Aktuality

Tekovské noviny zrušené!

poradna

Redakcia Tekovských novín zverejňuje dôvodovú správu k schválenému návrhu na zriadenie novej periodickej tlače „Zlatomoravecké noviny“ (viď pod článkom).

Mali by byť náhradou za Tekovské noviny. Aký by mal byť rozdiel medzi týmito periodikami?

Poslanecký návrh obsiahol aj vznik Mestskej mediálnej rady, ktorá by mala rozhodovať o pravdivej informovanosti občanov.

Na porovnanie… Vsúčasnosti existuje Redakčná rada Tekovských novín, do ktorej si podľa štatútu TN schváleného Mestským zastupiteľstvom poslanci navrhli a schválili troch svojich zástupcov. Okrem nich sú jej ďalšími členmi jeden zástupca občanov, dvaja zamestnanci MsÚ + šéfredaktorka. Keďže bol za jedného člena vymenovaný ešte bývalý prednosta MsÚ, redakčná rada má o jedného zástupcu Mesta menej. Nemá súčasná redakčná rada vplyv na Tekovské noviny???

Najskôr moje vyjadrenie: Všetko, čo sa kedy zverejnilo v Tekovských novinách bola pravda, dostatočne podložená zákonmi, odbornými stanoviskami a oficiálnymi správami Mesta Zlaté Moravce. Ak by to bolo inak a bola by naša redakcia na isté veci upozornená s dostatočne podloženými pádnymi argumentami, nie je žiadnym problémom zverejniť ospravedlnenie a poskytnúť vysvetlenie k danej veci.

Ako Tekovské noviny ovplyvňujú verejnú mienku

Teraz sa však vrátim sa k 18. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva zo dňa 20. septembra 2012, na ktorom boli pre zrušenie Tekovských novín uvedené argumenty, ktoré si postupne rozoberieme.

Dvadsať strán a jedno číslo nesprávne?

Prvým „problémom“ a jediným, ktorý bol vytýkaný poslednému vydaniu (9/2012), bolo jedno jediné číslo v článku „Zrušenie uznesenia“. Tento článok bol pripravený primátorom s právnou pomocou a jednalo sa o číslo 68 680 €. Toto číslo bolo vyňaté z oficiálnej stránky mesta www.zlatemoravce.eu, zo schváleného Mestského rozpočtu na rok 2012 Mestským zastupiteľstvom – toľko vyjadrenie primátora.

Porušenie novinárskej etiky? Prisilné slová!

Ďalším dôvodom k zrušeniu TN je, citujem z dôvodovej správy: „dlhodobo porušovaná novinárska etika ako aj kódex novinára“. Vôbec netuším čo tým autor myslel, ale na toto len jedno: „Všetko, čo je písané v dôvodovej správe nie je znovu ničím podložené a je smutné, ak sa poslanci, ktorí zdvihli ruky pre zrušenie tohto periodika dokážu so svojím svedomím aj stotožniť. Nie jeden krát v priebehu tých dvoch rokov dostali priestor na vyjadrenie sa k rôznym problémom a to aj na kameru. Je dôležité podotknúť, že dňa 23. mája 2012 zasadala Komisia kultúry a športu, na ktorej sa na návrh niektorých poslancov zrušila rubrika Mestský parlament, kde mali možnosť vyjadriť svoj vlastný názor. Ponúkla som im možnosť vyjadrovať sa nielen do novín, ale aj pred kamerou, hájiť svoje postoje a záujmy, dokonca som navrhovala besedy za okrúhlym stolom. Ruku na srdce páni a dámy! Kto z Vás nebol mnou upozornený, že môže dať aj svoj nesúhlas a negatívny postoj?! Niektorých som doslova viackrát „naháňala“ s odovzdaním podkladov načas, k čomu vo viacerých prípadoch ani neprišlo. Niekomu z Vás som niekedy niečo na Vašu žiadosť nezverejnila???

Dotazník pravdy pre poslancov

Na očistenie mena sme vypracovali dotazník, ktorý sme doručili na adresu všetkých poslancov, a tak sme im dali priestor znovu k ich individuálnemu vyjadreniu sa, okrem iného aj o presné definovanie problému s ústretovosťou našich novín a rozvojom tohto mesta. Pretože neexistuje ani jeden článok, ani jedno odmietnutie k zverejneniu ich názoru, ich postoja a ich nespokojnosti v písomnej forme ak by o to požiadali. Dôkazom je aj toto moje vyjadrenie so zverejnením jednotného názoru poslancov spísaného v dôvodovej správe, pod ktoré sa podpísal poslanecký klub SMER-SD a poslanecký klub KDH. Viete milí poslanci, že pod poslaneckým návrhom musíte byť podpísaní menovite?! Kluby sa zakladajú vo veľkom parlamente. Vy obhajujete sami seba a zastupujete občanov tohto mesta ako individuálne osobnosti pod svojím vlastným menom, so svojim vlastným názorom, aj keď sú niektorí z Vás nominanti za politickú stranu. Viete, že ľudí v tomto meste zaujímajú bežné veci, ktoré im uľahčia život, ako napríklad, po akom chodníku sa prejdú, ako ich deti vyplnia svoj čas aby sa rozvíjali, ako a pri akej príležitosti zaspievajú tým ostatným, či tečie teplá voda, kto tým najmenším prenesie kolobežky z dopravného ihriska, či si majú dôchodci kam sadnúť keď už nevládzu ísť ďalej a keď sa v konečnom dôsledku dočítajú v Tekovských novinách kedy vyhádzať smeti do kontajnera a keď sa v tých novinách nájdu v poďakovaní, alebo na fotografiách. Ľudí nezaujíma politika. Ľudia chcú len dôstojne, šťastne a s pokojom na duši žiť.

Článok „podkutý“ videom 

Čo sa týka obvinenia, že negatívne ovplyvňujem(e) verejnú mienku s odvolaním sa na dôvody, ktoré ste udali… Na poslanca Milana Galabu, ktorý počas 16. zasadnutia MsZ vystúpil v diskusii aj za niektorých svojich nezúčastnených kolegov pri schvaľovaní príprav k žiadosti o úver na investičné akcie, primátor verejne na zasadnutí poukázal svojím vyjadrením, že bráni rozvoju tohto mesta, pretože sa tak podľa neho odprezentoval. Na to, aby sme občanov nezavádzali a pravdivo informovali, sme článok k 16. zasadnutiu MsZ „podkuli“ (ako sa v dôvodovej správe uvádza) videom. To video bol necenzurovaný záznam vystúpenia poslanca Milana Galabu, aby si každý jeden občan utvoril svoj vlastný názor.

Ako už pán primátor vo svojom vyjadrení k poslednému 18. zasadnutiu MsZ spomenul, od toho času sme zverejňovali iba jeho vďačnosť a prejavy úcty na adresu všetkých poslancov, pretože ich postoje počas príprav celého procesu hodnotil ako pozitívne.

V čom sme teda negatívne ovplyvnili verejnú mienku?

Práve pán Galaba bol ten, ktorý počas 17. zasadnutia MsZ krivo obvinil Tekovské noviny a primátora pre neobjektívne zverejnenie „svojich čísel“, ktoré hovorili o skutočnom hospodárení a ekonomickom stave mesta Zlaté Moravce, oficiálne zverejnenom na stránke Mesta (zlatemoravce.eu), dostatočne podložené právne a ekonomicky spôsobilými odborníkmi, audítormi a hlavným kontrolórom.

Potom kto tu negatívne a zavádzajúco ovplyvňuje verejnú mienku?

Naša redakcia preto, lebo ponúka sledovanie zasadnutí Mestských zastupiteľstiev on-line s nahrávaním, alebo primátor Peter Lednár, keď so spokojnosťou podpisujete zápisnice zo zastupiteľstiev, ktoré sú následne k dispozícii verejnosti na oficiálnej stránke mesta?

Tekovské noviny s 800 ročnou tradíciou sú zrušené!

Podľa schváleného uznesenia nového periodika, môžu byť Tekovské noviny vydané len raz a to ako Vianočné číslo. Ku dňu 31.12.2012 sú zrušené.

Na to aby Mestský parlament presadil pravdivé informácie v Tekovských novinách nemusí meniť periodikum s 800 ročnou tradíciou a zakladať Mediálnu radu.

Aj keď je to nápad, ktorý bol sčasti určite v úmysle aj pána primátora. Pretože máte pravdu milí poslanci. Väčšinou v mestách už funguje princíp aký sa chystáte presadiť. Má viac výhod než si myslíte. Na to, aby informovanosť našich občanov bola taká akú poskytuje aj primátor Peter Lednár, je ďaleko viac nákladnejšia pre iné mestá. Médiá sa dotujú príspevkami Mesta celkom v iných číslach. Myslíte si, že na poskytovanie informácií na takejto nadštandartnej úrovni (tlač, videoreportáže) stačí rozpočet vo výške 15 000 € pre redakciu s dvomi tromi zamestnancami? Ani zďaleka! Všetko čo primátor v rámci informovanosti ponúka, je v nepomere k financiám na to určených.

Redakcia Tekovských novín nie je len tlačové periodikum. Je to aj webový informačný blog zlatemoravce.info, ktorého priemerná mesačná návštevnosť (čítanosť) ľudí je cez 14 000.

Je viac našich občanov, ktorí uprednostňujú túto formu informácii. Tlačová verzia už dnes nespĺňa to čo voľakedy, aj keď svoj účel plní dostatočne. Odhliadnuc od zachovania si spomienok a potešenia z prečítania si písmenok na papieri pre zmenu videoreportáží, po zverejňovanie predajov, prenájmov mestských priestorov a pozemkov, projektov s podporou fondov, ktoré podľa zákona musia byť publikované aj v tlači. Ak by bolo Mesto odkázané na zverejňovanie týchto zákonom určených vecí na inzerciu v cudzích periodikách, financie na tento účel nie sú zanedbateľnou položkou.

Argumentom presadenia nových novín bolo poukázanie na dizajn Tekovských novín. K zmene papiera som sa už vyjadrovala viackrát. Tisíce Eur sa na zmene papiera určite neušetria. Naozaj ide o ušetrenie 23-25 € na jedno vydanie v náklade 750 ks. O papieri nie je vôbec potrebné diskutovať. Ak Vás milí poslanci trápi ich prevedenie, ktoré je podľa Vás nákladné a zbytočné, moje vyjadrenie je nasledovné:

Prišla som pracovať na Mestský úrad do redakcie v čase, kedy už bol nastavený určitý systém, v ktorom sa noviny posúvali na pultový predaj dlhodobo. Na to, aby sa podarila udržať ich predajnosť v dobe silnej konkurencie, museli prejsť noviny celkovou zmenou dizajnu. Dnes je realita taká, že predajnosť sa nielen udržala, ale niekoľkonásobne stúpla, s rozšírením čitateľov všetkých vekových kategórii. Po dnešných Tekovských novinách siahajú všetky generácie, pretože všetci si v nich nájdu to svoje.

Nikto však nie je proti tomu, ak sa aj Tekovské noviny zmenia na schránkové noviny zdarma. Otázkou však zostáva, koľkých čitateľov uspokojíte? Ak ste presvedčení o menších výdavkoch pre Mesto, záleží to od toho, v akom náklade budú noviny vychádzať a aký bude záujem o inzerciu v nich. Ak si prajete udržať noviny ako dvojtýždenník súčinne s Redakčnou radou, alebo Mestskou mediálnou radou, do ktorej zasahuje viac kompetentných ľudí, neexistuje udržať informovanosť občanov na rovnakej úrovni aj prostredníctvom webového portálu, nachádzať sa na rôznych akciách, byť prítomný pri rôznych stretnutiach, sledovať prácu Mestského úradu, všetkých oddelení, Mestských podnikov, mať všeobecný prehľad vo všetkom, spracovávať videoreportáže, duplicitne k nim články do novín, pripravovať podklady k tlačovej forme a viesť celú administratívnu agendu.

S čistým svedomím za našu redakciu prehlasujem, že na Slovensku neexistuje iná redakcia, ktorá by fungovala takmer 24 hodín denne po celé dva roky tak oddane ako je tá naša na takej úrovni, za takých okolností a z tých finančných prostriedkov aké sú k dispozícií.

Za primátora Petra Lednára poviem len toľko… Stačí, ak si všetci porovnáme roky späť. Ako ste sa o práci primátora, zamestnancov Mestského úradu, mestských podnikov, aktivít škôl, škôlok, občianskych združení, o rôznych stretnutiach a kultúrnych akciách dozvedali? Porovnajte si Tekovské noviny vtedy a dnes! Prirátajte webový portál zlatemoravce. info, stránku na sociálnej facebookovej sieti Peter Lednár, Mesto Zlaté Moravce a ústretovosť primátora k iným médiám. Tento človek otvoril verejnosti v informovanosti nie dvere, ale v porovnaní s minulosťou, „veľké okno do spálni“. Bez pretvárky a predsudkov hovorí úprimne o všetkom, všade a všetkým.

Zrušenie Tekovských novín nie je nič iné, len znovu neváženie si možno z nevedomosti nielen práce primátora, našej redakcie, ale aj všetkých zamestnancov Mesta Zlaté Moravce, ktorí na neschválených uzneseniach pracovali (veľakrát zmarenie niekoľkotýždňovej až niekoľkomesačnej práce) a na zamestnancov, na ktorých budú mať schválené poslanecké návrhy obrovský negatívny dopad. Pretože vykonať tak radikálne zmeny s určením šibeničného dátumu do najbližších komisií a ďalšieho zasadnutia Mestského zastupiteľstva je doslova nemožné.

Ďakujeme!

Moja vďaka, ako aj vďaka celej našej redakcie a primátora Petra Lednára patrí všetkým naším čitateľom za ďakovné listy, návštevy, telefonáty, sms-ky, emaily a osobné poďakovania za Tekovské noviny, našu účasť na akciách a prezentáciu v článkoch a vo videoreportážach. Toto je pre nás ubezpečenie, že našu prácu robíme zodpovedne a dobre. Viete, noviny nie sú len politika a večné boje. Noviny sú ako život. Pre niekoho čierny, pre iného pestrý, farebný a každý si v ňom ako aj v novinách vyberie tie svoje priority.

Najlepším ukazovateľom úspechu je spätná väzba spotrebiteľa. Ak poslanci obhajujú záujmy a názory ľudí, potom by mali brať do úvahy spokojnosť občanov a nie len sami seba a konečne začať dôverovať.

Na záver

Na poslednej strane novín sa nachádza tzv. tiráž, v ktorej je uvedené, že noviny vychádzajú ako dvojtýždenník každú stredu. Podľa poslancami schváleného štatútu TN, môže vydavateľ v prípade zásahu do rozpočtu TN zmeniť periodicitu. Nechceli sme túto časť novín meniť, pretože rozpočet mohol byť v priebehu roka znovu navýšený a k zmene v tiráži nemuselo prísť. Vám pán Chládek, týmto odpovedám aj na Vašu interpeláciu a zodpovedne prehlasujem, že nebol porušený žiaden zákon pri zmene periodicity, tiráž sa nasledovným číslom zmení a nemusíte mať obavy… Tekovské noviny sú posledný rok legálne, v súlade so zákonom registrované na Ministerstve kultúry ako mesačník, s novoprideleným medzinárodným štandardným číslom seriálových publikácií – ISSN, ktoré doteraz nemali.

šéfredaktorka Tekovských novín

Ľubomíra Rosinská

Dôvodová správa

MsZ v Zlatých Moravciach je názoru, že v periodiku Tekovské noviny je dlhodobo porušovaná novinárska etika ako aj kódex novinára. Periodikum jednostranne so zámerom poškodiť niektorých poslancov uverejnilo niektoré články, ktoré boli zámerne neobjektívne.Periodikum je vydávané samosprávou, Mestom Zlaté Moravce a je navyše financované z verejných zdrojov. Preto nesie so sebou aj zodpovednosť voči občanom a ich potrebám efektívne a férovo nakladať s verejnými zdrojmi. Skresľovaním niektorých informácií, ktoré sa objavili v Tekovských novinách negatívne ovplyvňujú verejnú mienku, čo neprispieva k atmosfére demokracie. O nízkom etickom povedomí a úrovni premýšľania svedčí aj júlové vydanie v printovej podobe, hlavne článok o brzdení rozvoja mesta poslancami, ktoré bolo podkuté aj videom a ktoré malo ten stav podporiť. Poslanci nikdy nebránili rozvoju a napredovaniu mesta. Autorka inkriminovaného článku, ktorý zámerne skresľuje fakty a stavia do zlého postavenia poslancov MsZ v Zlatých Moravciach, sa rozhodla postaviť svoj článok na fakte, kontexte a vytvorení povedomia, že primátor je ten, čo je len za rozvoj mesta.

Mediálna politika mesta musí zahŕňať aj ostatné dostupné formy informovanosti vrátane printového periodika, webovej stránky, reklám a iných vhodných druhov mediálnych techník v prospech objektivity informovať občanov pravdivo. Z uvedeného dôvodu zriaďuje stály poradný orgán pri MsZ v Zlatých Moravciach – Mestskú mediálnu radu.

MsZ v Zlatých Moravciach považuje postupy za neetické a neprofesionálne zo strany šéfredaktorky a využíva svoje právo, aby prostriedky občanov mesta boli vynakladané efektívne a so všetkými princípmi demokracie, transparentnosti a informovanosti.

Nové periodikum bude v sebe zahŕňať tieto fakty a jeho včlenenie pod organizáciu Agentúra pre rozvoj a investície mesta Zlaté Moravce vhodne zapadne do agendy informovania občanov o propagácii, rozvoji, investíciách mesta, nastolenia nových vízii, koncepcií potrebných pre rozvoj mesta.

Obzvlášť je zarážajúce, že sa kvôli rôznym vplyvom neposielali pozvánky, propagačné materiály, oznamy pre poslancov na akcie usporadúvané mestom.

Po vzore iných miest, kde takéto rady fungujú, sa chod mediálnej informovanosti občanov zlepšil.

(text č.1)

V Návrhu vydávania periodickej tlačeZlatomoravecké noviny“ ako periodika občanov a Mesta Zlaté Moravcežiadame vypracovať Štatút ZMN, ďalej zohľadniť novú štruktúru ZMN vrátane obsadenia odborným personálom – maximálne dvaja odborníci (žurnalista, grafický dizajnér), výber zamestnancov s príslušným vzdelaním uskutočniť MMR do konca novembra 2012, nový formát a náklad, periodicitu vydávania ZMN. Za hlavné považujeme ako súčasť návrhu predložiť rozpočet a možnosti distribúcie ZMN zdarma na vopred určených miestach distribúcie (stanica autobusovej dopravy, MsKS, športoviská, kino, tržnica, prípadne priamo do schránok občanov).

(text č.2)

V návrhu Koncepcie mediálnej politiky mesta žiadame sa zamerať aj na webovú stránku mesta a navrhnúť aj systém pravidelných tlačových besied poslancov MsZ v Zlatých Moravciach ako aj prezentáciu komisií, občianskych združení, výborov mestských častí, občanov a podobne.

Poslanecký klub SMER-SD a poslanecký klub KDH

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button