AktualitySamospráva

Ďalšia z priorít primátora – výstavba „kruhákov“

trojkoncert
poradna

Rekonštrukcia križovatiek, respektíve ich prebudovanie na okružné, by vyriešil veľakrát až dopravný kolaps a o to vzácnejší čas pri prejazde naším mestom v súvislosti s plynulou premávkou motorových vozidiel. Ide o investičnú akciu, ktorej realizácia výrazne zvýši všetkých bezpečnosť a celkový život v našom meste rovnako ako príprava projektu „parkovanie“. Čo je dôležité spomenúť, obe tieto investičné akcie, ako aj mnoho iných, sa nezaobídu bez podpory poslancov pri ich rozhodnutí o ďalšom rozvoji mesta Zlaté Moravce na 18. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, 20. septembra o 15.00 h (Obradná sieň MSKŠ).

Informatívna správa o príprave rekonštrukcie okružných križovatiek v Zlatých Moravciach

Pravda ohľadne križovatky pri Tekove

V marci 2007 schválilo Mestské zastupiteľstvo realizáciu investičného zámeru Hypermarket TESCO. Súčasťou vybudovania tohto nákupného centra bolo aj vybudovanie dvoch okružných križovatiek Hviezdoslavova ul.- OD Tekov a križovatka Ul. 1. mája – Duklianska. Táto podmienka je uvedená aj v územnom rozhodnutí o umiestnení stavby TESCO Zlaté Moravce. V súvislosti s realizáciou predmetných križovatiek došlo medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou URBICOM, a. s. Bratislava, ktorú zastupuje spoločnosť ARDIS, a. s. Žiar nad Hronom (konateľ – Ing. Vrban), k uzatvoreniu zmluvy o spolupráci (zo dňa 28. 01. 2010). Zmluva riešila spoluprácu v oblasti prípravy zabezpečenia výstavby inžinierskej činnosti a uvedenia križovatiek do prevádzky.

Od uvedenej doby začala spoločnosť ARDIS zabezpečovať patričné povolenia k územnému a stavebnému konaniu, ako aj doriešenie vlastníckych vzťahov s vlastníkmi pod uvedenou križovatkou. Vlastníctvo komunikácií pod križovatkou je Nitriansky samosprávny kraj, ktorý sa ako jeden z účastníkov konania vyjadroval k umiestneniu okružnej križovatky do telesa cesty na Hviezdoslavovej ulici. Po uskutočnení viacerých rokovaní bolo vydané územné aj stavebné povolenie, ku ktorému sa spoločnosť IMA INVEST, s. r. o. odvolala aj napriek tomu, že projektová dokumentácia bola spracovaná tak, aby uloženie križovatky nebolo na pozemku spoločnosti. Následne odvolací orgán, ktorým je Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, stavebné povolenie zrušil a vec vrátil na nové konanie. Týmto spôsobom sa znovu predlžovala výstavba uvedenej križovatky a zbytočne sa predlžovali termíny, ktoré po určitom čase stratili platnosť, nakoľko stavebné aj územné konanie sa vydáva maximálne na dobu dvoch rokov. Mesto Zlaté Moravce bolo vyzvané spoločnosťou ARDIS, aby začalo konať o vysporiadaní majetkoprávnych vzťahov medzi spoločnosťou IMA INVEST a Mestom Zlaté Moravce. K tejto záležitosti sa veľkou mierou pričinil už nový primátor Ing. Peter Lednár, CSc., ktorý nezainteresovane začal intenzívne konať za Mesto Zlaté Moravce vo vysporiadaní majetkoprávnych vzťahov. Po viacerých rokovaniach doriešil so Správou katastra Zlaté Moravce zápis vecného bremena na pozemok spoločnosti IMA INVEST s tým, že uvedený pozemok spoločnosť IMA dostala do zápisu vlastníckeho listu ako vecné bremeno spočívajúce v držbe a užívania pozemku v prospech stavby mesta Zlaté Moravce. Zápis bol uskutočnený 16. 08. 2011. Dňa 12. 09. 2011 bola uzavretá zmluva o spolupráci medzi Mestom Zlaté Moravce a TESCO STORES SR, a. s., Bratislava, v ktorej sa spoločnosť TESCO zaväzuje na vybudovanie okružnej križovatky pri obchodnom dome Tekov. V prípade, že spoločnosť Urbicom nevybuduje okružnú križovatku do 30. 04. 2010, túto vybuduje Hypermarket Tesco na vlastné náklady. Spoločnosť ARDIS začala zabezpečovať obnovenie stavebného povolenia na jej vybudovanie. Medzičasom sa vyjadril Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Nitra, ktoré rozhodnutím pozastavilo výkon činnosti stavebného povolenia a uložilo spoločnosti ARDIS požiadavku na dopracovanie predloženej projektovej dokumentácie, vrátane odvodnenia križovatky. Projektová dokumentácia nevyhovovala podľa ich vyjadrenia technickým normám a technickým podmienkam. Spoločnosť ARDIS vyvolala rokovanie s Mestom Zlaté Moravce, Nitrianskym samosprávnym krajom, Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Nitra, na ktorom požiadala primátora o spoluprácu pri ďalších rokovaniach s NSK. Na základe rokovania primátora mesta Ing. Petra Lednára, CSc. a predsedu NSK Ing. Milana Belicu došlo k dohode a NSK dňa 22. 08. 2012 súhlasil s vydaním stavebného povolenia. Nakoľko v predchádzajúcom vyjadrení neboli stanovené podmienky SPP Nitra, ako aj ZsVS Nitra o prekládke sietí pod uvedenou križovatkou, primátor mesta znovu vyvolal rokovanie s uvedenými spoločnosťami, aby boli nápomocní vo vyjadreniach pri realizácii výstavby križovatky. Vodárenská spoločnosť prisľúbila spoluprácu pri riešení prekládky počas výstavby, avšak SPP naďalej trval na prekládke uvedených sietí. Spoločnosť ARDIS sa zaviazala, že bude rokovať s SPP Nitra, aby došlo k dohode pri vyjadrení kladného stanoviska k prekládke sietí pod uvedenou križovatkou. Na základe týchto skutočností spoločnosť ARDIS opätovne podala žiadosť o vydanie nového stavebného povolenia, ku ktorému budú vydané kladné vyjadrenia zo strany NSK, SPP a ZsVS Nitra.

Finančné krytie bude znášať spoločnosť ARDIS, ktorá zabezpečí aj zhotoviteľa diela – „Okružná križovatka Hviezdoslavova, Duklianska, Továrenská Zlaté Moravce“.

Celý zdĺhavý proces, ktorý sa neriešil niekoľko rokov nevysporiadaním majetkoprávnych vzťahov medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou IMA INVEST a nebudovaním Hypermarketu TESCO, ktoré bolo závislé na zmluve o spolupráci s podmienkou vybudovania okružnej križovatky, nástupom Ing. Petra Lednára, CSc. do funkcie primátora mesta Zlaté Moravce, sa celý tento dlhodobo neriešený proces dal do pohybu.

Okružná križovatka pri MsÚ – ul. 1. mája – Sládkovičova – Prílepská:

V súvislosti s výstavbou uvedenej križovatky pri obchodnom dome Tekov, ako aj dlhodobo trvajúcimi problémami križovatky pri MsÚ, bola niekoľkokrát riešená preklasifikovaním jednotlivých komunikácií na hlavnú. Nakoľko sa neosvedčila žiadna alternatíva a dopravná situácia sa nezlepšila, vedenie mesta na čele s primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom, CSc. dalo spracovať dôvodovú správu prestavby úrovňovej štvorramennej križovatky II/511 – Ul. Sládkovičova, III/51110 Ul. Prílepská a mestská komunikácia Ul. 1. mája – na malú okružnú križovatku pri MsÚ. Mesto Zlaté Moravce vykonalo v spolupráci s Technickými službami mesta po dobu 3 dní monitorovanie dopravnej vyťaženosti a výsledok tohto sčítania bol zaslaný na jednotlivé inštitúcie /NSK, OR PZ ODI a RSaÚC/, ktoré ovplyvňujú povolenie zmeny križovatky na okružnú. Monitorovanie vyplynulo z požiadavky zhustenia cestnej premávky, ktorá nebola dlhodobo v meste Zlaté Moravce riešená.

Súčasný dopravný stav je veľmi neprehľadný najmä pre vodičov prichádzajúcich do uvedenej križovatky. Ďalším problémom je aj technické riešenie, nakoľko jednotlivé pôvodné ramená nie sú na seba kolmo napojené a nevyhovujú súčasnej premávke, ako aj šírke jednotlivých komunikácií. Štvorramenná križovatka je v ¾ v majetku NSK a v ¼ v majetku mesta /ulica 1. mája/. Na podnet primátora mesta sa zvolalo rokovanie s NSK, správcami inžinierskych sietí, projektantom, ako aj geodetmi, ktorí medzičasom spracovali geometrické zameranie uloženia okružnej križovatky do telesa cesty, ktoré potrebuje projektant na zapracovanie pre realizáciu výstavby novej križovatky. Verejným obstaraním bol vybratý projektant na spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu križovatky. Projektová dokumentácia bude podkladom pre NSK o zaradenie a vyčlenenie finančných prostriedkov na samotnú realizáciu. Nakoľko pod uvedenou križovatkou sa nachádzajú vodovodné, plynové, kanalizačné a elektrické siete, predražuje sa uvedená križovatka z dôvodu prekládky uvedených sietí. Ťažisko prekládky sietí pod komunikáciami je na Ul. 1. mája, ktorá je mestskou komunikáciou. Z toho dôvodu sa náklady na vybudovanie križovatky navyšujú. Doposiaľ náklady ohľadom prípravy všetkých náležitostí realizácie uvedenej križovatky znáša Mesto Zlaté Moravce. Nakoľko väčšia časť pozemkov je vo vlastníctve NSK, mesto musí intenzívne rokovať o zaradenie predmetnej akcie do investícií NSK. Mesto Zlaté Moravce pripravilo zmluvu na vypracovanie projektovej dokumentácie s úspešným spracovateľom, ktorú tiež financuje mesto. Projektová dokumentácia bude predložená na prerokovanie a následné schválenie poslancom NSK na vyčlenenie investícií na rekonštrukciu uvedenej križovatky pre Mesto Zlaté Moravce.

Nástupom Ing. Petra Lednára, CSc. do funkcie primátora Mesta Zlaté Moravce, sa celý proces rozbehnutia investičnej akcie, ako aj vydania stavebného povolenia na vybudovanie Tesca urýchlil.. Ďalším jeho postupom bolo uzavretie zmluvy o spolupráci medzi Mestom Zlaté Moravce a TESCO STORES, čo posunulo budovanie okružných križovatiek, ktoré boli dlhodobo neriešené. Vďaka tomuto úsiliu primátora mesta sa mesto odbremení od neskutočne nebezpečnej a zároveň preťaženej automobilovej dopravy, ktorá hatí a znečisťuje životné prostredie v meste. Naviazanosť vybudovania plánovaných okružných križovatiek vo veľkej miere zrýchli prejazdnosť mestom a v danom území dotvorí aj po estetickej stránke vonkajšie prostredie pred vstupom do centra mesta.

Informácie poskytol vedúci oddelenia výstavby Ing. Štefan Nociar

-lr-

[nggallery id=269]

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button