AktualityTýždeň v samospráve

Týždeň v samospráve 20-2023

poradna

Rokovanie poslancov na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva

Dňa 18. mája 2023 sa konalo 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach. K hlavným bodom programu patrili:

 • Návrh na odkúpenie nehnuteľností „Nájomné bytové domy Robotnícka ulica“ a technickej vybavenosti.
 • Návrh na prevzatie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na odkúpenie nehnuteľností „Nájomné bytové domy Robotnícka ulica“ a technickej vybavenosti.
 • Návrh na finančné krytie odkúpenia bytových domov na Robotníckej ulici v Zlatých Moravciach a súvisiacu technickú vybavenosť.
 • Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2/2023.

Všetky uvedené body rokovania súvisia s odkúpením dvoch nových bytových domov, ktoré sa nachádzajú na Robotníckej ulici vrátane technickej vybavenosti do vlastníctva Mesta Zlaté Moravce. Na základe prijatého uznesenia bude v termíne do 31. mája 2023 podaná žiadosť o poskytnutie podpory na Štátny fond rozvoja bývania a Ministerstvo dopravy SR. Kúpa týchto bytoviek a technickej vybavenosti bude financovaná z podpory Štátneho fondu rozvoja bývania, dotácie z Ministerstva dopravy SR a z vlastných zdrojov mesta. Byty by sa mali začať prideľovať nájomníkom niekedy v 2. polovici tohto roka. Prideľovať byty bude Komisia sociálna, zdravotná a bytová na základe splnenia podmienok na pridelenie bytu, ktoré sú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Zlaté Moravce. K dispozícii je 32 bytov. Bytovky i technická vybavenosť sú už skolaudované.

Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti informuje

Oddeleniu investičnej výstavby a hospodárskej činnosti bol doručený odborný posudok nedeštruktívneho geofyzikálneho prieskumu na Župnom dome. Odborný posudok nedeštruktívneho geofyzikálneho prieskumu na Župnom dome vyhotovil Doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc. Cieľom merania bolo zistiť, čo sa nachádza pod povrchom terénu v okolí Župného domu a v sprístupnených prízemných priestoroch. Závery, ktoré sme získali, slúžia ako podklad pre archeologický a architektonicko- historický výskum.

Dňa 15. mája 2023 Mesto Zlaté Moravce – oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti požiadalo Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva podľa zák. č. 326/2005 Z.z. o lesoch  a zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve  o povolenie lovu a odchytu havranov čiernych, ktoré sú premnožené v intraviláne mesta Zlaté Moravce na Námestí A. Hlinku. Svoju žiadosť o vydanie povolenia na lov a odchyt havranov Mesto Zlaté Moravce odôvodnilo tým, že v čase hniezdenia sú komunikácie, zástavka MHD, trávniky  a drobný mobiliár ako lavičky, smetné nádoby permanentne znečisťované od exkrementov a konárov, ktoré havrany využívajú pri stavaní svojich hniezd a z toho dôvodu je prakticky nemožné v týchto lokalitách udržiavať čistotu a poriadok, čím je znemožnený bezpečný prechod občanov. Lov havranov sme žiadali v termíne od 01.augusta do 20. januára v súlade s platnou legislatívou. Mesto Zlaté Moravce zároveň v ten istý deň požiadalo Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany prírody a krajiny o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 35 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, kde žiada o vydanie rozhodnutia, ktorým bude povolené odplašenie havranov čiernych formou lietania so sokoliarskymi dravcami a sovami na celom zastavanom území mesta Zlaté Moravce. O túto výnimku Ministerstvo životného prostredia žiadame, nakoľko odplašenie považujeme za efektívnu a jednu z najúčinnejších metód aktívneho odplašenia. Veríme, že Ministerstvo životného prostredia nám vyhovie a vydá kladné rozhodnutie, ktoré bude prospešné pri riešení danej situácie.

Oddelenie strategických činností informuje

Ministerstvo vnútra SR poskytlo mestu Zlaté Moravce nenávratný finančný príspevok na projekt „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Zlaté Moravce“ vo výške 266 736,96 EUR. Hlavným cieľom projektu je podporiť dobudovanie základnej technickej infraštruktúry miestnych komunikácií v meste Zlaté Moravce a zlepšiť tak dostupnosť každodenných služieb a potrieb pre obyvateľov mesta, a to rekonštrukciou chodníka na Ul.1.mája (od mostu ponad Zlatňanku po križovatku s Ulicou Mojmírova) a komunikácií a chodníka na Robotníckej ulici (medzi Ul. Bernolákova a križovatkou pred ZŠ na Ul. Robotnícka).

Celkové náklady na rekonštrukciu cesty a chodníka sú v sume 455 974,10 EUR. Rozdiel finančných prostriedkov bude hradený z rozpočtu mesta.

S rekonštrukciou chodníka a cesty Robotnícka ul. a chodníka na Ul.1.mája sa začne na prelome mesiaca jún a júl.

Dane a poplatky

Oddelenie miestnych daní zasiela rozhodnutia na dane a poplatok elektronicky. Občanom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku,  postupne doručujeme listinné rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady do vlastných rúk.

Upozorňujeme daňovníkov, aby si obsah elektronickej schránky priebežne kontrolovali. Ak v úložnej lehote  adresát  nepotvrdí  notifikáciu o doručení, rozhodnutie sa bude považovať za doručené uplynutím 15-dňovej úložnej lehoty aj v prípade, ak sa o tom adresát nedozvedel. Ide o fikciu doručenia.

V týždni od 15. mája 2023 do 19. mája 2023 boli prostredníctvom doručovateľky mesta doručené rozhodnutia na dane a poplatky obyvateľom s trvalým pobytom na ulici:

 • Slavianska                          Tajovského
 • Hurbanova                          Tribečská
 • Bottova                                Spojovacia
 • Baničova                             Župná
 • J. Matušku                          Nám. A. Hlinku
 • K. Kuzmányho                     Prílepská
 • Družstevná                         Sládkovičova
 • M. Pružinského                  Ľ. Podjavorinskej
 • M. M. Hodžu                       Poľná
 • Kraskova                            Palárikova

Neprevzaté rozhodnutia na daň a poplatok pre uvedené ulice si daňovníci môžu vyzdvihnúť v podateľni mestského úradu do 26. mája 2023 v úradných hodinách. Po tomto termíne budú rozhodnutia odovzdané na doručenie cez Slovenskú poštu.

Oddelenie školstva a sociálnych vecí informuje

Dňa 17. mája 2023 sa  uskutočnil  v aule  Strednej odbornej školy polytechnickej v Zlatých Moravciach informačný seminár s názvom „ Proces kurikulárnych zmien v základnom vzdelávaní“ , ktorý zorganizoval Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) krajské pracovisko Nitra.  Seminára sa zúčastnili referentky spoločného školského úradu v Zlatých Moravciach a v Topoľčiankach, pani riaditeľky a vybraní pedagógovia  nielen zo základných škôl v Zlatých Moravciach, ale aj zo základných škôl v rámci okresu Zlaté Moravce. Cieľom semináru bolo prezentovať východiská zmien v kurikule základného vzdelávania na konkrétnych ukážkach v novom štátnom vzdelávacom programe.

Prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce počas mesiacov júl a august 2023

Prevádzka materských škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce  počas mesiacov júl a august 2023 je realizovaná v súlade s §150a zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a  o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Vyhláškou 541/2021 Z.z. MŠVVaŠ SR o materskej škole a bude prebiehať nasledovne:

MŠ Kalinčiakova 12            03. júla 2023 – 21. júla 2023 vrátane

MŠ Žitavské nábrežie 1      24. júla 2023 – 11. augusta 2023 vrátane

MŠ Štúrova 15                     14. augusta 2023 – 25. augusta 2023 vrátane

Materská škola  Parková 2, Zlaté Moravce -Prílepy a MŠ Slnečná 2, Zlaté Moravce  bude počas mesiacov júj a august 2023 mimo prevádzky.

V prípade záujmu umiestnenia dieťaťa do materskej školy počas mesiacov júl a august 2023  zákonní zástupcovia záväzne prihlásia svoje dieťa do materskej školy (podľa uvedeného rozpisu prevádzky materských škôl)  formou prihlášky v kmeňovej materskej škole. Prihlášku a bližšie informácie ohľadne prihlásenia dieťaťa poskytne pani riaditeľka prípadne panie učiteľky  materskej školy.


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button