Aktuality
Populárny článok

Dane a poplatky v roku 2023 po novom

poradna

Na druhom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach bolo poslancami MsZ schválené zvýšenie miestnych daní a poplatkov. V roku 2023 sa obyvateľov dotkne najmä vyššia daň z nehnuteľností, daň za psa a zvýšený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V čase rekordnej inflácie a obrovského nárastu cien energií smerujú slovenské samosprávy do náročného obdobia. V roku 2022 mali mestá a obce mimoriadne výdavky, ktoré vyplynuli zo zákonov prijatých už počas roka a neboli dostatočne kryté zo štátneho rozpočtu. Samosprávy boli nútené dofinancovať tieto výdavky z vlastných rozpočtov. K týmto výdavkom sa v roku 2023 pridajú ďalšie.

Sociálne opatrenia vlády, rodinný balíček a schválený daňový bonus výrazne znížili príjmy z podielových daní, ktoré budú samosprávam chýbať pri poskytovaní najdôležitejších základných služieb občanom. To znamená, že hoci štát na jednej strane pomáha rodinám na úkor financovania samospráv, na druhej strane tieto peniaze v podobe zvýšených daní a poplatkov vyberú samosprávy od občanov späť.

Pred rovnaký problém bolo postavené aj mesto Zlaté Moravce. Aby mesto v nadväznosti na ekonomicko-energetickú krízu a prijatú legislatívu aspoň čiastočne vykrylo výpadok príjmu, bolo nútené na konci roka prijať nepopulárne opatrenia v podobe zvýšených miestnych daní a poplatkov na rok 2023. 

Daň z nehnuteľností

Pri poslednej úprave sadzieb dane z nehnuteľností v roku 2019 bolo schválené postupné zosúladenie sadzieb dane tak, aby sadzby dane zo stavieb nepresiahli 10-násobok najnižšej sadzby dane určenej vo VZN. Rozdiel sadzieb v roku 2022 bol 11,46-násobok. Túto úpravu sme boli povinní premietnuť do VZN najneskôr v roku 2023 a mesto túto zákonnú povinnosť splnilo. Napriek priemernému 40 % zvýšeniu sadzieb dane  na rok 2023 patrí mesto Zlaté Moravce stále medzi okresné mestá s najnižšími sadzbami dane z nehnuteľností. 

Ročná sadzba dane za rodinný dom a byt sa zvýšila z pôvodných 0,205 €/m2 na 0,30 €/m2. Pri priemernej výmere rodinného domu 130 m2 daň stúpne o 12,35 €. V prípade bytu s priemernou výmerou 70 m2 bude daň vyššia o 6,65 €. Sadzba dane za garáž sa zvýšila z 0,841 €/m2  na 1,00 €/m2, to znamená, že za garáž o výmere 20 m2 zaplatíme viac o 3,18 €.

Daň za psa

Zvýšenie vo výške 30 % sa dotkne aj dane za psa. V rodinnom dome stúpne daň za psa zo 6,00 € na 8,00 €/rok, v bytovom dome je daň zvýšená z 35,00 € na 45,00 €/rok. Daň za psa neplatí osamelo žijúca osoba staršia ako 70 rokov, osamelo žijúca osoba s preukazom ŤZP, ŤZP-S a nevidomá osoba. Po dobu 12 mesiacov je oslobodený od dane pes, ktorého si osvojila fyzická osoba z útulku.

Poplatok za komunálny odpad

Zdražovaniu sa v roku 2023 nevyhne ani poplatok za zmesový komunálny odpad. Poplatok sa zvýšil naposledy v roku 2019 napriek tomu, že medziročne sa zvyšoval objem poskytovaných služieb a z legislatívy vyplynuli aj nové povinnosti, napríklad v podobe povinného triedenia kuchynských bioodpadov z domácností a iné. 

Nakoľko náklady na zber, prepravu, uloženie a zneškodňovanie komunálneho odpadu sú vyššie, ako je príjem z vybratého poplatku, na základe prepočtu skutočných nákladov Technických služieb mesta bol na rokovanie MsZ predložený návrh na určenie paušálneho poplatku vo výške 35,00 € na obyvateľa na rok.

Z dôvodu zmierniť negatívne dopady zvýšenia poplatku na domácnosti predložil poslanec Ivan Madola pozmeňujúci návrh na zníženie navrhovaného poplatku na 30,00 € na obyvateľa na rok. V tejto výške bol poplatok na rok 2023 schválený. 

Obyvateľom starším ako 62 rokov bude poskytnuté zníženie o 8,00 €, to znamená, že zaplatia poplatok vo výške  22,00 € za osobu a rok (predtým zníženie 5,00 € na 17,00 €). O uvedenú úľavu netreba žiadať, mesto vypočíta znížený poplatok na základe podkladov z evidencie obyvateľstva.

K zvýšeniu poplatku dochádza z dôvodu enormného zvýšenia nákladov spojených s odpadovým hospodárstvom spôsobených nielen nárastom inflácie a zvyšovaním cien energií. Technické služby mesta majú neprimerane vysoké dodatočné náklady na likvidáciu obrovského množstva nevytriedeného odpadu, ktorý  hromadia niektorí obyvatelia pri kontajneroch vedľa bytových domov, alebo na iných miestach v meste, ktoré nie sú na uloženie odpadu určené. Náklady spojené s vypratávaním týchto priestorov aj mimo zberových termínov, následné vytriedenie a likvidácia  sú v konečnom dôsledku prenesené cez zvýšený poplatok na všetkých obyvateľov mesta.   

V praxi to znamená, že pokiaľ sa výdavky spojené s odpadovým hospodárstvom nepodarí ustáliť, a pokiaľ kompenzácie štátu na vykrytie vysokých cien energií nad rámec cenových stropov stanovených vládou nebudú dostatočné, mesto Zlaté Moravce bude nútené na rok 2024 opätovne predložiť návrh na zvýšenie tohto poplatku. 

Úplné znenie schválených VZN o dani z nehnuteľností a ostatných miestnych daniach a o poplatku za komunálny odpad sú uverejnené na webovom sídle mesta www.zlatemoravce.eu

 Ing. Renáta Kordošová,
vedúca oddelenia miestnych daní a vymáhania pohľadávok MsÚ Zlaté Moravce


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button