AktualityŠkoly

Zápis detí do materských škôl

obed
poradna

Mesto Zlaté Moravce oznamuje, že zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce sa pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch 3. – 7. mája 2021.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku. Výnimočne môžu byť prijaté aj deti od dovŕšenia dvoch rokov veku ak to kapacitné, personálne a iné podmienky materskej školy umožňujú. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie povinného predprimárneho vzdelávania povinné.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podá riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj potvrdenie o povinnom očkovaní.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca okrem žiadosti o prijatie dieťaťa s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj potvrdenie o povinnom očkovania aj vyjadrenie príslušného Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Povinné predprimárne vzdelávanie:

Predprimárne vzdelávanie je od 1. septembra 2021 povinné (§ 28a ods. 1 zákona č. 245/208)  pre všetky deti, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31. augusta 2021. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v tomto veku navštevuje materskú školu už nepodáva žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, ale dieťa kontinuálne pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

 Zákonný zástupca dieťaťa podá žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy prioritne podľa určenej spádovej oblasti v mieste trvalého bydliska dieťaťa , ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

Povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť formou pravidelného dochádzania do spádovej materskej školy v pracovných dňoch v rozsahu najmenej 4 hodiny denne.

 V prípade, že dieťa má od septembra 2021 plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, rodič sa s dieťaťom zúčastní zápisu v základnej škole. Ak však na základe odporúčania materskej školy, zariadenia výchovného poradenstva a prevencie alebo všeobecného lekára pre deti a dorast bude dieťa pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, zákonný zástupca predloží riaditeľovi základnej školy rozhodnutie riaditeľa materskej školy o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Ak takéto dieťa v školskom roku 2020/21 nenavštevuje materskú školu, zákonný zástupca požiada o prijatie dieťaťa do materskej školy.

Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa do materskej školy na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie povinného predprimárneho vzdelávania sa s účinnosťou od 1. septembra 2021 považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.

Spôsob podávania žiadostí:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca môže materskej škole doručiť:

  • poštou: v termíne trvania zápisu na doručovaciu adresu materskej školy
  •  umiestnením žiadosti do poštovej schránky materskej školy
  • prostredníctvom mailu podľa vybranej materskej školy

Materská škola Kalinčiakova 12: mskalinciakova@gmail.com
Materská škola Materská škola Parková 2, Prílepy: msprilepy@gmail.com
Materská škola, Slnečná 2: msslnecna@gmail.com,
Materská škola, Štúrova 15: mssturova@gmail.com
Materská škola, Žitavské nábrežie: mszitavske@gmail.com

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button