Domov / Aktuality / Termín podania priznania k dani z nehnuteľností

Termín podania priznania k dani z nehnuteľností

 

Mesiac január je každý rok spätý aj s termínom podávania daňových priznaní k miestnym daniam. Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2018 je rozhodujúci stav k 1. januáru 2018.

V praxi to znamená, že ak fyzická alebo právnická osoba nadobudla nehnuteľnosť, resp. došlo k zmene stavu vlastníctva počas roka 2017 (kúpa, predaj, darovanie, stavebné povolenie, prístavba, nadstavba, kolaudačné rozhodnutie, zmena účelu užívania stavby a pod…), je potrebné uvedené skutočnosti uviesť, a to podaním priznania k dani z nehnuteľností, resp. čiastkového priznania k dani z nehnuteľností v termíne do 31. 01. 2018.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydraženímalebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Daň za stavebné pozemky

Daňovníci, ktorým bolo vydané stavebné povolenie na stavbu, sú povinní túto skutočnosť uviesť v daňovom priznaní. Pri zdanení stavebného pozemku je rozhodujúce právoplatné stavebné povolenie. Podľa § 6 ods. 4 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sa za stavebný pozemok považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.

Ani rozčlenenie pôvodnej parcely uvedenej v stavebnom povolení geometrickým plánom na iné druhy pozemkov o menšej výmere po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia nemá vplyv na celkovú výmeru stavebného pozemku..

Ak stavebný úrad vydá stavebné povolenie na prístavby, nadstavby, stavebné úpravy už existujúcej stavby, na účely zákona o miestnych daniach nejde o stavebný pozemok.

Za nepredloženie daňového priznania sa ukladá pokuta, ide o správny delikt, ktorého sa podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov dopustí ten, kto nepodá daňové priznanie v ustanovenej lehote na podanie daňového priznania. Obec ako správca dane, uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane alebo poplatku, nie menej ako 5 eur. Samotné uloženie pokuty neznamená, že zanikajú povinnosti, za porušenie ktorých bola pokuta uložená.

Tlačivá priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje spolu s úplným znením VZN č. 1/2015 o dani z nehnuteľností sú dostupné na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach a na webovom sídle mesta

Zníženie poplatku za komunálne odpady občanom nad 62 rokov bez žiadosti

Mesto Zlaté Moravce poskytne v roku 2018 zníženie poplatku za komunálne odpady poplatníkom, ktorí k 1.1.2018 dovŕšia 62 rokov vo výške 25 % z ročnej sadzby poplatku. Zníženie poplatku bude aj v roku 2018 poskytnuté bez žiadosti poplatníka na základe podkladov z evidencie obyvateľstva v súlade s § 5 VZN č. 2/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Sleduj náš oficiálny INFO youtube channel ↓↓↓

čítajte tiež...

Žiaci zo SOŠ obchodu a služieb v Zlatých Moravciach opäť úspešní

V dňoch 22. – 23. 11. 2018 sa v Bratislave konal 20. ročník Medzinárodného  veľtrhu cvičných firiem …