Domov / Aktuality / Pozvánka na 33. zasadnutie MsZ v Zlatých Moravciach

Pozvánka na 33. zasadnutie MsZ v Zlatých Moravciach

 

Pozvánka na 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 11. januára 2018 o 16:00 hod.
(štvrtok) v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Program:

 • 1. Otvorenie a procedurálne veci
 • 2. Určenie zapisovateťky
 • 3. Určenie overovateľov zápisnice
 • 4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 • 5. Schválenie návrhovej komisie
 • 6. Schválenie progrnmu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 • 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 • 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-33MZ-2018)
 • 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 • 10. Vystúpenia občanov
 • 11. Návrh na prerokovanie petície : Zmena miesta realizácie projektu „Terénna sociálna práca v obciach 1″ a plánovaného projektu „Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.2-33MZ-2018)
 • 12. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti „Bytový dom 32 b. j. Zlaté Moravce. (mat. č.J- 33MZ-20l8)
 • 13. Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu z Úradu vlády Slovenskej republiky v Programe Podpora rozvoja športu na rok 2018 na projekt „Podpora športu v meste Zlaté Moravce“ v rámci podprogramov: 1. Výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom, 2. Výstavba detských ihrísk, 3. Nákup športovej výbavy (mat. č.4-33MZ-2018)
 • 14. Návrh na schválenie zriadenia vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce a Západoslovenskou Distribučnou, a.s. pre stavbu „Il3 V-Mlynský potok. Zlaté Moravce, II.etapa“ stavebný objekt: S0-06 elektrické rozvody N (mal. č.5-JJMZ-2018)
 • 15. Návrh na opravu uznesenia č. 681/2017 z 28. zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach konaného dňa 22.06.2017, ktorým sa schválil spôsob prevodu mestského bytu č. 30 na Tekovskej ulici č. 53, podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu  a spoluvlastnícky podiel na pozemku manželom Fejfärovým osobitného zreteľa (mat.č.6-33MZ-2018)
 • 16. Návrh na schválenie prevodu mestského bytu č. 30 na Tekovskej ulici č. 53. podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku manželom Fejfárovým z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 7-33MZ- 20l8)
 • 17. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časti pozemku na Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Miloša Budaja a Andreu Budajovú – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.8- 33MZ-20 l 8)
 • 18. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časti pozemku na Továrenskej ulici v Zlatých Moravciach pre Martu Košúthovú – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat.č.9-33MZ-2018)
 • 19. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časti pozemku na Ulici l .rnája v Zlatých Moravciach pre vlastníkov bytov na Ulici I. mája č. 1O,12, 14 v Zlatých Moravciach – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.l0-33MZ-2018)
 • 20. Návrh na schválenie pren jmu nebytových priestorov v budove SOV v Zlatých Moravciach pre TERRA BONA, o.z. z dôvodu hodného osobitného 1/.rcteľa (mat. č.ll-33MZ-2018)
 • 21. Návrh na schválenie prenájmu pozemku pre vlastníkov bytov v bytovom dome č. 58 – 60 na ulici l .mája v Zlatých Moravciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.l2-33MZ-2018)
 • 22. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – častí pozemkov na Dobšinského a Potočnej ulici v Zlatých Moravciach pre rodinu Frajkovú – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.l3-33MZ-2018)
 • 23. Rôzne
 • 24. Diskusia
 • 25. Interpelácie poslancov
 • 26. Schválenie uznesenia
 • 27. Záver

 

Sleduj náš oficiálny INFO youtube channel ↓↓↓

čítajte tiež...

Žiaci zo SOŠ obchodu a služieb v Zlatých Moravciach opäť úspešní

V dňoch 22. – 23. 11. 2018 sa v Bratislave konal 20. ročník Medzinárodného  veľtrhu cvičných firiem …