Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality / Pozvánka na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
ilustračné foto

Pozvánka na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 

Pozvánka na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 09. novembra 2017 o 16:00 hod. v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach.

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci

 2. Určenie zapisovateľky

 3. Určenie overovateľov zápisnice

 4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí

 5. Schválenie návrhovej komisie

 6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva

 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ

 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-31MZ-2017)

 9. Odpovede na interpelácie poslancov

 10. Vystúpenia občanov

 11. Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 2017 na dofinancovanie mzdových nákladov a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 32/2017 (mat. č.2-31MZ-2017)

 12. Návrh na zmenu rozpočtu Technické služby mesta Zlaté Moravce príspevková organizácia na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 4/2017 (mat. č.3-31MZ-2017)

 13. Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 2017 na dofinancovanie prevádzkových nákladov a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 33/2017 (mat. č.4-31MZ-2017)

 14. Návrh na zmenu rozpočtu Technické služby mesta Zlaté Moravce príspevková organizácia na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 5/2017 (mat. č.5-31MZ-2017)

 15. Návrh na schválenie zriadenia vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce a Západoslovenskou distribučnou, a.s. pre stavbu „Úprava križovatky ciest II/511, III/1626 a MK ul. 1.mája – Zlaté Moravce“ objekt: SO-05 Prekládka elektrických rozvodov NN (mat. č.6-31MZ-2017)

 16. Návrh na vyhlásenie stavby súpisné číslo 316 postavenej na parcele C-KN č. 1688 budovy kina Tekov a pozemku parcely C-KN číslo 1688 v k. ú. Zlaté Moravce za prebytočné nehnuteľnosti a schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v  zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.7-31MZ-2017)

 17. Návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časť pozemku na Hájovej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Kordošových – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.8-31MZ-2017)

 18. Návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časť pozemku na Hájovej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Višňákových – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.9-31MZ-2017)

 19. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a pozemku v k. ú. Zlaté Moravce pre spoločnosť ESAM s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.10-31MZ-2017)

 20. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru v k. ú. Prílepy pre spoločnosť SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.11-31MZ-2017)

 21. Návrh na schválenie prenájmu pozemku pre vlastníkov bytov v bytovom dome č. 58-60 na ulici 1.mája v Zlatých Moravciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.12-31MZ-2017)

 22. Informácia o organizačnej zmene na MsÚ účinnej od 01.10.2017 a o prijatí Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Zlatých Moravciach (mat. č.13-31MZ-2017)

 1. Rôzne

 2. Diskusia

 3. Interpelácie poslancov

 4. Schválenie uznesenia

 5. Záver

[wysija_form id=“3″]

čítajte tiež...

100 ROKOV VČELÁRSTVA NA ZLATOMORAVECKU

Medomet, úle, plásty, včelárske náradie a nástroje, odborná literatúra a časopisy, kronika, medaily ainé trojrozmerné …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.