AktualitySamospráva

Poslanci jednohlasne schválili rozpočet na rok 2016, alebo ako to vyzerá v číslach

obed
poradna

Dvanáste zasadnutie mestského zastupiteľstva sa nieslo v duchu schvaľovania rozpočtu na rok 2016. Sedemnásty decembrový štvrtok starého roka sa stal dňom, keď prítomní poslanci jednohlasne schválili najdôležitejší dokument mesta, ktorým je Rozpočet mesta na rok 2016. 

V nasledujúcich riadkoch vám prinášame niekoľko dôležitých čísel, ktoré poskytol Mestský úrad Zlaté Moravce.

Bežné výdavky sú na rok 2016 plánované vo výške 6 702 125 eur. Majú slúžiť najmä na zabezpečenie základných činností mesta, zmluvné plnenia, splátky úrokov a istín z prevzatých úverov, energie, mzdy zamestnancov zákonné odvody do poisťovní, nevyhnutnú údržbu majetku mesta, zákonné poplatky a platby, transfery rozpočtovým organizáciám, príspevkovým organizáciám, financovanie mestskej polície, sociálnych služieb, financovanie originálnych kompetencií v školstve, a to materských škôl, školských jedální pri MŠ a ZŠ, školských klubov detí pri ZŠ, ako aj financovanie neštátnych školských zariadení.

Najviac financií pôjde na školstvo, a to vo výške 42,80 %, 30,36 % je určených na chod a správu obce a 19,56 % tvoria výdavky na mestské podniky.

Rozpočet bol zostavený a predložený mestskému zastupiteľstvu (MZ) a zároveň aj schválený MZ ako prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu vrátane finančných operácií rozpočtu je prebytok vo výške 10 000 eur.

Celkové príjmy sú vo výške 6 823 125 eur, z toho 65,33 %, čo je 4 457 615 eur, tvoria daňové príjmy, ktoré predstavujú príjmy z podielových daní, daň z nehnuteľností, ostatné miestne dane (za psa, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje, ubytovanie, užívanie verejného priestranstva) a poplatok za komunálne odpady od fyzických a právnických osôb. Nedaňové príjmy, ktoré predstavujú príjmy z vlastníctva, administratívne poplatky, pokuty a penále, poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja tovarov a služieb a ostatné príjmy, sú vo výške 963 860 eur.

Pre Mestskú nemocnicu prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce je rozpočtovaný príspevok v celkovej výške 204 000 eur so záväzným ukazovateľom na úhradu záväzkov po lehote splatnosti pre Sociálnu poisťovňu.

V rozpočte sa počíta aj s výdavkami na prevádzku Denného centra (bývalý Klub dôchodcov na Mojmírovej ul.) vo výške 14 780 eur, ako i na terénnu a stálu opatrovateľskú službu (opatrovanie klientov v domácnosti) vo výške 137 760 eur.

Mesto sa zapojilo do projektu Praxou k zamestnaniu i do projektu Aktivačná činnosť a dobrovoľníctvo.

Mesto bude naďalej podporovať sociálne projekty, ako je Chránená dielňa, v ktorej sú zamestnaní štyria ZŤP pracovníci, i projekt Praxou k zamestnaniu (zamestnanie mladých) a šanca k zamestnaniu. Obidva projekty sú realizované prostredníctvom UPSVaR Nitra. Projektmi sa sleduje zvýšenie šance v rámci uplatnenia sa na trhu práce u mladých ľudí a tiež ľudí evidovaných na úrade práce ako znevýhodnených. Projekt Aktivačná činnosť a dobrovoľníctvo bude realizovaný prostredníctvom UPSVaR Nitra. Je to cyklicky sa opakujúci projekt, vždy v trvaní pol roka. Z rozpočtu mesta je realizované spolufinancovanie celkovej ceny práce koordinátora aktivačných pracovníkov a nákup pracovného náradia a pracovného oblečenia VPP. Nevyhnutné výdavky na všetky menované projekty z rozpočtu mesta sú plánované v celkovej výške 30 160 eur.

Výdavky na spolufinancovanie projektov rekonštrukcie budovy MSKŠ

Kapitálové výdavky vo výške 10 000 eur sú plánované z prebytku bežného rozpočtu na spolufinancovanie rekonštrukcie budovy Mestského strediska kultúry a športu, keďže mesto podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na základe výzvy NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ a na základe výzvy ministerstva kultúry „Obnovme svoj dom“.

Výdavkové finančné operácie sú na rok 2016 plánované vo výške 124 000 eur na splácanie istín z troch bankových úverov vo výške 106 000 eur, z toho vo výške 66 000 eur z prebytku bežného rozpočtu, vo výške 40 000 eur z Rezervného fondu mesta a splácanie pôžičky od Audiovizuálneho fondu vo výške 18 000 eur z prebytku bežného rozpočtu.

Údržba miestnych komunikácií a čistota mesta

Technické služby mesta, ktoré sú zodpovedné za čistotu mesta a údržbu ciest, dostanú z rozpočtu príspevok v celkovej výške 786 000 eur so záväznými ukazovateľmi na zber, odvoz a skládkovanie komunálneho odpadu vo výške 285 000 eur, na opravy a údržbu miestnych komunikácií vo výške 75 000 eur, na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia vo výške 174 000 eur, na prevádzku útulku pre zvieratá vo výške 10 000 eur, na údržbu cintorínov v Zlatých Moravciach, v m. č. Chyzerovce a v m. č. Prílepy vo výške 51 400 eur a na údržbu verejnej zelene, detských ihrísk a čistenie mesta počas celého roka vo výške 185 600 eur.

O verejnú zeleň sa v predchádzajúcom roku starala mestská príspevková organizácia Záhradnícke služby mesta, ktoré boli poslancami MZ zrušené bez právneho nástupcu. Jednotlivé činnosti prešli na Technické služby mesta, m. p. a záväzky podniku prebralo mesto.

Informácie poskytla Ing. Szobiová

 Autor L.D.

Ďakujem všetkým zamestnancom mestského úradu, riaditeľom mestských rozpočtových a príspevkových organizácií za prípravu rozpočtu a mestským poslancom za podporu tohto dôležitého dokumentu. Ich jednohlasný súhlas ukázal, že poslanci a vedenie mesta našli spoločnú reč a racionálny úsudok a prospech mesta stojí nad drobnými názorovými nezhodami, ktoré sú v demokratickej spoločnosti prirodzené. 

MVDr. Marta Balážová


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button