AktualitySamosprávaTýždeň v samospráve

Týždeň v samospráve

poradna

Začala rekonštrukcia budovy, v ktorej vznikne denný stacionár

Denný stacionár bude vybudovaný na Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach, hneď vedľa polikliniky. Slúžiť bude seniorom a zdravotne postihnutým osobám. Mesto získalo na projekt nenávratný finančný príspevok vo výške 948 207,81 eur z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 998 113,48 eur. Rozdiel doplatí mesto zo svojho vlastného rozpočtu v rámci povinného spolufinancovania. Predmetom tohto projektu sú stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie existujúceho objektu (bývalá budova Miestneho národného výboru)  pre potreby zriadenia denného stacionáru a obstaranie materiálno-technického vybavenia denného stacionára. Cieľom zriadenia denného stacionára je zabezpečovanie služieb, ktoré zodpovedajú potrebám seniorov so zohľadnením ich potrieb, prirodzených vzťahov, ktoré slúžia k zvyšovaniu kvality života seniorov a predchádzajú možnosti vzniku sociálnej izolácie seniorov z dôvodu ich veku a odkázanosti. Zariadenie bude ambulantne zabezpečovať služby pre seniorov a zdravotne postihnuté osoby, vďaka čomu dôjde k zvyšovaniu kvality ich života.

Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti v 12. týždni vybavovalo žiadosti a požiadavky občanov mesta, ktoré  boli pridelené oddeleniu

Oddeleniu boli doručené aj súhlasné stanoviská ku kolaudácií Nájomných bytových domov  na Robotníckej ulici. Súhlasné stanoviská boli doručené od Hasičského a záchranného zboru a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Oddeleniu bolo odovzdané od Okresného úradu v Zlatých Moravciach odboru starostlivosti o životné prostredie  právoplatné kolaudačné rozhodnutie na Rozšírenie verejného vodovodu, ktoré bolo vybudované v rámci stavby „Nájomné  bytové domy Robotnícka ulica“.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka

Dňa 22.3.2023 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka -Testovanie 9. Zo základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce- ZŠ Mojmírova, ZŠ Pribinova a ZŠ Robotnícka sa testovania zúčastnilo 118 deviatakov. Žiaci si overili svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Podľa informácií od pani riaditeliek zo základných škôl testovanie prebehlo v pokojnej atmosfére a bez problémov. Deviataci týmto absolvovali svoju prvú vážnu skúšku preverenia si svojich vedomostí pred blížiacimi sa prijímacími pohovormi na stredné školy. Ako uspeli v Testovaní 9 sa žiaci dozvedia 21.apríla 2023. Deviatakom držíme palce, aby v tejto skúške uspeli čo najlepšie.

Zápis detí  do 1. ročníka základnej školy

Mesto Zlaté Moravce Vám oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2023/2024  sa uskutoční v ZŠ Mojmírova, ZŠ Pribinova a ZŠ Robotnícka  v dňoch:

19.apríla 2023 v čase od 14.00  – do 17.00 h.

20. apríla 2023 v čase od  8.00 –  do 12.00 h.

V týchto termínoch si rodičia môžu prísť zapísať dieťa osobne v jednotlivých základných školách.   Bližšie informácie o zápise sú zverejnené na webových stránkach základných škôl.

ZŠ Mojmírova     https://zsmojzm.edupage.org/a/zapis-do-1-rocnika

ZŠ Pribinova       https://pribinka.edupage.org/news/#

ZŠ Robotnícka    https://zsrobzm.edupage.org/

Informácie o povinnej školskej dochádzke:

  • Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Na plnenie povinnej školskej dochádzky  sú zákonní zástupcovia povinní prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši vek 6 rokov k 31.8.2023 a dosiahne školskú spôsobilosť.
  • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
  • Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Jednotlivé školské obvody so spádovými školami sú určené vo Všeobecne záväznom nariadení (VZN) mesta Zlaté Moravce č.8/2023 ( link na VZN)
  • Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do školy vydá riaditeľ školy do 15. júna 2023.

 

Pracovné stretnutie v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti

Dňa 21. marca 2023 sa uskutočnilo pracovné stretnutie na pôde Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Nitre. Témou stretnutia bolo odkanalizovanie obce Čierne Kľačany  a mestskej časti Prílepy. Stretnutia sa zúčastnil zástupca primátora Mesta Zlaté Moravce Ing. Marek Holub, starostka obce Čierne Kľačany Ing. Alena Górová a Ing. Štefan Štefek investičný riaditeľ, ZsVS a.s. Nitra. ZsVS má projektovú dokumentáciu na prepojenie Čiernych Kľačian a Prílep do existujúcej kanalizácie v Zlatých Moravciach. Pripravujú podklady na stavebné povolenie. Čierne Kľačany majú v časti obce osadené kanalizačné potrubia. A je ich snahou odkanalizovať aj zvyšnú časť obce. Prílepy majú projektovú dokumentáciu a platné stavebné povolenie a čaká sa na výzvu, do ktorej sa môžu zapojiť, a tak financovať samotnú realizáciu. Veríme, že takáto výzva bude a že v nej budeme úspešný.

 

Dane a poplatky

Oddelenie miestnych daní začalo s postupným doručovaním rozhodnutí na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady do vlastných rúk občanom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku da doručovanie.

V týždni od 20. 03. – 24. 03. 2023 boli prostredníctvom doručovateľky mesta doručené rozhodnutia na dane a poplatky obyvateľom s trvalým pobytom na ulici:

  • Staničná
  • M. Benku
  • Školská

Neprevzaté rozhodnutia na daň a poplatok pre uvedené ulice si daňovníci môžu vyzdvihnúť v podateľni mestského úradu do 31. 03. 2023 v úradných hodinách. Po tomto termíne budú rozhodnutia odovzdané na doručenie cez Slovenskú poštu.

 

Veľkonočné tvorivé dielne

V utorok 21. marca 2023 sa v priestoroch Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach uskutočnili Veľkonočné tvorivé dielne. Zabaviť sa prišli najmä deti.

Workshop pripravilo mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Mestským strediskom kultúry a športu a Občianskym združením Platan. Tvorivé dielne boli prístupné v dopoludní od deviatej do dvanástej hodiny. Na účastníkov čakali mnohé aktivity, ktoré sú tradičnou súčasťou Veľkej noci. Jednou z nich bolo  maľovanie vajíčok, kde si účastníci workshopu mohli vyskúšať svoju kreativitu a vytvoriť si vlastné, unikátne kraslice. Okrem toho sa vyrábali košíky z pediga a nechýbalo ani pletenie tradičných veľkonočných korbáčov. Poslednou aktivitou bola technika servítok – vytváranie krásnych dekorácii na veľkonočný stôl. Učilo sa, ako zložiť servítky tak, aby vytvárali efektné a pekné kompozície.

 

V mestskej knižnici sa uskutočnila beseda s regionálnou spisovateľkou Luciou Baťovou

Beseda spojená s predajom kníh a autogramiádou sa uskutočnila vo štvrtok 23. marca 2023 o 16.00 hodine v priestoroch Mestskej knižnice Zlaté Moravce.

Mladá autorka Lucia Baťová (24) pochádzajúca zo Žitavian má aktuálne na konte dve knihy – Poučená životom a Povolaná slobodou. O sebe ale aj o týchto knihách prišla porozprávať do priestorov mestskej knižnice. Diváci sa vo viac ako hodinovej besede dozvedeli veľa zaujímavého zo života autorky. No vypočuli si napríklad aj mnoho zaujímavosti o procese písania a vydávania kníh.

Ako povedala sama Lucia Baťová, jej romány sú určené najmä pre ženy od 16 rokov, no priznáva, že ich čítajú aj niektorí muži. „Je to o mladom dievčati Rút, ktoré končí strednú školu. Odišla do Kanady robiť operku, aby sa vyrovnala so svojím životom, s ťažkými situáciami, ktoré zažila, aby tomu čelila a vysporiadala sa s tým. Druhá kniha je tiež o tej istej osobe. Tam prichádza z Kanady naspäť na Slovensko a tu si zas rieši iné veci, ktoré sa v Kanade načrtli a potrebuje im čeliť. Stretáva tu iné osoby, ktoré zasiahnu do jej života,“ opísala svoje knihy Baťová.

 

Valné zhromaždenie MO Matice slovenskej v Zlatých Moravciach

Valné zhromaždenie MO Matice slovenskej v Zlatých Moravciach sa uskutočnilo dňa 23. marca 2023 o 16.00 hodine v priestoroch Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach. Na zhromaždení sa členovia informovali o činnosti MO Matice slovenskej za rok 2022 a zároveň sa uskutočnilo aj  vyhodnotenie roka, členovia sa oboznámili s novým plánom činností na rok 2023 a uskutočnila sa voľba nových členov výboru a predsedu MO Matice slovenskej. Predsedom sa stala Simona Holubová, riaditeľka MSKŠ. Valného zhromaždenia sa zúčastnila aj riaditeľka Domu Matice slovenskej v Nitre Veronika Bilicová. V programe vystúpil spevácky súbor Zlatomoravčianka. MO Matice slovenskej v Zlatých  Moravciach mala ku koncu roka 2022 celkovo 45 členov.


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button