Domov / Aktuality / Voľby do VÚC 2017 – potrebné informácie

Voľby do VÚC 2017 – potrebné informácie

 

V župných voľbách možno voliť len v mieste trvalého pobytu. Kandidáti sa krúžkujú na dvoch hlasovacích lístkoch. Následne ich treba vložiť do obálky a tú do volebnej schránky.

Zástupcov do orgánov samosprávnych krajov majú právo voliť občania Slovenskej republiky i cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia župy, alebo majú trvalý pobyt v príslušnom vojenskom obvode a najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 18 rokov.

Volebné miestnosti sa otvoria o 7:00 h ráno a budú otvorené do 22:00 h. Lokálne môžu otvoriť volebnú miestnosť aj skôr, čo je možné overiť si na miestnom úrade.

Prekážkou práva voliť je:

  • – zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
  • – výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

 

Len v mieste trvalého pobytu

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Po príchode do volebnej miestnosti je potrebné preukázať sa okrskovej volebnej komisii dokladom totožnosti.

Ďalej treba vlastnoručným podpisom potvrdiť prevzatie hlasovacích lístkov a obálky v zozname voličov. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.

Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia podľa platných predpisov hlasovanie neumožní.

Dva hlasovacie lístky do jednej obálky

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Zoznam kandidátov na poslancov do VÚC 2017

čítajte tiež...

Deň otvorených dverí v SOŠ obchodu a služieb – 2018

Deň otvorených dverí v SOŠ obchodu a služieb - 2018