Neprehliadnite aktuálne články
Ilustračne foto

Definitívne rozhodnutie o nemocnici už 20. decembra

Pozvánka na 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 20. decembra 2016 o 16:00 hod. (utorok) v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Program:

 • l. Otvorenie a procedurálne veci
 • 2. Určenie zapisovateľky
 • 3. Určenie overovateľov zápisnice
 • 4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 • 5. Schválenie návrhovej komisie
 • 6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 • 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 • 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-24MZ-20 16)
 • 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 • 10. Vystúpenia občanov
 • 11. Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach na rok 2017 (mat. č.2-24MZ-2016)
 • 12. Návrh na vyhovenie protestu prokurátora a zrušenie VZN mesta Zlaté Moravce Č.2/1991 o organizovaní verejných búrz na území mesta Zlaté Moravce (mat. č . 3-24MZ- 2016)
 • 13. Návrh na schválenie PHSR ZM na roky 2015 – 2025 (mat. č.4-24MZ-2016 )
 • 14. Návrh na schválenie investičného zámeru výstavba nájomného bytového domu 32BJ vrátane technickej infraštruktúry (mat. č.5-24MZ – 20 1 6)
 • 15. Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce so sídlom Bernolákova 4, 953 Ol Zlaté Moravce, IČO: 17336015 bez právneho nástupcu ku dňu 31.12.2016 (mat. č.6-24MZ-2016)
 • 16. Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2018 a 20 19 (mat. Č. 7-24MZ-20 16)
 • 17. Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p.o., na rok 20 17 s výhľadom na roky 2018 a 2019 (mat. č.8-24MZ-2016)
 • 18. Návrh rozpočtu organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2017 s výhľadom na roky 20 18 a 2019 (mat. č.9-24MZ-2016)
 • 19. Návrh rozpočtu Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 (mat. č.10-24MZ-2016)
 • 20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č . . .. ./2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.II-24MZ-2016)
 • 21. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Zlaté Moravce (mat. č.12- 24MZ-2016)
 • 22. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 I 6 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 32/2016 (mat. č. 13-24MZ-201 6)
 • 23. Návrh na vyradenie zmarených investícií z obstarávaného dlhodobého majetku mesta (mat. č.14-24MZ-2016)
 • 24. Návrh na odňatie majetku mesta zo správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce (mat. č. 15-24MZ-201 6)
 • 25. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Základnej školy Mojmírova Zlaté Moravce (mat. č.16-24MZ-20 16)
 • 26. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Základnej umeleckej školy Zlaté Moravce (mat. č.17-24MZ-2016)
 • 27. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Dome služieb na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach pre lSD Zlaté Moravce, spol. s r.o., z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.18-24MZ-2016)
 • 28. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Dome služieb na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach pre ENTER Computer spol. s r.o., z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811 99 I Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č. I 9-24MZ-20 16)
 • 29. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Dome služieb na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach pre Máriu Ondrišovú, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.20-24MZ-2016)
 • 30. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Dome služieb na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach pre Flóru Masárovú, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.21 -24MZ-2016)
 • 31. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Dome služieb na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach pre Blaženu Nagyovú, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpísov (mat. č.22-24MZ-20 16)
 • 32. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v budove „CENTRUM ŽITAVA“ na Hviezdoslavovej ulici č.64 v Zlatých Moravciach pre Tomáša Babockého BA VAX, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811 991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.23-24MZ-20 16)
 • 33. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v „Administratívnej budove“ na Hviezdoslavovej ulici č.183 v Zlatých Moravciach pre Slovanet, a.s., z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811 991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č. 24-24MZ-2016)
 • 34. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov na Továrenskej ulici pre Ing. Ivana Rubaninského z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.25-24MZ-2016)
 • 35. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov na Bernolákovej ulici pre AUTOmax Judin s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpísov (mat. č.26-24MZ-2016)
 • 36. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov na Bernolákovej ulici pre ANEKO SK, a.s., z dôvodu hodného osobitného zreteľa podl’a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811 991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.27-24MZ-2016)
 • 37. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov na Robotníckej ulici pre FERROPLAST, spol. S.r.o., z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.28-24MZ-2016)
 • 38. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru v budove „Župný dom“ pre H.K. Gastro s.r.o., z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.29-24MZ-2016)
 • 39. Rôzne 
 • 40. Diskusia 
 • 41. Interpelácie poslancov
 • 42. Schválenie uznesenia
 • 43. Záver

Neprehliadnite

ZIMNÝ VEČER NA DEDINE – PÁRANIE PERIA

 V utorok 28. januára 2020 o 16.00 hod. premení priestory Mestského múzea v Zlatých Moravciach …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.