Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality / Pozvánka na 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
ILUSTRAČNÉ FOTO

Pozvánka na 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

Pozvánka na 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2018 o 16:00 hod. (streda) v mestskej časti Chyzerovce v kultúrnom dome.

Program:

1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
3. Schválenie návrhovej komisie

4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
6. Určenie overovateľov zápisnice
7. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
8. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
9. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.l-36MZ-2018)
10. Odpovede na interpelácie poslancov
11. Vystúpenie obyvateľov mesta

12. Návrh na určenie volebných obvodov v meste Zlaté Moravce na voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 a určenie počtu poslancov v jednotlivých obvodoch (mat. č.2- 36MZ-2018)

13. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. … 12018, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadene Mesta Zlaté Moravce č. 1/2007 opostupe pri poskytovaní finančných príspevkov mestom Zlaté Moravce na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (mat. č.3- 36MZ-2018)
14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. „./2018 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (mat. č.4-36MZ-2018)

15. Návrh novelizácie VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce dodatkom č. 2 (mat. č.5-36MZ-2018)

16. Návrh novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce dodatkom č. 1 (mat. č.6-36MZ- 2018)

17. Návrh novelizácie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce č. SM – 001/2017 dodatkom č. 3 (mat. č.7-36MZ-2018)

18. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 11/2018 (mat. č.8-36MZ-2018)

19. Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 12/2018 (mat. č.9-36MZ-2018)

20.Návrh na prevzatie preklenovacieho úveru na predfinancovanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ fondov na základe schválených investičných aktivít mesta a schválených projektov a návrh na prevzatie investičného úveru na spolufinancovanie oprávnených výdavkov a dofinancovanie neoprávnených výdavkov investičných akcií schválených projektov z EÚ fondov a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 14/2018 (mat. č.10-36MZ-2018)

21. Návrh na zmenu použitia účelu úverových zdrojov a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov apodprogramov rozpočtovým opatrením č. 13/2018 (mat. č.11-36MZ-2018)

22. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2018 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 712018 na základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č.12-36MZ-2018)

23.Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade so 40. výzvou na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) (mat. č.13-36MZ-2018)

24. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 15/2018 (mat. č.14-36MZ-2018)

25.Návrh na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 pre oblasť rozvoja kultúry, osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnosti a oblasť rozvoja telovýchovy a mládežníckeho športu na rok 2018 (mat. č.15-36MZ-2018)

26.Návrh na zrušenie Uznesenia č. 880/2018 z 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 26.04.2018 (mat. č.16-36MZ-2018)
27. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce mestský podnik na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 1/2018 (mat. č.17-36MZ-2018)
28. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce príspevková organizácia na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 1/2018 (mat. č. l 8-36MZ-2018)

29. Návrh Rokovacieho poriadku komisii pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach (mat. č.19-36MZ-2018)

30. Návrh Štatútu Mesta Zlaté Moravce (mat. č.20-36MZ-2018)

31. Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva a členov komisii pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach (mat. č.21-36MZ-2018)

32. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Nitra (mat. č.22-36MZ-2018)
33. Návrh na schválenie prevodu pozemku parcely C-KN č. 1912/2 o výmere 17 m2 pre Slovenskú poštu, a.s„ z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.23 36MZ-2018)
34. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – pozemku pod trafostanicu na Ulici 1. mája v Zlatých Moravciach pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.24- 36MZ-2018)
35. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časti pozemku na Hoňoveckej ulici pre spoločnosť PARILLA SOUND, s.r.o. – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.25-36MZ-2018)

36. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre Ing. Pavla Kuču v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.26-36MZ-2018)

37. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského bytu č. 34 (CH5) na Tekovskej ulici č. 53, podielu na spoločných častiach aspoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku pánovi Rudolfovi Zaťkovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.27-36MZ-2018)

38. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – pozemku na Sládkovičovej ulici v Zlatých Moravciach pre Pavla Pečadného – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.28-36MZ-2018)

39. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov, v k. ú. Prílepy vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, pre spoločnosť PKP – SK, s.r.o„ IČO: 36 557 676, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.29-36MZ-2018)

40. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou Vox Lauri, s.r.o. zámennou zmluvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat.č.30-36MZ-2018)

41. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – pozemku na Parkovej ulici v Zlatých Moravciach – Prílepoch pre manželov Ďurechových a manželov Malých – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.31- 36MZ-20l8)
42. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – pozemku na Rázusovej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Hricových – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.32-36MZ-2018)

43. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru pre Emíliu Halvelandovú HSH z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.33-36MZ-2018)

44. Návrh na schválenie prenájmu pozemku pre p. Baliho Blakčoriho z dôvodu hodného
osobitného zreteľa (mat. č.34-36MZ-2018)

45. Rôzne

46. Diskusia

47. Interpelácie poslancov

48. Schválenie uznesenia

49. Záver

Neprehliadnite

Nemocnica Zlaté Moravce otvorila zrevitalizované oddelenie vnútorného lekárstva

Nemocnica Zlaté Moravce, člen skupiny AGEL, odovzdala do prevádzky zrevitalizované priestory oddelenia vnútorného lekárstva, ktoré …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.