Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality / Padne návrh na odvolanie riaditeľky TS
ilustračné foto

Padne návrh na odvolanie riaditeľky TS

Pozvánka na 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 27. októbra 2016 o 16:00 hod. (štvrtok) v Kultúmom dome Chyzerovce
Program:

 • 1. Otvorenie a procedurálne veci
 • 2. Určenie zapisovateľky
 • 3. Určenie overovateľov zápisnice
 • 4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 • 5. Schválenie návrhovej komisie
 • 6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 • 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 • 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-22MZ-2016)
 • 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 • 10. Vystúpenia občanov
 • 11. Návrh Zásad o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Zlaté Moravce (mat. č.2 -22MZ-2016)
 • 12. Návrh na odvolanie riaditeľky Technických služieb mesta Zlaté Moravce (mat. č.3-22MZ-2016)
 • 13. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce Č … /2016 o určení školských obvodov v meste Zlaté Moravce (mat. č.4-22MZ-20 16)
 • 14. Návrh na schválenie spôsobu prevodu akcií vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce priamym predajom podľa § 9a ods. I písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zloženie komisie na otvorenie a vyhodnotenie ponúk (mat. č.5-22MZ-2016)
 • 15. Návrh na odňatie nehnuteľného majetku mesta (budovy a stavby) zo správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova 4, Zlaté Moravce (mat. č.6 -22MZ-2016)
 • 16. Návrh na odňatie nehnuteľného majetku mesta (pozemkov) zo správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova 4, Zlaté Moravce (mat. č.7-22MZ-2016)
 • 17. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov a stavieb nachádzajúcich sa na Bernolákovej ulici č.4 v Zlatých Moravciach pre Mestskú nemocnicu Zlaté Moravce a. s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č .8-22M Z-2016)
 • 18. Návrh na odňatie hnuteľného majetku mesta zo správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova 4, Zlaté Moravce (mat. č.9-22MZ-2016)
 • 19. Návrh na schváleIÚe prevodu hnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce  pre Mestskú nemocnicu Zlaté Moravce a.s., Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 50433946, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov (mat. č.I 0-22MZ- 2016)
 • 20. Návrh na prevzatie dlhu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca Zlaté Moravce Mestom Zlaté Moravce za postúpené pohľadávky a následná zmena splatnosti týchto pohľadávok (mat. č.II -22MZ-2016)
 • 21. Návrh Dodatku Č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Č. 5/20 IS o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.12-22MZ-20 16)
 • 22. Návrh na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením Č. 26/2016 (mat. č.13-22MZ-2016)
 • 23. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením Č. 27 (mat. č.14-22MZ-2016)
 • 24. Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce, m. p. na rok 2016 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením Č. 28/2016 (mat. č.15 -22MZ-2016)
 • 25. Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastup iteľstva v Zlatých Moravciach Č. 169/2015 (mat. č. 1 6-22MZ- 20 16)
 • 26. Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach Č. 171/2015 (mat. č . 17-22MZ-2016)
 • 27. Návrh na vysporiadanie záväzku Mesta Zlaté Moravce po lehote splatnosti voči spoločnosti HASS s.r.o. Zlaté Moravce za rekonštrukciu miestnej komunikácie Murgašova ulica (mat. č.18-22MZ-20 16)
 • 28. Návrh na zverenie majetku mesta (pozemky) do správy Mestského strediska kultúry a športu p. o., Námestie A. Hlinku Č. l, Zlaté Moravce (mat. č. 19- 22MZ-20 16)
 • 29. Návrh na schválenie prevodu mestských pozemkov pod rodinným domom a dvorom na Ulici Chyzeroveckej v Zlatých Moravciach pre manželov Vasilových z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.20-22MZ-20 16)
 • 30. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského bytu Č. 6 na Tekovskej ulici Č. 49, podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku manželom Stolárovým z dôvodu hodného osobitného zretel’a (mat.č.21-22MZ-20 16)
 • 31. Návrh na schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časť pozemku na Ulici l. mája v Zlatých Moravciach pre pani Jaroslavu Šutkovú – z dôvodu hodného osobitného zretel’a (mat. č. 22-22MZ-2016)
 • 32. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku pod novostavbou garáže na Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach pre Lukáša Antala v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona Č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.23 -22MZ-20 16)
 • 33. Rôzne
 • 34. Diskusia
 • 35. Interpelácie poslancov
 • 36. Schválenie uznesenia
 • 37. Záver

 

Neprehliadnite

Deti z MŠ Kalinčiakova na kurze korčuľovania

„Už je zima, už je tu, budeme sa kĺzať, hľaďte, už nám začína klzisko zamŕzať.“ …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.