Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Tag Archives: školy (stránka 30)

Tag Archives: školy

Zápis detí do prvého ročníka základnej školy

V zmysle platnej legislatívy je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak zákon č. 245/2008 neustanovuje inak). Zápis do prvého ročníka základnej školy …

Čítajte viac

Na krídlach anjelov

S otvorením opony sa v priestoroch divadelnej sály v MSKŠ zahájila Vianočná akadémia, ktorú si pripravili žiaci zo základnej školy na Mojmírovej ulici. Vierka Striešková privítala všetkých prítomných vrátane primátora Petra Lednára a Kataríny Nociarovej (referát škôl a školských zariadení). Samotný program bol veselý, pútavý, ale aj poučný, deti dávali všetkým „dospelákom“ na zreteľ, aké …

Čítajte viac

Požiarna ochrana pre žiakov základných škôl

Mesto Zlaté Moravce sa snaží rozširovať svoje aktivity v rôznych oblastiach a zapája do nich nielen seniorov, ľudí v produktívnom veku, ale aj deti. Z tohto dôvodu som v spolupráci s primátorom mesta Zlaté Moravce, Ing. Petrom Lednárom oslovila jednotlivé základné školy s ponukou usporiadania zábavno – vzdelávacej aktivity pre žiakov deviatych ročníkov v trvaní 2 vyučovacích hodín …

Čítajte viac

Žiaci zo SOŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce – absolútni víťazi

Žiaci zo SOŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce – absolútni víťazi na 16. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave  Hotel Independence študentov 3.A triedy zo SOŠ obchodu a služieb, SNP 5, Zlaté Moravce je najlepšia cvičná firma na Slovensku! Tento primát sme si vybojovali úspešným pôsobením na 16. Medzinárodnom veľtrhu cvičných …

Čítajte viac

Pekný deň na dopravnom ihrisku


Dňa 24. septembra 2013 sa deti z dvoch tried Materskej školy na Kalinčiakovej ulici zúčastnili návštevy dopravného ihriska v Zlatých Moravciach, kde si zopakovali pravidlá cestnej premávky. Do MŠ si ráno priniesli svoje bicykle a kolobežky a spolu s pani učiteľkami sa presunuli na dopravné ihrisko. Odborne sa deťom venovali dvaja …

Čítajte viac

Škôlka Slniečko ďakuje Danfossu za dar

Zariadenie školského stravovania na Kalinčiakovej ul. v Zlatých Moravciach ďakuje spoločnosti Danfoss spol. s.r.o za poskytnutie daru chladničky s mrazničkou v hodnote 300 eur. Pre zariadenie školského stravovania je tento dar veľmi potrebný a z dôvodu veľkého počtu stravníkov v dnešnej ťažkej finančnej situácií, nevyhnutný. Preto vám v mene všetkých detí a zamestnancov úprimne ďakujeme. Alena Šeptáková, …

Čítajte viac

Mesto Zlaté Moravce úspešné v ďalšom projekte

   Mesto Zlaté Moravce má prostredníctvom Materskej školy na Kalinčiakovej, Zlaté Moravce záujem o nahradenie časti existujúceho jej vnútroareálového osvetlenia za solárne. Preto sa zapojilo do projektu ZSE Energia, a.s. – Nadačný Fond Živá energia v spolupráci s nadáciou Ekopolis pod názvom „Solárna energia v škôlke.“ Projekt bol vypracovaný na náhradu …

Čítajte viac

Záujmové útvary CVČ Zlaté Moravce

  Záujmové útvary CVČ Zlaté Moravce školský rok 2013/2014   Krúžok anglického jazyka: – anglický jazyk pre najmenších (materské školy 5-6 roční) – anglický jazyk pre začiatočníkov a pre pokročilých (6-15 roční) – doučovanie anglického jazyka (6-15) Krúžok výpočtovej techniky a internet: – základy obsluhy PC a internetu (6-8 roční) – práca s rôznym …

Čítajte viac

Začiatok školského roka 2013/2014 v číslach

Prázdniny sa skončili a 2. september pre študentov znamenal oficiálny návrat do školských lavíc. Okrem skalných žiakov, ktorí už prostredie svojej školy dokonale poznajú, nastúpili do škôl aj žiaci prvých ročníkov.   Do základných škôl v Zlatých Moravciach nastúpilo spolu 1230 žiakov, z čoho je 160 prvákov.   Počet žiakov pre jednotlivé základné …

Čítajte viac

Mestské tábory Centra voľného času v Zlatých Moravciach, školský rok 2012/2013

Centrum voľného času v Zlatých Moravciach zorganizovalo počas letných prázdnin tri turnusy mestského tábora. V prvom turnuse, ktorý sa konal v čase od 1. júla 2013 do 4. júla 2013 sa tábora zúčastnilo 27 detí, v druhom turnuse od 8. júla 2013 do 12. júla 2013 to bolo 36 detí, v treťom turnuse od 5. …

Čítajte viac