Domov / Aktuality / JESENNÉ UPRATOVANIE 2017
www.zlatemoravce.info

JESENNÉ UPRATOVANIE 2017

 

Dňa 09. 10. 2017 začína jesenné upratovanie biologicky rozložiteľného odpadu, t.j. konárov zostromov, buriny a pod. Zber sa netýka veľkorozmerného, komunálneho, nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Jesenné upratovanie potrvá od 09. 10. 2017 do 16. 10. 2017, každý deň v čase od 7:00 do 18:00. Občania mesta Zlaté Moravce môžu biologicky rozložiteľný odpad ukladať na určené stanovištia podľa jednotlivých rajónov.

 

Stanovištia určené na zber biologicky rozložiteľného odpadu (09.10. – 16.10.2017):

 • – ulica Tekovská
 • – SNP (medzi domami)
 • – ulica Prílepská – vedľa cintorína Zlaté Moravce
 • – Bernolákova – pri železničnom priecestí
 • – Žitavské nábrežie – Murgašova
 • – pri pestovateľskej pálenici
 • – pri zimnom štadiónom

mestská časť Chyzerovce:

 • ul. Družstevná – pri moste

mestská časť Prílepy:

 • Parková (v parku pri autobusovej zastávke)
 • Nová (pri Autoskle)
 • Hlavná (medzi domami)

Obyvatelia mesta Zlaté Moravce môžu biologicky rozložiteľný odpad vyložiť aj na priestranstvo pred vlastný dom v dňoch podľa nasledujúceho rozpisu. Biologicky rozložiteľný odpad bude následne pracovníkmi Technických služieb odvážaný na skládku odpadov.
Termíny mobilného zberu podľa ulíc, z ktorých bude zbieraný biologicky rozložiteľný odpad spred domov:

Pondelok (09. 10. 2017)
– Hollého, Čajkovského, Murgašova, Továrenská, Zelená, Hoňovecká, stanica – závody, Rázusova, Potočná, Dobšinského, Odbojárov, Slov. armády, Hečkova, Inovecká, Krátka, Šoltésovej, Tichá, Krížna

Streda (11. 10. 2017)
– Podjavorinská, Tajovského, Tribečská, Slnečná, SNP, Dlhá, Urbanova, Štefánikova, Tolstého, Kollárova, Štúrova, Vajanského, Jesenského, Bernolákova, Robotnícka , Poľná, Spojovacia, Prílepská, Pod Dielami

Štvrtok (12. 10. 2017)
– Tekovská, A. Kmeťa, Námestie A. Hlinku, Janka Kráľa, Sama Chalupku, Priemyselná, Radlinského, Staničná, Do remanancií, Hájová, Dolné vinice, Do Kratín, Martinský breh, Viničná, Šafranecká, Parková, Obecná, Hlavná, Nová, Hviezdoslavova, Tehelná, Lúčna

Piatok (13. 10. 2017)
– Sládkovičova, Chyzerovecká, Palárikova, Pribinova, Železničiarska, Záhradnícka, Moyzesova, Svätoplukova, Smetanova, Hronského, Kukučínova, T. Vansovej, Pružinského, Bottova, Baničova, Hurbanova, Janka Matušku, Kuzmányho, Gorazdova, Slavianska, Kraskova, Hodžova, B. S. Timravy

Občania s trvalým pobytom v Zlatých Moravciach, ktorí sa preukážu občianskym preukazom, môžu vyviesť stavebný a komunálny odpad v čase jesenného upratovania (t.j. 09.10. – 16.10.2017) vlastnými dopravnými prostriedkami na skládku odpadov v Zlatých Moravciach. Za odpad do váhy 150 kg neplatia poplatky spojené s uložením odpadu na skládke odpadov.
Na priebeh upratovania budú na jednotlivých stanovištiach dohliadať zamestnanci Technických služieb mesta Zlaté Moravce.
Žiadame občanov, aby k jesennému upratovaniu pristupovali zodpovedne, aby striktne dodržiavali termíny jesennému upratovania v jednotlivých lokalitách a po jeho skončení už odpad na týchto miestach neukladali. Ukladanie odpadu po skončení jesennému upratovania je považované za tvorbu divokej skládky.
Upozornenie: Dodržiavanie termínov a pravidiel pri nakladaní s odpadmi v čase jesennému upratovania bude pravidelne monitorovať Mestská polícia v Zlatých Moravciach a v prípade ich nerešpektovania bude vyvodzovať dôsledky formou blokových pokút vo výške od 165 € (podľa §80 ods. 1 písm. b Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch: „Priestupku sa dopustí ten, kto uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou“).

čítajte tiež...

Žiaci zo SOŠ obchodu a služieb v Zlatých Moravciach opäť úspešní

V dňoch 22. – 23. 11. 2018 sa v Bratislave konal 20. ročník Medzinárodného  veľtrhu cvičných firiem …