AktualityChyzerovceSamospráva

Pozvánka na 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

poradna

Pozvánka na 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2018 o 16:00 hod. (streda) v mestskej časti Chyzerovce v kultúrnom dome.

Program:

1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
3. Schválenie návrhovej komisie

4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
6. Určenie overovateľov zápisnice
7. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
8. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
9. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.l-36MZ-2018)
10. Odpovede na interpelácie poslancov
11. Vystúpenie obyvateľov mesta

12. Návrh na určenie volebných obvodov v meste Zlaté Moravce na voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 a určenie počtu poslancov v jednotlivých obvodoch (mat. č.2- 36MZ-2018)

13. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. … 12018, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadene Mesta Zlaté Moravce č. 1/2007 opostupe pri poskytovaní finančných príspevkov mestom Zlaté Moravce na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (mat. č.3- 36MZ-2018)
14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. „./2018 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (mat. č.4-36MZ-2018)

15. Návrh novelizácie VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce dodatkom č. 2 (mat. č.5-36MZ-2018)

16. Návrh novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce dodatkom č. 1 (mat. č.6-36MZ- 2018)

17. Návrh novelizácie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce č. SM – 001/2017 dodatkom č. 3 (mat. č.7-36MZ-2018)

18. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 11/2018 (mat. č.8-36MZ-2018)

19. Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 12/2018 (mat. č.9-36MZ-2018)

20.Návrh na prevzatie preklenovacieho úveru na predfinancovanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ fondov na základe schválených investičných aktivít mesta a schválených projektov a návrh na prevzatie investičného úveru na spolufinancovanie oprávnených výdavkov a dofinancovanie neoprávnených výdavkov investičných akcií schválených projektov z EÚ fondov a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 14/2018 (mat. č.10-36MZ-2018)

21. Návrh na zmenu použitia účelu úverových zdrojov a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov apodprogramov rozpočtovým opatrením č. 13/2018 (mat. č.11-36MZ-2018)

22. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2018 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 712018 na základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č.12-36MZ-2018)

23.Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade so 40. výzvou na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) (mat. č.13-36MZ-2018)

24. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 15/2018 (mat. č.14-36MZ-2018)

25.Návrh na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 pre oblasť rozvoja kultúry, osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnosti a oblasť rozvoja telovýchovy a mládežníckeho športu na rok 2018 (mat. č.15-36MZ-2018)

26.Návrh na zrušenie Uznesenia č. 880/2018 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 26.04.2018 (mat. č.16-36MZ-2018)
27. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce mestský podnik na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 1/2018 (mat. č.17-36MZ-2018)
28. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce príspevková organizácia na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 1/2018 (mat. č. l 8-36MZ-2018)

29. Návrh Rokovacieho poriadku komisii pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach (mat. č.19-36MZ-2018)

30. Návrh Štatútu Mesta Zlaté Moravce (mat. č.20-36MZ-2018)

31. Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva a členov komisii pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach (mat. č.21-36MZ-2018)

32. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Nitra (mat. č.22-36MZ-2018)
33. Návrh na schválenie prevodu pozemku parcely C-KN č. 1912/2 o výmere 17 m2 pre Slovenskú poštu, a.s„ z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.23 36MZ-2018)
34. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – pozemku pod trafostanicu na Ulici 1. mája v Zlatých Moravciach pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.24- 36MZ-2018)
35. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časti pozemku na Hoňoveckej ulici pre spoločnosť PARILLA SOUND, s.r.o. – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.25-36MZ-2018)

36. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre Ing. Pavla Kuču v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.26-36MZ-2018)

37. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského bytu č. 34 (CH5) na Tekovskej ulici č. 53, podielu na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku pánovi Rudolfovi Zaťkovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.27-36MZ-2018)

38. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – pozemku na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach pre Pavla Pečadného – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.28-36MZ-2018)

39. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov, v k. ú. Prílepy vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, pre spoločnosť PKP – SK, s.r.o„ IČO: 36 557 676, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.29-36MZ-2018)

40. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou Vox Lauri, s.r.o. zámennou zmluvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat.č.30-36MZ-2018)

41. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – pozemku na Parkovej ulici v Zlatých Moravciach – Prílepoch pre manželov Ďurechových a manželov Malých – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.31- 36MZ-20l8)
42. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – pozemku na Rázusovej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Hricových – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.32-36MZ-2018)

43. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru pre Emíliu Halvelandovú HSH z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.33-36MZ-2018)

44. Návrh na schválenie prenájmu pozemku pre p. Baliho Blakčoriho z dôvodu hodného
osobitného zreteľa (mat. č.34-36MZ-2018)

45. Rôzne

46. Diskusia

47. Interpelácie poslancov

48. Schválenie uznesenia

49. Záver


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button