AktualityVideo

Video prenos z 11. zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach

trojkoncert
poradna

Pozvánka na 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach ktoré sa uskutoční dňa 22. februára 2024 (štvrtok) o 15.30 hod. v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-11MZ-2024)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vystúpenie obyvateľov mesta
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …../2024, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 3/2023 o prenájme bytov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce nadobudnutých s podporou štátu (mat. č.2-11MZ-2024)
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …../2024, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 17/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území Mesta Zlaté Moravce (mat. č.3-11MZ-2024)
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …./2024, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 1/2021 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č.4-11MZ-2024)
 14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ……./2024, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 9/2021 o poskytovaní sociálnej služby „Sociálny taxík“ a návrh Dodatku k Zmluve o spolupráci medzi Eko-drive s.r.o. a Mestom Zlaté Moravce (mat. č.5-11MZ-2024)
 1. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra mesta Zlaté Moravce a spôsob vykonania voľby (mat. č.6-11MZ-2024)
 2. Návrh na schválenie Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou medzi Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. a Mestom Zlaté Moravce (mat. č.7-11MZ-2024)
 3. Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024

17.01  Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 pre Tenisový klub Zlaté Moravce na projekt – Športová činnosť detí, mládeže a dospelých (mat. č.8.01-11MZ-2024)

17.02  Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 pre Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Zlaté Moravce na projekt – Detské prázdninové rybárske preteky 2024 (mat. č.8.02 -11MZ-2024)

17.03  Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 pre Horolezecký klub Zlaté Moravce na projekt – Detský lezecký festival 2024 (mat. č.8.03-11MZ-2024)

17.04  Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 pre Občianske združenie PLATAN na projekt – „Podporme talenty“ (mat. č.8.04- 11MZ-2024)

17.05  Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 pre Občianske združenie PLATAN na projekt – Kľúče od pevnosti (mat. č.8.05- 11MZ-2024)

17.06  Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 pre Občianske združenie Zlatomoravčianka na projekt – Spievaj, že si spievaj (mat. č.8.06-11MZ-2024)

17.07  Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 pre Občianske združenie rodičov pri Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach na projekt – Oslava 80.výročia založenia ZUŠ Zlaté Moravce (mat. č.8.07-11MZ-2024)

17.08  Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 pre Občianske združenie Zlatňanka na projekt – Detský folklórny festival „Tam na tej lúke“ (mat. č. 8.08-11MZ-2024)

17.09  Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 pre OZ FREE TIME SK na projekt – Čarokraj – Detský tábor (mat. č. 8.09-11MZ- 2024)

17.10  Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 pre MUSICA CORDIS na projekt – 5.Hudobná jar v Zlatých Moravciach (mat. č. 8.10-11MZ-2024)

18. Návrh Dodatku k Zmluvám o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024

18.01 Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024 medzi Mesto Zlaté Moravce a Biskupstvom Nitra, pre Materskú školu sv. Alžbety (mat. č. 9.01-11MZ-2024)

18.02  Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024 medzi Mesto Zlaté Moravce a Biskupstvom Nitra, pre Základnú školu sv. Don Bosca (mat. č. 9.02 -11MZ-2024)

18.03  Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024 medzi Mesto Zlaté Moravce a ESAM s. r. o., pre Súkromnú materskú školu Štúrova (mat. č. 9.03-11MZ-2024)

18.04  Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024 medzi Mesto Zlaté Moravce a detským zariadením Viktorka n. o., pre Súkromnú materskú školu Viktorka (mat. č. 9.04-11MZ-2024)

18.05  Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024 medzi Mesto Zlaté Moravce a Moja škôlka o. z., pre Súkromnú materskú školu Moja škôlka (mat. č. 9.05-11MZ- 2024)

 1. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Ochranné pracovné oblečenie a pracovné náradie“ (mat. č. 10-11MZ-2024)
 2. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Zabezpečenie mestskej parkovacej politiky v meste Zlaté Moravce“ (mat. č. 11-11MZ-2024)
 3. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov na Družstevnej a Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravciach na základe Obchodnej verejnej súťaže č. 5 a schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže č. 5 (mat. č. 12-11MZ-2024)
 4. Návrh na schválenie prevodu pozemkov zámennou zmluvou medzi Mestom Zlaté Moravce a Otom Virágom z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 13-11MZ- 2024)
 5. Návrh na schválenie spôsobu prevodov pozemkov pod garážami

23.01  Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou pre Petra Katinu z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 14.01-11MZ-2024)

23.02  Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre Mgr. Ondreja Šabíka (mat. č. 14.02-11MZ-2024)

23.03  Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom pre Jozefa Špaňúra (mat. č. 14.03-11MZ-2024)

 1. Návrh na schválenie spôsobu prevodu časti pozemku na Hviezdoslavovej ulici pre spoločnosť ANIMA A.B., s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 15- 11MZ-2024)
 2. Návrh na schválenie spôsobu prevodu časti pozemku na Chyzeroveckej ulici pre p. Miloša Šedíka z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 16-11MZ-2024)
 3. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu pozemkov pod billboardami

26.01  Návrh na schválenie predĺženia prenájmu pozemkov pod billboardami pre spoločnosť Akzent BigBoard, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 17.01-11MZ- 2024)

26.02  Návrh na schválenie predĺženia prenájmu pozemkov pod billboardami pre spoločnosť GRYF media s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(mat. č. 17.02-11MZ-2024)

26.03  Návrh na schválenie predĺženia prenájmu pozemku pod billboardom pre spoločnosť ISPA s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 17.03-11MZ-2024)

26.04 Návrh na schválenie predĺženia prenájmu pozemku pod billboardami pre spoločnosť ARDSYSTÉM, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 17.04-11MZ- 2024)

 1. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov pre spoločnosť ACCOUNTING G&G, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 18- 11MZ-2024)
 2. Návrh na schválenie výpožičky nebytových priestorov pre spoločnosť OKO2, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 19-11MZ-2024)
 3. Návrh na schválenie zmeny nájomcu z fyzickej osoby podnikateľa na právnickú osobu- Zuzana Ondreášová s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 20- 11MZ-2024)
 4. Návrh na schválenie opravy Uznesenia MsZ č. 262/2024 k zriadeniu vecného bremena medzi mestom Zlaté Moravce a Západoslovenská distribučná, a.s. pre výstavbu elektroenergetických zariadení distribučnej sústavy v rámci celkovej stavby „ZM_TOVÁRENSKÁ 47-TS_VNK_NNK_FRADEX“ (mat. č. 21-11MZ-2024)
 5. Návrh na schválenie zámeru prevodu pozemku v k.ú. Prílepy na základe obchodnej verejnej súťaže (mat. č. 22-11MZ-2024)
 6. Návrh na opravu Uznesenia č. 137/2023 (mat. č. 23-11MZ-2024)
 7. Návrh na opravu Uznesenia č. 317/2020 (mat. č. 24-11MZ-2024)
 8. Návrh na schválenie Začatia obstarávania Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Zlaté Moravce v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. (mat. č. 25-11MZ-2024)
 1. Rôzne
 2. Diskusia
 3. Interpelácie poslancov
 4. Schválenie uznesenia
 5. Záver

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button