac ohrozovaná prudkými zmenami teplôt, poveternostnými vplyvmi a agresívnymi kondenzátmi spalín z horenia.

Vo väčšine našich domácností viac ako 20 rokov vykurujeme plynom, no cena plynu a snaha ušetriť každé euro mnohé domácnosti začínajú vykurovať rokmi našetreným drevom. Tu je namieste upozorniť našich spoluobčanov na komíny, ktoré neboli používané niekoľko rokov a sú vplyvom času v dezolátnom stave.

Staré komíny sú náchylné na tvorbu trhlín v dôsledku vysokých teplotných rozdielov. Keďže ich odolnosť proti takýmto teplotám je nedostatočná, stávajú sa nebezpečným prvkom stavby. Pred začiatkom vykurovacej sezóny treba venovať pozornosť revízii komínového telesa. Prevádzkovou kontrolou komína a prípadne jeho opravou možno znížiť pravdepodobnosť extrémneho dlhodobého namáhania komínového telesa, porušenia jeho celistvosti a vďaka tomu možno požiarom zabrániť.

Ako predísť požiaru komína

Právnická osoba a fyzická osoba- podnikateľ je povinná v zmysle § 4 písm. n) a o) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a fyzická osoba je povinná v zmysle § 14 písm. h) a i) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov pri preskúšaní, čistení a kontrole komínov dodržiavať povinnosti:

zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávať kontroly komínov v objektoch alebo v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní,

zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín zámenou lokálneho spotrebiča na ústredný alebo etážový zdroj tepla pred zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína,

konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom.

Pravidelná kontrola komína

Pre inštaláciu a prevádzkovanie palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu, pre lehoty ich čistenia a vykonávania kontrol platí vyhláška MV SR č.401/2007 Z.z..

Komín a dymovod sa musí udržiavať v takom stavebno-technickom stave, aby pripojením tepelného spotrebiča bola zabezpečená požiarna bezpečnosť stavby počas celej jeho prevádzky a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie podľa § 20 vyhl. 401/2007Z.z..

Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:

štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivá,

šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:

dva  mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

šesť  mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

Kontrolu a čistenie komína už nemusí vykonávať len osoba s odbornou spôsobilosťou, avšak ten, kto ich vykonáva, musí mať na vykonávanie týchto prác vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia.

Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky a komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

Sadze a kondenzát nahromadený v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.

Nevychladnutý popol po vybratí zo spotrebiča na tuhé palivo možno ukladať iba do nerozbitnej plnostennej nádoby z nehorľavého materiálu.

Potvrdenie o vykonaní čistenia, kontroly, preskúšania komína alebo dymovodu sa vydáva na účely kontroly zo strany obce alebo miestne príslušného orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor. Vyhotovuje ho ten, kto uvedené práce vykonal.

Za nedodržiavanie lehôt alebo za nevykonávanie kontroly a odborného preskúšania komína môže orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor uložiť fyzickej osobe pokutu do výšky 99 € a právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá nezabezpečí v objektoch a priestoroch v jej vlastníctve, správe alebo užívaní pravidelné čistenie, kontrolu a odborné preskúšanie komínov pokutu, do výšky 8 298 €.

Čistenie a kontrola komínov by sa mala vykonávať nielen preto, že to prikazuje zákon, ale najmä pre vlastnú bezpečnosť!

plk. Ing. Jozef Zelenka, PhD

odborný inšpektor ORHaZZ Zlaté Moravce

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button