AktualityOznamy

Zariadenie opatrovateľskej služby na Rovňanovej ul. č. 3 v Zlatých Moravciach má 20.výročie otvorenia

poradna

Zariadenie opatrovateľskej služby nachádzajúce sa na Rovňanovej ulici v Zlatých Moravciach, bolo zriadené dňa 1. decembra 1992 na základe zriaďovacej listiny vydanej Okresným úradom v Nitre dňa 10.11.1992 č. j. 310/1992.

Dňa 01.07.1993 bolo slávnostne otvorené, v tom čase malo názov Stanica opatrovateľskej služby a bolo zriadené ako účelové zariadenie Obvodného úradu v Zlatých Moravciach. Dôvodom pre jeho zriadenie bolo hlavne to, že v tom čase mesto Zlaté Moravce zariadenie podobného typu nemalo. Kapacitu malo 10 lôžok a určené bolo pre seniorov, o ktorých sa z rôznych príčin nemal kto postarať alebo potrebovali doliečenie po hospitalizácii v nemocnici.

Delimitačným protokolom zo dňa 28.06.2002 v zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v spojení so zákonom NR SR č. 447/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podľa ktorého do vlastníctva obcí prechádzali z majetku SR veci v správe zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb bez právnej subjektivity, prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Zlaté Moravce, zariadenie sa delimitovalo už ako Zariadenie opatrovateľskej služby.

V Zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení fyzická osoba priloží právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré bolo vydané príslušným samosprávnym orgánom. Dĺžka pobytu v zariadení je spravidla 6 mesiacov a ďalej je v prípade potreby predĺžená podľa individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby.

Zariadenie je zamerané na pomoc chorým, mobilným, imobilným a osamelým ľuďom, ktorí potrebujú nepretržitú pomoc, podporu a starostlivosť, ako aj úctu, pekné slovo a pocit, že hoci už majú svoj vek a všeličo prežili, táto spoločnosť na nich nezabúda.

V zariadení sa poskytujú nasledujúce činnosti: (podľa § 36 zákona 448/2008 Z. z.)

– odborné: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť

– obslužné: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

– ďalšie činnosti: utváranie podmienok na úschovu cenných vecí

Ďalej našim klientom poskytujeme:

– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

– ubytovanie v dvojlôžkových a v trojlôžkových izbách, kde sú k dispozícii TV prijímače,

– stravovanie – 5x denne racionálna strava obohatená o ovocie, zeleninu, mliečne výrobky,

– diabetickú stravu, mletú a kašovitú diétu, táto je dovážaná z Mestskej nemocnice Zlaté Moravce,

– ošetrovateľskú starostlivosť a opatrovateľskú starostlivosť kvalifikovaným personálom,

– zdravotnú starostlivosť všeobecným lekárom, psychiatrom, urológom priamo pri lôžku klienta a v prípade potreby aj inými odbornými lekármi,

– zabezpečenie sprievodu klientov na vyšetrenia sanitkami,

– rehabilitačnú starostlivosť pomocou ADOS,

– upratovanie, pranie, žehlenie ošatenia klientov,

– úschovu cenných vecí,

– služby kaderníctva, holičstva a pedikúry,

– uspokojovanie náboženských potrieb.

www.zlatemoravce.infoPočas uplynulých 20-tich rokov prešlo mnohými rekonštrukciami, v súčasnosti je pre ľahšie ošetrovanie klientov vybavené vonkajšou pasívnou rampou, kyslíkovým koncentrátorom, zdvižným zariadením GULDMAN, schodiskovou plošinou SP 150 a hygienickou stoličkou CALYPSO. V roku 2009 sa zrekonštruovali priestory a to tak, že z bývalej kúpeľne a kuchyne sa urobila bezbariérová kúpeľňa so sprchovacím kútom a bezbariérové WC. Miestnosti sa stali priestrannejšie. V roku 2010 sa podarilo v jednej polovici zariadenia vymaľovať a vymeniť podlahovú krytinu. V rozšírenej časti sa namontovalo zdvižné zariadenie GULDMAN. Tieto zmeny každodenne uľahčujú prácu nielen obetavému personálu, ale aj vážne chorým a imobilným klientom. Do roku 2007 bolo v zariadení 10 lôžok a v roku 2008 z dôvodu veľkého záujmu o tieto služby sa zariadenie rozšírilo na 13 lôžok. V roku 2012 sa rozšírilo o ďalšie dve lôžka na celkový počet 15 lôžok.

Chod zariadenia zabezpečuje staničná sestra, 5 zdravotných sestier a 2 ošetrovateľky. Klientom poskytuje celoročnú starostlivosť. Zdravotná starostlivosť je v ambulancii zabezpečovaná MUDr. Petrom Pichňom.

Pre klientov sú všetky podmienky vytvorené tak, aby po prijatí do zariadenia mali pocit, že sú zverení do láskavej a kvalitnej opatery pracovného kolektívu Zariadenia opatrovateľskej služby v Zlatých Moravciach. Snahou všetkých pracovníkov je, aby sa tu cítili čo najlepšie, najdôstojnejšie a hlavne, aby mali pocit úcty a príjemného prostredia. V priebehu 20-tich rokov sa v našom zariadení poskytla komplexná ošetrovateľská starostlivosť 629 klientom. Vzhľadom k tomu, že sa zmenilo financovanie sociálnych služieb zo strany štátu, účasť klientov na financovaní sa podstatne zvýšila. Napriek tomu Mesto Zlaté Moravce hľadá zdroje ako znížiť úhrady od klientov bez toho, aby sa znížila úroveň poskytovania sociálnych služieb.

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button