Aktuality

PRÁVOMOCI MESTSKEJ POLÍCIE

poradna

Čo je Mestská polícia

Mestská polícia pracuje v súlade s viacerými zákonmi (Zákon SNR o obecnej polícii 564/1991 Z.z., o cestnej premávke 8/2009 Z.z., o sťažnostiach 9/2010 Z.z., o priestupkoch 372/1990 Z.z., Trestný zákon 300/2005 Z.z., od ktorých sa ďalej odvíja jej práca a právomoci s nimi súvisiace.

Obecná polícia je charakterizovaná podľa § 2 č. 564/1991 Z.z., ako poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.

Podľa zákona 564/1991 a VZN č.3/1991 Mestská polícia v Zlatých Moravciach zabezpečuje verejný poriadok v meste, chráni majetok mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, ochraňuje životné prostredie v ňom. Zabezpečuje dodržiavanie poriadku, čistoty, hygieny v uliciach, iných verejných priestranstiev a verejne prístupných miestach. Vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia Mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora.

Čo si mestský policajt môže dovoliť?

Pri výkone služby majú mestskí policajti právo vyzvať občana a organizácie, aby upustili od konania, ktorým narušujú verejný poriadok, vyzvať občana, aby preukázal svoju totožnosť, od všetkých zúčastnených, ktorí môžu prispieť k objasneniu priestupku, požadovať vysvetlenie a pri predvedení obvineného sa môžu presvedčiť, či nemá pri sebe život ohrozujúci predmet a zbraň a majú právo ich odobrať. Udeľujú pokuty, používajú „papuče“ na uzamykanie kolies áut, pri ochrane zdravia a života môžu použiť donucovacie prostriedky (hmaty, chvaty, údery, kopy sebeobrany, slzotvorné prostriedky, putá, služobného psa a zbraň).

Mestskí policajti sú teda povinní podľa svojich možností, schopností v medziach zákona zakročiť, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že je páchaný trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt.

Udeľujú a vyberajú pokuty tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané nerešpektovaním zákazu, ktorý vyplýva z miestnej úpravy cestnej premávky a oznamujú príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistia pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti Mesta.

Vinník by mal podľa platného VZN MP zaplatiť pokutu v korunách

Mestská polícia bola založená v roku 1991, jej zakladateľom je exprimátor Ing. Peter Orban, 19 rokov je jej náčelníkom Mgr. Ivan Hritz a takmer rovnako staré je aj jej Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré sa po celú dobu neaktualizovalo.

Organizačný poriadok Mestskej polície mesta Zlaté Moravce bol schválený Mestským zastupiteľstvom v roku 1991 a posledná jeho zmena bola vykonaná v októbri v r. 1992.

Slovenská republika je samostatný, zvrchovaný štát už 8 rokov, ale VZN MP tieto a iné zmeny v zákonoch vôbec nezachytáva.

V organizačnom poriadku by sa malo nachádzať v článku 5 v bode 1, že príslušníkom Mestskej polície sa môže stať občan SR a nie ČSFR, v článku 3 bod 4 písm. e) by mala byť zachytená zmena meny v Eurách a nie v Kčš a Sk, článok 3 bod 4 písm. e) uvádza neaktuálne výšky blokovaných pokút. Okrem uvedených kozmetických zmien je však podstatné poukázať na to, že v Zákone č. 564/ 1991 Z.z. o obecnej polícii prišlo do tejto doby minimálne 4 krát k zmene právnej úpravy, k novelizácii základných úloh obecnej polície. Uvedenými zmenami boli rozšírené kompetencie obecnej polície. Súčasný organizačný poriadok na tieto zmeny nereflektuje, je neaktuálny a zastaralý, v značnom rozpore s platnými právnymi predpismi upravujúcimi činnosť obecnej polície ako takej.

-lr-

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button