Ilustračné foto

Pozvánka na 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

Pozvánka na 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 23. apríla 2015 o 16:00 hod. (štvrtok) v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach.

Program:

 

 • 1. Otvorenie a procedurálne veci
 • 2. Určenie zapisovateľky
 • 3. Určenie overovateľov zápisnice
 • 4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 • 5. Schválenie návrhovej komisie
 • 6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 • 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 • 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.l-6MZ-2015)
 • 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 • 10. Návrh na zmenu člena finančnej komisie pri mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach (mat. č.2-6MZ-2015)
 • 11. Návrh na doplnenie člena účinkujúcich zúčastňujúcich sa na obradoch ZPOZ (mat. č.3- 6MZ-2015)
 • 12. Návrh na zaradenie Súkromnej materskej školy VIKTORKA a Súkromnej školskej jedálne pri MŠ VIKTORKA do siete škôl a školských zariadení v školskom roku 2015 / 2016 (mat. č.4-6MZ-2015)
 • 13. Informácia o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 2010-2014 a o stave vymáhania pohľadávok mesta Zlaté Moravce v roku 2014 (mat. č.5-6MZ-2015)
 • 14. Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2016 a 2017 (mat. č.6-6MZ-2015)
 • 15. Návrh rozpočtu MsN prof. MUDr. Korca, DrSc. na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 (mat. č.7-6MZ-2015)
 • 16. Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p. o. na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 (mat. č.8-6MZ-20 15)
 • 17. Návrh rozpočtu Službyt Zlaté Moravce, m. p. na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 (mat. č.9-6MZ-2015)
 • 18. Návrh rozpočtu Technických služby Mesta Zlaté Moravce, m. p. na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 (mat. č.1 0-6MZ-20 15)
 • 19. Návrh rozpočtu Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 (mat. č.11-6MZ-2015)
 • 20. Návrh na zrušenie Účelového fondu mesta (mat. č.12-6MZ-20 15)
 • 21. Zásady rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Zlaté Moravce (mat. č.13-6MZ-2015)
 • 22. Návrh Dodatku Č. 3 k VZN mesta Č. 11/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.14-6MZ-20 15)
 • 23. Prerokovanie platu primátorky mesta Zlaté Moravce (mat. č.1 5-6MZ-2 015)
 • 24. Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Mpravce (mat. č. 16-6MZ-2015)
 • 25. Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu 5/12-in na pozemkoch vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – parcely registra „E“ číslo 5134/2 a 5135/2 v k.ú. Zlaté Moravce, pre QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. podľa § 9a ods. 8 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č .17- 6MZ-2015)
 • 26. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta – prenájmu strechy výťahovej šachty na nehnuteľnosti – dome opatrovateľskej služby na Rovňanovej ulici Č. 1,3,5 v Zlatých Moravciach pre Slovak Telekom, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.18-6MZ-20 15)
 • 27. Návrh na schválenie zrušenia obchodnej verejnej súťaže ajej podmienok vyhlásených uznesením MsZ v Zlatých Moravciach Č . 867/2014 a návrh na zrušenie predaja na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže schváleného uznesením MsZ v Zlatých Moravciach Č. 891/2014 týkajuĀLci sa predaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce – stavby súpisné Č. 460, a súvisiacich pozemkov parcely Č. 1825/2 a parcely Č. 1825/1, na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach (mat. č . 19-6MZ-20 15)
 • 28. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (stavba „Martin nad Žitavou – Hosťovce – prívod vody“) na časť parcely registra „E“ číslo 4465/2 (mat. č . 20-6MZ-2015)
 • 29. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (stavba „Martin nad Žitavou – Host’ovce – prívod vody“) na časť parcely registra „E“ číslo 5691/1 (mat. č.21-6MZ-2015)
 • 30. Návrh na zmenu organizačnej štruktúry Mestskej polície v Zlatých Moravciach (mat. č.22-6MZ-20 15)
 • 31. Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2014 (mat. č.23-6MZ- 2015)
 • 32. Návrh na schválenie zloženia Výboru mestskej časti Prílepy (mat. č.24-6MZ-2015)
 • 33. Vystúpenia občanov
 • 34. Rôzne
 • 35. Diskusia
 • 36. Interpelácie poslancov
 • 37. Schválenie uznesenia
 • 38. Záver

Zlaté Moravce 17.04.2015

Materiály k 6. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva

materiál č. 11

zahradnyzahon.sk

Neprehliadnite

Ministersvo pomaly ruší MOMky: v nemocnici sa už bezplatne neotestujeme

Bezplatné antigénové testovanie v mobilnom odberovom mieste v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce bude od zajtra, …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.