Neprehliadnite aktuálne články
Image by Franz Roos from Pixabay

PLÁN zimnej údržby mesta ZLATÉ MORAVCE

Technické služby mesta Zlaté Moravce majú vo svojej povinnosti zabezpečovať zimnú údržbu komunikácií, preto je potrebné na túto činnosť sa dôsledne pripraviť, aby zimná údržba bola vykonávaná plynulo a i prípadná kalamita bola zvládnutá bez väčších problémov.

Termín vykonávania zimnej údržby sa určuje spravidla dňom 15.novembra príslušného roka a koniec zimnej údržby sa určuje spravidla dňom 31.marca nasledujúceho kalendárneho roka
K splneniu týchto úloh máme nasledovné materiálno-technické vybavenie:
I. TECHNIKA
a. sypač s radlicou na podvozku Š706
b. sypač M-25 MULTICAR
c. Bobcat ZMZ 102
d. traktor Z 7711 s radlicou
e. ručný traktorový odhŕňač/fréza/
f. zmluvný partner Agro Hosťovce
Technické služby zabezpečujú zimnú údržbu:
• ciest a ulíc
• chodníkov a verejných priestranstiev na území mesta podľa dôležitosti nasledovne:
CESTY A ULICE
1. sled dôležitosti: Zelená, 1. mája, J. Kráľa, S. Chalúpku, Duklianska, Mojmírova, Kalinčiakova, Staničná, Priemyselná, Pribinova, Dlhá, Podjavorinskej, Nitrianska, Dobšinského, Rázusova, Čajkovského, Tekovská, časť mesta Prílepy: Nová, Obecná.
2. sled dôležitosti: ul. Mládeže, Školská, Brezová, Rovňanova, Obrancov mieru, Šoltésová, SA, Murgašova,Slovenskej armády, Žitavské nábrežie, Nám. A. Hlinku, Moyzesova, Smetanová, J. C. Hronského, Kukučínova, Vansovej, Slavianska, Hurbanova, Kraskova, Palárikova, Pod dielami, B. S. Timravy, Slnečná, Tribečská, Spojovacia, M. Urbana, Štefánikova, Tolstého, Kollárova, Vajanského, Jesenského, Robotnícka, Hollého, Odbojárov, K. Kuzmányho, Janka Matušku.
3. sled dôležitosti: V treťom slede dôležitosti sú všetky uličky, prechody, ktoré neboli vymenované v 1. a 2. slede dôležitosti.
CHODNÍKY
Zimná údržba chodníkov a verejných priestranstiev sa bude vykonávať podľa sledu dôležitosti nasledovne:
1. sled dôležitosti: Hviezdoslavova do križovatky pred Tekov na SAD, Žitavské nábrežie po Materskú školu,Župná , Bernolákova , námestie A.Hlinku , Hviezdoslavova od Žitavy ku križovatke smerom na Továrenskú, Továrenská ul. od štadióna po bývalé ZDA, od zimného štadióna po bývalý Calex, Hviezdoslavova od križovatky po Staničnú obidve strany, spojovacia od SOV-ky na Mojmírovu, 1. mája obidve strany od stanice po SAD, Staničná, Kalinčiakova obidve strany, od predajne Hračky po ČSOB. 2. sled dôležitosti: Rovňanova pred a za DOS-om,Slovenskej armády Obrancov mieru, Hviezdoslavova od CTY za vilu Calexu k Centrum Žitava, Nitrianska, Brezová, Mojmírova, Duklianska obidve strany, za Zelovocom, 1. mája od Žitavy po Mestský úrad, Sládkovičova veľa Parku J. Kráľa, ul. J. Kráľa.
3. sled dôležitosti: Všetky ostatné chodníky a verejné priestranstvá. Zimnú údržbu chodníkov podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. /2018 o zimnej údržbe miestnych komunikácií a chodníkov vykonávajú vlastníci a správcovia chodníkov, prípadne nimi zmluvne poverené fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitých predpisov a právnické osoby v zmysle zákona
ČISTENIE CHODNÍKOV
1. Čistením chodníkov počas zimnej údržby sa rozumie odstraňovanie snehu a poľadovice. Čistenie sa musí vykonávať po celej šírke – najmenej však do šírky 1 m, sneh sa zhŕňa k okraju chodníka.
2. Chodníky musia byť vyčistené a udržiavané v stave schodnosti
3. Mestský úrad určí, v ktorej časti mesta je potrebné chodníky čistiť viackrát denne.
4. Schody (po celej šírke chodníka), kde nie je chodník, tak pás zeme široký najmenej 1,0m, hraničiaci s nehnuteľnosťou a potrebný ku chôdzi, bol riadne a včas, v rozsahu potrebnom pre bežnú chôdzu čistený a v zimnom období bol z neho odstránený sneh pri poľadovici bol posypaný posypovým materiálom.
5. V zimnom období musí byť poľadovica odstránená neodkladne, aby sa predišlo prípadným úrazom.
6. Zhrnutý sneh sa ukladá na okraji vozovky na hromady. Hromady snehu nie je možné tvoriť na miestach, ktoré musia zostať voľné. Sú to najmä vstupy do jazdnej dráhy v mieste prechodu, zastávky dopravných prostriedkov, vjazdy do domov, úseky potrebné pre skladovanie tovaru, uhlia a pod. a pre prekládku smetných nádob na domové odpadky. Vpusty kanalizácie a šachty musia byť vždy voľné.
7. Vlastník (správca) chodníka je povinný zverejniť na viditeľnom mieste informačnú tabuľu v prípade že konkrétny chodník NIE JE DOČASNE UDRŽIAVANÝ.
ČISTENIE A ZIMNÁ ÚDRŽBA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
1. Čistenie a zimná údržba verejných priestranstiev sa zabezpečuje podľa pracovných plánov štábu zimnej údržby, ktoré sú schvaľované príslušným Mestským úradom. Po ukončení zimnej údržby všetky organizácie, ktoré vykonali zimnú údržbu odstránia skládky posypového materiálu z verejných priestranstiev v stanovenom termíne, ktorý určí štáb zimnej údržby mesta.
2.Je povolené používať posypový materiál, ktorý nie je zdraviu škodlivý/kamenná drť, piesok, NaCl,piliny/.
3.Mimo určených úsekov napr. ochranné pásma vodných zdrojov je možné použiť chemický posyplen so súhlasom príslušných orgánov.
4.Vlastník, prípadne správca chodníka stanoví, ktoré chodníky pri napadnutí kalamitného snehu,prípadne vzniku poľadovice môžu byť dočasne uzavreté. Uzavretie chodníka musí byť vyznačenéna začiatku a na konci tabuľkami.
5.Pri väčších snehových kalamitách, keď Technické služby mesta nestačia vlastnými silamia prostriedkami zabezpečiť bezpečnú schodnosť a zjazdnosť verejných priestranstiev, organizujeMestský úrad pomoc pre ich zvládnutie. V prípade kalamity môže Mestský úrad vyhlásiť preobyvateľov mesta Zlaté Moravce pracovnú pohotovosť.Podľa vzniknutých momentálnych situácií, bude štáb zimnej údržby operatívne riešiťa zabezpečovať zvládnutie vzniknutých problémov vzájomným informovaním a zaisťovanímkoordinácie prác na zvládnutí zimnej údržby.

Vypracoval : Valentovič Juraj /vedúci strediska ZÚ/
Schválil : Korista Ján /riaditeľ /
Zlaté Moravce, 18. 11. 2020.

Buďte prvý, kto zahlasuje

Neprehliadnite

Lekár z Nemocnice AGEL Bánovce opisuje, ako prekonal koronavírus

„Strata chuti prišla z minúty na minútu, akoby mi niekto prerezal chuťovú dráhu“ Je mladý, …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.