Domov / Aktuality / Pozvánka na 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
foto: ilustračné

Pozvánka na 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

Pozvánka na 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční 01. decembra 2016 o 16:00 hod. (štvrtok) v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach
Program:

 • 1. Otvorenie a procedurálne veci
 • 2. Určenie zapisovateľky
 • 3. Určenie overovateľov zápisnice
 • 4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 • 5. Schválenie návrhovej komisie
 • 6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 • 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 • 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-23MZ-20 16)
 • 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 • 10. Vystúpenia občanov
 • 11. Návrh na schválenie Dohody o prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, mestskej príspevkovej organizácie na právneho nástupcu Mestská nemocnica Zlaté Moravce, a. s. v zmysle § 27 a § 28 Zákona Č. 311 /2001 Z. z. Zákonníka práce k 01.01.2017 (mat. č . 2-23MZ-2016)
 • 12. Návrh na schválenie rozšírenia predmetu činnosti Mestská nemocnica Zlaté Moravce a.s. ich následný zápis do Obchodného registra (mat. č.3-23MZ-2016)
 • 13. Návrh na schválenie Dohody o prevzatí dlhu medzi Slovenská sporiteľňa, a. s. na strane veriteľa, Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce na strane pôvodného dlžníka a Mestom Zlaté Moravce na strane preberajúceho dlžníka (mat. č.4-23MZ-2016)
 • 14. Návrh na uzatvorenie dohody o prevzatí plnenia medzi Mestskou nemocnicou prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce a spoločnosťou Magellan Central Europe s.r.o ., návrh na uzatvorenie dohody o prevzatí dlhu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce Mestom Zlaté Moravce a následná zmena splatnosti týchto záväzkov (mat. č.5-23MZ-2016)
 • 15. Návrh na schválenie prevodu akcií Mestskej nemocnice Zlaté Moravce a.s. vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce formou priameho predaja (mat. č.6-23MZ-2016)
 • 16. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením Č. 24/2016 na základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č.7-23MZ- 2016)
 • 17. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením Č. 31/20 16 (mat. č.8-23MZ-2016)
 • 18. Návrh na investičné akcie hradené z úveru schváleného uznesením Č. 447/2016 (mat. č.9-23MZ-2016)
 • 19. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre manželov Ondreášových v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.lO-23MZ-2016)
 • 20. Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien – pre oprávneného z vecných bremien – Trei Real Estate Zlaté Moravce s.r.o. pre stavbu „Obchodná galéria – Zlaté Moravce – vodovodná a kanalizačná prípojka“ na časť parcely registra „E“ číslo 5694 (mat. č.11-23MZ-2016)
 • 21. Návrh na schválenie prevodu mestských pozemkov v k. ú Zlaté Moravce pod bytovým domom súpisné Č. 1866 na parcelách C-KN Č. 1100/5 a 1100/6 na Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach pre podielových, bezpodielových a výlučných vlastníkov bytov v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.l2-23MZ-2016)
 • 22. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce – stavba a pozemky na Ul. Sládkovičovej v Zlatých Moravciach – stavba súpisné číslo Č. 460, pozemok č. parcely 1825/2 a pozemok Č. parcely 1825/1, v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a b) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.13 -23 MZ-2016)
 • 23. Dodatok č.2 k zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Mesta Zlaté Moravce – Mestské stredisko kultúry a športu p.o. (mat. č.l4-23MZ-2016)
 • 24. Správa o výsledku kontroly v príspevkovej organizácie Mesta Zlaté Moravce – Technické služby. (mat. č.15-23MZ-2016)
 • 25. Rôzne
 • 26. Diskusia
 • 27. Interpelácie poslancov
 • 28. Schválenie uznesenia
 • 29. Záver

Komentáre

komentárov

čítajte tiež...

Nová medicínska technika zlepší starostlivosť o akútnych pacientov

  Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL,  zakúpila modernú medicínsku techniku v hodnote takmer 14-tisíc eur. …

Pridaj komentár