AktualitySamospráva

Vyhodnotenie ankety k dopravnej situácii v meste

trojkoncert
poradna

V rámci 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva primátor Peter Lednár informoval o svojich zámeroch a ďalších svojich krokoch do blízkej budúcnosti. Poslanci však v konečnom dôsledku zaujali postoj, že tieto informácie neberú na vedomie a preto bol zostavený dotazník pre všetkých občanov, ktorým na meste Zlaté Moravce záleží a ktorí podporili primátorove myšlienky svojim súhlasom, či nesúhlasom, poprípade ponúkli svoje vlastné názory na zmeny v tomto meste.

Dotazníky ste mali možnosť vypĺňať „v uliciach“, ktoré roznášali poverení pracovníci v tlačovej forme a prostredníctvom webovej stránky zlatemoravce.info.

Obe možnosti „hlasovania“ boli 15. mája vyhlásené za ukončené a dnešným dňom boli nasledovne vyhodnotené:

Celkovo bolo vyplnených 1048 dotazníkov a vyplnilo ho 573 mužov a 475 žien.

Bližšia analýza zúčastnených a zaregistrovaných postojov všetkých zúčastnených:

Do 25 rokov bolo spolu 326, z toho 189 mužov a 137 žien

Do 40 rokov bolo spolu 364, z toho 215 mužov a 149 žien

Do 60 rokov bolo spolu 311, z toho 139 mužov a 172 žien

Nad 60 rokov bolo spolu 47, z toho 30 mužov a 17 žien

Na všetkých 5 otázok odpovedalo súhlasom 794 ľudí, čo predstavuje 75,76 %.

Na všetkých 5 otázok odpovedalo svojím nesúhlasom 7 ľudí, čo predstavuje 0,67%.

1 – vybudovanie okružnej križovatky na problematickom dopravnom vstupe do mesta, ktorý je neúmerne zaťažený: Prílepská – Sládkovičová – 1. mája.

Súhlasím – 1010 /čo je 96,37%/

nesúhlasím – 18 /1,72%/

neviem sa vyjadriť – 20 /1,91%/

2 – vybudovanie „záchytného“ Centrálneho parkoviska v centre mesta – „Mexikoplac“ a súčasné vybudovanie Centrálnej mestskej tržnice na nádvorí Župného domu s patričnou „kultúrou“ predajných stánkov

súhlasím – 988 / 94,27%/

nesúhlasím – 12 /1,15%/

neviem sa vyjadriť – 48 /4,58%/

3 – vybudovanie Účelového parkoviska mesta pri Zlatomoraveckej nemocnici

súhlasím – 974 / 92,94%/

nesúhlasím – 24 /2,29%/

neviem sa vyjadriť – 50 /4,77%/

4 – vypracovanie záväzného dokumentu pre postupné zabezpečenie opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií v správe mesta, chodníkov a odstraňovanie bariér, aby občania i v situácií ekonomickej a hospodárskej krízy mali vedomosť, kedy budú opravené, rekonštruované cesty a chodníky v meste

súhlasím – 969 / 92,46%/

nesúhlasím -15 /1,43%/

neviem sa vyjadriť – 64 /6,11%/

5. – príprava koncepcie spoplatneného parkovania v meste

súhlasím – 958 / 91,41%/

nesúhlasím – 37 /3,53%/

neviem sa vyjadriť – 53 /5,06%/

Zo strany občanov pribudlo 24 celkom nových zaujímavých návrhov, ktoré sa posunuli odborníkom úradu. Tí ich posúdia, zhodnotia a rozhodne sa ako ďalej. Je však zatiaľ predčasné o nich informovať. Akonáhle sa zanalyzujú, budú posunuté do komisie na pripomienkovanie s vytvorením príslušného dokumentu v súlade s financiami.

Prostredníctvom tlačovej konferencie dňa 16. mája 2012 primátor mesta Peter Lednár  poďakoval všetkým, ktorí dotazník vyplnili a anketu zhodnotil nasledovne:

„Tým desiatim percentám zúčastnených z celkového počtu registrovaných voličov Zlatých Moraviec patrí moje obrovské ďakujem. Toto je tá najsprávnejšia cesta, keď sa samospráva pýta svojich občanov v situácii keď z nepochopiteľných príčin stagnuje komunikácia primátor – zastupiteľstvo alebo časť poslancov. Pozorne budem teraz sledovať po zverejnení výsledkov ďalšie ich kroky.“

Už dnes je istou prioritou Mesta riešenie dopravnej situácie vybudovaním kruhovej križovatky pri Mestskom úrade.

Pre lepšiu informovanosť občanov mesta, zverejňujeme príhovor primátora zo zasadnutia MsZ.

„Doprava v súčasnosti je fenomén, ktorý trápi každé mesto. Praktický každý občan má návrhy na riešenie dopravy v meste. Podľa môjho názoru sa tento problém musí riešiť komplexne a koncepčne. Ide o súhrn problémov a následných variant riešení, ktoré pokrývajú dynamickú a statickú dopravu. V tejto kombinácii sú však veľmi dôležité i riešenia pre bezpečnosť chodcov, ako najzraniteľnejších účastníkov dopravy. S chodníkmi, s priechodmi pre chodcov, s bezbarievosťou, ale aj vhodnými trasami pre cyklistov musí ísť ruka v ruke s orientáciou a systémom dopravy, jednoducho povedané, kde napríklad urobiť jednosmerky, kde rozšíriť cestu, kde posilňovať hlavne ľavé odbočovacie pruhy alebo kde urobiť okružné križovatky. Dôležitý je aj stav a údržba komunikácií a chodníkov. Je konečne treba prijať postupnosť týchto riešení a určiť si priority. Chcem len ako laik načrtnúť nejaké riešenia, na ktorých by sme sa mohli momentálne zhodnúť.

1. – vybudovanie okružnej križovatky na problematickom dopravnom vstupe do mesta, ktorý je neúmerne zaťažený: Prílepská – Sládkovičová – 1. mája

Okamžite treba začať vyhodnotiť majetkovú podstatu vlastníkov pozemkov v danej lokalite, zmapovať siete infraštruktúry a následne vstúpiť do jednania so zainteresovanými, mám na mysli VUC, ako správcu komunikácií II. a III. Triedy. To všetko v súčinnosti  s dopravným inžinierom okresného riaditeľstva policajného zboru v Nitre. Náčrt a akýsi zámer vám predkladám / spracoval Ing. Štefan Lisý/. Ak sa príjmeme tento zámer, návrh, je nutné vyčleniť následne finančné prostriedky najprv na jednotlivé stupne projektovej dokumentácie a samozrejme na realizáciu.

2. – vybudovanie Centrálneho parkoviska v centre mesta – „Mexikoplac“

Je nevyhnutné urobiť zásadný krok na vybudovanie takéhoto parkoviska, ktoré je veľmi výhodne dostupné. Nebáť sa urobiť rozhodnutie účelného a rozumného presunutia Centrálnej mestskej tržnice do nádvoria Župného domu, avšak podotýkam, že nie tie ohavné stánky ale pripraviť jednoduché, cenovo dostupné stánky a pulty. To chce aj pripraviť nový „Trhový poriadok mesta“ s prísnymi pravidlami a poriadkom.  Určite by nám toto riešenie mohlo v budúcnosti pomôcť s projektom obnovy tejto skvostnej stavby a žiadaním nenávratných fondov, či už z Únie alebo Nórskeho fondu. Stavebne a štruktorovane sa to dá zvládnuť. Týmto krokom získame prakticky dvojitú účelnosť a výhodu: spoplatnené a kontrolované Centrálne parkovisko a modernejšiu koncepciu Tržnice a navyše môžme do budúcna získať bónus v podobe získavania finančných zdrojov na úpravu Župného domu, je dostupnejšie žiadať prostriedky, keď potencionálny možný donor týchto financií vie, že aj mesto má záujem vrámci svojich možností oživiť túto pamiatku, inštitúciu. Ponúkali by sa tak ďaľšie riešenia na expanziu umiestnenia služieb, alebo využitie priestorov pre spoločenské, či samosprávne účely. Nemali by sme sa báť urobiť tento krok. Bližšie to doplním v druhej časti môjho vystúpenia.

3. – vybudovanie Účelového parkoviska mesta pri nemocnici

V aréali nemocnice máme budovu, ktorá ohrozuje zdravie a bezpečnosť zamestnancov nemocnice. Je staticky narušená, nevhodná a nerentabilná na rekonštrukciu. Súhlas statika i Pamiatkového úradu na sanáciu tejto budovy je. Vzniklo by tu parkovisko nielen pre potreby návštevníkov nemocnice, pacientov, či zamestnancov, ale čiastočne by sa zmiernili „tlaky“ na parkovanie počas nedeľňajších bohoslužieb.

4. – vypracovanie dokumentu pre postupné zabezpečenie opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií v správe mesta, chodníkov a odstraňovanie bariér

Odborný útvar MsÚ v spolupráci s Technickými službami a hlavne odporúčaniami výborov mestských častí a komisie dopravy by mal pripraviť dokument, ktorý by jasne určil priority v otázke pravidelnej údržby, oprave, či rekonštrukcií mestských komunikácií, chodníkov a riešením bezbarierovosti. Je potrebná väčšinová zhoda na postupnosti priorít pre mesto a samozrejme podporiť takýto dokument aj finančnou analýzou a rôznymi spôsobmi prefinancovania týchto potrebných riešení. Chcem pripomenúť, že venovať v tomto dokumente aj nutný priestor pre prípadnú zmenu v systéme a organizovanosti dopravy.

5. – príprava koncepcie spoplatneného parkovania v meste

O tejto závažnej otázke potrebujeme širšiu diskusiu. S občanmi, podnikateľmi, ktorých prevádzky sú v dotykovom pásme prípadného spoplatnenia za parkovanie, resp. za dočasné zabratie verejného priestranstva. Ďalej je potrebné rokovať s VÚC ako správcom niektorých komunikácii, ale aj preveriť majetkovú podstatu pozemkov, ktoré chceme spoplatniť, získať potrebné súhlasy a podobne. Správcovia komunikácií totiž niekedy nie sú aj vlastníkmi pozemkovej nehnuteľnosti pod cestou, či priľahlých prípadných miest na parkovanie, ktoré sú vedľa takejto komunikácie. Sú vlastníkmi a správcami cestného telesa, či odľahčene povedané – asfaltu, alebo tých našich povestných kociek. Teleso komunikácie sú povinný zo zákona udržiavať v bezpečnom stave a príslušnej údržbe počas celého roka.

Ako primátor mesta však chcem dať v prípade spoplatneného parkovania aj tieto návrhy:

■ každý občan /rodina/, ktorý má za posledné 2 roky splnené všetky záväzky voči mestu /mám na mysli dane, miestne poplatky/ a nie je s mestom v súdnom a ani v žiadnom inom správnom konaní z vlastného previnenia, by mal na nasledujúci kalendárny rok bezodplatnú parkovaciu kartu pre jedno svoje motorové vozidlo na ním určenú ŠPZ-tku

Je to akýsi princíp partnerstva s občanmi, ktorí si plnia svoje povinnosti, záväzky a navyše tým, že majú trvalý pobyt v meste prinášajú aj bonus do pokladnice mesta v podobe podielových daní

■ na druhé a ďaľšie prípadné osobné vozidlo vo vlastníctve by si mohol uplatniť zľavu pri parkovaní vo výške 50% z určenej ceny parkovného, čiže by mal na dané ŠPZ-tky „zľavovú parkovaciu kartu“

Myslím si, že ale v prípade vlastníctva druhého, či ďaľších vozidiel by sa už čiastočne malo platiť, nakoľko ich používaním sa aj násobí, zhusťuje doprava, čím sú následné aj nároky na prípadnú údržbu. Je to na zváženie, ale podávam ako na zamyslenie i tento návrh.

■ výber poplatkov realizovať cez vlastných zamestnacov a nie cez automaty parkovacie, ktoré vyžadujú údržbu, investície, ale dať možnosť vytvoreniu takéhoto pracovného miesta – ide aj o spoločenský efekt, takýto zamestnanec svojim príjemným vystupovaním môže urobiť vhodnú reklamu mestu. Určite by sme však takýchto ľudí odborne vyškolili a boli by tak akýsi – asistenti mestskej polície s náplňou práce na výber parkovného.

■ systém spoplatneného parkovania spustiť až od 1. februára 2013. Je potrebné do daného termínu vygenerovať občanov, ktorí majú nárok na bezodplatnú parkovaciu kartu, čas, priestor na prevzatie tejto karty

■ Ďalej je potrebné sa venovať aj otázkam rezidenčného parkovania, vyhradeného spoplatneného parkovania pre majiteľov „dotknutých“ prevádzok , výhodné ročné karty na spoplatnené parkovanie, alebo priestory pre parkovanie vozidiel s označením preukazu ŤZP. Samozrejme ďalšie problémy a otázky s touto problematikou bude potrebné zvážiť.

Prosím o zváženie mojich návrhov. Žiadam v tejto etape a v tomto čase o ich podporu tak, že odsúhlasíte skutočnosť:

MZ prerokovalo prednesené návrhy na čiastočné zlepšenie dopravy v meste, berie ich na vedomie a ukladá prednostovi MsÚ do najbližšieho MsZ pripraviť ich analýzu  v súčinnosti s pripomienkami poslancov a odporúčaniami komisie dopravy.

Ďalej by som vás chcel informovať o postupnom obnovovaní a sfunkčnení priestorov Župného domu vlastnými silami a prostriedkami:

Prevádzka kvetinárstva v Župnom dome predstavuje prvú lastovičku projektu podpory zamestnanosti mesta so vznikom takýchto drobných prevádzok o počte zamestnancov do 10 ľudí. Éra veľkých projektov a investícií je za nami, veľkí zamestnávatelia prichádzajú sporadicky. Je lepšie orientovať sa na  tvorbu menších prevádzok s perspektívou vytvorenia 10-20 pracovných miest. Takéto podniky a prevádzky nie sú ovplyvnené problémami trhu v takej miere, ako veľké fabriky. Je menšia pravdepodobnosť toho, že prevádzka skončí svoje fungovanie a negatívne ovplyvní zamestnanosť vo veľkom rozsahu.

Prevádzka predajne kvetov bola prvá z dôvodu, že sa nejedná o podnikanie atraktívne pre súkromníka a mesto by malo podporovať hlavne aktivity vo verejnoprospešnom záujme. My musíme mať na zreteli aj sociálny rozmer našej činnosti. Ďalšími prevádzkami v areáli Župného domu by mohli byť napríklad:

– širšie samosprávne a štátne obslužné centrum pre mesto a okres Zlaté Moravce, aby obyvatelia nemuseli behať po úradoch, ale našli všetky inštitúcie na jednom mieste

– turisticko informačná kancelária

– suveníry mesta

V tomto bode by som rád odovzdal pozdrav od Veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva, ktorá navštívila naše mesto. Ako uviedla, zriedkavo sa stretáva s takou výnimočnou spoluprácou orgánov samosprávy v projektoch podpory skvalitnenia životných podmienok pre obyvateľov. Zároveň ma ubezpečila, že nás zlatomoravecký projekt obnovy Župného domu v spojení s vytváraním pracovných miest bude zaradený v top 3 projektoch, ktoré sa môžu uchádzať o finančnú podporu z nórskych kráľovských fondov. Ako mi však pani veľvyslankyňa prízvukovala aj v našom poslednom telefonickom rozhovore, so žiadosťou na čerpanie fondov musí ísť aj dôkaz o tom, že sme s projektom začali sami.

V tomto bode by som vás tiež rád informoval o tom, že naše mesto navštívil majiteľ siete kúpeľov v strednej Európe Ing. Alexander Hradil, ktorý po vzhliadnutí aranžérskych vystavovaných prác našich zamestnancov okamžite objednal výzdobu do svojich kúpeľných prevádzok. Určite vás ako aj mňa poteší, že sa takto naše mesto bude propagovať v Európe, lebo pri tejto výzdobe bude uvádzaný pôvodca tejto dekorácie.

Taktiež si vás dovolím informovať, že v nadchádzajúcich rokoch bude prebiehať posledná fáza možnosti čerpania fondov z európskej únie, s ktorých čerpaním v uvedených projektoch počítame. Ako povedala pani veľvyslankyňa, v duchu hesla „pomôž si človeče sám aj pánboh ti pomôže“, si je istá, že mesto Zlaté Moravce bude môcť čerpať finančné prostriedky z týchto fondov v najvyššej možnej miere.

Mnohí z vás „četujú“ a určite ste vo významných európskych a slovenských metropolách videli, že podobne projekty sú bežnou praxou. Kultúra národa sa predsa posudzuje aj kultúrou spoločenského stretávania ľudí a jedným takýmto miestom na uspokojenie služieb obyvateľstvu je aj tržnica.

Vyzývam poslancov, aby pripravili takéto podnikateľské zámery pre samosprávu a ponúkli ďalšie návrhy pre podporu zamestnanosti a skvalitnenie života pre obyvateľov nášho mesta: Sám chcem predložiť ďalšie projekty, ktoré som dal analyzovať. Po ukončení tejto analýzy ich rád zverejním a predložím Mestskému zastupiteľstvu.“

 Ľ. Rosinská

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button