Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality / Pozvánka na 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
ilustračné foto

Pozvánka na 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

 

Pozvánka na 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2017 o 16:00 hod. (štvrtok) v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci

 2. Určenie zapisovateľky

 3. Určenie overovateľov zápisnice

 4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí

 5. Schválenie návrhovej komisie

 6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva

 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ

 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-27MZ-2017)

 9. Odpovede na interpelácie poslancov

 10. Vystúpenia občanov

 11. Návrh na  schválenie VZN č…./2017 o prenájme bytov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce nadobudnutých s podporou štátu (mat. č.2-27MZ-2017)

 12. Návrh na voľbu kandidátky prísediacich pre Okresný súd Nitra na volebné obdobie 2017-2021 (mat. č.3-27MZ-2017)

 13. Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2016 (mat. č.4-27MZ-2017)

 14. Návrh Výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2016 a Správa nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu mesta Zlaté Moravce a vedeniu organizácie (mat. č.5-27MZ-2017)

 15. Výročná správa príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2016 a Správa nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu mesta Zlaté Moravce a vedeniu organizácie (mat. č.6-27MZ-2017)

 16. Návrh príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na odpísanie pohľadávok (mat. č.7-27MZ-2017)

 17. Výročná správa príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce k 31.12.2016 a Správa nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu mesta Zlaté Moravce a vedeniu organizácie (mat. č.8-27MZ-2017)

 18. Výročná správa príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu za rok 2016 a Správa nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu mesta Zlaté Moravce a vedeniu organizácie (mat. č.9-27MZ-2017)

 19. Výročná správa príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce k 31.12.2016 (mat. č.10-27MZ-2017)

 20. Výročná správa Nemocnice Zlaté Moravce a.s. za rok 2016 (mat. č.11-27MZ-2017)

 21. Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 8/2017 (mat. č.12-27MZ-2017)

 22. Návrh na doplnenie Uznesenia č. 571/2017 o použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta (mat. č.13-27MZ-2017)

 23. Návrh na použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania a návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 7/2017 (mat. č.14-27MZ-2017)

 24. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Zlaté Moravce“  (mat. č.15-27MZ-2017)             

 25. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt „Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia budovy ZUŠ Zlaté Moravce“   (mat. č.16-27MZ-2017)                     

 26. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program na projekt „Vybavenie učební pre ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce“     (mat. č.17-27MZ-2017)   

 27. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt Obstaranie polytechnickej učebne pre ZŠ Pribinova 1, Zlaté Moravce  (mat. č.18-27MZ-2017)                                                   

 28. Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu v programe Obnovme si svoj dom na rok 2017, podprogram 1.6.„Výmena otvorových konštrukcií a oprava fasády Kaštieľa Migazziovcov v Zlatých Moravciach“  (mat. č.19-27MZ-2017)   

 29. Návrh na spolufinancovanie projektov z úverových zdrojov a návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 6/2017 (mat. č.20-27MZ-2017)

 30. Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.21-27MZ-2017)

 31. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 5/2017 (mat. č.22-27MZ-2017)

 32. Návrh na prevzatie kontokorentného úveru a návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 9/2017 (mat. č.23-27MZ-2017)

 33. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám pre tvorbu a vydávanie Tekovských novín mesta Zlaté Moravce zo dňa 30.07.2016 (mat. č.24-27MZ-2017)

 34. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 10/2017 (mat. č.25-27MZ-2017)

 35. Návrh na pridelenie dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom (mat. č.26-27MZ-2017)

 36. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2/2017 na základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č.27-27MZ-2017)

 37. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3/2017 na základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č.28-27MZ-2017)

 38. Správa o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 2012-2016 a o stave vymáhania pohľadávok v roku 2016 (mat. č.29-27MZ-2017)

 39. Informácia o možnosti  vyčlenenia finančných prostriedkov z Rozpočtu mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov pre mestské výbory na účely rozvoja týchto mestských častí vo výške 5.000,- Eur pre každý mestský výbor (mat. č.30-27MZ-2017)

 40. Návrh na prerokovanie platu primátora Mesta Zlaté Moravce (mat. č.31-27MZ-2017)

 41. Informácia o úprave platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce (mat. č.32-27MZ-2017)

 42. Návrh na schválenie prevodu mestského bytu č. 6 na Tekovskej ulici č. 49, podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku manželom Stolárovým z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.33-27MZ-2017)

 43. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského bytu č. 19 na Tekovskej ulici č. 51, podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku Mgr. Márii Kuklovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.34-27MZ-2017)

 44. Návrh na schválenie prevodu mestského bytu č. 2 na Tekovskej ulici č. 49, podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku Mariánovi Bucheňovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.35-27MZ-2017)

 45. Návrh na schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časť pozemku na Hájovej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Kordošových – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.36-27MZ-2017)

 46. Návrh na schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časť pozemku na Hájovej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Višňákových – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.37-27MZ-2017)

 47. Návrh na schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časť pozemku na Tekovskej ulici v Zlatých Moravciach pre spoločnosť Pramos Centrum s.r.o. – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.38-27MZ-2017)

 48. Návrh na schválenie prenájmu pozemku pre Pramos Centrum s.r.o. na Tekovskej ulici z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.39-27MZ-2017)

 49. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časť pozemku v k.ú. Kopanice v obci Hodruša-Hámre pre pána Jozefa Víglašského – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.40-27MZ-2017)

 50. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – pozemku na Tekovskej ulici pri rieke Žitava v Zlatých Moravciach pre manželov Jána Adamca a Margitu Adamcovú – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.41-27MZ-2017)

 51. Návrh na schválenie prenájmu pozemku na Radlinského ulici pre Ing. Mariána Bernáta, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.42-27MZ-2017)

 52. Návrh na schválenie prenájmu pozemku- záhradky nachádzajúcej sa na Nitrianskej ulici v Zlatých Moravciach pre Milana Maňúra, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.43-27MZ-2017)

 53. Návrh na schválenie prenájmu pozemku- záhradky nachádzajúcej sa  na Ulici 1. mája v Zlatých Moravciach pre Irenu Bužíkovú, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.44-27MZ-2017)

 54. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru v „Nízkej administratívnej budove vo dvore Župného domu“ pre Zlatomoravecký vinohradnícky spolok z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.45-27MZ-2017)

 55. Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2016 (mat. č.46-27MZ-2017)

 56. Rôzne

 57. Diskusia

 58. Interpelácie poslancov

 59. Schválenie uznesenia

 60. Záver

Komentáre

komentárov

čítajte tiež...

Zoznam kandidátov na poslancov do VÚC 2017

  Zoznam kandidátov na post poslanca VUC  obvod Zlaté Moravce Titul Meno Priezvisko    Politická …

Pridaj komentár