Domov / Aktuality / Pozvánka na 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
ilustračné foto

Pozvánka na 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

 

Pozvánka na 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2017 o 16:00 hod. (štvrtok) v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci

 2. Určenie zapisovateľky

 3. Určenie overovateľov zápisnice

 4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí

 5. Schválenie návrhovej komisie

 6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva

 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ

 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-27MZ-2017)

 9. Odpovede na interpelácie poslancov

 10. Vystúpenia občanov

 11. Návrh na  schválenie VZN č…./2017 o prenájme bytov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce nadobudnutých s podporou štátu (mat. č.2-27MZ-2017)

 12. Návrh na voľbu kandidátky prísediacich pre Okresný súd Nitra na volebné obdobie 2017-2021 (mat. č.3-27MZ-2017)

 13. Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2016 (mat. č.4-27MZ-2017)

 14. Návrh Výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2016 a Správa nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu mesta Zlaté Moravce a vedeniu organizácie (mat. č.5-27MZ-2017)

 15. Výročná správa príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2016 a Správa nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu mesta Zlaté Moravce a vedeniu organizácie (mat. č.6-27MZ-2017)

 16. Návrh príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na odpísanie pohľadávok (mat. č.7-27MZ-2017)

 17. Výročná správa príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce k 31.12.2016 a Správa nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu mesta Zlaté Moravce a vedeniu organizácie (mat. č.8-27MZ-2017)

 18. Výročná správa príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu za rok 2016 a Správa nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu mesta Zlaté Moravce a vedeniu organizácie (mat. č.9-27MZ-2017)

 19. Výročná správa príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce k 31.12.2016 (mat. č.10-27MZ-2017)

 20. Výročná správa Nemocnice Zlaté Moravce a.s. za rok 2016 (mat. č.11-27MZ-2017)

 21. Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 8/2017 (mat. č.12-27MZ-2017)

 22. Návrh na doplnenie Uznesenia č. 571/2017 o použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta (mat. č.13-27MZ-2017)

 23. Návrh na použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania a návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 7/2017 (mat. č.14-27MZ-2017)

 24. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Zlaté Moravce“  (mat. č.15-27MZ-2017)             

 25. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt „Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia budovy ZUŠ Zlaté Moravce“   (mat. č.16-27MZ-2017)                     

 26. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program na projekt „Vybavenie učební pre ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce“     (mat. č.17-27MZ-2017)   

 27. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt Obstaranie polytechnickej učebne pre ZŠ Pribinova 1, Zlaté Moravce  (mat. č.18-27MZ-2017)                                                   

 28. Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu v programe Obnovme si svoj dom na rok 2017, podprogram 1.6.„Výmena otvorových konštrukcií a oprava fasády Kaštieľa Migazziovcov v Zlatých Moravciach“  (mat. č.19-27MZ-2017)   

 29. Návrh na spolufinancovanie projektov z úverových zdrojov a návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 6/2017 (mat. č.20-27MZ-2017)

 30. Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.21-27MZ-2017)

 31. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 5/2017 (mat. č.22-27MZ-2017)

 32. Návrh na prevzatie kontokorentného úveru a návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 9/2017 (mat. č.23-27MZ-2017)

 33. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám pre tvorbu a vydávanie Tekovských novín mesta Zlaté Moravce zo dňa 30.07.2016 (mat. č.24-27MZ-2017)

 34. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 10/2017 (mat. č.25-27MZ-2017)

 35. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom (mat. č.26-27MZ-2017)

 36. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2/2017 na základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č.27-27MZ-2017)

 37. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3/2017 na základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č.28-27MZ-2017)

 38. Správa o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 2012-2016 a o stave vymáhania pohľadávok v roku 2016 (mat. č.29-27MZ-2017)

 39. Informácia o možnosti  vyčlenenia finančných prostriedkov z Rozpočtu mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov pre mestské výbory na účely rozvoja týchto mestských častí vo výške 5.000,- Eur pre každý mestský výbor (mat. č.30-27MZ-2017)

 40. Návrh na prerokovanie platu primátora Mesta Zlaté Moravce (mat. č.31-27MZ-2017)

 41. Informácia o úprave platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce (mat. č.32-27MZ-2017)

 42. Návrh na schválenie prevodu mestského bytu č. 6 na Tekovskej ulici č. 49, podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku manželom Stolárovým z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.33-27MZ-2017)

 43. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského bytu č. 19 na Tekovskej ulici č. 51, podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku Mgr. Márii Kuklovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.34-27MZ-2017)

 44. Návrh na schválenie prevodu mestského bytu č. 2 na Tekovskej ulici č. 49, podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku Mariánovi Bucheňovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.35-27MZ-2017)

 45. Návrh na schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časť pozemku na Hájovej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Kordošových – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.36-27MZ-2017)

 46. Návrh na schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časť pozemku na Hájovej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Višňákových – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.37-27MZ-2017)

 47. Návrh na schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časť pozemku na Tekovskej ulici v Zlatých Moravciach pre spoločnosť Pramos Centrum s.r.o. – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.38-27MZ-2017)

 48. Návrh na schválenie prenájmu pozemku pre Pramos Centrum s.r.o. na Tekovskej ulici z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.39-27MZ-2017)

 49. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časť pozemku v k.ú. Kopanice v obci Hodruša-Hámre pre pána Jozefa Víglašského – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.40-27MZ-2017)

 50. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – pozemku na Tekovskej ulici pri rieke Žitava v Zlatých Moravciach pre manželov Jána Adamca a Margitu Adamcovú – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.41-27MZ-2017)

 51. Návrh na schválenie prenájmu pozemku na Radlinského ulici pre Ing. Mariána Bernáta, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.42-27MZ-2017)

 52. Návrh na schválenie prenájmu pozemku- záhradky nachádzajúcej sa na Nitrianskej ulici v Zlatých Moravciach pre Milana Maňúra, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.43-27MZ-2017)

 53. Návrh na schválenie prenájmu pozemku- záhradky nachádzajúcej sa  na Ulici 1. mája v Zlatých Moravciach pre Irenu Bužíkovú, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.44-27MZ-2017)

 54. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru v „Nízkej administratívnej budove vo dvore Župného domu“ pre Zlatomoravecký vinohradnícky spolok z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.45-27MZ-2017)

 55. Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2016 (mat. č.46-27MZ-2017)

 56. Rôzne

 57. Diskusia

 58. Interpelácie poslancov

 59. Schválenie uznesenia

 60. Záver

Komentáre

komentárov

čítajte tiež...

Oznámenie o dočasnom presťahovaní pošty

  Pošta Zlaté Moravce 1 -oznámenie o dočasnom presťahovaní pošty Dovoľujeme si Vám oznámiť, že …

Pridaj komentár